Skip to main content

Full text of "Hovhannēs Episkopos Shahkhatʻuneantsʻi kensagrutʻiwně"

See other formats


Շօս^հ 7հւտ ւտ ձ Ճւ§ւ1ձ\ շօբյ օք ձ ^x>օ1^ էհՁէ ատտ բ^^տ^^V0(3 քօք §շոշքՁէւօոտ օո ԱհքՁքյ տհ^1V^տ հշքօրշ ւէ ատտ շա–շքս11>՛ տշՁՈՈօւՅ հյ Օօօ§1շ ձտ բա-է օք ձ բքօյշշէ 

էօ տՁէտ էհտ ՚^օք1Ա՚տ եօօէտ ս^տ^0V^^^Է|1^ օււ1ւււշ. 

1է հՁտ տս^V^V^(1 1օո§ շոօս^ էօէ էհտ օ)բ>ւ՝ւ§հէ էօ ^xբ^^^ Ձոմ էհշ հօօէ էօ շււէշք էհշ բսհ1^^ ԱօաՁւո. ճ բսէ|1^^ ԱօաՁւո եօօէ ւտ օոտ էհՅէ ՚^ձտ ո^V^^ տսհյշշէ 

էօ օ)բ>՚քւ§հէ օէ ՚^հօտտ 16§յ1 օ)բ>ւ՝ւ§հէ էտաւ հՁտ ^xբ^^^(3. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ ւււ էհշ բսԵԱշ ԱօաՁտ աՁ>՛ V^^>՚ օ)սոէէ>՛ էօ շօսոէքյ. ԲսհԱօ (ՅօաՁւււ հօօ1էտ 

316 օսք §Ձէ6՚^Ձ>՚տ էօ էհշ բՁտէ, ք6բք6Տ6ոէւո§ 3 ՝^6Ձ1էհ օք հւտէՕք>՚, շս1էսւ6 ՅոԱ էոօ՚^ւտԱ^տ էհՁէ՚տ օքէտո ԱւքՏշսԱ էօ ս^տ^ՕV^^. 

\1Ձւէտ, ոօէՅէւօոտ ՅոԱ օէհտէ աՁ1§ւոՁԱՁ բքտտտոէ ւո էհշ օքւ§ւոՁ1 Vօ1սա^ ՝^ւ11 ՁբբտՁք տ էհւտ Տ16 - յ քտաւոԱտք օք էհւտ հօօէէ՚տ 1օոջ յօսաշյ քրօա էհշ 

բսհԱտհշք էօ 3 ԱհքՁքյ 311(3 քաՁ11յ էօ յօս. 

ՍՏՅՏ6 Տսւժ61ա6տ 

(յօօ§1շ ւտ բաս(3 էօ բՁէէււշք աւէհ ԱԵքՅոշտ էօ ճւ$ւճշշ բսԵԱշ ԱօաՁւո աՁէ6ք131տ յոԱ ւոՁէտ էհտա ՝^ւԱ61>՛ Ձշշ6տտւԵ16. ՐսԵԱշ ԱօաՁտ եօօէտ ե61օո§ էօ էհշ 
բսհԱշ 311(3 աշ Ձէշ աշքշ1յ էհշւք շստէՕ(1ւՁոտ. Ի1^V^^էհ^1^տտ, էհւտ ՝^օքէ ւտ ^xբ^ոտ^V^, տօ ւո օէճշէ էօ էշշբ բ^0V^(1^ո§ էհւտ էտտօա՚է^, ՚^տ հ^V^ էշէճո տէշբտ էօ 
բքշ\՚շււէ Ձհստշ հյ շօտտշքշւՁ1 բտքէւշտ, ւււշ1ս(3ւււ§ բ1Ձշւււ§ 1շշհւււշՁ1 քշտէրւշէւօււտ օււ ՁսէօտՁէօՅ գսշքյւււջ. 
\\՚շ ձ1տօ ձտ1^ էհտէ յօս։ 

+ \էօհտ ոօո–շօտտտրժՌ1 ստտ օքէհտթտտ \\՚շ (ՅշտւջոօՅ Օօօ§1շ 6օօ1^ ՏշՁքշհ քօք ստշ հյ ^11(Յ^V^(ՅսՁ1տ, աւձ աշ քշգսշտէ էհտէ յօս ստշ էհշտշ քւ1շտ քօք 
բշքՏՕՈՁւ, ոօո–(^)աա6քշւՁ1 բաբօտտտ. 

+ Խք^^^ոխէ^ո օսէօտատճ զստւյաջ Օօ ոօէ Տ6Ո(1 ՁււէօտՁէօՅ գսշէւշտ օք ձո^ տօէէ էօ Օօօ§1շ՚տ տյտէշա։ Մ յօս Ձէշ շօււ(Յսշէւււ§ քշտշՁքշհ օո տՁշհւոշ 
էքՁ1ւտ13ճօո, օբէւշ31 շհՁ1Ձշէ6ք ք6(^)§ուճօո օէ օէհտէ ՁւտՁՏ ՚^հտէտ ճըըճճճ էօ յ 1ձ1§շ Ձաօսււէ օք էշxէ ւտ հշ1բքս1, բ1շՁտշ շօււէՁշէ ստ. \\՚շ շււշօսքՁ§շ էհշ 
ստտ օք բսԵԱշ (ՅօաՁւո աՁէ6ք131տ քօէ էհտտտ բսւրօտտտ ^աճ ա.ճ՝^ ետ Յե16 էօ հ61բ. 

+ ^աոէաո աէոհսէԽո՚ՀԽ (յօօ%\՚շ "՚^ՁէտոոՁւէ" յ՚օս տտտ օո տՁշհ Տւտ ւտ 6ՏՏ6ոէւՁ1 քօր ւոքօքոււոջբշօբ1շՁհօսէ էհւտբայշշէ ձո(3 հշ1բւոջ էհշա \\ոձ 
Ձ(3(1ւէւօոՁ1 աՁէ6ք131տ էհւօս§հ Օօօ§16 Տօօէ ՏտՅւշհ. Ր16ձտ6 Ճօ ոօէ ^^աօV^ ւէ. 

+ ^■&&/ւ (1 1տ^ռ1 \Vհ^էՇVՇ^ յօսք ստշ, քշտտաետք էհՁէ >՚օս 316 ւ«տբօոտւե16 քօէ տոտաւոջ էհտէ ահտէ յօս Ձ16 (1օւո§ ւտ 16§յ1. Օօ ոօէ Ձտտսատ էհՁէ յստէ 
հշշՁստշ աշ հշսշVՇ ձ հօօէ ւտ ւո էհշ բսեԱշ (ՅօաՁտ քօէ ստտէտ ւո էհշ Սուէ6(1 ՏէՅէտտ, էհՁէ էհշ ՝^օքէ ւտ յ1տօ տ էհշ բսե1ւշ է1օաաո Խ ստշւտ ւո օէհտէ 
շօսոէոշտ. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ տէւ11 ա շօբ>ւ՝ւ§հէ V^^^^տ քաա շօսոէէ>՛ էօ շօսոէէ>՚, ճոՃ ՝^շ շձո՚1 օքքտէ §ա1(1ձոշ6 օո ՚^հտէհտք ձո>՛ տբտշւՏշ ստշ օք 
ճո՝^ տբտշւՏշ եօօէ ւտ ձ11օ՚^6(1. Ր16ՁՏ6 ճօ ոօէ Ձտտսատ էհտէ յ եօօէ՛տ ՁբբտՁքՁոշշ ւո նօօ§1շ Քօօ1է Տշտքշհ տշտոտ ւէ շձո հշ ստօՅ ւո Ձոյ տտոոշք 
Ձո>՚՝^հ6ք6 ւո էհշ ՝^օք1(1. €օբ>ւ՝ւ§հէ ւոքքւո^տատոէ ԱՁեւԱ^ շյո ետ գսւէտ տ^V^^^. 

ՃԵօսէ 000^16 6օօհ Տ69ք0հ 

(յՕՕ§1շ՚տ աւտտւօո ւտ էօ օդձո\ւշ էհշ ^VՕ^I(3'տ ւոքօաւՁէւօո ձո(3 էօ ւււՁ1^շ ւէ սու\՚շքՏՁ11յ Ձշշշտտւհ1շ ձո(3 ստշքսԼ Օօօջ1շ 6օօ1^ Տշ^քշհ հշ1բտ ո։Ձ(Յշքտ 
(3^տ^ՕVՇ^ էհշ աօք1(3՚տ հօօէտ ահւ1շ հշ1բտ§ Ձսէհօրտ ձոձ բսհԱտհշրտ քշտշհ ոշ^V Ձս(3ւշոշշտ. Vօս շձո տշ^քշհ էհասջհ էհշ քս11 էշտէ օք էհւտ հօօ1^ օո էհշ ^Vշհ 

Յէ |հէէ)3։//հօօյ^տ.ցօօց16.շօա/| ^^՚ 


ՀՀ\ ՝ձ՝^^ 
1 


1 

1 


1 


^ատա 


^ .՚7| 
տ^ 


1 


աս 11 


1 


^^^յւս.գւ՝. 

ԹԻ>^նւ՚յ| 


տ 


^^Ո 


ա 


1 


^1 


1 


^^^^^ 


1 


1 


^ե՚>ՐէԼ<4եէ4ն^|^լ 


1 


1 


––3 


*1 


ւյհ 


^^ 
^/յ–. 
յւ^^յւ^լ.^ \*^ 


^ո֊ - 1խ^^Հ [\^. 
՚% երև.^,Ր մ։«.,..,ր և ք.սր.յա. 
,,,.,յ,»ւյ/լԱ^1, «յ1ք«,է, էլյ^ր– 
1.'էէ ղաոՏւույ՝ էսյհ սւ։ւկաւաա.ոո 
1,արթ^–՚՚ռ,^յ՝ ւ՚և յ,..մ1..նակ»ւկի>ւ 


,,... 


—-Բ պ՚^՚^ջւ՚Տ ա^րբկ ^. 


/Յ–;,/– 


,,,,/,«,, ^»,),, ;»»;,,»^ /,^»ւյ յ;,»– 


–""/՚" 


։՚/,ք.,–թ1>ս՚14«.^. ք^կձոլահ– և. ՚Ասեմաց9ւհ կր, ռր ՚հոյկ իսկ ՛ներկս^ 

Դ՚"Բէ "կ՚Ա՚՚՚՚-՚քք ք-րբ ղ«՚՚ե.աւլ–՚՝է– •"եղերի^սչյեր(. ,Ո^չ 

՚Ւ,^,ս^..,՚հաչ»ւթես,% ողի՛ն և յառւսքաւքիմ՚ո^թեան 
,.գաոէ–Տձ օր,ք^ "Ր՚՚է, պ՚՚՚-Հս/երեր կւ՚ն յս,րույօւ– 
\..մ՝~֊%ա \.ոս%ղ Լ 7ք«,րակ կր աս^ /""^՚՞"" -% ՚%Ղ .> է՛^՛ 
ԳՐ՚. »ք^* ԴՉդ – ո. 1-Ր՛–՛՛ ■■- 1րոէււՆ պաամակւս՚Ն է1ի սւԼսռէ.ր 
օր1ւռ1–։/՝ մւոէսէ֊օբ էլ ոսւրուսւ– 
սյ/.^ն*^ն, սէիքա՚Ն էլ յար. ՚Ոո, ,ա,ւ՚նո,–մ՜ .. "■"ք–"""– ՚Մ" ՚""^*^"՛՛՛""–՛/՝ ե՚և ւէ այՆէեակսւ1լ1։ւյ 
֊՚,.–ր պ^^Նչից աարբէր րն– 

–Ր" ■ ,,ք..ց.7ին,լ. 

գարե՛ ■ // սռսկււ՚էր ՚" Ր^*՚"–րր քՐ՚^ք^Յ 

Դ^"Բէ՛ "կղԲ՚>՚–՚ք* ^Րք ղչ՚է՚եաղահ սէէղձբ^ ^էԱքէրքւ մ^ջ 
•կ–ևաՏՆ,՚1,^Ա–.թէս/1, ոյթ և. յա,,.աք,,,,լ1,յ–,,.թ1,ա% 

•7" "րհԿ՚ւ՛ "^"2^ սքականջնձր կքւհ յս>բռ< -1 –ր–՚ւ կա՛ս յամձւսս-ցու-թիէ-՚ե, Ժամ՝սէ՚եակ1, միակ ու,ս, 

էՐան հսւրաւ^ 8ովկա%՚նկսը^– չկսւրույա՚նաչով^ (71 
աւ–ա՚1պահով^բ""֊՚"կ–"՚է"–՚եաւ, թաէսա՚նԱլկ ^ճ 

^ր»վՀեաԼ պքդ մամա՚ն։սկթ Կ. Պօը.ռ>.մ՛ կա 
թւաւէ.ւա.որ 1(աւքսէէոու–ռւրենրյ) (ուսռւ.օիէննբ), 

Հ/ւ) եբբե– սաաօասռրւ էւ. ՚հւս կա ւ։սԱՏնո1–մ՝ կ 1ւռրասե 
(քարմս^1ւսւէ–որ վարմապետաւյյ>։ Կ. Պօլքւօ գ^ւա/ռւ֊դ արի յհաոյ, Ա.. •-Ր եպիսկոպ^^ը %ուիրակու.թեա% պաշտօնոյ Ե^ոէգա ղեաըէ 

Փ/ււ^-էւպռւ^^ս քաղչ,,քք,ձ1; իսկ /-՝ 
դ«յռ.՚եաչ^ւ–յ յեօ.^, ւՏշ6–/՛^ յ։.,րա>. 
կրօ՚ն քա^աէ,,,^, 

,,,,1աք^^թէաՆըԱւ–յթ^1,գէկ– աձ ցու^մ;,է.՚եթ/ւ ՚^^*)> ^ մ/՚ւ-՚՚/Լ ^էւ^էր/, 20-թ • 

ք».ր աչ1.,ա.ոա«1,րահ ւքՊաայ՜^թԼ^ն ,1 ") թերթերիդ 

15 ,1>ս,ր1,կան ^–».»~,(»ս/^ էկ/, ի ». Աթո,ւ1, վչսսՎ րՆթծրոԱա՚ե. ՆնրսՀս օրբւսէւա1ւե ստ սիս մաեեոԱՏ 
՚էսրժ-ա^թեւՏււ էլ. օաււս։ 1Հկնլւ եռեոլ.օ էսմաէք օնօօ 
^րս խնգրեչռվ^ ի սրք,դ,ղնակատար կաթողիկռսկ՚ե 
*եսէմբ ԱսառւաԾօսոռւր եպրսկոպոաւրե^ որ կբ 
ամ՛ի ՊօչՕս ՝Նո^իըակութւ,սմ–ր և. ղիս առ^– 
՚)է՝,ի Պօլիս Յնալ ի սպասաւ^որո^թԱա՚Խ ՚նորա Լ 
ռՆոէ.լ Լ %ա Հ^այրաբար խ՚նամելօւէ ի՛նձ յիէ.ր 
էրէսկուԹծսւէէ կռղյու^էսե սԼրձսււ,^ր սւրէքսէնօւ– 
վարէքապեսէէսց յա՚նՏն^ր, յորռց ըհթերըպյ 
քօ,« կս.^եաը». 

Միլյււչ. (ւԾնոսնգ իմ՛ 8ռյՀա1։՚նռէ^ սէրեղաքիս 

կա%«^թԿա՚է,ս մնրու^ւՐ ի ո– մ խ քլ, ի 20 ՚%/^"/՛ 
ամնեա՚ե, յաւ.ու.ր ու.րբաթ»ւ^% Ըեկա/սչք ղչսսաիճան 
սարքր-ւադութկ^ ի յԵչէսպսչյ ի– Փիչ/՚պւտքոլպօւՕս 
յԱսաուահաառւր արքեպիսկոպոօկ %Ուիբակ^ "ՐԲշ/ 
հշմիաՆ՚ւփ, ^ղև՚՚ր ձ%,,ղկ ք,մ՝։Ռ. ի ռ մ՝կ թ աժի 

•I քա>^ա\,աւ Լ աբձղ^ խմերս թույս– 
կաւ։ >• »֊,ս> ի 31 ամնհա՝ե՝1է ձւ՚ր՚"ի (՚ աեաեռէ 

կխք^պ. յպ. .,>,<:,.,.. V՛ ^ 

(Ուայլէ/ Հ ռւ/Ն /ւուր/երոււ/ մ/^էւ^"– է*"Բ^՛^ ձեռ՚էւսւ– 
ղՐ"՚–Ի1Բ. (1Տ26 թ՚)*>"/բողջ 10 ասՐրէւ 

>Լ Հււ սովորռււՐ՚եսւ էսւդռսւէւ էւրկւէէր քքաւՈս– 

%ակս.յիիյու.յ; , 

Որչսւփ և նա իպւ ^ուցւՐունթի մկշ^ ^ամ։ 
■• թձամր ասո^մ՚կ մի,^% «քԽթերըայ ըսս, կ.սրհ 
այսու– ամհԿ.աի.1.ւ. ո^րիշաղբիլրից ս.եդեկ. Հ 
թռւրօ1ւռքխ ՚՛)՛ Նորա Հռգձոր ձ-նողնէ Ասւ 

..–բ եպիսք,»,.ր.,ւլ բացի ճովՀա՚է/եկսից ռ^Ա^եփ /ւ երկու.ւաւ.րի*Հ^ոգ1ւոր ղաւ֊սւքրւեբ կսւմ՜ օպ 

/1էքւէ.մ և ս/՜^^օւ^էչով^ տեղսյկա՚ն խ1ւչա(^ս..> ^ւ^^,^ 

դաքիՆ՚եերից յաՀՏ՚աքս քսահ ՚եաիաաակա՚ւ. (սօ-քերի^ 
հջյիահԿ,ի .գաբա՚նռւթեաՆ ա1.ո^^ո.,Տձ«,^թեա՝Ա .Րա. 
օոկ եպրսկռպոսր վՏ՚ռռէ^մ՝ կ է"–/՛ "Ր՚՚Ք քպսէսսւէ^որ–՛ ^Տ 
՝1էեբի՚ն կւ պատբաստել "՚տբ Աթռււի Հ^ամաբ ու,– ^ 

ադկա յիաբա%%եբ։ ն.բիաակկս1,% »(.. 
ղաբկո,.մ–կ Ց.զ,ւ.ո1եյ,ա Հկաքեբկն Լ ֆբանսէրկՆ սռվո– 
բհււաէ–^ \Լբբէսւ^սւմբՆ էոօէւքւս կ ոաս1ւսւգահ ւսռաբկօւււեբ 

ա&ատուբի ՚^/Գ բ"՚բ^^*"ք"Փ՚է1է ՚Փք՚փ՚"^ա 
աք%բան մեհ կ ^Դ^Լչ "Ր ^ՐԲ է՚^^^Ւր՛^^"՛ 
թւ^-Ս յ^յնհ.ս,կլ ւ^^ցէլկ, 11.24 թ–>ա,իք^./ 
ղրո^յ-է հվ.ր1,յ– կ,,.թ,,վկ,.թ և էրա^^չ-իւձղ-Ղ 
ւմ՝ ՏՆաւոք– եսւճկասսւանում՝ պԱ ե.սէ 1ւիկ&. .կաւՐ^ և քեղ».. 

բհքո^, Աբբահ 

Լ Աա^կկկՆ, իսկ &ով^.ս%%ի«ի%, ոբ աբդ0> 

բ1խ բավական սռվռբահ կ Աղելչ յու%էսբ1խ . պա եբկ տաբ^^ ասեչէվլ.. «-/» •քերիյ ավգ^ւգ^էմբ 
սւհւսռնգ. մեքՈէ գւ"/" է^եչՀսւբՈսէ֊ոբսէբսւբ^ ղի սււսւ– 
սիկ մեբձեոսււ. ժէսմւս՚նսւկ կատարմաե գռբօու մերու 
•ն^վրակ^տէա՚ն, և յնղ^ ձ. հ,,,րկա,–«ր/, Ո,,,լ ս,«– 
սւկե 1դսւկէԱէ.բԱ գԿԹ ՚ւի՚եչԱ. 3 րհ"՛՜ կ՛"^ եբեք 
էսմ^ ւիաէւԵ ղ^ ի սկւլրա՚ե ի ^։ււքս։ոԼ՚եկ յեբւ1կ սւսա 
^՚եչլց՚սյ՚էմ՚՚եախատակոհ քխւխգ ի յեբա/եոցն %ե.,, 

էւԹեսէն բառսւօգռւմսւէ 
՚Ներ,,կ Արքեպ(,..կոպ^«% ի ախէլ աբձ^՚եայոէ^– 
կեր Րսկ %։ս/ս/ւ/ւՆ մեր աշակեբս՛ Օսսւրկաէ֊սւդ ՚՚հէռէ-ձււււ ե՚Հք (՚ ւեղռւ. 
թեա%՝ <ւ.թիւ% Դււյխ գւ^ր. լ0է օա/ւ՛ դԱերԵ ըսւ ■՞է Ի ս^.,. և ,ել փոքր թչ , 


յ-աղթաեօք ^՚օ/. >1Լրոյ "րբո/ն Գրիղորք. 

թի..^ ձեր ս,կրո^թևա՚հ մի՚նչ^ ի մամևհտակ 

երից ամ՚աց. ւ ա/հպկս ՚լ1"1եց1՚3 յԱթոօ–.^ 

՚ւե դո%1; յս,շող»..թեամի տեառ.՚Ն ամե՚ււակաքի ,ւչ/Ա 

Ոջ^-եա,. . «րրե^ցի քիրա 1.ախս.ա.ս–նս.ց յէքրե, 

յերո^, ճ. ^Հռ ^Ր^Ր՚՚^յ ^^հ ակրութիւև ՚էես^ 

^կար ւՐտռք խհր>^եքւ։վ^ ղլսրէքա՚ն՚Ն Հ^առքէք ը1։,է պ^ ռսքյիՆ պարապքէլ ,«օ»,<1 ^գ ,,ր <,^^..ւ^<«,)/ ձևր 
կամք ե՚է. Հ^աւա՚հ, մի՚ՆչԼ "^–"՚քիկ ՚ե^բա&ի՚ն ձադթ 

տ.սաո^՝1ւ թԼ^ ղիա«^թ1,ա՚ե... այլ Լթէ չկ^յևսցի 

»ք^«,յՆու^/.ւէ,յ, Լ խ՚էւդրկ ^"–/■(/■ւ ղգ-լե յ1–ր, 

ա^ ,ր էս /,%ԱՆ (աէ.^^ն էնյա,.պ,) թէ .ր^ս.% 
վյսւվյսւղսէկօօ բնրիմ՝ կ01Լ.0ւե, ՚եերեօ^իօ ՚1։ուսւս։ռոէ.– 
թԼս,–Ա յեր ի ^,.^»1,.խ լՈ,լկալ1,^սպ«.ք1, .»-«,, 
յիՆչէւ լլւաս^ի՚ն դասսււլութիւէւք ա^՚կերէոաը1ւ մե– 
Բ"3> Ք"՚՚1՚ղե ե֊ Տքնաս խկ կ \Լթ.,ո^ֆթրկո,,ց դի- 
մ՛աց. ՚Կա1ւ,յա%կաաարռ,.թե՚եկ %ռցի՚ե, յորէ.ց "չՐ*^ չի՛, 
՚եեչոց կ շահ օգաի, Լ երկրորդ՝ յքքկ^^ւսի, Ն^^ 
"Խ՝ ՚1^Ր"//՚"Բ՚է "գարեալեՀ^^ ՜ " * 

Արբւսք^ութեսւն ճերու աա/օառ ն1սսւց ասւբ– 

\Լսռէօս։սՆսյս։ռւ֊ր \Լրքեպիսկոպռսյտ ւ 

է,աթ,.^կսս1լ յ; ս,ալ1,ս 1,,%ղրս,1, Աս, ւպխ. պայս ,ս–և%, ՛՛ւ 4 ––րՒ ՚ Կ. Պսւսս,–յ– ա-ւպսրհ, ■//),^ սր ,/»յ,,^յ^ յ^/». 

ՐՐյ ""9 ակւաւսէ պատ՚Տ՚առռւ/է ստիպոէ.էք՝ ե՛ն ն 

թս^^էլ Տ,ս7էկա,,ս,ս,%՛։, և փ,ս,լ էջյքաձի՚ն, 1)2 է-եչով^ շՐա՚եսւպարւ^որւէութեսէ՚ե՝ արՀ^Է՚ե իւր 
^...չևռր .լս....կներ1.^6Վ^ս.ն՚,.կ.ի և Արի, 
է, ապագս/ե փոքր ի շթ.ս.կ ապաՀ^ովեքու. Հա– 
- նօ^մ՝ կ մև,Հ^ահխ1, Գաւ-թհսԽ՚եհրէ .Րօս. 

ւ^Տ^Ն, քա՛նի դեռ շարօէ^ւակեւըւ. Հ –է,ա,ոլ.մր, 

^^11՛^ ՚^^"՚/Լ սարկաւ-աւք Ցովիսւննկսի՝ ւքա. 

քիս կ սայր Աթռռ–1ւք ւյէռ էՀձտե-եւսւ տսւր/ւՆ ն/ւ/՚ե 

սարկա^ադթ, արեղայ կ ձԼռ%աղրոէ.,Ր և ի՚1.քը^ կար^ 

Հա՝եակա% տմեՆաւոր՚նհրիտ մ՚աԴց յ^–^ ^՞՜ 
րս/1,ց գոյրի և ^արսաու^թեա՚ն յափշաակո^իլը փ«ք. 
րւսւորեերի ձեո-բււվ սւրւբսէն սու/որակււ/ս երև-ւէ/թ կ 
Աոեի որ պւԱէԱ. էսնդաւՐ աէւմեւրէ կւ չի կւսրօղաոեւ 
աղաա ՅՆալ ^^սկահի Լ ^շչոակրո^թի՚նից–. Ասս,– 
«ւ.ահաաո,.ր ւպիսկռպոսի մ՚ա^է^ յեաոք ՚եոքն վիա– 

1,ր^.–սէ–~$^կաս վարդապեսփ") Լ ոԺԼ Ց^՚ևանի 

Հէտ. Տէօրա\դ ե՝Աթարկոա.մ՝ հ՛հ է,ո^դարկո>–թէ,ա՚ն^ 

^ղ«,^մ՝ե՚ե Զպ^ա՚ն՚եկսիյ ,գ%չԼ ս/հդ^յ՝ ՛Սորա թաՆ– 

՜ ՚ք՚՚՚ւէ^ Հտըէւօւութիւ^՚ևւլ սեպՀ^,սկաՆ ղրչ^՚դէր ղըբ– 

եանթը, որ ՚էւա թկ՛ դրամհվ^Լ թ1^ օրքւ^էք-կելով^կր 
ձեռ.ռ րԼրելւ Նա փռրճոէ-մ՝ կ հէ^ր ա1։յհղռւ.թիւ%՚Կ 
1է1էսէէ/ւքու,ււաեեի ՚նորւււէէ էեՆ ւաւումէ Ածւ1ւրււէսււսհ ւս– 
Նօւրռուսւհ՛ Լ֊ ղրկսյնբ՚1ւերքւ ե՚նթսւրկօւաքէ (ՅւէմՀաե՚նկ– 
. "ւլ 1Տ28 թով, մ՝արս,ի ղվԽ Լ ապրիւ^ շ,ղ.ի Ար. 
յէք» սւրթէւսքիօկռս/ոսի՚ե կ ղիմո,^մ"1ւամակ՚1։երովչ երբ 
՚՚^րչե՛՛՛^ –.•նձամր հշյ1»»հ՚եու.տ, կր դօ,%^ո1,յ7 Աքգ 
%աւ/ակ%երիյ յկկովնա խ՚ե,լր»ւ.մ՝կ ՛հորա ժքւջամ՚ռոէ^– թիւե1ւ իւ֊ր ճեռագիր գրբերԱ հրաԱ վեոսւդար2ճ 
Հ^ամ՚ար. իսկ միւ.»»^ բս.ցաարու.մ՝ է գչի,ս,ւ.ռր Հա 
^•4ւձէքւ •^իւֆ էռռւուլ I ճքՕՕՕ ղռւ-ռռւշի իր՚^Յ "՚«՚/^ 
եդեէոէ-իյիւյէր^ 1ւէռւսապկս մւէււոուոաՆ էիեհէով 
րա՚ե և սչյդ դու^մ՚արի մհ^ր^Հակըւ Հարկավոր է՚կ > 
մարոէ^էք ՚"1դ Աէէէմւս՚էեե որ մկ^ բերեր 

I. «\Ա.ռ. Ոարձր սրբաւրսն հերսիս Արռեպիռկք֊ I 

պո,.^Տփ1»ի^,^՝ այ՛ն իՆչՅնայր ասս,կ՚ն յԱթ ոռս ս^^րր։) \ 

Բաղյ7սդո1.թ ^՚ւչյր պ՚մէէհաչէ 

ՒւււրեշեորՀ 0^/ւ իմ՝ 


ւԼպսւքփ։ ես ւետեեսւյս ւասեԱեւառւ^ււ ի բսւց ^գհսէւ 
օսւյե՚նօւյե ղմիէ֊ս կսւբեւսւռրսե ւ/ւսոէքնակսւե^ ե. ղնօւէ՛ հւեգրաեօռ էոս րեէ 1^Դ §քւհռ։ււՆօք* 


"•ք՚է^ք^ I՛՝՛՛ ՛է"՛՛– ՚՚^Ր "Հ»»|Լ" ^թէա էքոր և 1.թ փս,փաղիմ՝ 1> ՚նյ՚աՆԷ խ՚է՚գրել ա՚եձկ. Ի՚֊ր՚մ /րւ^թէան, քգ՚րԼ ա՜նարդի միշքննկս. րէ,,/1. ՚ք՛ յ-րտ Աթ,,^ ,ռ1/ագհա, րե։ււ1ււ։՚1է յա–1,1ԱցաՆ թք1ա ,4յ առակ »,^.»,^»ւ/3ձ,,,է, /.^ք • 
ւ ^՚>1–քի ևս՝ ,,րք չքթ թքէակ յ"11ա%1,, ».»- 
րհալ էՐաա^ւցէ ն»յ/,ն վչ^^^թևաԱ,. իկ որ իմ՝ էթ 
ոտացևալ յայլ ո^րհք թ ( .քրամ-վք Լ թէ –չյԱ՚-Լ 
իւ/ւբւ ի /""յ առ–ի՚1ւ ա՚եսվէ ռգրչեայ դրեա՚ևս ւ1ես։է1ք 
օա՚և՝ որօ յւ։չ։տ՝1։1ւոա՚և սրրադհութեա՚Ա ձկրո1.մ՝ յ/՚էշ ■3 - 

՜ԽարդօւթհաւԴ արՀքսւնապատիէ. Օռվս1^փ սւրւ^ւռ։. 
^ք/էսւԼ ղիս ի %ոցոէ–՚նց ամհ՚եԼ-ք^ ՚ֆ^'2^ 3"^՛^՛^ ^ 
•ւ<ք արգեօք Լղև. այռ, և. ւ^ ա-մեք, 4յ""^ "ՐՊ 
ւաղերսեւՐ առ ւ/րբաւ^ութիա% ձէր է^րւսմսււեւ՝ ղի 
^սսոլյւյեն ւլեոսին առ. տառ-սւպեսւլս ի մխիթարռ։,֊ 
թին վշլոացեալ մՆ-աց և սր..վ. իմկք, քս.Տ.ղի ղըր. 
կէ«վ. աղաղակկ և բռղոք էո,,™»,»/^ ■^■՚գ։–^– –^–«յԿ 
յւսկսւ՚Ն^ իրաւաբար ձերգ Տկրռւթէանւ 

"օւղւ/սւպաւձ-սւաւ. վե՚^ռւ1ւՅւնռւթեաե %երում՝§եսէ՛ հ,ս.ւա1 Տ»Հ«;...Ա4" –ք1՚ղայ Գ(–,կ I 6.000 ղ^՚-ռ-ոէ֊լւ–՝ ռր յաՆռ,։ւ, ի,Ր և էոիրւ շ. «Սրբաղա՚ււ Ղ>եր,<կ ար^հպիկո>ղուէ Հբա«. 
«■՚""ձ" յԻէ՛^ ղքո^րՀ,~կ–ե 
՚.՛/՛"– ^.ր1։– 

»կեայ՝ ղ-՚ր շնռբ^ալ։. կ յհղ^ երկո^,,,.՚նցս իբբԼ 
վէբչր կ«,ակ Փէ հՐ^ վախ՚Տ՚^՚ւփ ԱրրաղաՆ Աս– 
Աէու.ա&սւտռէ^ ւսբ^եպիււկոպռււ ^^ււչյրՆ ։1եբ, քւ ւքւււսիՆ 
ք%ն»ցՅձս.ն ֆւ«<ռ^Ն ա/հ,,բք,կ և յևա բա՚հիւ յսյ– 
ասւբաբռ։,թե։ււ՚ես, /•ւ1ւդրԼսյց և. դբ"^ ղռբ ւ/։ստռւ–յի 
յս,յ^ «բթ^կ՝ »,-,«» և էբն, հ ւ825 ""^ յ«է.«– 
րսւոի՚ւ։ ՚ււ՚ր՚՚ւ ՚^ւ^չ^ Հ՜/՛^՛ Աք՚ռռւաձատռւր սւրթէսքիս– Կ""("" աբա՚էԻւ սուրբ էջէֆաձնի ի Կոստա՚նդի. Նք^սքօչք՛^ 


%.վբս.կս.կ 


->■ ո-ր^՚ճ 1– 


պատ7ճ^ռ 


«,ւ 


ՒԽ յ՚" 


քս/բԼալէ ղ 


բհՓ 


կա,բ ի է 


ա«ս,–ե փաշլզ, 


իա%1, Լ 


ս.յ,. թլ.. 


՚իպհ՛ 


»•- /> 7ճ/"՛ 


,ւ.բայն ապլ 


յք^ էը^Ալ է գալ ի 


"՞՚-Րք 


կդ^հթ 


/, ա^աքձ 


"ւ Դ՛՛Ո ս1ւրեւլւսե հ՚֊Բ ""՚– րւ՚ք՛՛ ե Տւսօ։ 
իա՚նն, ւ1,ն1լբ^ա,ւս/։,ձթ թբ% և •Առի, է 4ոք^յ< »օ»/ւօ67րւյ1< և– սեռ երսոքեան է^ոգե-ոք 

ռոհ ճ. Պաէւսւսւասր սւոայի սւսւսՆ ե. ՚ք՚՚ը Հ՚էԱւ՚՚ր է 
ռուլյ,^՚1,^^1, յԼը՝ ս,.էլ«վլ ■»,» դրամ՝ է այ,.^ 
որդ՚֊"<1–՝ է^ր "–մ– ձկչ Աէւաւ,է^աձ լիցի ^^օչ 

նո/Ն դրսւմռո^ էւ՚ւէսւ. ի նօոու^օ ի յիռէ^յ՝ քաօնհ ^ոեգ 
՚^արէւր 5»ւօ.»ւշ^Ն չորս ղ^ւ^,,ւշ. Լ Հ^ս-Աալ 1։ս, 
ռեոսա Ա. ասսւպէ սեք ռւեիմօ դեաւ ի սռւրբ ԱքէքոռՆ 
Լ ղԱրիաակէ^ «րգիՆ իմ– վ1րա,,1էՆ յ^ւյ– ի Տ.յիլ^– 
%1ւսւ ի ւրւսոուչւաեԼ։ ղիւեբհ ռւ.սուԱն քք-Ր՛ "•պսւ Ա. 
դուք պար^աւորիբ վձյ ամՆոյ ի վեյ ամէս ղգոր(.% 
.ռոկոսի՚ն Հ,աս«ւ–յա։,1.լ առ– սդյե Արէսաակկս «րգիՆ 
իմ՝ ի ւդկաս հաիու.ց իէ^րռը, որում՝ և. պայապաե Մկրաիչ^ աղա/Ա. 
էլքն . Լ 
ԸՒԴ ՚"յ՞՚–յ՚"՚է եմ– »ս -1-Ր՛ ւս.% »խմ՝ ր՚Եկ, բՆկաւնսւէ գ%...յս.ք է սհ՚Աեակ Նո. ա/, Լ ճս 
• ի նռր Մհհ էաւնն, ձ. տ՛եգ ղրհալ ^ուր^ա^ 
ձեռաղիր Լ կ՚էփթ հդի ի ՚^երքոյ և է,,ոու.ն թձ, 

քո 4, –պ՛–՛ Հա^ոտիյե ղք Լքո քւամ^ աոկոսի՚ն 
"""յ՞՚֊ք քիրս-ցոլ. Արիսառկես^. և ես ասացի այձ. 
Լ պիպկ« առեալ իմ՝ ղմ՝ո^րՀ,ակ% բերի առ որբ».. 
ղա՚Ն ^բ՚ւ» Ի՛Ր և֊ Յ-՚֊յԻ՛ Ճ. ՛նա ք^թեբցեալ բարի կք սւսաց– Յսսէսւյհ գ՚" սՀ^ւ^ւ - #էյ*. յ,»,), թ.վ յ-աբսփ 1-յ.բ, ■Նէր^ք^ւլ ,ր,^մ– է 
երԼա%1,ց Մա-հ^^էլ վարղ^սլեաթ, կ,դ.,,փ,. «Հա– 
շՈՆ.օւռԱՆութիւեք էոոէ,մարսւռե ււա^եամ1ւո Լ֊ ձօէիւօլօ 
Հ^անգու.ցեաւ Աստռւաձատուր սւր^եպիսկօպռսի՝ ու^ղ– 


դեալք սյյ՚1,պկս ըստ երկ,.,սիրելոյ ձեր, օւԼօեալ Լ 


է-ոեօՆ գագսւ ,,,քրքրոսթի՚և, լ թողուլ 

••եա՚եալ չէթ կաքողոէհո,.յ։ 4»– 
րօւեք ռրկաեբեեր էքւե երեք 1հ. է–դԱէւռուոուՅհ դքէե պսւ– 
^անջ«...Ո Երկու, աարի «^«,«^^ույ Լ բա..,սկ.սնո^– 
թիւ.Ն չգտնելոււյյետոյ 8ովկա%՚ն1^ս սգեղան ւՏ^օթ՛ 
»ա.ղղռւ.մ՝ կ . 
((Գհրա ..թռղհկոսթ դ.ոԼե.սլ խ-ԱդիբԸ։ Հայրապետ Հասաբակսւխ՚Նս-մ՝ Հ,>չյր Լ Տկբ. 

ար՛ի վ.,,քս–ձա%ի Ա^ս,ո..ս.հա,ոո..բ աբբեպիսկռ 
ԱքՈսԱ՝ թքչ ռքւսւրգ ^Հսւսի՚ե "րբ Յնասեւոռօ մեո աե^եաս~ 
րւ՚՚է՛ ւքիշ՚ոք ղրկռղռւ.թնւ։ւմխ Հանդերձ ի մւսօի՚ե պա– 

^,րդս,պւ^/, էլ 9օ1.«*»ւ, յուոամ՛ 1,թկ չէ ինլ ա/ե. 
քա% ա՚Նհա՚եօթ Տերդ վէրս,աոյ,ալ ՕհութիՇ, «յ»»– 
պհկ այ1ւԱաւ1։հ՛ Ա– մ1էհմէ– օօււժւՐ որքէսե էլ. էսնդրա յ։.,լ 113 , վալ՛ն Ն. սբբէԱղաէէ կառսււ1էաւրռլքժ՝րւն սե&բ 
էւ»պր\ւ^ էօ^ճւ ^Հեսւր մեռ ռռկկ ռժբու ի 
ա%ոտի^ն, վսէս՚հ 
սկալին յսէյսքա՚ն 
այլս քխիլբո– Աթոռ 

ղլ.կա՚1,այն մերոչք ղս... 

«բոյ ա՚եյոյս եղեալ , 

ժամ՛անակս իսկ չվս« 

դ^ա1.սր սակս ինլ . 

**"^՛» պաակառա՚եզք 

ճսւպեսճճ^իւն ՚Հսւս 

գաէսեեա ռիրաւ-ույւս պրկա՚եէոց սեբռռ բսէբձբսւդուն և. 

սւրդաւրսւռբ ՚Հրսւէդէւնսււ. ^՚եբսւսբբու.թնսւԱ բօւգմա՛ ">յ՚"ճ. աէէէմ՝ մաաձմ՝ խռ– գռւ.թ Տեաո^ւգ և. ղերհա՚եիւ ի կենամաշ^ Հ^քք՚Տ 
թնէէէնը ասաի. Ա յոէ.օամ՝ աէւերկբս^՝ չչ^՚^լ աեա 

Որպկս ղ^ Աէեղխ չ^"^ կարձեչօէ. թ^ ^1^ 
(էսւՀՀխաթուեէա՚եռր շէսճսէսիրսէկաԵ աեւոեղի 
ճ^ա%քՆԱըռվ^կ այսքա՚ւ. շարոէ.՝եակ է.՚եդիր՚1,եր Լ յ 
ղըք՚եհր մ՚ատռւ^ցելշ կս,մ՝ թկ դ"Լ;յկ ՚եա եղելկ քքՎ 
"՚– 2^"՛ Դ^՚"^"Ր կասկահէ, ՚եերք^, ^արկ էնթ ^^ 
յ՜արռւյ՝ ասել, որ ի՚եչԼղԿ– ցո/ց Կ աայհ» 
երկրռրգ յսյքտարարռւթիւ.%՚ն յա%ու.% կաթռղիկա 
գ.^րձձալ ւՏձՕ թ– յ՚"–չ/"՚ի 1ճ–ի^, ՚նդրա%ից պ^* 
Հ;ա՝եջել ե՛ն •նախ՝ 3Օ9 /3"«–՛/^*՛, "ր երԼու-Ժ՝ կ , 
^"/^ 1 6.000 ղռւռռւ^ կ, (՚՚եչ^ռր տեսա՛նք վերևա 
ըստ ռրռ,.մ՝ Երևաեի 3Օ9 թ-՚^՚ք՚ա՚նքլ (527 /՚"՛–/") 
րա&եչով^ զու-ռռւշԲ էւտս–ց<,ոէ.մ՝կ դրեթկ ՚նռյէ, թք^ 
սը. կկըոբդ ղՕՕ «սկ-ւ. Յնացորգ, Աքս •(երչթ 
դոսմսւրս Ասս։ու.ա&Օէ։ոռէ֊ր եպիսկոպռսր աւ-աԱգ կ 

որ "ււդ ռոէ–ւ11սրքւ մհ ։1սւսր յ^^րսIդ•1^րXրս|հ■ կ "Դ^1 
եէ1քիսկւ։պռս(ւն կե՚հդաեռլթհէսև մէ^ւյէ^։ Եբբ ՅԼա– 
ցահը^ պ,«^ա%ջել ե՛ն Գկ՚-րդէչ/ եպիսկոպոսի <ՐաՀ,իչք 
յեաոյ, Ն» աո^աջարկել կ վանակա՛ն կա».ս.վարո^֊ 
թեասր սասւեօւք1։քքւ մի մու^րՀակ^ որակս զի վսաղսւռ– 
շապաա^ք, պարաաակրերից սաա՚կա՚է. Լ վերցէւեն, 
Ր"03 Դ՛"^ չսաաչյահ՝ Գկորգ ս.,քա՚ն վաի.ճա%ու.մ՝ կ, 
ս֊ ս՚/Փ օնսէռւսՆր ԱէԱւՀ.ան\ուսեե սորա օրդռւղ^ Ծով֊ 

րասւոակաեութիւյւ ւքՕ՚աւբեւռւ., բէաւո աա^սւ^^ու֊ւՐկք 
որ իբա՚ե յետ դարձ՛նե՛ն Հ^օր ստա՛նալիքի մհւ^րՀ^ակՆ, - 17 - 

էօկ Նռրաձ ՚^գ չե՚ե սէալ^ս, սւսելշվէ թ^ Գ^ռրգ օւ– 
դան թ^Լ «,ու.ել կը, բայց թքն կլ յես. 4 աո^ել, 
"Ր՝ ^՝^՚"Ր^^*։ ""՚–"՛ 4 եղձչ, Ջսաա՚եալռվ^ ւՌւր– 
ՀակՆ, ռո էսլե՚ւի դռսմարր ք; "1^1 ^"՚ն պսւ^սւն– 

ջը՝ Ցովհաննկ^ն ոշ^ յ^աի չկ կարողաչւնլ փսնքի՚ե 
Հ^ասանեչի^ւլ լջ,,,ցեել, այլ Լ հեար չկ «էնեցել բա. 

^ակա՚եու^թիՀե աալ ՚ճ,շ/է խկ Հ^ա՚եդուցեալ Լպի– 
՚Լէէպօսէւ փռքբաէ.ռբ Աօ1ւա՚նի՚նք ոբի աշիւատահ՝ դու.– 

քէքսէբ՚ե թ՚քն իէ,ր ձեռ^ռէքն կբ տսւ^Լլ Աստռւահա– 
էթ՚՚է-ր եպիսկօպօս1էե պսւ՚^պա՚եօւ^թեսւ՚ե Լ. այ^ւՐ 
էբւսեիչյ կբ պաՀ^աԱշռւ.յ՝ սէ1ււ.ււղըէ Իսկ 1 6ւՕՕՕ ^՚–– 
ւէ.ռւ–շի ասւՀՀան^ը Նօւ ռսւԱռւ.մ՝ կ անիբւսւ֊սւկր։ Աճ^ա 
1ւոբսւ խօաւքեբր, Օ՚Այենսւ/սռՆսւբ՚Հ վեբօւպսւսւու-ու.– 

Նօւեուռսւկան գբ"/ վեՀամէասււռւ–թեսքե էէեբու եղելղյ 
ի 1 6 յու֊ւՕ" ամ՝1ոյս աո. մն.լ ի մ՜ասի՛ն 1սՆ,լբադբոց սերոէէ մաէոոէ-օեւոււ առ. Սրբաւրւօյսռէ–բբ Սծռւտրլյւ 

Զլբ /, շ6 յ՚՚^ի-ի ե. յյօ յ-֊՚եէ-է ա,.ր ^^ յա– 

ղագււ է^սւՀ^աէւշռոու.քժէա1ւռ սեբոպ^ սւռաՀր սւռյւեվօ 
^ր ^մե ի,,%ս,րէ^գէյ–պաս,կա^ա%զք, նյԱթՆ Հա– 
րիւր ռսկւռչւ՝ ռր կ ս«ւայ»^ս/ծ Հ^՚նգ. Աււտռլ^ձա– 
տ՚՚ւ-ր արքհպէսկռպո..ի Լ աւյ^՚Նգ աո. ^աքրե իմ՝ 
Գէ«1էք ՏահխաթոլՆւա՚ն, յթ,չԼ ցվ^իՅ&.Ն ՚Նէրթ 
^բբ^,1ն,ւթէաՆ՝ թէ որչսւփ Հ^^ո^ցԼ^լ է յիշէալ 
ճաւբս իմ՝ աո– ՜հոյհ քււ՚ք՚ե Ասսէռէ-աէքսւսաէ^ր օւրքե– 
պիսկոպոօ ի ձեո^է %։• 1-11 ստիս, սւՍէաեբԽ– ասւսւցռէ–– 
^ա%ի. և. պՏձացորդսն ՚եոյ՚ն ոսկեաչյ պաբաաս..բիմ՝ես 
ֆ%ք\, ^աո,.ցա%ելյԱթս^դ սո^բբ՝ եթկ ղմհւ.բ. 
եղեալյա՚եոյն ^»ր իմկյ.., գաբԱ^սցկ սրբսւղօւե կառաօմւււռռւթհւՆե 
ղա/ւ՛ յ"^ց^"՚լ ամի ^այրև իմ՛ ի ^ձՆւքաՆռւթձա1։՚ե ^ 
ՆԼրեպյռէ^թեան ւ՚^ռրգ սւոռեպրօեոառէւի աւէլ– 1ւ ժւքա– 
րնէ զղՀՏ^ւէ որ Ր^՚գ յեղ և. ռ1էգ^աաոռ1ւ^ ւյ եսոոսձ 
Մարգարեի՛ս, այլ<Փ վաղվադեայ ՛հմ՛ա մ^կ յա/ել 
•Դիտի էհ՛՛՛՛ի ՚»՛՛՛՛՝ "ՐԲ՚՚՚ւան վերագս,րձու.ցա%հլ^ մեզ^ ղայն մ^^րճ^կ՛ ասհչ^վ^թ^ ա՚սՏևէ^ մէ, 1ձ ՚-ցլ ՚/էր-՚թ ^^ալա Րա >ա^յայ՚հ^ա 
ավար.տ1..^^ա 

.՛և ^քալաւ. ^Տ աբղ 

մ1խչ, որ չէ .,»»,, ամէնևիՆ. &թէ ւիէր, յէ՚– ■Է/Ւ– 

՜ձաեր րեգ ա// կաէրեսր օ՚էսռ-աեգուֆժեսւէւարւ էլ. աւՆ 
ա՚եցսՅ՚եկ ի ձեռ-ս մեր, Միռվ^ բա՛նիս –ասեմ։ իժ՝ այս– 
չսափ բողոք Լ աղս,ղակ չ^ այն թկ՝ պա^ա՚եշեմ՝ քնչ^ 
ւաթոռ^այի՚Կ դաս՚հձաբա՚եկ Լ կամ՝ (, ղոյից Հա՚եդու.. Ասս. ահատռ^ր աբքեպիսկոպոսի, ղճ^այրե՚եի մ՚ռ^ր^ակն իմ՝յիշաաակեաչ ոբ Ն, 
աաբեալ բաւ.ակա՚նո,.թիւ.Ն իմ՝, Լ հաՆգիա 
ղակի իմկյ, «բովԴս,Լ յիՆկՆ պա^ս.–լլհՆ պ. 
աեարք ^սւաՀ^անըՓ" ի՚–րեա՝Սյ, Բայց պահա՛նջ». 
ղոսթիս% սբբոք Աթոռ^ոյ երեք հ-՚րիր Ի՝^ թ"^ 
՚ռ–՚եԼ^Օ<))յթհ՚ե է՚եոսասս, %ովՀ,^՚Ա՚Ակս .սբեղայ1;ձ 
թկ որՈվ^ (էբա^ամբ և– առ ի%չ^ վաիճա՚ե, չկ թձ յայա՚եի. վամկ ^բղյ ^ 
թեա՚նՆ և իբաւ.ա%ցԵտ 
ս,ր.ս.իմ–. 
և աիպկս –ճա%։. •չիլ Փ 
Իսկ ես 6«՝ես.՚ն« Մաչխասեան չշյնխՐ պա^, 
լելի դբամ-և .լմի է սբբոյ Աթոռոյ, այլ ի^ռվ. 
Հ^ա՚ն՚նկս աբեդաքկ. քա՚եպի իմ՝ գրամ՝ ա^ցեալ^ թկ– 
էս^սւ ւսո– Ա,սսւռւ.սէէքսւսւռւ֊ր ս։րօեպրսկոպոօ1ւ^ 
յթէն փոխառու ձէ^ա%է ի Ա^Ն Հ 8«^^. ւ^ա՚մսէ^ա աբէդայՆ՝ որ բաղյ՚ադիյի բաՆի,.^ յռ^սացռյց ^» վ^աքել ոլ . 

•էէոեռայՆ ^սէեւօյ1ււով /ւեձ սնագան յէօթն կարի,.բ սն, . /0/,ւն Տեր ս, 

■րւհ բաէ-արսւր պեբաււոլբբ Օձռւ «^^/,» 1// րնձ ղբւսւ-սէկւսեո Ն Տէբ 

տձռա, Գ(.բբ1.^ էօՆաե Ս սէւիէասեաե Ղ^սէոսւրշսւպսօուքիճ • Ա,. ս.յհ–Աից յես. •րԼ իրա..«ւ.\ ՚՚՚^Ր յՕյ՚՚էԼ ՚Ւ^Լ յ>"՚–ի՚"^՝^՚"կ"^ արդարռւթեա՚ե վե- 
րա/, թչլպկս գրոսմ՝ կր իւր եղք,այրա1,ի–ք Արիսա^– 
կկսի՚Ա, Այի^ռ-նիա, •Առ/,. թո^ի յ^^֊Աի^ի 1^.ի%, «Հի. 
^ա/ք իմն ա՚նձիՆ ՚նովրկ դոՀ^ոէ.թձռ,մբ .լփառս Արար– 
չի՚ե ^ահոլր^. թէև. մաօ-ախուղք կսւսկահաէ.ռր "ըր֊ 
տից և. մ՝ս,աց յ^ամ՝ա՚եւսկա,^ւ.րս,ցս յես. վախէքա՚եի 
՚ սրբսւզաս Հօ/> սէւոու ասէսւեռի՚ն Լ. պասւե՚ե ււեռվսււ., 
*ՏքԼ ՚"րգ՚"ր"՚՚թի՛–՛՛՛՛՛՛ յ՚"ւի–1՚՚նակ,./ե չս,ռ%կ ա՚եւռես 
յ՚՚ր ասւսււի՚եեալե եւ/տ։ ԱրւչեւՀ0 ՚^՚է ((կա՚ւկահաւ^ռր 
\ «րսփց և մՆ.այ» հնարա1է բարո^րակ/, չաւ^ագռքն 
՚ւիքր^ւ.^ ^ս.մ՝արել«ս չ^^ սչքՆ, ^ր չԿ-քյահ այգ պա– 
^«,նջնձրթ՝ Նփրեմ՝ կՏֆ–ղ1՚կ՚՚է,ւլ ւ8շ8 թ-՚-ի փետր. 
վ^րի ւՏ-թ՛ տաչ^ս 1ք մԼէս՚եա։.ռր փսրդապնտռէ–– 
^Գ*^ երկու, տարռւ-աք արհղայ Տռվ^ա՚ե՚ն^էւիՆ ՝^է 

^ ՚– 

է^չքա՚ե էլ ձսւնր էն եղել ՕովՀ^-ո՚եՆկս վարդա– 
փաի կամ՜ար այդ վիրաէ.»րաՆթներ՚ե ռւ ղրկա 


./շեդՀ^ շար. ,ւՆա Լեա կ Ր՚-Ր ոէ–սո։յհւսւսկր պսւրւււպՍույեքՆերեէ իւ. 
յիս,^ ւքխիթարւււթիւՆը, Հթւեւով^ ս/աայ-ակա՚ւ, Լ 
Հրւսւքսօսական դրասկահուքժեաԵ սեոսւՀ՚սէր դեո– Օսւ՜ձ՛ քա օ/նու^յ– ղտ-նո^աք, ժայԼ/եակի ց^/,է.ա^(^ոՀ և %ձր ")* էջյխսձթ վերադա էոմա՚էւււե ձեքլքսդհր֊ րս,–ն^,.յ; պ, ամւ^կիյ, ^ր դրԼլկ ւ8շ6 թ-յ՚ւ՛ վյքրի 31–/՛^՛ 1,ւՐա՚հ,,ւէՐ Լ՚Նք, որ 

ւադո^թեան յէջ^ցթ, մ՜տադիր կ եդել դ 

սէքս արթեաէւսԼոաոէէ1ւ ւ/օա ^եո֊աղհր՚եեր օրԱհսւէքհւՈէ 

րայց քսհքով, որ արհթ ^*ո./–<, ^ դ^^ .վ.ր1. թովհԼւո. իւր փափա,/։, փրաղորԱւու. /1^»ւ»ւ1, 

ո,էա ւ Նայ-ակից չէ էրԼո,^,Ր, թէ Նյ^»<./Տ1. 4 –...լ– ՚ 

ղա1է, բա/չ, դմոլ^ար չէ ^ասս,,սաապէո 7/;»,<>– Հ^ա– 
ա-լի աի ղ՚Ա՚Լ /, բ՚եէ որ,ք1, Օ^րոսթեւսն Տւէրյւ խօսքերր կերսկսրհ Լսւբռռ ե՚ե ւէն– 
բսգերոէ-եչչ որ ՚եռրսւ ռւսմԼ/ե կռքքԼ իւր ՚/^/՚ա/ ^ր 
ւ^եդոա^եքշ իբրև Գ^որգ ազս^ի բարեկամ։ բացի դո– 
բանից 1էւսմսւկում՝ աօուաՕ՝ է թկ լսեցհեռ^ որ պի- 
տի ՚ճա՚նապարՀքՈրդկր «ի Հ^եռաւ^ռրս յօձու–Յէ ՚Նոբա– 
պ^ս.կ Աբթպքի՚ե (ձ.) /, .ոես», ԹՀև Լ-չյիահ՚նույ՝ 
.ռ^բահուահ կ եղէլլ թկ ՚ՆերՎսյլ դ՚ն^լ^լ. կ Մոռ 
կո^ա Կա/քեր օհյ՚ռ՚ն ՚եԼրկայ ւէ՚էւելռս, բայց ի%չուկս 
մի ՚եամ՝ակից իմ՛ա՛նում՝ ե՛նք, ներոկսքլ .Ոոադիր կ ե– 
ղելթաղադրռ-թի^՚նից յեաոյ ղ՚նալ <^Ա/լԼ չու֊աք, 
եթկ Նէբսկո ոբբաղան՚ն ևս ղ-՚չրց կ "•/"ի "ձ^ի ք՝ թսւգս՚դոութհսւ՚հ քէւ։ւ դՓ՛/՛ սռրաէ մասն Հո- գատար չքնէչյյ Աթոո֊ա "՚Ժ ՚^՚՚՚յ-ակւշ. .^թէա ")՛ Գոր,ը,ք,^թ Տկ խՈ 

Խհամ-աձո^ հարյ ղիջաԱէլ «(.րովյարմա՚եա. 

Դէ Ի՚^Գհ 1"–Ր՚յ ղ^։–ա1ւայ, չԱորՀ; ^2* <՝ Լ ,որ– 
9 իՅէ յաոյսշսւղիյ՚ռւթնա՚էէ ՚նոյի՚Ն, Լ յիշաս։ա1/ռէ.– 
,ւ5, ա%ջրեւ1,յ,,,ւդաց յաւդ. Հ^աՆապաղլյսցււպէսի 

^թրԱհ սիոօվ ՀաԱդքւսւսչէեաւ Սբբսւղեութեաե ձեր Ա 

■մ –Ւ <- ադչեւ^ քարււղ^ յայե՚եաքէւ ռւրե^ արմա՚եաււք^սՀ աքկ-լ, աիս Ղ՚ւ^՚Լ I՛ ք^է ՚րդի ՚1իա%– այ/ս»^է և– ՀՏսառօւա եկրո%–թեաե ձեր՝ ռրու.մ՝ չ^ի ւ 
ն.^ յէ՚ք ■՚՜ասթ. ղայո խկիր ՏՐԳ I"՛՝ խ"՚1՚արՀ,աբար, կա 
Հւթամ–, –Բան^ լ,^ր հնչի , էթկ Խբութրւ-Ն Տեր ուեհ ՜ճանտպւսրՀՀորգեւ ի էՀեքլ/ււ 
արս ւօձռ։֊^ ււորւսպսէսկ Ա.րքւււյիՂւ ի տես՝ Լ, Հս/ 
\,է,ակաՆ .չաաի. բայ^ Գք^" իղ^ սաիպէր /, չէ– ք՛՛՛՛իլ ""–"■֊» դիյէլ պւղր է վայե/էլ Գքրաղօր ^րհնութիՆ Հօրք սրքռյ. Լ գաղափ^ ,^ա ՚Րք բադ^օք գ– ա%թ երաեեէի ււսւիէեեսէռկ մե" 
՚նաքսնասկր Տկրդ Ոա(/ր՚1 ս. դՆռր՚Հիւ֊ ճեռ է*"1ք ռւսաեօկ ե^ս ի ձեռ. ակա հա Մ՚"Լ "■/"/■"լ– "–Ր ՚լե ք՚թհ գաէ շնորճ^.1 աչ/. ԳՒ հ իՏն էէ ղի յսւ9ոզիւ ՜2քաևաասւր^ռոդռւթեան ձեր Լւ$ւրոդ հ"^ հք ""I– ՚՛ ռւնււԱ ԱԵսււ մասւեաԱքե աի I 
՚հօքիկ կատսւբել ղայս իմ՝ փափադա՚եաց իւ՚եդ1ւր պա 
էռուիռեւռվ սմա՛ ե. ք^աեու.ոսւեեւռմ քէսւռսւքի ձէրույք^^ 
րեդ սիրեւէ–ո/ ձէր և. իմ՝ մաբՅնսււ-որ ձՆոռի։ 

Ի պսակ բանիս ՅԼւսւՐ աւէօթաւոբ վասե ցա՚եա 
կէսւէ կօեսւո Ա բբասկռա֊թեան ձեր սաբկսւ։–սէա Օռմ^ 
Հ;աՆ–եճ^ Շա^բիարյի Գկր^եա՚նէ, 

ւԼաքաբիսւ վսւրդապետի՚ն (Գու.չասօ/6ան^)... «Ր^դիր 
՚հու-աստիս աո– ձեւլ Հ՚Հյբ ՚^"գեշՆոբւ^, որ քա՚9սւգ1^տ է 
իսկ Կ Աբբութես.՝ե ձեբու-մ՝ իմՆ ւ^հաԼո^թի^, ի 
ճեռս բեբեւղւ ռ՚Հեւսգուե մատեւս՚նւ։ պսւսւմռւքՅ-եաեզ «,/,,).«» ՚Տ"Հ/ ՚՚ղգ-տ ,», (^ Աեբ ոռ Ա. յեբ 
ււեւսյօսք ռր ճ. ցսՈւկաւի իսկ գհ՚՚՚եմ՝ Տէեբգ գոմսւեի 
մւռաւք, դս՚ի աստ1խ ^ազոյն պատմէէլ.թիւ% Առսւ^սւ– 
^ԻտյԿՒ Հ՚"՚Ա"ր"՝ ՚^ասսւ-ցեալՀ^ադիս միՆչԼ ցռ,.թե . ՓբկչիՆ. "ՕԼ" այսբ չդա պ. Հ,<սրի^բ թ,,..ակ, 
ռւրեք. իսկ չռւայ ի Արբաղաէւ Մետբապօչսէկ՝ եթկ 
դտա՚եի Հ^աբ«ւ,սա պաս.մ՝..ւ.թի,^ \Լղսլ.աէ,ից Հեբ2չ, 
՛սիկ Փ ^ամ-արկի եթկ յ".«– մեղ^ իցկ շաբակալ գօւ–թիւ1էե\ է այր ■» ափսւրէ^իկ յաւգա1ւա՚եաց շէալ –րքաղաՆ հօր րսա Է,««ամհ1հ ի^րոյ V րրաղ– 
•և^^թէա՚ևՆ, ^որ^ յնե ^մ-^րիմ՝ ա^ իս, լ աքն՝ 
կսւմ գբէսմռմք^ /ւ կսւմ՝ սւէ-աեէւ Հսււսւսւսւբիմ՝ սալ իււ 
պյսբ առաքելլ վ օբի՚նակեաշ սԽդր1խ գարձոս^ից 
առ. ի%ռււ ի ՅծռՆ ձեբ սրբուԹեա՚եւ և. ։կսւմ՝ ՚"1գր 
աալ օրինակե/Լ եթկ իըկ ասեչոբգ լարակարդո,.– 
թիւ% ի ՚եմա քաե օնսւէւօւյիշասւակեւճււ սւււ իս պսւսւ~ . ֊ 23 ֊ արէէքխ սկսաՆ I; /՚ղել Ղք^լ ^դ. մի^ց՚Ա ա/գ թով՛ն Լ-պրիլէ 13) ■֊«.»« էԻռ 

ՆէւատռԼելի» գրաձ Նամաքւ՚էւ ասռւյՐ կ. էտԸխկաԱււյ և 
\, ^աեեաւ ոմիտս ռսւ9աբաե ԱսէւՐակհ ձեոգ յսւրգու– 
՚թխէ^ն, ք^յ^ ի յիո^յ– Նխթ/, ք^յ-Տ^ ^շ1..ա^/,լչէ –դկ– –տ՛^՛– ")՛ Պււււռւ/անասն ձեռագ/ւրՆծր ռրռեռռ և. էէռոոյռո 
1ւրհսւսէօօւբգ ռւօուՅսակւաւր մհսւէքւսմսւԱւււկ ՚նռքնպկս 
փէւղ^ Յ^եոնարկահ կ ^Դ^լ դրաւ֊որ վաստսւկ՚ներիէ որր <-/■«■ 


^«1» որում՝ ղմի Լ ղհո/ն շա 


վ.լ ու%է–Ա ^. 


թա-Աս 


՛է Ք""– ԺյՒ ՚^<՜ ՛է՛յ խոչմ^գոռ-ն ձեղ, ոքւլ 


յ^յս,1,1, իսկ էքալս,աե, ^»»յ, 


ձէրո^ 


^. մէրո 


■եո^ա. 


ռութիյԱ ի քո,.^ոց Հ,ւռ1; » 


լիռռ 


ի ի Աոէ. 


քկէլ 


^արկ.ուոր Նիլթո ո/յսորիկ . 


.շէոռո 


^ութեռՆ, 


յ՞քձ 


^ռՐռ-Աո և ռէոիք իոկ լոռ 


ռ-Ախռ 


րու.թձռն 


իմՆ ք 


արուց, Ապռքքն էթէ արմւ 


ո-ն ,. 


.ռիք, ոլ 


յիսւյե 


ղմի տձար, ա^լ դրոփձնգակն 


աեխռ.ռւ1 մւոքՀք 


էՐաաո 


■՚ՅԽ ^ԿՂ գերռուռռուէ^լթւ 


ռVկ 


ոուռլիմ 


յ*«™ 


յայդոցիկ ամհ՚նհցո^ե^ ... » Հէռևէալ ռարի-ւ, (ւՏշ^) *"" ոաաՆույ՝ է ռոյո– 
ջարկոէ թիյեՆեր Բոչյաղ^տի վարմապեռ Աբրա^ո-մ 
փսըգռպեռէյ և ծ^4ք խորա՚և (ու.լքիլքո^) վաևքի 
աո^ջնորգ իվՀիննքո ռրքէպիոկոուոոիյ, Առո,ջքել 
՚սեդոաէք 4 ^ղիւ ՂՐ^Լ ^^ որսքիոի էւ ռր^աե (քոյւսՀ֊ ^■^ ՚ՐԲ՛ ւթիւ^Ներւ։ կա՚ե Մայր Աթոոռ-մև որձ, 41( մեր^Նէա «հոԼ-եէ^ վ^՚ճաքիւեըշճւ Եբկրռրդւ^ 
րԼա՚ււդի երեք դաւ.սւ<ւի Նկարադրու.թէւ՝եը։ ՝է^րՀԲւի 
խ^՚դիրւլ կա.ո,,,ր.,լ.մ՝ Լ ու^ղչսրկո,.յ՝ Հ֊, իսկ աէւս,չ^– 
1ւիե պւսէաէասԽւսԱօւ^մ՝ ^՚ «ար սւրժահօէպսէսէոէ-ու.– 
թեսւն խնգիրր.է, շատ փափաւգել^ կր Ա. իմ՝ ճ^ո–֊ 
դռւՖէ օրպկս ք"՚9 գի՚"հ ՚^եր խո^ւսկւռ՚եու-թիէնը, 
օւսքօ եթկ ^ււրգհեւով ճ. ոմաՆպ պսւտ^աոյ սւռօւՆ 
դրեմէ դռլ.»կ ոէոՆթերցօղբէւ և. ոէԱորւ ի՚՚Կ եւր1ւգ– 
րօդէ՚ե Հ^ա^ո^ական չթւխ., Գրեցկր Մանռւկլ բարե~. 
2է"Ը^ ՚^՚՚ՐԸ^ կ""ք՝ "Րի՚ե կամէ^ռւմ՝ կր, օր ՝^"՚րկ< 
•֊ռր դրրերւլ խնդրձչ^» չքսնաքէն, որոնչքիյ ճ^աւ^աքձ^ 
չրվ^ րսս, իմ՝ ակար մ՝ս.աց՝ խ՚եգա^ս, հոդ՚՚վ^ 
տու.ցա%եմ՝ ձեր Հ^աւրութ-եօւ՚ևՏ՛–– 

Աք/ թկ ռրռաՆ դմռլսար կ "7°/ ՚՛^" մսամթ1Հ 

սկր միաււբսէեի% ստանւս։ մատնսսադասրէսեիո պրբերք 

Տ՛ԱՅ * "«՚ձ^" թ՚քւլ դս^ղ––վ^ ».«- ՚ւ-ոյԱ Աբր^– 

Համ՝ վսւրդսւպեար ռրաՆ երկրորդ ՝եամւււկոէ֊մ1՚՛ ((Ջու– 
նկր աք^չափյամիլ... է-՚եգրո/ե ա/եմիկ ակձկու.թիւ.ն, 
չԿթ աՆձանօթ ղտեղւոյա որ ոչ^րեաւ ւ^հւււքկ օւ– 
մեօ ըստ բսւոձաեսւռն՛ թկԱ. այեծե–^ րեդսւրձա– 
կեսցի ուղի ըղձա՚նաց, ղի ռր ղա,սա.փ Հ^արիւրա– 
(-ՈՕ օւմՆ ՏԼւսյր սւեձեոյւօւրկեքի ւո1.յ1ւքկք Ա. տսւկա– 

ւ.ի »աւ, Փ"ՐՂ կ-ր՚ղ^տէ "Ք I՛ Ղ՚ԱԴ^ ք^ՍԴԽէ 
^^աօԼեսւասհ աւմսւռ րառմաց ահգհսէոէ-թեակ մօէրսւ– 
դ—֊ր՚-է^ րացերԼ առդնել, Աւասիկ թկսքկտ գրկի դեր՛ 
կ.տասան <«-&֊, ա,լ հասաատ..թի.1,ն այ՚Աո. 
յՒԿ ^"0 Ը^Գ վյ^րագո^րա.^^ որ ոլ^ դոքբ Լ ի ի,մբ– 
ռ.ի ա%գ»ւ \ 
Սեււբ գւսոՏ^էւաւ սւռրթ ձույէա՚նաէ1էթ սւեսնեքու 
1էսւճէւսւթօւ%եաՆցքւ աշիւէՕւոու-թիլյէեերր մերուզրեսււ 
յսււոոմ էւ. էւոբսէԿռ սւրդհւե^բկերրէ Սւյւաւեռ րԿւժեր– 
էքէոյի ւգլգւսդրութեաԿհ եեթ 1էհրկսէէսւօԿուս մի սէ– 
1Բ բ՚՚՚ր^ր ձգտու.3նք որու1 ւ1ի ժէսմսւնսւկ ոգէւռր– 
ոլ.ահ 4 ^Ղ^Լ ՚^Գ "՚րէքաՆայարգ կրօնաւոըը^ թ^Կ 
աարաբաղ.^բար, չկ կաբողաըել ՚եռքնքլ իբադոբհեքչ 
ւ829 թ"՚֊է •""էբիւհ ւՏ-թ՛ <(0.ռ. բարկադոքն 
Լւէէռսէյօւրու-թբէ-ե սբբսւղաե Տւսբո սեՆհ ՚""1Ր <ք՚թո– 
3 (ւո/այ) մ՝ատռէ,ց։.–ւ.մ՝է (քի նուաստ ՑովՀ^անՆ^ս աբհ– 
• կ^/^ Գ^՚՚րթէաեյ) յետաւքայ խ՚նդիբը. (քԵս /ետ՚նեալ 
՚եօւյսռսէ ծսւռօւք սէ^րոլԹծան ձծբ ի վսւււռւ-օ ւ^ետէ^ 
գբեթկ յօբկ ա՛նտի ւՐտա՚սհլղյ էմ՝ ^ղ ւղաշտամ՝ամբ 
^Խբկաւ.ագու.թեա% .^սկի ի մ՝ս.է ս-^յեձ՚եա-նալյա– 
՚եապսւսէ ու.բեօ, սւււ օւււսււ֊եւ քաե ռասԼսաբւ ի 
Սե.ան (քԴԳՐ– "– ՀետղՀետկ աւռւսէ-եւեւսւ յհ" փափւ"գ 
օւեձկոէ-թեսւեք բէԱռոէ-մս մտաքսորՀձ եռկ յսււ.ռէ–բ ձեււ– 
՚եօւդրութեաես հ կարգ ^սօՀաեսււութեաե ւսււտնեւ 
քռլօսէՀՀոգի հ՚եոռին իւքուււք ռիմս ք"1^ աե՚եչս^ւսօ ե. 
աքնպկս ձե,..Նագբիլ ու.խաաւ.ոբ յա/ն կղղի, այլ կըշ– 
Ո–4^Հ զկայն սբբաղո/ե <օբ իմո/՛ չկաԱեցայ աբամե– 
ցոէ.ցանելղսիբտ կայբոլթեա՚ն նորին, թողեալ ղաքե .լիպս. այն չղձ այ՚ւ 
բ^սթհամք, կ, ակի. ս,^մ՝ ևս փափագ կենդանի դօչովյիււ րժա– 

,մ՜աց ւ ^"գ՚-շ/ Ի՚% ^ ՚՝չ.յպւսս ի՚Դթ 

ցանկամ՝ գնալ մ՝աանիլյա/ե կղդ^ և կաք սնաւ անգէ^։ Աաաք0ւ աոեբս աբկաԵեմ՝ 

քհ ^^բղյ բարձր ւ^րբաղնռւ.թ6ան Հ^ր,սմ՝ան ^"րՀ^հլ 

նռււսստիս ճ^ւաբօւբաբ նեբռգամսւոէ^թեսւմիէ և. /ու– էՈսո^սւնս տկրռւԹեաե ձծր տասի է աւսրսաաէ-որոՀյա 
թէա-եց յ,սո^ս.շադրո^թեա՚եսյ>, 

՚Նոյւ, յ՚տքով^խ՚նդիրը կբ1խւ,ո,,յ՝կ ,»է^փ,ք. յփՆ, 
^՚ԲԲ Ղէ""–՛^^՝ ք^Հ""""4 ^՚ք՝ ի ր՚"րք՚դռէ–թ*^աքրակսւ՚ե 
ձեր օէր աւոյւեա անտես զ^Խսւսեսէւ Օէաո-էուրս Տէրգ 
տկո^թեա՚ւ, Փնդիր,.. ,սյն ղ^յռււ-սւմ՝ գ հթկ ^արդ 
փարտահըաւ. ա/ե մթս^թխ՚ե՚ե ՚ւի՚քՊկբ1–չ^1՛^^^ 
•նսւ,.սսաիս՝ որոյ վաս՝է, ՚Գ՚եչԼցայմքիբարձբձ 
ռավարռւթե՚նկ Տ֊հրմկ եէէկ սւնսլատաս^աԵհտ– 

Հաեակա՚Կ իփտ՚նռ..թիւ.%ւլ ՚եորա խկիրձ 
սւսւրեո, թէԱ. նսւ բսւսսւկան էքսււ/սէնսւկ գեռ 
սւԱէ&ռււՐ յհ օր հրսւկակաոոսւՆ տեմեհւու. ե՚^և 
փագը, 

Ր1ւքե րստ ^նռԽ սե.աօեէւ աեսւպասսւր քաշռւեւ 
սւռսԻւՏ^նսւեաւու. դիտաւորւււ.թեա1ւՆ ի ^արկկ՚եշաեա– 
կոտի^ն չէի՛նք կտրսղ^տտլ, եթկ –նկտտտՆ չքհ՚եհի՚եբ 
սորաեու.մ\ իեչպկօ քՒշ՜31՛ Ք^ ՚Գ րքրՏ-ռ ձդտռւյ/նէ 
1%։^0 թ«՚–ի՚ե Հօդոստ. Հ)նտ ՍԼա՚նի վա-ետճ^օրւլ դրահ 
մէ ՚նամ՝տկո,.մ՝ տսեք^վլ Հ Գիս՚եիսեսչյ հօր Լ իմ՝ և տի– 
րացօւ Մսբաք խոնար^ո^թեա^Ն Հ^տմի^ր մևւտսւ.ցս,– 
նելաջաց Մա%ուկլ օրբաղաե կօր (Մանո,.կլվարգւււ՛ 
պետ) քսնւչրեվբՏ–՛ շարու.նակու^էՐ կ, ((Իսկ վսորՀ^րդոց 
սերռռ ռրուս օսւ9բկ ^սէսռւ կռ դուռ րկքերն^ ոէ––՛ 
Նիմ՝ ձէանռւ-օաեեւ կսւմ՝ գրօմ 1ւ֊ Լռւմ՝ ե.ւ՚ն, 9"/) "՚^Ր 

սւգ Խոր^ք-ոդն 4 մեր ու^շադրոէ-Թէոօե 
- 27 ֊ 

■/էլ աեյպքտ մկկ՚ե ^. իււկ Մսռէ.բը^ յաքտ՚նի Մսեր 
Մսերեա՚նյՆ կ, որ այգ ՚Դ֊է^Յի էք «^"՚**"՚»^ՏՏ կր 
և •նո/եՀթ,.վ աշնա՛նը^ փ....ը Թիֆչ^դչ 8ռվ<^ս/ե՚նկս 
Հւ Րրոեիւ։1։ռս մսւրդսւպեէււեեոհ, դուոկ 1ւա1ւ. դպիր 
Մսոէ-րի, ւՏՕ իռրէ^ա-րգ կ ^ի՝եէ,լւՐ դ1ւաւ Աձ-սւնք կաւչ– 
մեւ սհ Ոէ-օւ^աւաօկր միօւաԱէնռ՚,թ1ւ՚Տե, որ ՚նուիրու.էս& 

լիի .^,,յՆ^՝ ւ ^րս,կա՚ւո^թւաՆ, թչսքկ^ Վյ/նես,կի 

,ֆ,իթարե,,,Հ՝111ք՚Ն էն, 11կղր«ւմ–երկո1.^ի ժկջ^ *ն«ւէ,յ 
իւ ռր-Հաւ^գՆ սւրձաբհւ^ռէ-մ՛ 1ւ ^եսւե.ււղենր կ 

^յի կու41,յ Մս^^րի ԹիֆւէւգնաւուլԼբս,– 

ռիւ.ն .էկսհւ^վ^^աղաե ա՜եՅԼա՚եյ է^ձ», Դէ^ս 
՜ ա^խսւթ՚^է-՚եեա՚նցի 9^Նք,եր^.վչ Հերչթէ»՝ ա^ 
քգրաձ Նամ-ակ^^յ-յի^ւ^մ-է իրրԼ Հ^աւՐայիս,– 
%էբ^1ԼրրաՀ^աւՐ ւէօրգասւետթյ, Եչլագաչ/ի ԿփրեւՐ 
վարգապես,բ. Լյոյս է յ-Աո՚հ^^յ՝, որ խբ ընկէ– 
ր^կիյ Արիոաակպ, յիըռրղո^թէ^-ԱՎ և. Մոո^րէ 

թՓ–"Կտ՚^թէ֊^"Լ Տ.դ..^–սի^յ–^մ– ս,–Ա։ո^ր^կ,յ. 

շաա էէւ1ււոսւեե մարդհկ և.օ կգտնու.1^ Հ^սէմամիս։։ 
հպիր Մսռւրո գրւսՆ կ ^1^1 ^"/""^ "– ւակհոեէ։րքէե^ 
թկ Միքայկլ վլ Աաչւաեգեա՚ն՚Ն և (Ոքպքւրյ> Իաչա– 

ս,»^ր Աբ,,վէանյն Լա կս.յԼ%ռսմ՚/,՚և չթ՚ել այդ միա– 
բս/եոտեան մկք^ և թկ նաչԱ^՚Նդեա՚Ն՚ե աբդկ՚է. միա– 
բսյ՚նօւ^թեան Աբբա՚ե պիաի ւիի. տ,ո^մ՝ կ միայ՛ն 
^•«բել •"^^չե յարմ՝արաւ.ոբ մի վաեք։ Ը^յտբձչ/, 

՛աքերի թո,.ո^մ–Հ;ադ,աթո^եա%ըւլըոյՅ կ ս,«.–ել 

%՚ֆգ «■ Ի՚՚^լ ՚իանքն և-ս. սակսչյ% մի %ամ՝ակի սԼա– 

ղԻր՝ քք դր"՛–՛"^ հ ՝ւ՚"ր՚" Ղրչըվչ բպ)Ց ի դի՚ք՝"՚3 ւԸ՚– 

կերՀկ-^Արի առ Մսո^բ (ձ. ոբ՝ ի՜եչսքկս եբև«ւ.մ՝կ 
բ.սկ(^Ների ա •"(^•–3 ^ Վ^"չւԻ "՚՚^Ղ՚ւՐ՛ Գ^Իյ՝ :, ահ՚Աւրը,։ կ«,սկաեով^ւն «Ր 1ջ,ֆ,^։,ն/, ւ,յ),^ *••»*/. ""՚ճէ"""/՛ ա՚Նք, Լ Սաբռսեսւեւքր դրւոստւորուԹրւե1ւերր սերսւր ոստ որռւս 
երԼռււՐկ, որ Աալչա՚նգեա%՚ն և. Աբո,(եա%ւքւլյւսյտ%աձ 
ես եռեի /9Հ՜ Օէուււրւսղգ1յեեբիւէ էւս իրանօ սպւսստհեր էւսէմակ դրօղնհրր ե՛ն ստա՛նալու, այգ պատ^առռվ^^լ 
խ՜նգր^^յ՚ե՚ե Մսուրից 1,մ՝ա%ալոլ, թկ ԷՆլ^պատա– 
եու1 օսւարեերե սւօ-սւԳէսրկում՝ Մե օդեռլթիէյւ. մի 
գռւ-ռկ կսւս1ւնօւ–մ՝ես արւպկս սՈւԼի իՆ^պկս արեորս Տ».յ».^ ^– ան քարօղի^ե– րի 1 ձեռօռմ, միւՀնռրւ ժսւմաԱսւկո ււաս՚նռւէՐ Մե 
իրաէւօ փսւփսէռրյ որ «միեղկե եղրսււրռլթեււէե, 
ոը կսւմ՝ կաուսրահո Աերձ 1Ի"ի (( տարսւրսւղգ 

Ծ. վլ 11ալլա–ն,ւե^–մն ւՏյ2 թով՛ն դո..րս է եկելՄ,, 

1լհքէակււոէ.թեա% Հ՚սւ/^^ ,–,րմ՝ար տեւլ գտ%իէ թ^ս/^ա 
և֊ իսկասւ^ս աքլ ^ ^2^ձ ^՞/"" դսէքոէ. ս/ ա սյՅ՜ա ււը,^ 
քա,յ ս/սւտբուակէլ <■ ■քո,ք1ո..ա&«բքե յաո^աք^ կքե– 
րէտկօ Կսէկրւսէքժու-եեաեոե Ս օերրե գրսւ&սսւմակեերհպ 
էէՅ§գ աեդրրկ մնրսէբերեսւա րսկաեաե աօսօեբբ, –օսււե– 
էօմդ ոբ չուեբեթ սսւե– ւրռաադաբյէ գրա^Աեբր։ ՝ 

I՛ (10 օ^""՛"– 1831)"՛ (Հ6աջռդու.աձՀ^ւսո/ն 
հ՚քռւ օորմկ երկօւրէսձիգ բանիւբ սււծսւպա^Նեա/ 

քիթ։ փոխէ~յ փ ւհԿ" յ"ււլ "ււր< լ^"* "ր՚ււ 

1Բ՚ լ. I եմ՝ առ սկրդ^ ղ^ 

շիթ՝ եթկ և ես նո .՚Աերկմիտ յուսով^ 
մի իխոցա%կ \եռ վառեսւա Հ^աւրեԱասէր եօ-աեդևսւմհք՛ ^ ՛աչ* 


և ւթ. »^է. աեդեւսմր կան թսէդռւ–ռեալ ղարւ ^ուր է^սււրն՚Նասհբութեաե ի բա– 
ր«ջ^ սրաի ի^րեա՚եյ. աո, որս եթկ հեչեսյի դ^սի՚ն 
արհարՆիչչ ց՚՚է-ցցե՚Կ ՝նո/ե ըկդ ՚նո/ե ա1խ յո^ա՚կի՝ ղոր է/եդրեւդ՚ե. յնրևա%... դիտէք վևս, /, ՚ր –"կ՚-վ^ կպյ I՛ •■■–ր։–զր–է.թ1–՚ե սակ,, ,,լ,,յ;ս՛։, 

ճ. ւեպուսւգիտռէ^թԱսւե. ՚եոմս$է^ ե֊ ք"՛ Ի Օ՛րդ Հւ"1– 
րհ՚եակցաց ա%ս.արակոյո ո^է,^ ղարս պիս.անիս 
այդմ։ Կա՝Ե«թ ^^յ/, –էրոյդ և. մի..» եղբ,»յր իմ՝ և 

ճ,. Աբր..ճ,ս.յ֊ո. 

8«վ^ս,նն^ո Կո, 
է/անսւդրի I (՚ Ղ1Ր՛ ի՚"Ր^"՚–ր՚ք շս՚ղկասքեալ հ. 
ա%դթո..պՕքսեցի՝՛ որ այժւՐ դաա– 
սրբասռաԿ 1հրքեպրսկռպոսե Աւ/սյ– 
■ ւՏ,^ ղ^,ո,,րա,1ր«,^թ/,ւն քւ^բ ի պայ– 
.խտսէգրութեանԱ եղեքղյ առ իսէ Առ 
,ոսս. ոՀեխՐյեա աքսր ի սոյն յայո Ժիա թդթակ– 

1՛//։ ՚^Լ 7՞՛– "^Ր Ի՛ք՝՝ Ք՚^ի Հ*/" ^ ի է՚դ/^ 


աԵք եո^անդեսէմխ •Հսււրե՚եասհ– 

և քաջագիե %ամ՝ակաւ.թ .իռ-թա առ 

՝.ք,րաք Հայր՝ և յեղրա,ր%՝ որ ի ւ 111/ ^եպեէ ե– չւժռոոէ–1 սւե– 
դ«րհէ–՜^կթ.աւ.որեաւՆ ղորհ այգպիսի՝ աքեպիի 
էէկւէուաօավց և. էւռ՚Հակա՚ե գրույթ եամևք որ Հոսնէւ– 
ցի բնաւ^^բաւիլ ի դաւ^ադրո^թեա՚եը հակառա– 

^/Լ դե՝ "Կր ւ՚մ՝՛ պ)" բա՛ն Լ 
արդարև, գորձ– ^ադռւա 
՝Խ ^պյըե՚նասէբաց մ՝ա՚եալ.ա՚1,դ 
•Դիցաց և վաի.^ա%ի •նոր^յն, որպկս իսկ քս>չ 
յայա%ի հ՛հ Լ ձերգ ո^շիմհւփաքլ մ՚աաց. վաս՚1> որոյ 
փռէ-թամք որչափ կարեք^՚ե իցկ ի ձեռն ձերւէ խո– 
^ս.կա%ու.թեան ու՚եիլ ղրաւ,.,կա% ս,եղ^կ»լթ1,..Ն ի 
"11՝՛՛ յ՚^յ" Դ՚՚Ր^ յիհղկ՚ե հղրայրու^թհա՚ե կաւՐ միա~ 
րա%ո––թես,ն վամե միքոցաց ՚եորիՆ և վաի՚ճամեի՝ 

թկ արգեօք վաէ,–ճա՚Կ .սքսմ՝ ու.ր ոէ^ի ^պյէլ *- յ^V 

կսԱա՚Եաքշ որչափ իցկթ ղ(,ս,ակ ցարդ, և «րչափ ևս 
կարկ Հ^ասու. ւթ՚ել յետ այսրէ ստոէ^գիւ. հսքեո^– 
ռաեեք մեղ օշէ/արւոէսբէււնուտ–եսւմբ ձերոս իէեդրեՎքէ 
Իսկ վամե աեղ^ոյ սչյ«ր միաբա՚եութեա՚ե բաց ի 

նշանակեալ վս՚յրքխ երևի յարւՈսր այլ^ մի 

Իաչ^ վա՚եթ կաո,ո,.ցեալ (. կոփս.հղյ տարա՛նց ի վա,ե 

ճ՞՛^ Վ^յրԻ Ի դաււթակա՚նաց Ա՛նի քաղաքիՆ է^ 

րակայ մերձ (, Հ,իՆ \^իյ;..,. 

շ. ԼԱ՚եթո^ակս/ւ. սևադիր աո– Մ»եր Լ Ա. 

քէ՚լ Արարատեսւն). 

քէԳրութիէ-՚ն ձձր քէ 22 օգօսսւոսի ■քԱՈր ՚"պ՛ 
""•ղեալ գբչո,.թ1.ամի եռա՚եդուն ^ոդւ^ռէ ս,ղգասի– 

րօւթեաե յԱռաքկԼ գս/րւէգ Արարւստձւսնց մերս 

անղ«է.գակ,սն սիրելի յեղբօրկ. Լ Հ^ասհալ աքսր աօ. 

Հ.ճովՀ,ա%՚նհս էա^խաթո^՚եեա՚նց ի 31 ՚եո/ե ամՆեա՚ե % երե^եւ *»,Ն յ եղառ այեՆաւ՝1։ մտացն ի ՜նմա ռրեչոց մեք 
է՛ն ՜ճշմարիա սիրով և, ^ոգւ.ով^ միացեաք րս։ 
ւա՚նգ-^րոք ^այրե^եաց և եկեղե1քէ.ոք՝ որ ի 
՚Տք"փպյւե\ ա՚եռարակոյս Հ;ա..աս.ասջիր է ի մեղշ ոլ պյ^մ՝ և եթ, այլ ի գերու՛ն ^ետկ էսկ, 
"րպհ" քաջահա՚նօթ դս"՚–քթ ե– գո.–թ. պյլ ղե՜^չ^ 
օդռէ-տ, օ^ է՚^չ^ Ւ^ձ^ տաբաբաքստութիւեռ էսնձ^ և. 
ժսէսաՆէսկհ ձեռնոէ^աւե կււյօու^օաեե1ւ9 ւ^էք աէօ՚ս 
ւէրռվ^եէ11ւ. եռսւհգոէո և. ազգասեր անձիԱք ^ծւողճե՛ 
սւ^ դան յերե-աե էւ. ի միաէռաՆու-թիայւ ւ՚րոյ Ի՚՚՚Ր՚^Ր՜ 
գոք կապիՆ ա՚նխարգախ, յոքս առ Ասաու^ահ՝ յա^ո֊ 
ղ^լ ա/Նմ՝ ա՚նաարակոյս, վ որ ի՚նլ դժո^արին՝ ի 
ձեւան յիաբա%ո,.թեա՚ն դի՚֊րի՚ե և– հարթ. Հ^ամև,– գրեմք «էրեչ^սդ. արակոքս ղմ1խչ^ առ այդ ^որհոէ.րդ, այլ միայ՚ե քա՚եադրս^– 
թիէն Լ Հ^ռդ մեր ամհ՚նեցոէՖ, լէցԼա յօդոէ-էո է^այ– 
րԵւէԵառ ս. եկեռեօէ-ու ոչ սոբէսգոէե Ի^ֆ ււռրոգ օեսւ– 
Կւեքովչ^ այլ ղլռւսալռր վարգասքձտռւթիւն ձրանձչ^ 
սար/եեռււէն ե– ռ ի սռօռւեւք օարոււեսււ պօշսարառւ– 
թիւնն ա՚նպատրոլակ ի վ^՚Ր՚զք աշտա՛նակի ի լղյս 
ւոօւե9եաե կառու.ցսաելոմ՝ ոնսւհէնհսւռն ասեւՐ զ՚հ՚ւ– 
գհք^կալ թարդմանչացե մերոց՝ որոյ հ-գձկիր ա՚ն– 
ձսԽռ ձօւռռւ.։սդրէ.օէ էէսւմսւեւսկ փսւկեռսււ. 1չնդ խա՛ 
Ն.աբօ»ւ^ տգհառւքժեաե աԿէսրժաէէ սւսրգապեսէառ 
՚"/՛* յ^է-ՀՏ;^^/՛" 11""՛ ՚^՚"՚ք՝՚"Կի Հաղարայ աօ. Մա– 
,ֆկռ%եա%^ Հահա՚ն, Ել ղ^ ըստ որում՝ դժուարի՚ն 
է ^եւլ այղր եդԼչոցգ ե. մեւլ աստկ՚ն կաըհքոց թրղշ 
թակցէլյա-ճաի յայս %իթ, «ս«աի աաՀթ դվոտա– 
ճռւ./3/ււ.Ն օւ^նՕէ ռի ոու.օ օէսթագօար նղեսէւ էւ. 
բարւռթ հասու. մ՝տաց և. խորհբդոը %որու1. Ս ալ 
1ա1ւղեահ .Մայրագոյն մս^բդսւպեսէի^ք և. Ր՚սւչատուր 
դսքրէ Այխվեսւեէյ՛ թկ արդհօք միս^ Լ. շաԱք նո– 
Տ"^^ յ՚ծ" խ՚՚Ր^"՚^ՐԳ դւիաւորապքո առ֊ ի՚Նլ վախ. կալջիք ըեգ այս ղրռւա& մեր, ղի աշխարՀ^ Նւ/ա– 
սեէսք Նոմռւէ ռէ պաւրւէսրհ ի սմրե ռաեսօւէօե 1ւ. պկս^ յեաւԴթ՝ որթ յօչիչ^ ՚Դ՛^/՛*՛՛ 
մեււաօ ի եքասննչ Ա. սւյրւ. ւսւ 
թեբցեալկ իմ՝ ի բադոլ.մ՝ գր.. 
տսւղմափռրճ աեձսսհգ՝ եթկ ու ւթէ ^լ վ^րել ղմի. 

^•"3113 "11"՛՝– ոՒ ճ*– 

քափ հն ա՚նձի-Աքյե^. 


""՚ ք յ-յ-պէ-հ թ1––՚–կ^խ1Ա՚ց՝ ֊սյլ թէ «■"֊ թչ^ 

Ասէէսճանք ւաէտնր ես ճես էլ էսւււոեի էլս ւիերւքքՈւ» որ– պկ" «"^"՚ ի 


էո^շք լո^ս,էր 


ակա%ք ոմ-անք 


առ կայա. 


Յ՚-֊լ –կք^ 


^ախ^ ո^ո,ւ^։ռար^%ի% և 


գորՆարա. 


սիս Լ. ռմօւռձս մսէրժ-չաղկ 


լհրէն ^.որ1,թ, այլԼ 


■լ,^թ է.կ 


մա՚եկա՚եցն ու. 


"՚"՚՚"է"՚5 ""^ 


քւնօեաես 


՚եուիրկի՚ե ւԱէրամՆ ձախս 


շաքթակռՆ. 


"ԱԼ մ՜՚^ւ 


զկՆի– խմ^ր 


չարոսթեա-Ա 


^■Նգեալ ,»,»–ւ /, ■լյ-ա՝ 


»/■ հ–^–– 


,^րւա. քռի.լռ% Տ^ռրէռ 


քարոյու– 


թհամի նոր 


•^^ ^Ք՝ ՝ւ°Ր 


ա-սդաացռ^. 


"" ք-^Յ 


ս/յս ի՚եչ^ 4 և 


էթ բռն յէբ 


առ Ա,, ^ յէ» .»».- 


ղՒ հ–"՛– 


լթէեւյյ ձեր մ՜տայե ոէ^զղափ.. 


սռո^թեա-և Լ ւքշքարտռւթեա՚ն խորՀ^րգո/ն՝ ջան ու.՚նիջ/,բ ռր– 
չափ •^արաւ.որն իցկ մերձ լխւիլ տեղւ.ոյ կամ՛ կա– 
ռւէէոանլա միեղէն եղբօււրոէ,թեաե ւռարսէռւսխսւ մերս 
Հաքասաա՚եի, պ^ Դ^ի լ/՞Հ^՚Հ. շա՚^աստա՝Աոլ.թիւհւս 
մՆւառւ-ցա՚նեւղյ Հ^այրե՚հակ^ա^, ո^իցիՀԷ և մեք գի։^– 
րութիւն սէօ. ձեոյւ ռնոելղյ զձէսրկէս՚-՚էր էլ. օՀւ 
ռօւ,ագիլ.ա խնգբեքի մաաեաէէօ ՚Կսւխեեափէ մերօա 1 եաւ.իՆ էքսսւա աեպւէւտսէսխաէւի 1ւ.ւն էււեճ։ 

3– (13 ՚թ-ր– 1832)– «»>»,<. 4/.՛–/՛ ւ՚թէ Ի՛ փ$ււևեռսււ. գեսււ ւ/էո ի Կա 
թի՚-՚է՛ Ար ի հձռ.ս,,.,.րս առ 1ւմնգեռւպօք(ւս.,. դրու,֊ 

ւՐաի.,.րՀ;ո,.րգս .ֆիթարո^թիէձ. մհհ կ ի՛նձ, մ՚ա՚նա– 
է-անգ երբ "՚ւ^ր """ոհ ՚ոեսօւեեւ ղսկէւբեսււ-որութքււն՚ե 
(, կաեդռ-՚ե ճեռ՝նաո..ռ,.թես,դ ձեռ.՚նկաչոց,՚ն է^ամկ– 
՚եի^, և եւ. մի%չ^ •յ՚՚՚Ր՚ք –՚^կ՚"Ր"՚ց՛^ "՚ո– "իրեչիսն 
ի՛ր թ՚1թ–"կց(՚լ ի գղյԿ խորՀ,ու.ր,ք, րսա որում՝ ա– 
ռ.աջ/.ն դրութեա՚Ացե իմոց աո^ %ոսա չու՚էւիւՐ ո.ա՛ 
կա^ի՚ն ,ւսքաս.ս.սխա՝ն1., ս^լ չոէ.՚նիմ– գագարիլ ^է.գ– 
րք;ն... Մեսրռվր Բ՚աէչ^ադեա՚եյ յետ մ՛ոլա դորհհլչԱ 
ւ^յսր յնրԼա՚Ն Յնէսքր ա՚նգորհ, այլ ի սկիպրն էսմի պաշէոպաեեէսւ ի 1ւո ,սթ«^ղէկ,սէ "Օ՛Ր 
եթ՝ Գ"1Բ"՚3 "ՐԲՂւ էն Տէւ ս^՚ր իմ; ./է ■ևորաձև,..թի^–Ն ^աՆգերձի և 
արտաքին շարժմ՚ռ^՚Ն^ չեն թլ^ ա,ւ. /,«, Լ չՀ-^իմ՝ յ-մ՛ ,ն« է խա,ի,1, ճ^րկ.,, 
կ-և... "/""յ՛ աղ,//, ւ կ,,/յրև– 4– (9 –^էմ– 1832)– ՚՛"»"՛; 

աէղէկ,,.թ1,յւ.% իմ՝ ղՀ. Մ. վ. II. և 
րայայս սնռւռ< ղեւահհչղյ ինձ 
, ՛ւ,,,. 

սմ՝ ,«յի յ,,^ս,,»իկ կողքա%ս ի դա,,,՝կել ղբարԼ– 
յիշւ՚ակ՚ե վ",յր բեակուիէեա՚ն ռւսռւ^աս^ո Ը1,կ1քոակ– 
^,,,-թեաՆ, ոյր վ,»սն ,Ո,,ղթանք նռւասաիկ ,,,նձինս 
ւ1անկ,1,, 1^«,1,<ն ւ. ւլցե% ա,,. ,^յ*^,,ւ^^ւէէ, վն– 
բին տ՚։,Ծրինձլ.ւօղ,,,ակար՚1,, ի կարևորն Լ. ի վայե– ւ^՚֊ձ՛ ՚լփափադեւԲն ի յկ՚եջ^ ի բաղմ՚ացս ,/չ.,ղգօդ^.., 
(..որկռւրդ. Լ յա^ղհսցկ ակր միջնորդււէ^թեա^ ՚ 
է/օւտեերՆ \^օւմիր։սս ՚րՂւարսւոռւրե Կ"չ1՚ց՚՚1՚1յ ր1՚դոէ–– 
՚եա/հաեալ .քրսքարաա՚եաչր, ^րաքսորՀկ ա՚եձս/եչյ, Լ 
մաքբհւ մօէսւռ բսւրնխօրՀ^ն ա՚1ւձսւնօ ի սօւա Հյսմ^ 
բաւ.ոց1. ձ.սԿ,ո.–ցեչւ.ց, Լ շՐ^լ բ՚՚՚՚եի՚ե յօդոէ^տ ազ- 
գի Լ եկհղեը^ոյ արժա՚նա^աք^ քմԱդրու^աՆՎք մաբ. 
դաբկաշհ^բճ, քեբթռւքաՀկօր ՚Օ՚բոյ Մովսի-ի տոչոբե– 
լղ,՝ե «իրո^աղդս^ի-ւ. բարեՓ՚1––թ1՚"՚՚^յ–՛ Մեսրով^ 
Թաղէաղեա՚Աց կաբղեաչէ »լ««լյ^^ ոմ՝ա՝Նց ԴքԻրՑ 
Աթռռո/ւ։ Լ. մւսնկւսնռ ւ։ս։կսււ–ու.ռ դեղ^ս ըստ (ւէ՚ք– 
նայօմսւբ կամԼչյողութե-մեՆ էւռստայեալ կբ չստա– 
^"՚լյս-ք-ք •"•Գ ղվ-՚բձս, բ-^յը եթկ ղկարԼոր թչ^ 
Հ,աբկաւոբմԵ ա՚եձի՚ե ի^բոք ի կեբւիաց և յըմպեւհաց 
յԱթռռո,., Գաստ^ո. ժա^անգա^ոբբ Աթոռոյս 
սարկաւաղ չշբ^, Գկռբդ, Աչկթսա՚ն, Մովսկս Լ Գաս– 
պաբ. և. դպիբթ ի վաբժաբանկ՚ե վեց. •^"ոցիկ ե. 
ոմ՜ա՛նց յ՚ա՚եկա՚Եց դեղի եկաց ռ^սո^ցիլ (, քերա– 
կա՝եո^թեա՚ն, յ\Լ»աո^ահա^չհ և (■ թեսաւ^րոսՆ 
յինչԼ. ցվէսհէ11լէււե ռասռ֊սւմւ 
սո^ քեալ թթ՚ւ՚թ՝ եթկ ււնխոՀՀեւՐ և. ակպսէսէշա՜ճ •է"3 ՚՚կ՚՚՚է^ց՛՛՛^՝ ^ ""^ հրևէւ^ Լ հ;«, ակ ա%ձ/,նս շ՚քյ ույէհ կբե։ ւլեաէւսւարնս և. ռա՚էւպսէսւռէ^ռւ-թհւհտս^ 
ւՐա՚Աաէ-ա՚Նւէ ւ/ֆ՝ յուսայբ եթկ ,ւրերեաչե քւ1<գ իւբ 
ղ^էր" ապւսդրոէ-թեսւհ դոբձաբա՚նի ։։լնթւ րեկալ– 
^"•֊լ ^թ""–"՚յի՚՚՚խ դբամով^ կամ՝ >^չով^ շաՀ^եցոդո^, 
թեամբ, .բ ոլյաջ^ղեցա։., ղի Աթոռս^ի-մե կաբի Հ 
55 թւս,–Ն աո.% Տ«վս,կիյա,, 1,կէւշյ–ն ^,,փ պյ^ր յա– 
Օէււէ–կ մէէասե կէսրդադրռւքժ-եէէւե ռորՕւսրւէէնր1ւ^ ւորոււէ 

ն«,1 ա^ւէսյ/, փոքրիկ ՂՐք՚սԿ ^*՚ճ՛ Կ""՛՝ "Ր՚՚՚Յ՚ՏՅ^ 
ՎանդհոՅևհսւէ է1ւմհ* Աասն "/"՚/ 1էա րՆբե Ս եէւրոսբ 
(, ՛նոր. փռի,7քա՚եի քաո^մեորդաց պա^ոց՚Կ լո^եչես^Ն 
ի պաՀու դիշ^ր՚ււյի՚ե էէայերգօւթես/ե սւռաքէ ւքսւր– 
Լեղս դրռհուհ էւ. ւր"// Ր"ձ" Ր՚՜Ր յԾրե.սւ1։> ձ. իՆօե 
Լա ս.ռ.^՚1,ը «ւ.յհթ ի մևհամհՆացե կամ՝ ի վ,ոքու.Նց ՚"1Գ*է^ դ""^ ,խա. ա՚ե,, դր յ^ր– Երե-ա՚ե ,սեւ <դարճ. Կ"^ դէ֊ե ցարդ. շ,ր վ^յՆ լ ս,արս.ձար.ռ^թ1.ւ%ք է՝եչ^ 
Նագեցա՚ւ,, և. թերևս հադեսցին. այլ միցԱ ^յս 
թձչ^ »<%իյ՝յաքտնձչ^ Ջերռւմ՝ էղբաքրութեան, չվստա– 
Հ^ա՚եալ երբ^թ ա«. 1,–. րացս^^չյա ղրո..թեամ՝ր վսոր. 
Կ՚է՚Ժ՛՝ ՚Ժ Բ՛"՛/ յ՚՚՚^^աօաաա չքւնէչղյՆ ի բա՚1,ս Լ 


կ ողլախոՀ, մ-աաց, Լ 
՝–Ց ^ Ւ"՚Ր"՚֊3 ՚՚՚"րի՛՛՛ 1,ք.րակց^,.թես/ե՝ ղորս իրրԼ խ«րՀ^ռ..րդ րաց. 


ւՀ^. ^. է է..^«. ....... /. Ա^Հ ^ս,էԽ՚նս,կա–ն թով, կս,,,կաձ Ար ,^&նՀ յ/եդձրձ. »ւ,ւա/, Լ •ՊԴ ււ,.ղղո,.թիւ՝>ւռվ^ ջա^քճր 1դչսն և ինչու ույո ւչէւկէ,– 
բոտիւնյլ դոյութիւ՚Ե չո^^եհչ/աւ. ոյբդ&օք ս,րգ1լքը 
յէայՆ ■ն1,լթ,ոկո,1,ի պո,կո,ոո,–թի՚ւնն հղոււ, թէ ^.ոԼ 
Հ^ողԼոր կամ՝ քա^ո-քակո/ե իշ/ոանոլթձս/հ աՀ^աՅ՛/».– 
թ/,լ–1,լ–յ,կ կռրող^ ասնլ^ թէպէ^^և է Նկաաի ու– ՚նենաչով^ որ սկղջու^մ– ,,^%ք,մկ զգուշո^թիւ.Ն..վ^դօ.ղ^.\ 
V՛ պ""^՛"–՛"^ խռր՚^ուրւքը^ վերշում՝ յայա՚էւի կ եքքել 
իշի.ս,՛։, ^Կկռ^դեա-Ացի և Կարբեցու^Ն, դմո^ար չկ 
և այքչսքիսի ե%թադրռւթեա՝ե Դ"՚1չ ^ռրհի յօ՚շո֊ 
ղըա^թեա՚ե ճ^աաՈսր ^աքրենակիչ/՚եերլ, ձեււ՚նսւոււէլ. 
թեաե կարօա ւի^ւԼ՚՚Լ ^՚"Դ՚"՚թ»^ք՚"՚՚^ց1լ 1831 
թութ, վՏ՚ռ.ա.մ՝ կ «Իռր^ո^րդըտ յա,տ%հլիւր բա֊ 
րեկամ՝ ԹովմՆ-ս %.ըղա՚Նեա%ցէ%, որ հառս^ո^մ՝ կ 
■Աս.Հ,ա՝,.ղապե.ոի յհ.ո կ1.ս,ոյ կԴստհ^է Ա ի՚Աօդի պրո. կռ..րօր), սէՆո ուրիշեերր ասեռւ1է , իրրԼ քսան Աս։՚^^սւ1ւգօւ։ղեէոի ւ^ետ իօււծք օրր կյերսւդսւռ– 
՚1,այ նրԼա՚ե^ Լ թկ խոր^դ-^կյԼլ ^ւ.րիլ՚նշակ.ա^որ 
ա–։.ճա՚Աց, ի .գլե •զյըՅ ե. Թիֆչ^ղի Ներսիսեան «.- .արա՚եի ^ոդաբս. աց Հ^եա ղադ... ^ադ....թո^^.ե^.՚։.չյ1. մի •ևաւՈ..կ1,ը (23 դեկա 
1831) բերո^ահ յհաադայ ––ւերէԼ Ց՚ԵՅ ^^՚ "•"՚Ա՛ 
որ (^իֆւ1–ղ1՚3 Ներ-իսեաՆ ղպր՚-ցի Հոդարարձոլեե– 
ր1լ թկ վ^րդ^պհովԽ իրս/1. եՆ ^ռ.ջ^չերԼլ Լ թկ 
՜եռրաե յասնՏէեւսրաբհա Ան կւսթողիկոսի աէււււնձհե ^ 
ԼօեաՀ^էէե՛ ((Հեամևւկ աղղասկր Լ. Հ^այրենւսսկբ բօւ– 
ր/ւկարդ ժողռվղյդ գրեալյանռւ՚ե մերս նռւասառ,.– 
թեաՆ ի 31 ամ՝սեա%–ն Հ^ոկաեւֆերի այսր .սմի հա– 
է/արա՛^ 3 5 ւսւկալս՚ք ւսմւձ1էպւհ վերւսպատռւռւթեսւմբ 
ի 8 ՚1՚ա1ւմբնրխ ք^ա՚եք ի Նմին աբււարԼ. ՜Տ՚շմարիտ 
թաղռ^ցողաց յէ՝նքեա%ս ի միաս ղաապ հրաբորբոք ^ ՚;այրե1.ի ^ու )ւթեա1։ք Ա. Հ^ձտսւխէսոառ ւսրօւսր հռղաց դՆոյ%ս առ. սչքլՀ^էւքյրե՚եաՎր սԽձիս յա 
ւ.ել բացաք,սքս,ու.թիէ.՚ն օգաի ^պյք,ե՝եեաց։ Այլ որ 
մեց գրէ/ դռպօ իբրե– սւռ. ՜ճդեոո ռօ Ա. ռւեռո ^^Նգ,,^՛։, –իրս,,, ղսւայհս,ո–ս 
թհս/Ն ս,ղղի, սցդ արդ,,,րԼ ււ–" էր՛ կարդ ժռղովղ, Լ Հոգաբարձ,,,.–, ■ւ,է 
■ժ՚՚րէ՛–– 


,ս1,րռ,^թեա1։ գռրձ, և. ռք ^ա1,ռռ։1, էազ օ,եա֊ րացեքոչւ յայհնա/Ն ձիրս վհրար1,րէ,,սլ« ա/1ւմ՝ ,ռ,. րաղ– 

» յւ,. ,.\,խ յիւլս Ի շէսկսէսասւնռւԹեաեկ Գ՚՚Բ ^ 
րու.յ՝ յատկաչքեալ պարտաւռրռւթե 
իւորկրդեան ձքւուաէ ունեւոս յաՆձհ էսռյեեՎք էսորէ 
խռրւ^ուբգ իւնգրուահռվք էւՐաստութհաե շի՚ւաղթւ 
Լ ա՚հսւրդելյառաշ^ ահռդի՝ որ կա՚եիւագէւռ տնօրկ– 
՚ն. • ..թեամբն ՝ապ երբեւէն անդ ր սկրռբե կրկգ– հբրքքոգ դառւ91–Կ գւէւէսւռրեւ ի ձեռս աո-եաւ ցարփրսե 
էոէ-սաւոր ռպսւրքժէւե Րսակւօօ էսսհէէ էլ. ո Ա եսրոսթ 
օմանդակ ՛հոցի՛ն յարդարեսւլ ւ^ռամշուպոլՀ^՝ թեր– 
ե.ս սւռ. ի զգկւՐ ռւՏեիք ռւիւռւ. ւռւսսււ.որութեսւմ/է 
ապագայ ,^»/.^»ւ^ <«,%), ՚.յ«^»յ պարսկս^իՆ յ^սլար 
^րապաշաութեա%յ. Լ յա/եմ՝ <*.»< յ,,/յսր ոչ^ «ւ– 
V Ք Ր^Թեէ^՚՚՚-Հք յ՚՚ւյեւեսււ էլ. յսււնւչաոեսււ սւղգի 
կֆ^՞Յ յՀՐ-էՒւ՛ 1,րկ՚^,,,,–"Ր պարղԼս՝ որ ր,,,,.ս,կա% 
՜էղԼ ղէկէդհցի, ղազդ մի պաէ^^լ յս,շ1,,,սր1^,սի,ո.ով^ 
ււէռօս։Նու.թհսւԱւ/նւ Րսե սէւէէմ՝ որ ու^հ սւչս քւ ռ/ու-քսս 
ի,.ր կ.սո.ավար կաւէալ յլ<^ա»՝ Հս՚ւՀ»;/– դիաեսցէ, 
տէսցէ;՝ թէ; քա՚եիք ե՚և ռսսա՚նութեաՆց, է,ռոփ,,1. 
թհա՚Նց ■։,ողք«չք Հ1,չյձ,^ք, Այսինքն ^,^,.ր վար,լա. 
պէ,սութւ,սնց 1/1,Տի,լր, սրր ոլըսա ,,ւ,սրսկաիոց՚1ւ 
ս.,;եդակ.լ Տայ-Աի,^ և մի, ,^,օ,1, ս^լ ա%ձայՆ ամէ– է 

Հ ցին ք։աղռ։..կ. ոյը վամս օդաաինդիր^ ^ամ;սղ^ե, 
Լ հկհղհցւոյ .քի.,,բ...՝և 1,.որ^ր.րվ^խռբԴսցթ որչափ 
և գխոե՚եէ Հ,ոդ.սսցի՚ե որչլ.,փ Լ կարէն Լ ,ւշա^ա»– Ղ"Ր ,հեսոե՝ն Կ բ–"1ք–պաակել ըսս> յաւ 
..նձթ ռբչլ..փ Լ կԱա՚հը խբհա՚1,ը յեբ– 
.ձղեսյի ...սափ., թերԼս պ.ս..,ր,.,սս...թ1,.% 
ի–1.չ^ դոբհեսյի ա^՚նո^լ ղղկմ՝ ,»/%օ//,»/. ՚Դբ1,այո^զ^ 
ս,ղս,ք.ր....թե...՚նց ,լկ%ի յաբու.,յեչոց. քա՚եղի բաղչ,ւյ՝, 
անճ;ս,.., .«նձթբ ղխոացին և Փ"^՛^ "՚ՐՂ՚> է՛՛՛՛ր 
հձլ ղաբժ.ս՚ե՚Կ և. ի ,քոբհ ,չ1,ել բ,..բ.–ոք, բայց յիաք– 
Նոէ^թիւ՚ն ՚ււոցի ձե,ւ%ռւն,ւք/ե եթուլ Լ թռղու. ղեօ՛ 
սի՚ե ՀՀ.ս՚էւո1։բձ Տսւքււոո ո.(ս/>^ո(.աձ/ւ«(ս։ Օսւնձ՚եւււբւս– 
բ՚էւթիւն բաբ1ւկսւբդ մռղովղյդ վչււս՚էւ մհր առ Աո՛ 
րէ՚1է սրբւսէւեսւդուԿ օՕու-թեէ^^ւ առյւ.%^1ւ՚ե դբութեսւմբ 
չսքաբտաւ-որէ; ւքչքհւլ ւՐատռւցա՚նել ղմեբս ԱւաբեբաԱ 
^ոբ^ակւսքու-թխ՚ե առ մողովդ, բայց հթկ աղգս. է "Կ Ր"ԲՂ)Խ 

ցռյցք,..», 

՚Նամ֊ակւ. 
եկեղեցու օղո 
^ՐԳ՞՚Լ ՚ք"1՚"հե՝Ն, ռբքաե դի կ Բեբ^ ^ •1՝–"բդասկ սբաից ձեբ "0" է"՚"քեբւլ, թկ (1^այ՝աւլւք(,՝նեբի և. 

<"1լցա%կաց..ղեհբւլթո,լ միաբա՛ն խռր. 

,ե՚ն, Լ ճ^ոդա՚ն, որքա\^^ 

՚ԳբԿ"օ՚են ՚ՂԴ^ թիւԿ.–նեբի Լմհքս.բ վաբդապեաութիյե՚եեբի) առաջն 
աււնելւււ^—եսթսւգբեւ են տաւիսք թկ (( յիսւրաեոռ– 
նեբիտ բետբաՆ դոբհուԱկռւթեան Նբադբի 1/^9 
թեբէւօ մսւաՆ լիէւկբ և. ^աբողէչհհբ պսթտբճւսաԼւը^ -Վ - 39 - 

ոսէարկեւոէ. ւէասի՚ն տեռրփւութիւե եղաե ե՚եք տես– 

1»լ,Հ– 1/%^ Աթ^^^^յ– դ1,^ ւՏշ8 թ-^ի՚ե, 11րռվ– 

Հ^ձտե. ււչյգ ժայա՚1ւակի՚էւ ՆհրսԼս աււքհսւէւսէքոսքոսւլ 
ւԵայրագ^յՆ կաո^ւսվաբէչհ է^ոգԼորակա՚եա^ II հրևա– 
Նռէ–ւ& ^ր ՐԲՐ"– ահդօււՐ Ս.րսւռաւոեսւն երկրի ժ։ււ֊ 
մ–ա՚է..,,կա^որ վս.րչո^թւ.յէ., ո,.սաի ս. Աթոռի կառա– 
•է-րո՚-թի՚-՚եը^ վեր^յ1.շլ.ալթ»..թ. յո..–ևվ...րի ր-իՆ, 
ղրոէ-ւՐ^ր Նռրսւն ՀեաԼեալ (քամենախռնւպւ^ յա/տսւ– 
րւսրութիէ^ո^– «՚1ւօռ։է։վսւրու.թիլյւս ւքքսւտշաՕ դսւ– 
ակաւ, վչ,,մն ՚հերկսչյ ա%ձ%ակս.՚Ա օգս,ի ի ս. Աթ^ռս 
գաա՚նեցեալ աբեղայից՝ և. ասչառհփ ի պխոա՚եաւ-ո֊ 
րութիւ–՚1> օ. Աթ,.ո–ոյս, յոբոց ընարեաց զերկռ.ոա^../1. 
վարգապեաս կամ՝ աք-եղայս, որոց ցռ^ցակ՚է. եդաւ. 
ի սմին. ,սքս վարդապետաց •լվեց% ձերգ բարձու. 
կամ;ս՝1.^^ կա.Րք կ ի շբէձ՚՚կպ)» Երևս/եո. և գաշ– 
աթ յԼրարռառ.. յս^սմ՝ յԼհի պաՀ^ոց քարողիչս ա– 
ռս.^Ալ. և ղմի^ս վեց՛ս «,«,« է ,1հլ .րբ.յ Աթ,,..ոյս 
շսգաթ1> մհկթ առաի,րկել առ ի ^.սր..ղել երիցս 
ա՚եդս.մ՝ ի շաբ»,թու.՝ն. չռրեբշաբթի՝ շ^բաթ Լ կի>–– 
բակկ յեբեկոյթս՚ն, Մ՚Ն.սցռգբ% ի «. Աթ ո«.օ՝ թու.ի թկ պատշաճ իցկ ոբք ^ «՚Ւ՚է-յ՝" ձովք արտաքս ելեալ քարռղեալք ե՚եէ թողուլ ղչսյ– 
%ըս ասա. իսկ ի շրջչսկսչյս առաքել ,քս.յնպիսիս՝ որք 
^Խ էոակաւին յաաեաԿ եչեալք՝ վասԱ երկոլց պատ֊ 
՜ճառւսս ՚Աէսհւ՝ »1ւ ւ1հ ՝ յօէւոե՚էւի բաղւ1ութեսէ1ւ կոռե.օ– 
բւսկաեսւռ կսւսկօւհաեէէՕ երկչոտս ժնսւսցե՚ն, և. երկ– 
ր«րգ •^լք<՛՝ "Ր կրթեցեաչքհ Լ1. /^.դ աշքոար՚^ակա. 
Նաց, Լ աչք սոցիՆ աՆ&.սնօթս ւֆ՚ ՚մւասցե՚Նւ Իսկ ւտն՚Կ-ւ Ւ .^թի^ «.շլԱ-Տ– յ™»,4 ք–ր–ղ/։չչ. ՚ոէ^ոաէխ ձգա–. ր%, ւօրի՝նևլ1ւ ըկգ ք«,^»յյ,,,յ, յ,»ւյ,, ,ք/,է. Լ ւէհսււ ի սուրր եամս ւՏ(–Ո յ,4 Կ^^վ^,րո^թի^1.. •եօթ^ւթիյե ի Տեա^%է,ք ■ւե ւլ– ի-գր-^թի՛––– ՚՚ցէ "ր թլ^ ^/.."»,ք>/ «. «է. ւթէա էյւէմ–Հւսսհկս օւրռեպրսկռպա 

11ա,ւփ,ս%՚1,ո^ էպիկ,,, 
Մ,,,Կ,ռւ^լ վարգ,ս,,11,ա 
- քարողութեա՚հ յատկ,,,ց1,,սլ)> ս^գ (ք՛եռ՛ վս,րգա վարգ,,., 
^եա Առ, ռ,%ւրի, ֊Ր էպիկռպոռիւ Նւււքսբ՚եթւսս1ւ շւսռռւԱսւկոէ.թհւ1էե սւ1ւքւԱդ^սւսւ 
պսւ^եւու. ^ամար իւր տեզռւմ՝ կա՛նդ չառսւե^ մէ 
•՚ք՚ևւքթի ՚յերայ, որւլ միակ .,խալն կ Եա՚ի-աթու.– 
%ե...–ևց1. .ք.ր>^.ւ.Ն(,ռ.թձան .քկջ^ ինչքա՚ւ. այգ ժեղ^ 
կարէչ^ կ ասհլ ,էեր ..^^.հ^ահ ,ոեղհկո..թ1,..՚ն՚եեւ.է 
Հ,խՈ.,% Ըր"^– «խ-՚չ, "ր իբրե. բիՏէ դեո. կՅնայ ՚եո– 
բա՝ ւՏշՏ թռ-ի դոբհք,յնկ..տեա՝։. ՚ւերայ, մի՚նչե– 
ոբ, ի%Հպ1^ս ^։ււէ,ասւացահ– ե՚եխէ ժաւՈս՚եակը^ լղյս 
Հ^ա՚նի ՚եոբ փաս-եր, ոբոհչք հխքան վեբ։>յ կ-՚բեչի 
լի-ւփ շսռ. և շ^,«. թհթևաց՚Աել ՚Ն^բա պաս^սսխ. 
տոսու.թ1,^^,բ պ...ս,մ՝ութհա՝ն առաշ. 4 - 41 ֊ 

իյԼ Պ^ակԼչթ Եփրէմ՝ կաթ^ՓԿ՚-է՛ ք/*՛";/՛ ՚– 
.ւիարա՚հռւթհա՚ւ, ^՚նռւ՚հ^վչ 

թրւՆներր՛ ւուսրւսբսէղւոաբար ոչ պ> Աղ. Երիցեա1ւ– 

յիՆ կ <Հեաւ. եղհլ պարղեը,.^, Լ ոչ^ մեղ^ կսչյ այգ 
Հսսք/ւո. թկ սօրսւ էլ. թ1; ւ1եր ձեռօոօ/՝ ու^եռսւՆ 
թգթերՆ ե՛ն յի..^՝1, Պա^կԼիչի ^որՀ;ակալո..թ1,ա–ն 
թ^թի և– կաթողիկոսի պաաասէււա՚ւվւ պ ո.ա^ կ՛ե՛ն երըչ 
օակս-յն Լ աքԱպկո ա՝եկար1ւքքք կլչկ ղո՚հկ աղօտս.՛ 
փպյլ Սյ" "փո֊ել գաղաեի^ի վէբսւ) կռղտ.ակի փառ 
ս,երով, Կոմհի պառասԼսա՚Եէը երևու–,Ր կ Նախ՝ որ 
կաթողիկոսի, Աի՚եօդի Լ կւ^աձՆի վ^Նքի յիաբա– 
՚նութեա՚է, IX բարկապաաի Լ ՚Եշա՝։.ս,^որ ,Ո,.սի (գա– 
օակսւրօի^յ) սւեռւ^իո ^ւոր^սւլորութիւնււեր Են ուղ– 
ղչ,,ք, Պս,սկԼ1,չ1.Կ,, շ1յ,4^ .,,^3/,/,ն/,^/, ,,,,,,րա>, յաղ. 
թու^թիւե՚ների սւէւ.իթով, հրկրորգ որ էսեղբհւ ես 
կօւ֊ս-կաւիյ պաշչռւքանձլ իր՚ւ՚եց ՜ճ՛նշող^ ^աըոհաՆք– 
%երից, Ի՚նլկի՚ն այգ ճ,ալս.հա՚նբ՚նեբն և ո^մից կթ. 
կրո^մ՝ կաթողիկոս., Ա ի՚նօգ, յիաբա՝եռլ.թիւձ,, 

Ա/գ կեղհէ ռրոէ-թիւն՚նեբր կաղմեւ կ ւոդւեւ Սե– 
րռվբկ վչսբգապետ՚ն, որի թշնամակա՛ն յաբաբհրոս֊ 
թիյն–1.երքլ ղկպի Արսկս Ալ^աբակտին Լ .Րաերմ;.,. 
կա՛ն Նաա^սըու^թի^ն-նեբ՚ն, ոբ .Ոսաո^ցա՚նռ^յ՝ կբ Պա... 
կԼիչհ՝1՚, յայ–"՝եի են. Նեբսկս աբքէպ(,սկոպոսի՚ն յայս,֊ 
Բ ^ "Դ^ի "Ր ՚^ւԴ կ՚՚ղօ՛ ՚նամա1յների ա1կ^ Ղ~1 

։՚ն ղջլղարտանքննը Պասկե.ի^ 

.իրա&ը. ուստի ՛նա 1^21^ թոլ.ի ապրիչի 2դ–ի՝ե էսրե գոէււճ րեդսւր՚^սւե 1ււււմէսկու 

•ն յա,Ր...՚նակ կ,..ս..,.ւ..,.հ չլ"բ«ւ^ա թքււն՚եերր և. 1սարււախու.թ–իքՏե՚1։երը^թուելոէ1՝ Աքսու.էՀ*4 
4 և ^հ^Լեալւլ. Ծժա,քաՆկթ. ղ1,էվ. աի,,.րէկ Լ հա 
%օթ«^թ1,^կ՝ թկ բ^^.սկ.Ա–ե^ւթիՇ. (Խ^հաե ճ,ա. 
ւ/ւսրեւոյ ւէյօդօւսէՕս ռրաբւս՚եօւ-թեանռ ռւեկււսւխօ– 
"ԻՅ^ յօ՚ք^արեալ կ ՚Նորթէ Պ.<–յհաո.–էփայքռէ.թ1ււ–՚ե% 
պսւեղի տաւ ամենւսիէ սւնաեոութեա1։դւք միաւՆ ղի 
ղաեսւրժււ/եււ ։ււրէքսւնս։է.որ րւեւեւսո՝ ւսրժանւսօռի 
չսել ղիկ՚ւ,. յոյր սակս յարգհլով^և ղս,ռա՚նՏ.՚հա,լրոէ.– 
թիւ.՚1,ս ••գեղլ..յից ^րգռեչոց ի բաղմ՚ափորձ Աէր^– 
բԿ վչ՚՚ր՚էււ՚պեակ, ձ՚"ր–^""–"Ր" է՛^ ւ^ատտււխւււնս 
դր,,ւ.թ1....,դ ի՚-րՎ "՚ո– ՚եոսա վերապսոոո^է ղա– 
՚եարդմե յաբհղափը ա՚1,ու.ամի ՚ՆշսԽաւորաց Լ պա– 
սւօէ-եււէւգոէ^հք։ էԱքՆ.ա^՚Նռռ ե յիառւււեռւթեւսեռ պաա– 
րիարղակսւ՚ե Աթոռոր,,, Պարզ^է ւ»^,», «ր ,»,,, 4».– 
մէսւրւօբր կաղւքաՆ ե% ^՚ւեւ իբրԼ– բռոոօ Նհբսկսի .լէմ– ւււրւռւէւթրւեսօր Լս պւս րռէՏեօէկհր 

^"ԺՅ /՚՛^ ՚^՚՚՚ՐԿ Կ՚"Ր Օձրռվբ^թ ղրպարտւաւ^ 

հփրևյ– կաթ^ղհկ^սը^ \ա թով, ^ոկ^ոէյթրի 
1Տ֊/,Ն խէ՚դւ՚ր կ ո,.ղարկ1,լթս,ղո,ւոր կս/յսրթ,, որ 
■քի^ևի^ կյէ-^Ի՚ւ՛ վէրագարՏեի %ւրոպ,ն, որպէո 

րա՚Ն յա-հՏհլ, կաթողիկոսսւկա՚և ,ահե Լ թ,քը^ հրա– 
^ս,րոց,. Այ, միլո^ի «,> ՚Օո՚ոկևիլկ ^ռյռ^^ս, 
^ա.ղարկռւ.աձ Աէրովբ^ն վերագաո^Նո^^մ՝ է կմիաեիՆ 
և Էսկո/Ա սչյգ աևղ խաբկ^-թեամբ որոու-մ՝ 1^ չռր0 ^ 45 ֊ 

վօէրդսւպհէէէեերի Ա. յռրուիշհսէ/ սասւսւրւԼրր դրեւ ս՚էէւ– 
Փ^. ի֊կ թթւլ շ«.ապո^յ– կ դնալ Թիֆլխլ Լ էլ֊ 
յհսւձ-՚ն/ւ դռրձեր/ւ ռրռէ.Թ1։ւՏնր ՜նէւոկսւրսըեեէ ւսքն– 
սյ^ս, «ր ՚Ներօկսի ար,սհ կսւրդսւ.քր«։–թ իւ^՚ււերքլ յսւ– 
ռաջայրել ե՚ե 1սաո%աշ,իթոսթի^^ Լ որ՝ ամբողչ 
յհւււբււ՚եոէ-թիւեր էլսւրօՄւոէ-մ՝ կ պօւշտպւսեոլթեան 
Նեբսպ. բռ՚Աակալո..թե../1. դ1..Ո ՊասկԳչղ՝ նո^ն 
թուակէմեի՚եւ^եդերւ, \^–ի՚ե ոհահօՎտ, ղհկո..յ^.դ(.ր 
ռւոոեւոււ օսււււր դէւէւէււեռլԹհւււեո գորԵռրի ոեկէււվար 
Բչռւ^գռ^Ր ^՚՝) Լ Նձր,,կ^/,Ն ՚եկարաղրհլչ,վ^ ամեՆա– 
Հ«., ,ոյ1,ւր,վ .րպէս %ս.,ակար թէ կաթողհկո.֊ 
Արթ,, թէ կմիահնի–։,, թէ Հ^ս^ աղ^ի-Ա Լ թէ աէ– 
րութ1ւսւ՚նշ^ շարոլյՐ է Լ սւյ՚ե բոլօրև, իՆչ^ »ր /«*Լ 
էր Սձր.,^րէ/,յ, թձրձ.1, Լ »յն, թ՚չ^՚՚ր կարդացել 
էր կ1,,ւե ՆաէՐակ-լԼրւ, ժէչ. թէ> ՚Նւրսէ^ը^ –ք՚ի^Լ– 
գ՚ևալու^ Դիցթ կյիահ՚ւվ, գաՆՏարաԱ, Լ դ«րհէր/, 
կա^ա^,,,ր,,լթ/,^Նւլ յա^,ալ է Օոփ,էփ վարղապէ– 
աթ.. իկ Թիֆլէղէ. րՆ,,,,րՏ.,,կ թլյէ ԱւաՏլարեաՆ 
ն^րւ^ձա/ վ^,րղս,«ւէս,թ,. թ է՝ ն^ր,,, ԱԱլ կարդա– 
դրու-թիւ-՚և՚եԼրւլ քսա՚նդարԱլ հ՛և /7/,էօ^/. և– ,գարա֊ 
■հութ1ւա՚ն իրաւո^՚եր՚հերւ. Լ ^ա՚հքք, մէջ^ ր^ւգ^ա՚ն^^ր 
է^՚յր^/Բ *^՛ աո^աիսցրԱլլ թէ՝ իրա՚և Հ,ասա& տևդե– 
կո^թլ,,ձ,՚հէրլ,ց էմ՝ա–1,ո^յ– է, »^ 0/,է,<,յ/, «,նյ,,,Տ«4– րխ շաաԼրւլ կամհյել ե՚ե կամա "■■^Խ և Հ^Լ-ւա՚Եալ վազքից, թէ՝ ամհ՚եսչյուրդեչի եպիսկո– 
աոսեերհւյ էլ. վսւրգսւաեւււներհռ ոմէաՈւօ պսւարսէսւււ 
են եղել ապսաամբել \երսկսի դկմ՝ Լ պա^^անջհլ 
Օովսկփ և. Օարութիւե վառւէսւպեսւ1ւեր1ւ պսւշտօ֊ 
%ա՝եկո..թի^՚1,–1, և \յբ.օ.չ1. աեդատ.երի Նռր (^.աբո^– թիւ-՚ե, բսէք^ Աերովչ.^ վարդապեաը^ Բսչյաղ^տից էչ. ղաղս.չ,րելկ 
Լ աք4մ՝ սչյդ ■Հռդե–ոռսւեա1էոՀ.Թիւ1ւն աւպսւ ■ր՞վ. օւյսւրռւԹ1ւան եւսոգաւլոոլթեաեէ Հ( "ւսցմափորձռ 
13 հր ով բկիդ դրգէւուէսօ օյբեոէաւերն ես– — աԼսԼքսւբիա 


ՏՎՀ^՚Ն՚Նկս վլ Շահ. Ա,– չորք ա՚ն^դՆւ/ււերիյ մի՚եը, 9^,քաբէա փ,.ր. Հ դւսաետր սերսկսի թշ՚եսւյի՚1ւեր/ւռ կր Ա. Աորսւհից 
Հ,ա^հո^...հ ^–% այ,լ կ պաս.7(–առն, որ Պ«,.կև(.չռ 
Նռրա՚ն աքսռրավս,յրէց Ւիֆլ1ւււ^կր օ.ա՚նել տռլԼլև 
ռո7Տիկ սշէււԿս4եեւու1 պւս-Հու-մ՚կր (ւ՚-ր մօւոք "րՐ ւ1<՚ւ"ր1՛ 
ա՚երաւ.ակա՚Կութիւն 4 յայտ՚Կու^յ՝ կոմնի՚հ ԵւիրեւՐ « ՛՛լ էրե֊ոէ-մ^ որ կեոհ^ ՚եամւոկ՚ների բու 
Խ \ՏւբՎրֆ, Լ 9.,,,քարի,,,՚ե «յ« հ լ/.Նթ, իսկ <է^1ւեոս։Ն բսւրեկսւմութեսՈւ սսսւււսէհ երեքր յի՚նէէւ ասհգսւմ՝ սորւէւնո իսկս։կս։1է բռ– 
փմեգակոՓէ,,/ե^, 
քար/,,,, վս,ր,քապ1,, 
յսսւսււՀութեան՚ն ե՚ե ՈոՀ դեէււռեւ ե֊ սսառրադրեւ սե 
ԱԼրոմրկհ պւս տրսւսասւհ ռ.ու.քւերկն դրութիլ^՚ներրեւ 
քյ^ււպ^ս ենթագրելռլ. էրաէ-ու^^ հ՚ե աաչֆս ՚^^՚լ Հ"՜ 
ռւԱ-եւսւ փւսստերր– Աւսիւ որքսւե կւ Հռւկսւո ե– Աավ– 
^աՆՆկւ. վարդապեա՚նԼրի ,^^ կ^սմհ՚նա՚եք աես՚եել 
պսւրասմէոու-թհւ^ ե֊ սւևվւորձոէ-թիայւ^ աւսու. ամե– •եպ/Նիւ չէկ ՚"Ր"Լ վ^ւ,,,։զր1՚լւ՚"ր"՚՚ւ՚տ ,,)ար,ւայ1ոա 

,,րաե աքՆպիսի ա՚ններեչէ, խարդախռւ^ 1 - 45 - 

՚Առւհէօյ 1ւեո^ ՚նւսմսւ1ւէւեբ յօրՒ՚եեււլւ ք՛"^ գհսւութեսւմթ 
կսւտ։ռրոէ–սւՆ յէսԱօաԿթ րԱդռՀ^հւԱ կւ Աես ՚Հւսմւսր 
^^Ք յւււեցսԽք ^ամարու֊մէ ՝՚Ր^Ր"ՐԴ՝ է՚^^հ" ՚1Է– 
բևո^յ՝ տեսա՛նք՝ Ներսկս Ալ.ոարակցի ւոչելէ Շա^. 
խաթռւ.՚1,6անյի ^«,^»/. բարերար Լ ճ^ոդևոբ Հ^այր. 
Լ՚նա երբկր չկբ յա՚եձ՚ն աոհւի ՛հորա դկմ՝ բողոքել 
էլ. եռբւս կօւբդագրութիւաէեբր Հյսրսհսւնք էլ. Հ^արս– 
ահարու-թի՚Ն ա՚Աո^ա՚էւհքչ 

.ո..ա1է արող^ կ 
Հայ՝արեւ սեր Ի Հարկ^ ր^.թեբցողր 
կարեչի կ ՚եորա\ւյ ա՚նդկա կաԱաբԵլ 
կեղ^իք%եբի%, քա՛նի ոբ^ թւչսլկս կաթռղիկոսը^ ղրու.մ՛ 
կ ՊասկԼիչի, իրսխք, .սյդ չորս վս.բդապեա1,եբը 
1«եւով^ որ կաթ^զ1,կոսքլ սլաս.րասս.ո,.ահ կ կռՐսէց 
եէեէէքէեւ բուն ՚նւսմւոկ՚նեբրէ եկեք հւռռ։ռու1ս։1։եւ 1ւե, 
թկ հրւէւնք ե՚ե ((դսւղւոնի որուԹիէ^^եբի ՚^եղ(ւնւսկ– 
՚եերըյւ, »րո՚1.ք տմիասթ. և ծ.»ծ«..ք... կաւքչԱլ ե՚է, 
"41Դ ԴՐ^ՐՌ. ^՚՚Ր՚՚վրհ վս՚բ՚էապեաի քսոր^րղքվ»^՛՝). 
Սսէկսւրէ մենք իւեդբռւէք եՆք <ւքէւո–սւնս*ւ գսրա ^եւո 
Լ սւյնէ "Բ կաթողիկոսի ղրութեա՚ն մկջ^յիշեալվար– 
.լապեա՚եերի է.ոսասվանո..թիւ.%ը^ ^խ/ր կ «/«–."ծ %.»- 
ւքակ՚ների կեղհու^թիւ՚նը^ միսըն ըոյը աքսահ Աղելու կեղօեւու "11" սէ՚յնեբր^ էյ »/., /՝*է ւՈսսիՆ շչ,,տ ղդռ^շաւռր չեդռւ կ ^օրհ ահում; Մխս 
կողչԴց՝ ^ւէաք է ա%ս,էս առՆել Լ ս^ն, որ ևթէ 
՚՚ւէ՚է փ"1"է"՚ԱվԼս–՚ննրՆ իկասքկո կլ՚էւա։Րակ՚նԼր1ւ աւՐ 

»է4 ք"ւՀ^լ/՚/՚լ>՚>՛ հ-կ #/"տ/ ՚"< դըյւ արէլէՆ երևի երկիէ.ղ1,ց, որ 11երովրկի վր^՚ք– խնգր^ւթիւ՚ւ,/,^ 1Րթ,սրկո^1,՚և իխ 
ա՚Նր-ւ, •Ո"է– 


ապա թկ ռչ^ ՚եռրա՚1ւք 
պիսի ^.սրսքիկռ^թեայի կեդհել, որ մի՚նչ^ ա՚1.դամ՝ 
ՊասկևիչԱ Հ,ամ–արկ կաթ.,վ.կոսխ Ո ի%^չի Լ յիս.– 
բա՚նութեսւե Լ(՝նշս։Կաւ.որ1> ա՚եգաՅԵերի իսկակս^ 

դո ո ւ֊Թէ՛ ւեե ԱՈ է 

Մեր ձեռռում՝ կաք մի Նտմակ, ռր Դր^ւհ "՚ՕՕ– 
Հա-կ՚նհ» ^րղապևս, լ–՚"^ր1՚–րցխ> , ա՚նկասկահ ՚Ներ. 
սկս արքեպիսկոպոսի՚ե, րսա որում՝ սկսռւ.մ՝ կ« Ո"՚ք^ 
մ՝ագո.–թ ^այր իմ՝ ի մ՝ա՚1.կութե՚հկ սԽաէ, իմէ1կ» 
խօսքերովշ ռրպիսիք ՛Նա միշտ դորձ կ ահեէ կեր֊ 
սկսի Դա գրոԼխօ.եչ1.ս. Նո/Ապկս ՚Նկ^կ^թ միաքւ, 
կպատշա՜ճե՛ն այս իւօսքևրը. քՈրս^կս և ի ղկղրամէք^ 
ա՚եաի Լ սչյսր իրավ. թ,ամ՝արկեալ ու.%իր ոչ^սա– 
կաւ. ղթա.թեա,դ Լ ողորմ՝ո,.թեամր Լ ա՛նբաժս 
րարերարեալչ թկպկա ընդ օւյլ^վ^ տկրամր եւՐէղեսւչչ 
ղչոյս էսոսասվչմւփմ՝ քր(,ոտո՚եկակա% պարտաւ-որու. 
թեա,գ .դ՚ելիսպռռյ), Ա,ս նամ՜ակը^ կչԻ՚եկր ա%մւվ,.. 
աել^ վկււ^ութիւ՚ե մեր վերոգրԼալ կւսր^^իքի, եթկ 
միսչ/և ո^ե՚Կար թու,ակա–ն. բսչյչ/ որովՀ^եաև յա/ա՛նի 
քկ թկ երբ 4՛ դրուսւէք, ԱեոււՐ կ մԼո րեթերոոցի 
կամքի՛ն թո^,ել Հ,աւա%եւու. կամ՝ ոչ^մԼր ն՚նթա– 
դրու.թեա%, որ աճ;ա յայանում՝ ե՛նք ..չյգ .սռիթովչ 

Ցոփ^ա՚ն՚նկո վարդապետը^ սրտի ,լաօ։է,ութիւեով^ 

ուղղել կ իւր «բաղմւսգութ ՚^օրըյ) Հ^ետԱեա։ խօս– 
քերր, որ յառաշ^հ՚նք բերում՝ ս–շ1ոար<։^աբար թարղ. 
մԽէ,ո^թիւ%ով^՛). «Կթկ յա՚նցա՚եր կլ ղորձտձ լի. * 


■»>- ,ՐԻ՛՝) ^ "ժ՚-ւէ՛ ա՚մհերք, . ա1լաԱ,ւր1, և ,դ/... 
խռւ^ռ^Ն բաղքու^թեա՚ե մկջ։ Գիքու^ թկ /-« ա՛նարգ 
ւղկՆ ւմ– և ի%ձ խնսչ,,,,.Տւ չկ^ր. /3,լ ». ՏաՅ-աբ/, և 
<"չ1Բ՚"–թ1՚ա՚է>գ պաա^ց, ^ամ՚ար փոքր ժի Նձրոզր.,– 
թ1ա–ն արյա-Նի ^այ;^րէր թձ Լ ոլի^պառ ա%,^ր– 
ղա՚Նքով ««,/, աակ աար իմ՝ ւ^դ,աՆ րագմՆրհայ &«*- 
^այու^թխ-նր, Իևլև ի^է... էթէ փոքր Լ ^^% յ^%. 
յ^քի –;ս.յև,ր ս^յռպէո է, ,,,,,,«, էթէ, &,™».,,,» 

հ; ^ր^ոյէ, յւ։, յ,,.նյ,,,%քւ,ւ,րի ,ղլ ™^/3,,,ք<^ 

ա/7ք ժէսմաԱսւե ք^՚ք *ր աաէւէրաստուի քւԿձ էՀւսմւէյՈէ^գ 
վասՆ ռրոք յաակապկս աղաչոէ.,Ր եմ՝ բա,քմ՝ագու.թ 
Հք^քոէ^թիւ-նիցգ, եթկ կամհ-էաւէՐե,. ձեր Հ^ս^րակա՚ն ա/1.քաՆ բս.րեր,.,րո^թխ%–հեր% արդի,։ ^ռրեւ րեձ վե/սսյ, ՀրաէՐա՚Ն խ՚հգրիր Նորթ, բարձր սրրադնո 
թի^՚եիյ կաձարեցեել ինձ այս դորեքւց, որ բալա– 
Լաե կամւսրեւոյ է/իււէԼ. ոսւրգ արահս, թկպկսւԱ. 
ԼմՆԽա^ա՚եւլ որ) ԱչյՆ^ա՚ն կլ աւ.եք1. ճ^ռրկա^որ մկկւլ 
^,Ռ Ջեմ՝ ասռւմ; թէ ^րաժ-րոէ^եչուցս յետռյ աքս– 
ակ միաբա-ե լինիյ՝, այլ ր՚հակեմ– Լանո։.^; կա,Ր 
ուր որ ձեր ողորմահ՝ ՚^սւյրութ իլյյր պօւսւշլս՚Տ՝ կՀ՛"– 

մարիտ 

Ծրբ և ի՚Նչ^ աոիթով կրահ պաս, ձի մ՝ասի% կ ՚՚-դ՚ը՛ ահ այս բողոքր։ Պկ.ոք Հ ասել. ^Հ,1սս.թո.%եա–..ցր^Պռլսի^ վերագառնաչռւ-ց յեաոյ մի քա՛նի տարի ձեռագրել 
Հ սւօլսաՀ^սւյ վս–յե(չսպրովՅ եա՚1։ ՚եմ՝։,,՚1.ով9^իւնովչ ^ես.ևել^ հլյիահ-եակա-նթ., Թ^ ւՏշ6 թ^ց.ն առ Նէր^^ս ղրահ ՚եաւՐակ՚ե և թ^ սչյս, որի 
մ՜ասի 1սօսո...Ր ե՚էւք, ,քերաբեր,.ւ.յ՝ե՚ե առաչի՚ե վար– 
ժօլթես/ն։ Բացի սորանից՝ ՚եռրա կես/Նքի ,1^^^ շձՆք 
նԼատռււՐ մհ աո ե^ւոք "ր ոՆԹարկկր նռրաե օւնօւբ՛^ 

մակեերի դկպբիռք Հ^ես։Ա.առսւբ կարՆոէ^էւ սեք ամ՚ակւլ դրռւ.աձ Հ լՏշց թ՚՚՚^ի կղբ, ,.մ Լ բողոք կ ս>յե պաաժի դկմ\ որթ ե՚հթարկո^եը ի՚ե– 
ՔէԼ՝ ՚եամ՚ակադիբբ^ կաթողիկոսի կբամա՚եովլ 
երեք բեկեբակիցևերի հետ, 

Աքս սւքսպկս շեդոլ.Կ,ե(րվԼ մնւադբոսթեա՚ե 

ժա՛նի ե՛նք ղա՚եո^մ՝ ԴաԼեալը ՚նԼրս1^սի–հ յայս.՚նի\ 

էքհահկագբոէ-թԼահւ) պաս։21նւ,ւ ճ^այաբուռղներիւյ մկ– 
կ1Լ ՚Ներսկսի՚ն իբ,ս% Կ բողոքու-Ր իբրե– իւ,բ էքբաղշ 
ւքաղու֊թ– ՝էօբըյ)է "բ կաթողէկոռը^ պաււււէեւե– ա՚եաբ՛ 
Դ^լ ^ ԻՐ՛"՛^ ■հբապաբակռվշ ա/ն կլ .սիպիոի ((փո՛ 
քըբ Լ չնչի՚էԱ սխալմ՚ա՚ււ ճկաւՐարւ Անկասկաձ՝ ոչ^ թկ 
՚1"" չԿր •համարձակի վւռքբ ե. ^չի՚ե ա՚նու ա՛նել իւր 
յա՚եցա-հքը, եթկ ՚Նեբսկսի Հ/՚/.ա/ բողոք կո.,Ր ղբր– 
պսւբտու-թիւ-՚ն՚եեբ պարռւ%սւկող Թղ1ո–ի սաոբաղբաւՕ 
յ,ն1ր, այլ է չկր ^,.^«,^. )«.(/, .յՆ,^Հ1.,Լ Նամ֊ակ Կ ■<■-. գրևլ 

Կր/ւնռւմ՛ էկ՛ թչ^ որ , 

երեք վէ՚ւրւէասքեսւ՚ււերՆ ւ^լ– Հրրա^ եբեք վւորղապեա՚ււեր՚Ն կլ Աբբա՚^^աՀ %ո1.կա 

ՑովՀաննկս ղոհ ղ^նռլով իրա%ց վսս.աՀ,ոտեա–և առ 
9,ս1քարիա ւխբղապհաՆ՝ սաորաղրել ե՝1։ սԼբովւ-կի 
։ղսւէոբսատս։Ն թո1ժերի՚ե, որոնռ բռյւսնդակռլԹիւԱն յ«.ձ, էթէ ՊասքԼ/,^ կաաարկր ԵփրԼՐ կաթ^ղի 
յ™^ յ^նկ.ւթի1,–ն Լ ,^^,,րկկր իկակա-ւ, ■։,ս,մ–ակ. 
սէր%ք էէւիւ էէսւմւււեակ յիշեսւք յարռապեւո՚եերր կսւ֊ 
ր-՚լԿԲ ուարղ/ւլ /,..»ք յ.../^»ւ^/,ւ),ր սակ,ւ,յ1, այդ 
էւօրեռ կոմսՈք երևի սերու1ւ՚էքհ իւնգրով կամ՝ ս։ռէ–ս։Ն 
բ^ըսոռրո^թիյեով, Լ մկշս,հղույ՝ տ.«։.յ՝ կի միա/ն 
կռմՆի յաղթ ,,ւ.թիւ.՚է,քլ շեռրՀ^աւռրեչու Լ ^«,^.«ծ"/%^– 
՚։.ք,րի դկ,Ր պաչչղահութւ,^, 1սեգրԼքոլ. իօսքԼրւլ. Լ 
՚եորւսնօ կէսրոո կրԿ ասեւ թկ ւ1ե՚Նօ 1ւ1ւռ Գրեի ոստ 
ռրում՝ վերջի՛ն էս1։էւոուօւէՈէ իսկսւպկս րԱդճՀսւԿու.ր 
մ՛տքովդ կարող^ կբ (՚րս՚՚ւ՚ց ^»..–ա՚ես,հր կ,.,,Ր գ,,րք,ա– 
օւսօր ւիԵեւ. մէՀւէդնռ. ւետու "^ րէւշ կերպսւրս^ք ս։– 
«.«,& լխե, յպքսւ՚նի չԼր լի%(. իրաՆց։ 

2՚1.ս.յելռ1 ս^գ փորձ.^թեա%՝ &ՎՃ,ա՝մսկս վ^ր. 
դապետքլ դարձեալ վչ,չյեքռւ,մ՝ կր Նփրեյ՝ կաթռղ(։– 
կռսի լ ժամա՚ն-կակից Ա իՆօդի վսաաՀ^ռտիյմե Լ 
Հ^ս.,ռ.րմ՝ռ.։հքր։ 183Օ թով՛ն Նէիրեմի կամ՝,ս՚հով^ 
՚եյէսԿսւկ։.ռւմ՝ կ ււքւեօդԱ ւսւոե՚նսւդարքւ օդԿսւկսէե^ իբ– 
ր1ւ. մի ւս1ւձ%ք որ պրտի չիԱէր ^աււստսւրիւք հ. գսւղտ– 
՚եապաՀ։ Ա/դ պաշտէիւը^ վարում՝ կ հրկու տարի, Լ 
թո^ոլմկ ւՏ^ւթուի վերջում; Պռչխ. ուզարկոԱ. 
0"– հ՚"՚^"՚Ր^ ի՚ւ՚չչ՚ւկո դրումկր ի՚եք/լ (^ ապրիլի 1832) 
Մսուր Զմիւո՚Նսւռու՚ն... (քՊաշտօե դրագրռլթեա՚ե յեւռ 
մ՚ոէ-տ դռրհելոյ այսր սորթւ ° . Լ դքի՚ի չրութեա՚ե 
ա՚նցեալ ա,ղԽ չկր յատկացուչյեալ յիմ վեր,.^, որով– 
է1օսւէւ^ ոռոէՕաւ Ոէյւէ/է1ւ օ/էւ/ ւուոռգեււէռւ7ւքւքրւ.1է •սսդր 
ի ^– Պ՚>ւ1"՚է ^ յ1"" ՚եա՚նբա՚ե-ււղյ սչ/եբ իէռր^րդոյ Լս 
ալ. և ք.,աաԼա,,աւ. յիմ՝ ա՚ե,...՝ե, թկև 


- յ՚"/՚7՛ լյաակա 
աի ™.»3^յ՝ ,քոր ղխոէք, ՚եռՍ^եաև. ււ՚յՆ ւս՚1ւռւա՚1ւ, "/յէ^ միււչյ՚ե խռսաւ/ռ1.Նթ բսէ՛ 
ւակաււայռւցա՚ւ՚հչւ-յ՝ որոյ Լ–, չերևին կհւռք ի%չ^ ն/լշ– ՜ար^նաց շ/ա/յՀ 1ւ չկ , ,4,5, ձ–,էյյ "–«7,.–/– ,^ս,ակո։.թ1,,.՚Ն կ ւի«լյ––Ն^րա Պպի գնալ^ւ^ ,Ր,ւ,– 
.թ., ,,,^1,լ,ր,ք չ1.–,,ք ^^.յ–^ր,^յ֊ր^ս.1ելթէ »^,,,/,,/, 
՝նսլս։տակռվյ;ր լթ,նլու սւյդ Ոէ.ղևորոէ.թ1ււ՚1ւը։ Եփրեմ՝ 
կ.,թոՓռ.1.Հր...մս.րու.եւ^..;,յե։ոոք8ովՀ,ա՚Ա%կԿս.ր, 
բեցիՆ րարձրա՚եաչուէ դաՀ,^ պաարասառ^մ՝ կ Կ. Պ»– 
^« ռ^ղարկեւոլ. պատրիարքի և. ա-ըքսչյի՚հ՚յւերի ս,. 
՚եօւեռյ օոՀ1նու.թեսւե քքո՚եդակ՚եԼր, ոոոՀ ձսւ%ու.ռա– 
՚նեւով իւր ը՚1ւս։րու–թիլե՝ե Լ. օՆռւմ^ յորգորոէ-մ՛ 
կ ՚եոբա՚նց հաստատ տ,ալ (ւրա՚եյ Հկաւաաարմ՜ոլ– 
թեա% յկլ դկպ1, հլյիաեթ՚և. ..^լ խօսքո1 խ^.,ք. 
րռէ.յ՝կր Տ՜ա^ւաչձլ իւր կ,.,թռդի1րսռւթիլ.%՚ե։ Ե. 
պկք Ծր ասէրօւ&ռւ^ւււձ շշռլԼՆքւր1ւ Եփրեյի Հրսւէէ-ւ 
րօկԽքՈւ. ե. Լ՚՚֊բ կս՚թււղիկռսաեալռւ. մաէէլւ1է ^կսւբո՛^ 
ղաԱայի պղաոբԼլ պօչսեցթեբւ, յ-աքերբ^ մի 
դոբակա՚ե կո՚եգակ ձ֊ս դրել կ տալիս Հ^բամաբ, 
կս,թօդ1.կ«.ին, Այս կռ–Ա.լս.կ%է.բլ ս,ա%ե,ու. Լ ......... 

բ^ս.բՓ - ՚^ՕԼ"^ ֊^"1)կի ի ճ;պ.^.ո.սկո.թ(.յլ 
յոբգ»բել>.ւ– Լ համկ/ւչ^ւ. Հ^ամ՚աբ կաթ«ղ1կռմՆ ըՆս,֊ 
Ր^Լ ^Ր ՚^արսեղ^ արբեսլէսկոէղոսէւկ Լ. նւս^իա– 
թոէ^՚նեա՚եւքի՚ե. օակսյյ՚և ՚ե,ւբա՚1ւյ առսւքեըէւթիլ^քլ յ«բ– I 

.–«–ծ .մե^ամ՚աձսւյն կո.. մ՝..–.. ..\.յս.լո.լ հլ^իՅ յես, 

զո^.Ր Հ 8ռՀյ;ս,ննկս վս.բ,չս..^ե...թ V ինօդի .ս%. | )ալ բաբօ՚ե Ռ-օպկՆի 

^"՚՞-՞Հ.՝՜)՛ ^Րէ <^". 

կաթռղիկո^բ - 51 - 

Նէբ/,յ ,ս/ւ, յուղչ ,մ։մն ■/■/■ -% 

պաշչո 


145.»ւ./՛ Կարբկ^ւ. գկմ՛ էշյ/,,^1>ն,ւմ; որթ, մ-ամԱակ. 
պէէէ^էք կքէե ու^ւժււ սէեճերՀ որոեո էՅւււռւս ե, րԱռր\ 

րււէՐււ՚եքը։ ԹՀՃ. արէք^ր չռւււարօ/եել այս պատ– 
մաԼաե դկպօկ սււ՝նբա՚1ւ, որքւսԿ ե՚էւեբեՆ մեդ ժսէմա– 
ԱէօՏե ե– ոէ^եռահ սւդբիւր՚եերրք Բ՚՚ք)3 որովկևսէէւ, 
պհ*"ք Կւե^՚հր շԼ""1 ւլնդարձակ խօս/ւչռւ., »ր թերԼ– 
առւս%ձ(ւն գրռւ.ա1ւի ՚նիւթ չինեչու. յարէՈսրէււէ^-ր 4ւ 
քան ՚եեր1րսյիս, ղաեց ե՚եք առ՚նո...Ր սչքգպխի աշի,ա– 
էոոէ-թ իւե՚ե^ ր՚եթերոոոի ո։.շս։դրութեսւեռ ^քսւԱտ.սե– 

«»Հյ«.«.<» Կարրկ,,,. կաթ«ղհկ«սու^թեոԻ, ւմեքԱ,֊ 
ժաՆէչւ, հէո,և«,Նք%էր ,»*,^ ,ոովԿ, Մայր Աթռռ/, սԼ Նէսդոէե ս. .դղյն ՚րի "•Պ-ռ .Ն մԼ "ք ■-■֊ .«■ևՏէր, ա՚նութւ. 
բաէ^աէ/աՆռւ^թեա՚ւ,. 
ո1(քոո»ւ.սւծ կոս ու 
հեռ Կառրեո, 

րթ (լ չէր էՐ՚ոչւէւձ 1րր 

զէդձո,–Տւ1,ր/. լ /,աթոդ/փ,,,ո,/ւո,^ գաՀ^ի 
%օւ–հրւսկսւՆութհւս1ւ1ւ ստռէ-երւսրԼոո (՚էւ՚ււ , 

թիէձւ՚էւերի գկմ՝ ձսւքն բաբկա^րհց յի,սբա%ռւթիէ֊– 

արքեպիսկոպոս արգ Կ երերռրգ տսէ– 
ւհ բաղւրսթիւ– 

. եո,յ–ս,% սւ1ւոաւքներիո յի՚երէ ւ՚րիգոբ .բ. Ար1ւա,,ոյ,րկ յէռադս// թռ^ղթր. ,Հէ^..Փ.,, էէս,^% 8«վհան%,,ւ. Սրբ^վես.ք4 ս,ր Կ^թո^ի^սի ^յռ^յՆ Հ.^»յ 

8օր^ ա՚հտի Հ^րաժարէքա՚ւէ իւ1՝1յ յհրԱաԱայ Լ– 
մսւահեէէւյՆ Լւմոէ էւ ււռւրբ Աթռռւււ աէէեեաէեաւ ոաա՛ 
ս^ր բարեկարռու-թեսւմբ նսյռսււսւոութհա՚ե տատ՛ 
կտ՚նելռյ՚ււ Արր՚Ս Աթոռոյս, սրբագռւ^սր միտբտն,,,.– 
թէտ–,, ւ հտյրպ, տզվ. բտյ, տյ% տյՕ,տյ% .,,.- 
սոմ ե֊ ւււութքւս։ւ/խ ւքԼսււ% եմ՝ դտւսւ սւնպսւռւ.ո, հ"^ 
Լ. սւո֊սւ^արկռւթհ՛^ սրբւսռան սք։%օթի որ սա. Տ1ք1ք 
ք* ծղե. Դքխւսէ-ռրեւսի ոբպէս աեսսւնի յւսնոեսււսև ե, 
արգկ՚ն իսկ. Լ ի բ.^դմ՝աց՝ ի Հ^եռա^որաց Լ /, մեր– 
ձ..կաքիՅ ՚՚՚-՚ւ-^^^՚-կոէէ լհ՚1.ելե Աթոռս^-ԱոՅ" ^ե՝ ՛լ 
յայտԿ-ի ե՛ն, թոդեալդբա^՚-մ՝ .–սուԱւս՚ն Տփքսիսոյ. 
հ յհտ Բ^բ9եբ "– ղգրոէ-թեւե յ՚երսւպսւսւիւ հ/ռ1–– ՞Հ, ՚/ի՚եի-՚-իրի՚ե Հ^ոդԼորսւկա՚Ն դ՚գհոց այքասհո^ի^ 
17 առ կոէ-ԱէսկսււՆ Վ^րսւոսւսւեի սւււ ասւրոե I օղկե՚ե ա^րգ ^րրաղէտգո,, քե ՏսււրՍւաեՍէՆ թկ 

կտռտ^արութիյԱ Հտ՚նտց հջյիտհՆի 
ա^տ,^ք խանքաբ– "//լ բ"^ք /""է՞լ մ^՚ն Լ ՚նշտն վեբ9է՚՚ե ապաբտխտռւթեա՚Ն "բբոյ Աթո– 
ռ^ուս^ ժիսէբաեուԹեաե Ա. ւսոռի սերումի սռրս սւե* 
օա՚եկի Լ Աքկի՛ բպյտ յ"չ^գտ՚ս՝եելն իմ՝ ղօգույռ իՏև 
Հասարակաւք յու.սսւկտոէ.ր եղկ իսպւսռ. Լ սհւճա– 
րացեալ ի *%/՛"^ .սմԼոի ՚^՚^րկի^ բար,.ռք համև.– 
ՐԿԻ ^ր՚"՝^՚"րէլ ասաի. ոյր վաս՚ե Լ խնդրեցի 
զգռրօ Առւ-իրակոէ-թեաե բկռսւրապիու ի ձկ1ւ9 ։, 
թ^ ՞ճ 1(՚/՞^ճ Պ1""՛;/ Կ ի^ Դ"Ր^ ՚եով.բս.կո,.թեա 

֊ 53 ՜ 

կայք, ս,ալ թձ, ի՚1,գրկ/, ղարԱալ ^ամ-ա՚ւ, 
ի.–Ա քմշկռտեա-Ա 0,,ւյայ,,1փ .ոկ^^ր^^թեակ խկ֊ այիմ՛ ■ ՚-Ւ «.ատել ղկ՚-րգ Արբաքքան Աթօթի Լ– կապակ^իլըՆգ 
•եւՐա Հ;աս,ոաաու.^ ^ա՚նգամ՝աՆօք ^ա%դո/ն Գւմեիէլև 
եփրեյ՝»րբա.լեագո/ե Հ,,^րապե,ոաց և կարՏել ղդրու.– 
թի՛նս ս^լռց իյաիրդաց, յս,.ւ.ա^որ,քաց Լ ի ՛եվ– 
րակաց Լ յ,սյչոց, յոբոց ու.նին Հ^ասա՚եիլ արգիւ^՚եք 
ի սօւրբ (Լթոռս, օւււ որս Առբւէւդեագորւ Շկրութքււյւ 
Տեր ՀյսէՈէէՏսւրւոէ–Թեւսէ1ն սրբսւգաե սրեօիքի դրեսոկ 
ռւր ուրեթ Լ ից^, Լ րնկալցքւ ւքամև՚եսւյն արգիւ.– 
սբս եկնդեւքակւսնւսո ճ. ժռոոմըգէսկէսնառ ճւ մի սյ– 
^^•լձՆակխ լ մի՛ լի^ի ասել, թկ ար (.մ՝ կ Լ այս 
Ա.թ»ռ,,/ե, այլ ղայԼ՚եա/ևն սաառցէ Աթռռ.Ն Լ (ւ 
ձեռԿ. սի՚եօթի Լ մխմեղամե^՚և ,Ոոըկ ի գաեձ.սրա՝ն՚ն, 
որպկս Լ կր յ,,.^ո։.րս վերոքիշեալ Հ.սքրապեաաց՚ե, 
եթկ կարելի՝ ի^կ ձե՛ր անձնականն ևս, ղի գռւ.թ 
դռւռյ ռւու-խ սեր սյյեն1ւռռւե՝ ձե ր կ ւսմռԿսււԱ ք^ի 
վսւսե "ր"1 ամԱնէան ինէ ՏՌասււկ ի գանձարանի 

ոարձրառորւ Հ^րսւԱէսՆասէ– ձեր ով ե– գիսււււթեասր 
օրբաւըւ/ե սինօթի, ւյի կքրհչի բաււռււՐ իրբ ի ւքռլր^ 
որպէս և ղիակրգ^ ձ. ըկդ վայր բամբասի,^ է ղա– 
նսւղաԱ ակձւսԿգ և. միրսււորեվք ի յհսեսւեւււ Նաէւ. աւ ւրե՚Հա7էես^իօ էսոՏեե է ՚–^իւսւ1էդս>էէեսէւ մհէս 
ւ– ի՚յշկթ– ^ յիա– 

,,,(» գ,.,.թ ւ /..>,,«,^ »,–է/լ ...» «յ1«.,..»ն»ւ/3/,ւ«օՏ, 
**, ոիլրաքսւեէքււրւէն րսւռ եաաւրդի 1ւ, էււ է1 111 րօ՚՚ւե ի պւսէււ՛ ւ,,,յէլխ .ել բա »/,. Խռւ-թեամհ ՚Հ՚ււ՚ւ՚դերՏւ, ե֊ աւեզանի ես։ր– ււսււ օսսւԿսւղւււԱ օրքժԱԵ^իւնսգ րսււէ 

Նաև նթկ բարեՀ^ա7էեօջիք՝ 
Աորու–թեաե երեօ օր ա–քսւոաւ^ռր. 
չիթ ս.ալ քւարեկարգեւ, .Ա, մի՛ ՚Կոք 
փռքսէսԿսւկ բւսրե^էսէ/րււււեւդի գեսէ 
ղյող^վ^^ր,քս%. այսք,,հ, իլքաւ. 
իեՏև պւսրսւ էէրսրէասկանուքՅեւււ1ւ^ –Կ– ՚ ձէ,ո,ւ Նր, , –Այթ կ.սրղս,,լրւլ 


Վ,,ափաԱ ւԲվւԸ 


ւ–" –––լք՝– -- 


՚"3 ՚"^՚""^՞յ կւ՚ր– 


,,, ս^ացեալ վէր^ 


ց1,ալ իրա^^սցե-ն 


ա1ր,,–Ն ւ^սւմ-աբէւով^ 


և այլ շլս^արար,. 


աղդյ՝ե ակ.,ւթիւ։ե Հս,1է–^ւթե.սմբ և հ». աօրքՈւեսղկ էսմսհսււե բսւրե– 

.......^բւ^յի լ,յկ,,ու%,ա. 

ս,ակ~1>,,^թլնք .դլ^^ջլնաւոբ ս,ղս,ս,«ւթ1,ւՆ յ^ոգևռ 

բսւրեեսւրռոէ-թեան 
րո..թիւ՚ե և .^ւա 
Հ,,ղԼռր,սկա՚եթս 
Նո, "./""/"^ ՚ւր՚՚լ "ղիյ՛՛ 

, յօս,,,,րայ և ի յէրայ֊ մերոր յայհմ՝ դ,..կ «չ^ թԿ ոՀէվւմ՝ ,բ,դաաբհբ՚Ն ս/և– 
կ..յ։,,–,փ ֊֊ Տ5 

էսէ տկւէւրռսթեւււնո ր՚քւ՚ս ճ. 

\եր ւվւրոյիչեալ ւճմեա. 

աոս,՚1,ց օդաի ,,,ր),աթո/ 
^հվրակակա՚ե ղ-ր^քք "՚^՚"–""՚/4 "11""՛֊ ի"կ"՚կա՝ե 
դքէութեայի իմռվ^ իռսւռա՚եօււՐ, ռշ^ 11նալ աստ՝ "քքլ 
ղ–ե"ւլ Փղ .յԱ։"՚""1""1լ"ր, ("^Ր ք՚չ/՚՚՚հ^ ՞"՛ /Լ"*՛՛՛ 
,րլ ա՚եդ) դո՚եհս^ .քաէյ թԼրԼս զդիւբո^թի..՚1., ք,թ1^ 
"լբ"Ա–ր"վէԴ ղբյշկ-վդ.–՛,– վչ-ն վ. .Րարդէկ կՈ,– 
դաէփք դորհովք ղ«,%ս,,Ա,Նթ, /, յևո.1,ւ^^. Լ ակարք 
""/""ք՚՚յ՛ 
Մք կ%ս,էս հ.,.յ։.., 3-Վ'Ւ՛՛։ «■ 

թհսէև սոէ-բբ .^.»/... ^,,,ր,,,,,,ս", յ,»ւ.,,/,– 

՚"/՛»՛՛ •"/"/ "րք՚"՚ւ1՚"պ՚ւյ>՛ աՀր«^– 

,է,»ւ,,,5, ա-Նմ-այ, յիլաատւրվՅիւէ,. Լ 

քի.––,.. ւլ..ո ..,իո ւթէ 

վշչ,,».՚հա՚հ ամևնա/ն ա՚ե. Ր"€ 1ր"ր1՛ Ք"՚՚է "V 

■Խ"––^"Ս թւ Դ »*"/" 

ղ^Աքհ ըհդ ՚։,մ՝ա՝ և եթկ վ, 
,չաՅԼ, բ,դա՚1> ,,,յւն»^Ն աՆդա.կ,՚1. 
ՈւրւՏւ,՝ /, վէրիյ յ1,,. ,,%- րւհս,71ւսչ/էք, բա^%ալ ^տ^մ։,Հ,,,Տա,–Նս 
ի, լ Հ,,,,սա,սա1,լ ղս,րյ.,,%,,,^,.բ կաս.. 
յավս,1,Ն,,.կ. Ր/. ինլյ/. 
նգ նյ՚ա, 
՚Ս""ր1՚՚1 ""լ"՚% ղլ"՛^– 

ակութԼա՚ւ, եթկ րա– 

թիլ՛ն ի դ. 

■։ւարռէ.թի,ն արձաՆք և շ^՚ևռ,.թիւն ւէ, 
միաքա՚հակա՚Ատ^ս, յ,,/յՆյա,Ր ոլ պաս^աս^կէ^ 
.գարսւթիլՆ ,,,Նձթս, սքւլ սւրաիայեալ ըՆգ 
,,աւա,յէ–;քարխո բարւկար^ութիՕ, Լ ր^,գ սրի֊ 
՚է"՚"–""–"–ր"՚–թ1"–՝1–՝է՝ եդիյ ղՈբես (.^ ի գԼա. V" ^ •"ՐԿԽ Ու^Վ" է՚ւ՜ձ՚Ղ •"•–Ո՛ ՚՚-ի՚-թ Յէր-վք 


րր Աթ,^.ի յ1,1,շև ցել շՆ ր"՛/ երկւսրսւձգռւթեւււե ^երԱեււսւեւ 

յեաթ յ/,,,,բ 

"՚րթ՚՚՚֊ի՚եՅի ՚^1՚1պ՚>ր արքէհպիկօԱէ""՛ 

Դ՚եդ ա,Ո,էց յԱօ,ու ■»,,, ն.,/ն ւպիկ,,պով, ^Տ 

յքւացահ Լ Աթ յլ միարաններ ,,,պղռ,^,Ր ե՛ն կաթ. 

օՆոբէ՚ե Վ,եՀ^ա,,աի^ա՚ե»1–թեա՚Ն Ս/ 
Կաթռւղիկոււի Լ 
Տէա,ւ1. 8^վ^,մՆ՚Ն^^ աԱւծւախ 


Ցայտ կ ըսա բՆական Լ քաղաքակա՚ե էրաւ-աէ 
Լ Ա^տո,.ահ,,ց%ոյ, թկ իի7Տ–ա–լ ամևՆպքւ, քշ1,,աՆ« 
թէա-Աց– է բարթ և ձրի,%կ,.թ/,յ,.է, հ,,..արակաց, , 

.«լ»»,, ^.» որ^յ և ,,,ա,,,դա,ֆ Ա.,տռ^,,,ձա,թք՛ 
որս Այ1""ւ^՚ք ^՚ "֊ էսռսւՀ>՚եոբււռ էէոոռմււդեսւաէ V.. «.: –*"/ ւ^աոէւ 2/ տ–,ագՆս,լչ,ւրս Գէթարկկ 
յիիթարկկ ղյ^ողովր^րդ խո ասէ 1Նտ.Ա.ս1,, և 

թէ ք»՚տ՜ ՚;՚4Խ ի՚ր՚՚յէժ՛ Դթէ կՎհք ւ։–՝–</՚՜>– 

արսւձձ՚ն, ռչ^Հ^ռվիււ^ ^»«,շ^է« արահե՚եյւ և– սւյլԵ. և 
ԱռաքեԱսկա՚ե՚ե թկ տՏԼգոյլ կ՚"յէթ ա՚ն^ա՚Նց Լ աւ/է; 
•ևպքե ^օախր յոր^լյՐ էգ ղձէլ ֊^՚՚գթ։ """–/՚ք, ՚"՛–^ ^րԼսԴ /,.ր,վ,, (է,.^. ի. 1. ե.,Գ լ,,. 2– 
՛որձ– /։■ 28)։ Առ. սւյս ես/սւտսւէ մտադ՝ երբ ՚նօրիԱ 
սրբէԱւրւսւօռբոէ,թիլ1ւՆ ևռհոսւռուե Հսւյրսւպեւոև Եփ– 
րեմ՝ աւււլ կսւոի իա։ Տէերութեւս՚ն էլ. ռաւասս։րութեա1ւ 
ա՚նձի՚ւ՝ ոչ^ ևս կարկր վսգել ղէ շէ, ա՛նութ ի ւն ճ^.,չյ. 
րապեւռական, Լ կաւՐյաւկտ դալռրհս Լ ղպաշչ,,ւ^ւս 
վերսւբերեսււս էսռ– ասսւբ՚ձւէէ1ւն •Հսէւրէսպեասէկօյե կւ։ւ– 
աարել, ^արկ եղև քչ1,արհլ ,(կոր Հ^ս^րապետ, ղ(, ակՆ– 
կաչեալ բարիք ֊^ասաբակաչքե Լ մ՚ա՚էւաւ^ա-եգ յոդեա– 
դիմի դոբհթ աթոռ,,չքի՚եթ Լ կաբդաւոբ,,ւթի^%ք 
բաղչՐապաաիկ իրաց՝ որթ ՅԼայի՚նն մի միայն ը1,.ո– 
բութԼա՚ն Լ ^ասաաաոէ^թեա՚հ կամ՝ օհւՈս՚ն ■նորոգ 
Ճ,այրապ1,աի^ ա՚ևարդել յռռաջասցին. Լ սո.կսչ/ն 
տեսսՀք, Լ ո։Լ,,ա՚ե1,յք յայա՚ևապկս, թկ ղ1խի ը1։սէրու– 
թե.մև ձԼր,.յ Լ օհոտեաՆ ոչ^միայԱ ի՚ն^^մի յակԿ.. 
կաչեալ րարեայ ոհ.ս.ի Հ^ասաբակաց և ի դորհոյ 
Լ ի կաբդաւ^որո^թեա՚եցէ, ոլ^ գռալ. յառս.ի.ցհալ 
Դ՚եչե– Յ՛՛Ա՛՛՛՛Ր ՚^՚"՚ք՝"՚՚եակի, ոըքև ^դՀ^ակառռկ՚ե աղղի 
ւսպգի եոբէսնոր էձէեղսւրգռւԹիլէւօ ռՀ1հա սւրւմ եկի1ւ 
էլ առո/ճ-Լրւէե օր ռա1ւ էքօր բ էէհսէս Ա. բ էէահւատքւնս 
Լ յապերջ,ո–։,կութի..՚ե Աթ ոռոյե և Աթոռ.,,չ/նոչք և 
Հ^աոաբակո^թհա՚ւ. աղվ, Լ եկև,ւեցւ.ոյ, 

•ք^ա՚Եղի ...^ա ոիՆօթակա-ե կա,,.ավարու.թիէհ.՚Կ, 
աղբիւրՆ բ,սրե,սյ հասարակաց՝ որ միսչի. կ ՅՏա– 
ցեալ ղրեթկ որպկ ՚եշղյլ իՅԼ բս.րԼկարղ կառավա 
բո^թեա՚եը իմկջ^ Աթոո–.չքՆ, փոխանակ առաւ^ԼլԼ։, 
ըօա ռրի՚եի կարղա։.որեալ չիէլոյ Լ ֊;ասաաաեալ 
խաՆդարե,..լ "/"ւ""յ՚"՚ձ "*՛ "է/^" .^■Նս,,փ, ղք ,,ււժյ– 4»5^ւ թԿ ".1.»ւ1 Աթ^թ/, էրԼր 


՚.ժք 1.^ր– 9ի՚1ւ ա՚եսւրգութիւ՚հ խռ՚նսւր<^եւ ՛է VI՛ ,%Տ, ԱթռռոյԿ դեռ կա% Յնա՚ն Գ^չ^ց՚՚՚յ՛ 
ւռուոմ՜սւե, ՚՚ՐԲ րս"1 է՚սփու. ւււմեԱՀ 
եկս,մՆ,1,ց Աթո^ոի զուացէլչ,ց յթ,լ 
սւսհլկաւՐկւււրհհւշթկ չԼքէ Հնար Հ^։ււ, ՛մի Տէ^է^Նեվք 

,՚ն եկԼդեց^^յ /. վ1,ր– 

,,լշ և ,,ը,ր^ւթ/,ւՆ 
,կա% /,յք.»*»ւ^4,»ւ 

րա՚և Աթոռո/և թա– ,յլ%ս^՚ն ,&• 

.ն է1ի՚Նլ<ք«սէ,^ր աո^ա՚նց 
փ^ւ. ...յենս^՚ե ^ա,,/,յ կամ՝ 

՚ ՚լ– ՞՛ ^ ,1.,,–1,կ. սԼւքք դս։րՏ.եսա§ ղկր՚ՏիԱս ռւսժանութհսւե բսւոմաթիւ. ,,^լ ,,,^ա^էլ ձ« ^,,,.,»,,,,,,է,, 
յլ՝1,,,,ւ% 1,կէ,1,^ակա% և լ և ,,,րյ–ա,ո,,,ցԼ,,,ւ, և 
՚Տհ կ՚՚ղքակ ,,ր1,թկ 
Հ»գև»րակա՚հ կ-րղ՚-ց Լ յ,,^կարդու^թիւ՚ես շլ,,ղեաչ^, Լ դէո. ոչ/ւնչ^ /,ւք,թ 
կարղա1.,,ր/,աւս մի՚եչ 3"11""Բ՛ ^■"ՐԴ" ՚է-երբթ. Լ ար– 
աաքթ ,,/)լ Լ ,,,/լ ,,ւ,,,շլ,,օ՚1,Ս,ս,ար«,^թէ,,,կ Լ ւ/ր^թէ 
բռվա՚եգսւկ իրողռլթ ԼէԱ՚Նյ էԼթ ոււոյ1ւ Լ.օ քա1ւ ոև-Ա 
շփոթեւսւս էլ. ։էէոէսլ։է։ւյհ։ւէէս և. ^յ –Բ՝"Ց կ՛՛՛մ՝ յաղղաշահ Լ ի ՚կ՚՚՚ր՚՚՚՚Ր– և ի 

,"ր,,,կ,,,<,դո,.,ո 

՚էգ-՚-թէ՚^կ ի-նլ՚ւի թ։ 

I» <.^/.1/, ՚ւս,րղ,,,;ւ1.ալ. օրի ՚հւււկ իէ^Ն, յսւրմէոր 
Նախ ^...՝Ադս.մ՝աՆ^ •՚ն Աթոռ^ոյն ղրեթկ ըսս, ս՚./ձ– 

այեԿ,.սր. ղ...ր,ւաշւ,1.,,–նց և պարտոէ^պաաշա^ կար– 
գաւորութեաեււ։ Եւ. ւ1եր9ւ։ւպէէւ ւոեօս։Նեւքք 1ւա որսւ^էւ 
ղ^,սս,»րակ«ւ.թիւ.՝ե միաբա՚ւփց Աթոոոյն քխգՀ^ա՚երա– 
պհ– <"ղ՚ւ(՛ "՚ղ^ի օրթ.ակաւ դէ՚Կ՚՚՚՚ղ՛՛ ^ աՆբա,.ա. 
կա՝1,,, ամեՆԼի, ՝1.ղր,պկս Լ դՀկասարակո^թի^-ն ղրհ– 
թկ րով...1.զակ ...ղ.^ .1եր.յ ա–,.գռՀ,..%ս.կս լՁկնչ 

ււուռ էլ ւաւբս Ր՚եգ խրթ՚է։ռւթ1։ւ՚1ւ Լ– օ>։ղեր9"ւ՚1ւ1ւռէ–– 
թիւՆ Աթոռո/ե Լ ^աքրապև,,.ո,^թԼաՆ, և. ղ^րյե– ռս^նղռէ-թիէ^ե^ ն», յԱթ. », լ ս,ակ.,.սւ,սւ.., "՚է՚-է" 4ա,Ո, 1,.%.լր1,լ1,,,.,Ր ոբոԱլ, թկ ղքաբԳ ք""^ "/•"՚Հ 
Օրիսւսկսււ. է կամ՛ ռոովք աոժսէէւսււոր մի9ոաքիէ–0 ե– 
պարադպյի^ յառս,ջայ,..ւ. ը1,ս,րովՅ իւ՚եգ Ձեր կաէՐ 
ամէ-աււԿալդ յԱթոէւ ^ս։յրասքետռւթԼ։ս՚1։ ամ^^ւօւն 
^"Ո"3՛ ՚ՊԼ Ղ՚՚Ա" ^ ՚՚թ 1"՚1՚դրե>ֆ, թկ «/«.«.Յ՜աո-ք 
ս.յդ ....ռ-Աս./,. ֆ.աս.ւ.3 և. ...■Ակարղ.վ.Գեա1.^% ղկէ,ի օհո^թ1...,% ա>րոք յ.ս..ս.^ցելոց՝ ,ք^Նլ թլ իցե% ար– 
դհօք^ և. աՀա ււրչավւ և. ռրոէւքււՀ^՝ ոչ^ Դչ^/Լ ք՚՚՚՚ձ^ գտա֊ 

1՞Ր– սեմբ, է՚՚՚ւեը "Ր^է զգոռհս կէսւՐ ռ՚ՀւււՆդոէմ1ււ՚նս 
հոցե 2երռց, .քորոց ,լ«ակս,,.։. Լ եթ ի դլկ, 

Նաք..՝ .քք. վե^ասս,ի–ձա՚1,ո..թի.։ւ. Ձեր ա՚նղկ՚ն յձա 
օհք.^թեա՚ե իւ.րոք ըա1.կաը1..,,լ թքՆիշչ..ս.՚ե աիրո– 
դութեսւմ՚ր վարիչ, և ,լա,1ե՝1,սփ ի՚1,չ^ ըսա կամՆ Լ 
ըսա Հ^աւէ^ոյս իսր դռրհԼլ, ^հռ՚1, կաբկ ՚1,աի, քա՛ն ւրսմոնսււհ լսաեդւսրեւ 1ւ ռւհարւսւդռւ-ռսւեեւ ս1ւնէ ես՛– 

ըՆ,լդկ,Ր սա^մ՚ա՚նադրո^թեա՚հ ի՚-րոց %ախորգս,ց Լ 
Հ^ա–^«^թե...՚ե կս.մև,յ ^ս.սս,րս,կռտեա՚ե ^ամհրէխ 
աղգի%. ըստ ռրոյ սչյմմ՝ գա—^ի աքս գրեթկ ի Հ^/՚ճ՜ 
Նռ^մ՝ ասս,1,–ճս.՚Ն1, ըահոէ-թեաէ, և– ...■ես,րդոէ.թե^.՚ե, 
ղոէ^րկ ,րլ..վ^յ.ս.1ե՚ե,ս/և սկհակա՚ք. իրաւա^ը իսրոյ 
ե. հ կառռոռւթեւսնռ Լ. ր րովսւեռաք։ /"՚Լ կաևգսւ– 
յ՚անաց Լ պարա,յայից կա՚նո՝։,ա^,,ր սթօթի, Ել. .֊«֊ Զէր "՚գրե-լ ք1ս օրթ^կՆ >/"/"՛ Լւէւթռւղիկոսսւռ փոփոէւեւսւԱ. կր՜ձւստեսււ ռաւբձմաւՈէ 
^.ս.,.ուս.հոց բա՛նից^ որ վամե «ի՚եօթ ին՝ չլ,,.ւիթ յանՏ^, 
եր.քեո..լ րսօ, ^ախռրգաց Ջերոց՝ որպկս օրկ՚ե կր, 
և վամե պաՀ^պա՚եելղյ ղկա՚եո%,, սի՚էաթակաՆ կառս,– 
վարո^թեա՚ն։ Եւ. այսպ1;ս ^հզ-աաի-ճա՚Նո^թլ,^ Զեր 
ակսաւ. վարիլ Լ վս.րի մի՚եչ^ ց">)՚">Ր (^կ ^""՚ Հպական կամ՝ ե, 
էւօւեռ քւե՛ 
սւռաԵո ի է պակա աքղ, ^ա • ^թձան սթ,«թի Լ .չԱելոյ օրիՆ...ց ինչ Լ կս..Ր կանռ ս/1։ դ ար ւՌ լեռ պղ^որութլ,յւ,ք յաո.,սչա^ա–ե թ,ք՚նթ Լ ,»,^»յ »,»»- 
րրե կւսռ-ԱէմսւրութեէսՆո և. պաշսւօեսւասւրռւթեասց 
Աթոո–.ւ/ե ՚եերթոց Լ արտաքնոց և րարեկարգո,.– 
թ1"""3 յ^Ղ՚՚՚՚՚^Յ 1՚ր՚"ը՚֊թեա–1,ց, քալ իսկ յպյտ՚հէ 
ե% րա.. 1Խքե.մե.. 

հրկրորւլ՝ յօրկ ա՚Ասվ, օձ«ւ–թեա՚1, Ջերոյ և ս^սր 
ձչ^միսչ/կ չյս–յա՚1ւեց(,ք ւքանՏն 2եր ղ1^ թ յիո,է1ւվ>ք ^ 
^դոմհակ ի ա՚հօրկ՚նռւթի^՚Կս և ի կառավարս. 
թհւես կոմոէ^Աէպհսււււկսւււ ։ււսւրտսււ.ռրոսթեւս՚1ւռ ե. 
ի է,՚նա,ռ իրւ^յ ճ^աս..,րակայ, ..չ,ւԼ ռր ա,է.աւ.ել 
հօւԱրԵ Հ-՛ ձ– ու /՚"4 3"՚՜Յւ՚Բ ՚ւ՚^՚՚Դ ո1՚էււէ.իև սիբէէո 
և կա-ւԼյող ի օրա^ օգաա—^կ– բարեկարգու-թեա՚ևց "֊•" գ՚՚ր^ւ ս.կս,յ Լ դ՚՚րքյ-՚Գ"՛ դւսդոռէ-թեան եօւմ՝ 
սաեեՀք ղի ւ՚չիսք 
յ՝յ«գո,.,ո Լ ի բս.. 

•Դ՚^չ.ց"քյ"°ր ււ՛"" ՚"/՛*՛"՛^՛^;՛/^՛. "րպԿ" ե– ո^՚ելփ–՛ 

փոխոտիյեթ կարդաը ե– կս^ռավարու-թեա՚Կց^ »^^^ 
ռէէւրձմռՀնռ Լ– կսւմ՝ ւււ–ղոոլթք։լ.՚նթ էս1։կս։րռռւ.թհսԽց 
Տքեասակարաց, Լ ոչ^Նչ^ սաՀ,մ՝ա՝ն,,,դրութ1,էԻ–ք ՚եորա– 
՚նռր Հ-րկալոր և օ,քս–ա^Հ.« կարդաց և կաՆո^աց, ղրրս 
Ըճակ Աթո^ղքև՝ մ-անա^աՆգ զկ՚եի փ^փ»խմ;,,ն իլխա– 
%ո^թեա՚հ նաՀկանղիս ՀսՀքոց ^արկաւ. պահանջեր. 

Երրորդ՝ փոխանակ ^^ոգ յա%դՆ բերեչղ/ ի Հա– 
առսցա՚եել ղսքարաս Աթոռո/ե Լ ի 7քո1սացոէ.ւքաՆել 
պսէռքաս։ դահձարան ԱորիՆ, րնււՀակսււււս^ սիրե՛ 
ցիր ղոսր ա-հդուլ ճ։,»դաՆովձեայ՝ր աք՚։վ,լ առաւ.հ. 
լապկս է էէթերել զարհաթ Լ դոոկիէ Լ ի բաղմէօ– 
պատկել էքիչօ 2եր միսցՆ Լ ղ^ա՚նձօ, որպկս Լ ի 
7է՝ոէւււ։ռռւ.ցւս՚եեւ սէքարսհաւ^ռր ադգւսկաես Ա,եր Լ. գմհր՛ 
ձաւ^ռր ընաա%իս։ Ա,ս միայն դ«ը"ք ա,ւ.աշի՚ե կամ՝ 
մանաւա՚եգ միակ ՛նպատակ մ՚աայ Զերոց՝ ռչ^ միարւ 
–չիլ փոյթ եդԼ Զեդ^մի՚նչ^ցայսօր ցո,.ցա՚։>ելղսւարզ^ 
իտ. Հ^աշիւ. յաղադ^ ձԼ...ամի ՋերռԼ «աայեալ աբ– 
դետ՚նղ և. գռւ^ւ1աբաը յաէւռւն Ա.թոռոյ՚ն նախ քան 
էյջձո^տ. Ջեր Լ ղկ՚հի օհռ^թեան և կամ՛ առնել 
դսքաբառ^պաաշսււՏ,^ կարդաւոբո,.թիէ.ն յաղադս ե– կ^ւՐսփյ Աթո^յ/ե և սւսւսրռւքժԼաե ռա1ւՏւււր1ս ■սի ն^րթ,, ,.յլև ^,,Հ,ակ^^ակ% լ^ՆահԱ^ր է^ 
չէց ւ /. ,,«1,յ».յ \Աթ,^^1, յա^ե^^լ ի ւր փռիէ1օ1ւսւկ ռ(։ օէսւրսւ կռ Տ.եդ և, ոԱէհՅւԱւսկաԱ , ՚ւ^ձաւել Աթ-ռռ/և լ ՚րՒ-ԿԻ 21^ 

^*<– 

՚Կա^^րգ,»–յ՚ն Ջերռ^, Լ այն յս^ւ,ռ,լ,ս^,^յ"Նեղ^մամ՝ա– 
■Լակի Աթռո^ռ/ն, 

Զ«րրորգ՝ ղկն/, ^1էու.թե,,,–1, Տերոյ ■նո/նպէ,, 1է. 

%ւէւ.սւ7էե/ էւ »^^3ճյ ղսիրւոօ ՚^սւսարակութեաե միա– 
բաՆիյ Աթոռ.,չ,ն Լ. ՚հկո՚-՚հ առնել զայե՚եԱին «քկս ^■Լա,1, ՚ւչ՚–ք ար– •74" "՚՚^արկօլթԼա 
է-ւէւչվ կամ՜ պար^ա^ռրեւ^վ^ ղոմՆ,–Խ« /, ■ՆոցաՆԷ Հ^բա 
պսւրօւկսււ էւ1։ռ։ոի աա։ռ2է՚ւսռ.ա՚նօք1 Եւ֊ սւէսպկս վե– \ 

կաց ա՚եէ.նամ՝ակալ, Լ յիչ^,,,,Սսօր Լս ըՆդ յ«ւ«վօ՝^ 
֊աեւոլթէամք վարէ աարապարտ. »ւ»»,/, Լ. ոլ 
աարա,^ փո,թ յի՚։,լյ,,^ս<,ր յայ՝ա՚Նակ1, ի կարգա է-որե/ ռսեէւաէ։ 


հ"– 


"է-Կ-տ 


II–՛ 


օրթխ ի խնա. 


յ-արկէլ ,լհ/.^ա 


Նդս Լ 


1Ա—--Գ 


ար. 


իսրէա-ևց Վար– 


ձաւ^որօօէ "֊ ք՛ 


ծ-լ 


Փ"բ1^"Ր պէ-1– չքա^որաչր, 


ի յէ.աք.պ,ց 


..■Աախ 


՚ր-յ Հ" 


մև 


Լ ճիռարակռւ.. 


թխ-,,% ղրԼբկ 


ք՚ւ^ր 


.վիվշ^ո 


..ցԱ 


սլ գտա%ի։«ր,^կ« ՚Աաւորաւյ ս/ւվստիր ա,^արձ/(ք ի աքկսպկս ա. դԵրոբդ՜ ռրսւկս սսէիւ քահ ռգօաւ֊աէ Ա,հբ ե. ■ 

7\ Յա^ս և. ի պւււաԱւս ռ։ււՀսւ1ււ։ււութեա՚ե աւագերե 1^"–յ/՛՛՝ "/–"Հ «""ք 


,,,Տ՝^,ո 4^ն,,. .յ–ս,խ– պի է։է.րւսք։ս՚նէիւր ^եռ%սւոուէէ.թիւ^^ Հեր ո« ւքէեի1է 
կամ՛ ա՚է,ցա՝1,ե՝ե առա՚էւց շփոթո,.թե.«՝ե Լ .ո^գաձաք– 
1.ռ.թեա%։ Ըսս. ս^սմ՝ փչգհցայ^ Լ (. ս.ալ Փ^չս 
չանշակա՚նս և ղփիքո՛։,,, ,,մ՝ա%չյ է, վարդապես..^ց 
Լ. յաբԼդայի^, որպկս Լ ի միջնորգ-^թիյես Ակ 
հ վարձւսսւբեա ղռւ/սւես կսււսհ րսակաե ոռաբմսէյ^գ 

Հկերորդ՝ –չիլփութ կալա/թ մի՚նչ^յս^սօրյս.– 
էքաւլս կէմնռ՚Եաւ^ռր կարղաւէրութեւսե արտաք1ւՆ ,^ւ– 
7(՚ակ».ց՝ ռր յս^ս կոյս Կ«^1,,..սո.., յորոչք ի յոլոփ. ե՚ե 
բաւււքադ^ւք աեկւէւրգռւթ1։ւ.՚1ւռ Լ. սւսւեւսսու.թքււ.՚եք՛ ոի 
՞Ճ7՞^ /. ՚նոսա ոչ^ կ՚՚՚ՐՂ^ ^օզևորակա՚ե կաո.».վա– 
Ոքւէ-քժ եւէւեւի ռէ բեէսկան Ոէ–ոոոււ3 րւնբ եեեոեռակօւ1/ 

^ՒԽ ՚– յ"՚/.յ""–"/."ւ^*"՚1՚յ. ^ –^լ /"՚՚ւ ՚"՛՛՛ Ս–" 

ասկ րսա օբքւնի շսւրուէէւսկ սսւորսւղրութքււյւբ եկե– 
դհղեաւէ լլ եկեոեւքսւկաեէէէռ^ մկրտևէոռ 1ւ. ւսմոէ^քւ1ւէռ^ 

Յ^ւ^Յ՝ կ1՚՚ե–1՚–՝եէ,այ լ •է^և^ցԼքոը՝՛ ս^ւ՚-վքե հա՚նգ1րձ, 
ՂԸՐ"3 ղԼ–ք^^կ"՚^ց չու՚նււով Զեր 1/Յիշգ աեղեկոէ–– 
. թիւ^ն, Փ"ՐԳ "՚^՚ԻյԻք """Լ ձանօթոտի^՚նս ,^»– 

ցոէ^^ ըստ պարտաւ-ւրւււթեա՚ն Ձեր կամ՝ կառավսւ– րոլթէաՆ Աթռ. /■-«- ՚Տ/ձ"՛" ԵօթՆերորդ՝ վեՀկասաիւ^ ւ սւսքսարէսրու.§ժիւ1ւ ւՀււգն–Ո •֊Ղ1 ••֊ՐԲ ՝"՚//"« Ի՞րԿղ՚Վ^ ^"/՚/* ՚է-էէ" "ր՚ր-՚ւ– Կ< ՚ , Տէր ւԼաե Եփրեմ; Լ– վա– 
■,րպէ^ պար֊ ՚՚Րր Ը"՛ 


,րՏրռ,ղռ/ե կովարաակէ, թաղավոր կայսեր%, և ը^,,, «,«..«- 
իւդրութեա՚Ն Տեք/ յատուկ թղթով նորին Գէրա– 
օահուււթեւււե Լսւռէււվւսր^ նէ1է1ս։սբարռւթեա1ւ Հ"– 
ղԼռրական դռրհույ Դէմէտրխ ՝Նիկ<ւլա,եւԱչի Բչու– 
•ւ^վայ՝ դրեցեքով^ ի 8 հրորդկ յուլիոի 1831 ամի 
հա յ՛ար 1345՛ ի րարկադոյն հրամ՛անդ ՛Նորին Կա/֊ 
Արական աձութձան. ռ֊ր քչևդ հ» 
վարկաէ էր տեր ռսա օրհնի ճ. օգտհ 
իէռրհրդուէ^նորին սրբաէլեաէւբրռւթեան, ոչ^արդէզթ ՚»՚՚Ք" ա1։Լսւռղութիլյւռ ճ. Տլե, ալանսսին 
ակարո^թի^ն 

ՈտԼրորգ՝ ի պաաաոիանաղրի ոին,թին է^՛ 
յ,ա>,նի ի ՝լ^ Կն այնեան հոկաէժիերի 183Օ ամի համև . կրաժարադրու^թիլ ՚ւա^ակն՝ էթէ 

III խրւստու 1ս ^^յ 

ոինօթին է֊ձ՚^լ 

,/, ,830 այի,^դ նորին որբ– 

ւճաին, ուր 

ոաորազրէ– 

ակապհ. 

ղհկոոն կամ– 

.։լ »ք և ի^է, ոլ կարէ նոաիլ ի 

պեսէւսկէաէե սւթոււե յեեեոեօւռ^ ոռռ\սւվւ վհ– . 

,«. օհութիւ՚ն Ջձր էցկ կե-եդս/նխ ՚ -■ ՚ - ընդ պյըց րոչռր սքքնօթակա՚Ա ա%դամ՝ոց 
ցիթ ^ 7՞՚–ք Ի՚^Ք^՝ ՚^շչ»՚"»կե»՚լ գոլոԼյ. 
և. աքս բա՛ն, թկ «նոր օհեալ^ կս. 
յալոր,լն Ջէ 
հա)րաո,է 
հափ. 
թի*^ Տեր ևս յի՚նչԼ ցփսխ^՚ա՚է, ^ձ%այ ճերոց եղի– 
յ/. յիշո, ^^,,,բաՆ,/ այդ՝ յորում՝ և /,,«,(. աբգ,, 

ւկ-ևի «&»ւ/94~1, Զերո, ի ՆԱթ, իկ «,օ»ւ, ,մՆդ. 
ջապ^ս սկսսււք Նսաիլ ի ^»,^»,»,4,,,«,յ«,1, «,/3«» 
ա՚եդր յեկեււեց^ոջ. Լ երկրորդ յԼա սս,կաէ^^ց ա. 
րարկ՝ .^ ՜նք-րբ, սրրաււեաորրոտի^՚ե՚ե Հ^րկեց,»^ 
ակամկ, կամհյ, իլռ%իւ ի վ1.^,.ր,..%է ..ն.,ի իր,1^ 
Նէրս^թէայթ և յաւ,սղս,րութւայթ, ա՚նտ, և 
էրթալ ր՚նակիլ ի սասրթ, հասարակ ,,էդչ.,չ, ռ։.ր 
և կա, Նա յի1,լյայսօր, Ա,^ջի%% Համ-արի էղէալ 
մաս1ւս։ւ^ռր ս/ւսւո՚է(ւսքլյ որռմ •Հաւբ Ա ա&կաստս։նե 
կացթ ա.այթ ի րամա-լյ-ա-Ա իրեաՆյ. իրր յ^ եթկ 
հկԱյկսւքլւճւկն կր էսրօէրեսէք օէեր ^էսսսւձսււե սշսւԱսէ– 
կռ^թէա՚ն թղթռ, սթօթթ, ղրր օրինակ արար 1ւր– 
րեւքԼ և. կոէ-կաս կաթուղ1։կռս, «է ՚1ւստ1ււռյ յեա 
օհ«է–թեա՚և ի^րոյ յաթոռ ^այրապհաակա՚ե յձր– 
կար մամ՚ա՚եակ, որ յաքանի ^ րաղքաց, Հ^,.ա. 
■հակա-և է՝ թէ անշո^շա յա,^ո,ի,–,,այր յիո^թէ^է, 
■Եո^Ի ի ղորհադրիլ ա%դ և այը^ կարևոր միի– 
ցաց և ուարաղսււիյ, Ւոկ էրկրորդ1, յա/ա է թկ 
ձլ յէայև ա%վո.,1,լ էր Տէզ^ և հակառակ ևո կ ք. ար/, թ ակ թո^կ. հաուէօ իա, .յ,,«Ն .,յ^դՅնիլչ 

Տ.֊1յ արարեալ աոս,կէ, դայւովքև, ևս առաւէլ 
ղայՆս,իսե^՝յորոցյառաշաՀ,ան.ք;սս՚1,ա.,սրասէէսնա~ 
իաաիկ յեհայԼձք Աթոռո/և և աթոռա/նոց և Հ«» 
էւարակռւթեան ազդին և Հ^այրապձտութեան, վսւասւ Հայ/.,,,,^,,ւ.թի՚ւք ա՚Նու.«հ, Ջէրո^յ Լ անձի՛ն, և դ–//՛ ՚ 

/ասձօ-ից՝ ֊^*՞–""֊՞/""յ ^ յհրձ,ս,.որ.^չյ, հ,քրակայուցա– 

,,1,ճա%,^թւա–^ Արղ, յս.յ.,-,,1. 1,.կ (սերեվէք աԱլ 
11րրաղս,՚1, Տկր) ռ^կա/թ յօ,/ռ..ա 1/ք1դէյ,.ո^, և «^ 
հս1/ յօռՌէ-էո ։ւէք^րւ։է.թե։ււե. ոստ ռոոէ^մ՝ Ոէ սւոռարս։– 
"յԽ ՚է՞՚Ք Դ՝՚՚ձ–3"11՚"՚Ր ^ "^ ՚^՚՞Հ /՚ւ/էթ Ո՚ե՚՚րԿ 


՚^^ղ^ ւաէ։ՌՆռղռրմսւձէէւրւսր յսւյդմ՝ ււ, 

պաաու.ե.,,լ փա^ասորեաց ,,^՚1,չլ^,ի աա^էսւ^Լ 
որպկս ւչ1.ղՀ։,ա՚է,րակա–հ 1է1>՚..(ս Հ^ամհր^ն աղչլի ՀսՀյ-յ։ 
՚Լ.ս.ն Ա^ս.ր1.կ ■եկաս.ել..լ .ւԼր, թկ իր^ Աթռ 
...ոի օր քան ղօր ի չարասոր սա֊կւՐան ր^թա՝է,ա%, 
Լ Գթ«ռ.՝Ա արդկ-Ա իսկ ի ^^«™ճ,//՛ ՛է՛՛հ ֊=,"՚սԿ ^ 
պարաա^սրռ^թ իւ՚ե ս/նձաՆց ^ամ՜արեչյաք որպկս 
^բաաչ/աւ. որդի^ մսր .էերոք սրրոյ ԼկԼղհըսդյ Լ 
սրբոյ Աթո^ղքԱ կԴ՚^հ՚Ախ Լ վշ,յ,.սկի^ .սՆդս.վ^ 
յ^..սար...կո..թեա1. ըէպճ^անոէ^ր աղղ(, յԼր^՝ ^ամն.ր– 
ձս.կ1,լև առաջ(, ս.Ո–%ւլ ղայս ամե՚նսչր, ճերու^մ՝ վԼ. լ^աստի՜ճա՚ււութեաււ ս 
թեա՝Ա լ ս^լ.ց ճ,ս.կ. 
թկ վԿրբ Ն^հկւ...լք ^•"Կ ԿրԻյ՛ ^ դի՚«՚–լո.լքաչ, 

ա՚եբմշկեչ1. ^ա՚ե, լա,.,,,գ^ ամ՜աբեչյաք բա-ԱալԼ յս^ա՚եի առ՝1,Լլ ղ^կրս ի ,քձ^ 
՚եել ւքրժշկռւ.թիւ՚ե, քս,Ն թս,դռւց,մ1ւԼլ. Լ ւչի մ/^– 
գամա/ն անպաբ,ո ՚/այռ֊թ յկ սչյս^վ,կ յապագ^^իՆ 
ա«.ս.ջի ՀասարակովՅձա՚Ա աղղ1. մհբոյ, 
ակրռւթեա՚ն՚Ա որ.,յ 1,։1ք ^1^ս,ս։,սկք։ .յա Ապա ըստ սչյ.,մ՝.քայլկարևորմե թոդհալմհբ ս,– 
^աչիս.ռ–,.ելՋե.լյս^լ^.մպաՀ,ու. Լ ս^ւ^վթ^թռվ^ 
ը«ս, բերելղ, ^•"րկի՚ե՝ ա^^Կ՚ն առ մամՆ ի վե^աս^ 
տիւքա՚եոսթենկ ճերմկ այեՆ,.,խո%ար^աբար ի/եգրէվթ 
պ,..,«,,սիկ Լ հթէ Նախ՝ ղ^ վեՀա,.,ւ,ի7<–ա–նո^թ1,..–ն Ջէր 
Վա՚Տեսււի ըստ ՚^աւՈսձսւխւթսթեա՚1ւ ՚ւերոք և ըւչ^ք, 
Հ1ւսսարաԼռէ.թ ես։՚ե՝1։ Դբեւ ւ^ււսպադ ՚՚ւբ Հէսբքքէւ ^ էւ. Խեդրել\ 11(1 1՝էսրՅ,բսւդուԿ •Հրսւմէււհէսւ. Նռբրս կսււսկ– 

կա՛ն 1/ա>^.ավարութ1,ւե՚ե Աթռռ-ո/ե մեբոյ «բր^ հք– 
ւէի։սհք>1ւ ըսսէ սւմեՆւււյԿ աառօւուս։աաշսւ7է 1ւ։ււռ1։.որ 
Վա՚հգայաՆաչ, 1»–ր«ց Լ պարադսչյի^՝՝ հա՛նդերձ Ց.կ– 
յւս^^ւ, «բով էքօբաս^թ Լ թաղս.է^«բհս^1հ. օբկՆբ, 
յիայ-Ա յ,,».,,, էյյ^յ.», լ յւբչ,,,1,իւ–թ/,^Ն ^■«,– 
.աբա1լ«^թւա–1. ,բ.,,Ա^ Լ յ^,ր^ա իկ .Վբ^^թէա֊ւ,. 
Կբկբորդ՝ ղէ յաբՓւ^վ ղ^ա^վլլ. օբի%,,ւյ և («.ն»– 
՚նայ՝ յի Լա «^««լ^Ճ«,Ճ. Ճ^^Ասչիք բնաւ. Առ– 
Նադբէլ յր/, ւպիսկոպ«ս ըյ.ա ^,»3յ,» Լ թ,քն,,րէ՚ն, 
այլ խոբՀ^բ,րվ Լ բ<,ար,,ցյ1,ամ՝բ Լ Հ;«.^^,»,1»ւ– 
թւամի սթտիՆ լ ,1եբ /..յ, ^՚/,^ ^կ,մԱ«–Նաւ.էբ 
Հ,ա.ս,ս.ս,ո^թի^–Ա սին^թի-Ա Բաբձբ^,,ոյ–ն կամՆ.– 
4«քլ քւււհոի բւսւ^ւսկան ե1ւ ^փռ1ժուքժիւէւք էլ. աււէէ– 
կաբդ«վ^իէ–\^ յառաշս.^եալ մինչ^^սչ/սօբ յաՆընա– 
բ^բաբ աՆխաիր Ոոհ,ադբո^թե–Ակ Աո/եպէս ևս 
յք՛ ^ա1ձեսչւ1. բ՚հաւ. վե^աստի^ա՚եռւթիւ՚ե ձեբ միջ. 

՝*՚–Ը՚ԺԼ ^ՐԲկյ""11"՚1" վչ"ր^"""ր1՚ԸՍ 7՞Հ "Ք ^ (՚Յ^ 
կճչյսերակա՚ւ. ,պորյ,,ւ.թեամբք՝ ."««քՆյ խ"րկդոյ 

Լ Հ,ամ՝աձձ.խ...–թւ,աԿ. –«ի-ն^թիհ լ յւ, 1 

I է Եբրո, •բբոբգ ■ժ վ1Հ;^.,^/,Յա1,ո^թի1, Աեբ Հ,ա7էւսյի լ.ս, օբթայ ցու-^ա՚եել ^թ«թթ ղ>^«՚ր՚լ ^ս՚շէ>– Հ՛"»^ այ1/նա/ե Առ^,^ Ջէ. 


էհր կասեԱ.^ ...ի աը^րղ,ւ.թէա–և ՏԼր,,/ .ֆ-ևլ ցա,. էօր ՚էօւմաեակի։ 11որրորգ ի վեր^ւյք ւսմեեարէի ւ 
ւ.աչի առնձ-ֆ Լ ղչ՛;/՛՛, ղրր թկսքկտ հա՚Եր կ յոյ՚ք \ և քէէկ իկ թա%իւ յիշչսւռակելն, թ«ւլ թհ ՚յր՚՚վ^ •"ր– 
ձանացո^ցա՚եեւշ սչ/լ .լի կարի յոյ^ մհհա^ա՚Ն պաա֊ 
ձսւռաէ. "՚յ՚՚ր անսւբգանք Լ. ՚նւսխաւոոեք \ԼթռէՆոա 
Լ. սւթօօ–ս։յևւէւյ էւ. Հ^ւարւաւպետռւ֊թե։էէ1ւ Լ, Աեո Ւ՚՚կ 
սրրսւդեասռւբր ւսեձի՚ն, բո^ագաւէիՀ^ իւնռրձք այե– 
՚եախո՚նար-^աբար ՚նոիւպկս՝ ղ^ ղ^ի՚ե՚ւ, ղա/ն ղբերեա/Ա 
Ահգք ի Շփ/ս/ւսաւ՝ 9"/* "՚–՚^/՚1> Ր^Դ հւեսւմարկու.– 
թեամբ Ջերռւլյի՚նչ^չքս^սօր, Հ^ւււ՜&հսջքւք ուրտսւբսէլ 
ա՚եպասէ^՚ա^ ի ա,..՚կկ ա՜ետի Հ^^ր սարկաւ^ագի Ջ6- 
Ր7/ ^ Ի Փ՚ճհ՛^՝ Գե *;*"֊՚"",7/՛ ՚եա ի քաղաք իլր 
ի Օփլսհս սւնդր կամ՝ ռւ,ր Ա. 1՚եք՚ե կայիցի. ՚նոյԱ՛ 
պկս Լ պսարկաւադդ է բաց Հ^ա՚ևելի 21խջ^Լ ի Սիա– 
բա–հ«..թհ՝Ակ Աթոռոյս ղԱսվհ՚Կ Լ աբաաքսե,. քա%֊ 
պի բալականք եհ ^ըլէւէսքկ և. ւսւՆքւս՚ե /սայսւսւռօւ– 
կոէ-թիւ՚եքն յառաջաքյեալբ ի պատ՜ճաօ^ս դոցա. Լ 
Աբո^մ՛ վե՚։,ա»ա1,1։էա՚1,ոտես,–ն ա՚հփսյհլկ .^մե՚եԼի-ե 
պաշապա՚ն չֆՆել .սյգպիսհաց. Հուսկ ապա խք^գ՛ 
րեւքբ ևս օւմեսօւԼսօեսւր^էսբէսբ\ ոի յեճասսւքւ՜ճ՚անւաէ.՛ I 

I յ2՚"/"^ ,,,Նյ–և ,ււ I ,լպ«,^ա«ի,^%/, դրա "■3––ք ղ՚սր ժ^%%՝ 


ՍՆաւ/թ Յշւ/առիտ էւ /քատարձաւ վձրսւպատոլ– 

՚Օ^րք եպհսկռսլոս Հաւռց Սիւ^օ՚1։ Րղեռւնեաեչք 
Գրիգոր Արք եպիսէրպոս 

Նիկողայռս Նպիսկ^պոս ս>կր Ծարո..գեա%ց 
6^վ^Ա.–ն%է» վ^րդ.սպե... Հրիմկք, . 

Գկորդ վարդապհս. ւ«.սթԼացի 
ՍսւեփաՆնռս ւքսւրդապեւռ Արօւրասւեան^ 

Մարտիրոս վարդապեա Հ^աՀսէվւղեա՚նցւտ 
Համ՛ար ^ I. 
դՆոյեմբերի ւ6– 1833* 
ի օո^րբ էշմիաձին, 

Թկ այս Լ թկ ՚եաիւրնթաց ղրութիէն՚եերի ր՝է,ս.– 
դրբեեր1ւ ե՛կ ււռռ.ւս9 բերւում^ իրաեւ։ տեռօրՈէ-մ՝ 
կդ՛նե՛նք ՚եաԼ հրկու. րկադիր. ,1կկւլ ՑռվՀ^ա՚ն՚եկս կա– 
թոոիկոււի կու-ռակաւի՚ն դրահ ՚եսւմակ՚ե ՝\, որռմ կսւ– 
՚^Յ^Լ ^ րողոքաւ^որ՚նքւրի՚ե %հրկսւյւււց՚հել իրրե. ւսեձ– 
Նօւկան ս. կռւսակռսւկէէաե ւԳտռււ1ներիօ դրգոէ.աԾ 
դորհոդեեր. միւսր Թիֆլիղի ։։,ռ.ա^,որւքի, ՚Օաեփա՚և֊ 
Նռս ձււքիսկռսքոսի նաւ/՜տկն, որով աԼղեկութիւԱ կ 
աաքհ» կս,թով.կոսի, թհ կո^սակա(Խ թչս^կս «,- 
Ջարդարար կ /^.րւ՚եել ^,(նոՇ,ի ^ ի,1կ<,՚ե եսքիսկռ 
պռսքւե և. ք^։կերակիւք՚ների՚1ւէ ռրոԱք ՚^իֆԱ՚՚լ ^^ 
Փարուել վա՛նքեր աքսորելու ւ^ամ՜ար։ ՈրռվՀ^եսէե. 
է՚՚եդբի կԱտաքրքրակա՚հսւթիւնը^ պա^ա1,^ւ.աՐ կ վ.ոքրիշ»,ս,կ ամի^գջաւքրաքէ ՚եհրկս^աց՚Նել Կորսա՛ն 
ըեթեր^ոււԱերի՚ե, իսկ յե՚եք բացի վչբոյիշնաքհէրից 
չըւ1վւ1ւք "՚֊րք՚լ թղ^^ր> ւէչւս՚եւ՚րււյ օգտւ.ռէ,մ հ^ւք 

•՛Ի 0-11 ԿԻյ՚-՚՚՚յԻ Գ^՚"^–՚«ելի ս.լ1.....ո...թի^%իՐ 

ԹկՓ"^ կ–^թ–ղե1ր՚՚1լ չ§ր կամն՚սո^մ; 

/.ա՛ն՛ների բ-ղոբբ կա^ս,^արո,.թԼաՆբ ^ս,ս՝եի. Լ բ^ 
ղռքռէրկռլյւերհ Հէ՚ո ռաե։սկոոէ.թիւ^1է1ւեր սկսհւռմ ս/ա^ 
ձսւ.դ ձ. դրուք՝ ոօւեկաեռւմ՝ կբ ժօ։մ։ս՚1ւակ աքաօտս 
կեչչ յի-լւև. ու, իրա՛ն յայա–Ն1, կո,րդագրոսթ իյ։,/^ Վա. 

...էբ, ա,.ո,. այլՆա/ն/,,. ո,էրո^թի%;, /,,/՝. ^ ււոււՐ Հ– է իբօւէւ –"Բ-^թի՛–՛" վախ-ճա՚հ ս.ալ խ^ով^^թեա՚նբ. ԵբԼահի Նահ,..%^.ա,. 
պես, իշխ. Հս.սիլ ^^կկ^ւ-դեա՚նչյքլ չսեչով^ այգ վըբ֊ 
ղովմ՝ո^–եբի ,Րասթ՝ 1833 թ՛ դւ՚կաեմբհբի I յ–^^ 
ՂԲԿ Բ"՚Ր°՛՛՛ քք–»՚լԿ՚1՚թ– Ժյ՝^<ս>յոը աշխաբ^ի^է, բա. 
ցա1^ եղահ ժամ՚ա՚ււակ, հչմիա&՚եի վաՆքո^մ՝՝նոյե>Ր– 
Բ"Բ1՛ կկսի՚ն սւեկս։րդռւ.թիւե՚1ւեբ ե՚1ւ պաւոսւ^Լեր ոբ 
Լ շաբ^^՜նակվումե՚ւ, մի՚նչԼ հիմ։., Լ ոբ..ց մ՝ա«ի%, 
քանի մի սւԼղեկօւ.թիւն՚1էեր Հ^էսւաքհրփ պաբաք 
հմ՝ ՀսւմսւբռւաՐ հւսղոբդեա ճեռ։ 

81,շչ,ալ վակի եպիոկոպոոԱրի^ Լ վարգա– 

պէտնէրքյ յէ ք..*/՚"ճ1 իր^՚՚կ յ^ձ /""րհրգ-՚Խ՛՛– 

էն մէսսւոէ-ցեի օր բուքսւնդակօւմ՝ է Ղք1 1"–Ր ^9 
Ի ^Ւ" "էքԱ^Յ՝ "ՐՔ՛"՛՛՛ ^՚՛ կ՚"Ր՚"Ը"Յպք իմ^ս՚եսւլ, 
՚ևկաս,ողյ,..թիէ^նհբ ա/ե մ՝ա«ի՚ն,, թկ կաթողիկոսը 
չկ կաս,արո.,մ՝ վս.՝։.քակա՚է. Հասաբակայ կա%ո՚ե՚նհրքլ 
հպյբասվԱտակաե իշխա՚կօւթեաՆ պաականեալ ւ 
տաւ-ոբոՓեա՚եց մ՝ասի%, թԿ%ա սշեչացրելկ սիոյ– է րաէոգաւՈւօ էկ ԱէսսէէէւռաԿռւմ ծերւււեր Ծփրեսբեէ 
,ք1Ն, Նոքս. բոչ,.ր .քեբոյգրեալ առաըկա՚եերէ յ՛ա. 

"/""ւ"՚^՚ճ՚՚ձ **՛ կ">թ"վ՚Կ՚"՚1>3 "Ր վ^–^՚»բ՚«ր բ–– 

՝^կա–է.ո,.թի..Ն ս,այ և. ^եռա%աւով ս^գպիսի արարք– 
^^ՐԽ՝ ՚/չ՚՚Ր"՛–/՛ "րպհ" կարկ՚Ա կ։ Նայ^ս1ւե ոՓէորա– ՝1է"Ն •1չ"ր՚է"–ժ՛ աոք, կրկ՜եել Լն ՚եո/նը, /,.«/յ սռրա՚նից յեաոյ ^լ ո– 
շիէ՚է բսււսւոօւրռւթիէՏւ՛ չսաօւհսաւօվ, մւռեւ ռե 1էռբա 

Ն,.ծ /,ն ,,ր ւթկ ա/հռ^^ւաԼ էլ շէ՚ւ, ^աաԼալ ն«բա 

,,,^»,,,,./,,.,ւչ, 1,»^"» .,,,/,«,»..,»)► կթ.թ ,^«յ,.յ». 

պհ" ղե ^«.«յ^ու–^ բարձր,սդոյհ ռւ.կ՝Ա.չրռ^թեա՚Ա, 
Այգ գԿ–1թի 4այՆԻ,,սկ կ«,թ«ղէկպ, սհ՚հհակ^^մ՝ մ^– 
դովուսւՆ վսւրգւսաետեեռր եէ^րԼսէեո խօսսւե^ոէ-թեաԱ 
4ձ տՆս,ս,ս,կ,,,^ա՚1,Օք 4), էղէլ վարվո^յ՛ ղէս,է կա– 
թդւյէկոււակա՚հ ւսսւո1։7^ա՝ևը, ^ւսկ ձսքիսկոս/ռսնէրիչք 
յէկը, Ո1,յկ^%ւլ (Բվ1.«ւ.Աա1,շ,), ^նչԼ անյամ՚նէրէլ 

.,(յ; *»ւ/՛ 4 ■>ր–––՚ւ–Խ յ1––.յ Տ»Հտ™նւ<. կ^թ«֊ 

դիկոսր սռււա պսւասէսէսս^ կ դրեի թէ ՚ն։ո ւսմաէ 
Ժամ1ւ,՚հս.կ պ.»,որս.սօ, կ կաշ^՛– տալ վաեքէ, եկս,– 
յ՝ո^ս.՚եեր(. մասթ. իկ ի՚եչ^որ վեր,,,բԱրոէ.մ՝ կ վան– 
քւսկաե գօրձերի սի՚ււօդակօւ՚և կւսռսււ1արո։–թես։՚նըք I կաթող^կոսքլ , .,,լ,կէլ կ հշյիաճ՚քւի վարդապեա՚Ներից մի քա՚ևիսի ^^ շՎ՝ 
թլ յի-^չԼ դմՆ, լէ Հ,^1պ,,,րպ,,.Ր Լ այ. "՜ 

է՛՞՛լ ^՚"–*""^ց"1–թք"^ պէռրառչոլէւ փ"րդ 
^արձձմ՝ թՀէ մաադիբ ե՛ն ւ^ յԼդափոիւռլթիւն ա– 
նէլ էշյիահ՚նի դռրհերռւմւ Լ առ սՀ/ս ւչըրգռէ,սւհ 

Կս.թով.կ^սի Լ վար,ք...սւհ«,ն1.րի յկչ^ նղահ 
՚ոփւեերր կսւէււարսռէ–Ա ես ւււսւ յսէԾ1ւսէե ձ.ամ՝. ակս^՚հ ՚էւոքա աւՈխ կերպ թագ– "0" Բ՛՛Ա՛Ր Կ 

գրադրո^թեամբ ... 

յ՚նու.,ՐեՆ, »ր«վ^ե«.Լ, իչպկս .^սո^մ՚Լն, կաթ«դի. 
կոսթ, ո^ղղ»,ձ ղրութեա՚նչյ ,1կԼ վ^րաւորեցու-^իչ^ 
բսւււեր կանէ 

կչմիաՆ՚ւվ, Հ;ո^ևորակա՚1յո..թհս/1,ւլիա–րեա%ց կա– 
թողք-կոսի դկէՐ ոաքի կ,ս՚նգնա>քՆռղ ղչիււււ։.որ խ 
վարսր՚եեը՚ն և%՝՛ 11ի,1կօ՝ե հպիկ«..րս ^ղ։.ո.%ւ,.Ւեցը, 
որ էւրկու. ամիս աոյս^ վերագարձձլ կ Ռուաււստա– 
"Խ՛ ^ Նէ"%(՛ ^Վ^-՚^՚է՚հ" վարդապհ^ըյ է,ր ^> 
^ակաո֊ւսկ կօսսօւկ^ռւ թ/ւ՚սն գրաղրութիւ^ւնհ^ 
՚հոդՆ կ Լ ջէրյեռա՚Ադռ-թեայի մ;..ս՚1.ակցում՝ կ •Աք,ք 
խռովր^թե.ս% ղորհու-մ։ ՈրՎԴս,Լ ս^սպիէ մի 
՚էհպ^^ որ խ,օ՚եդարո.–.Ր 4 ընդՀ^,..՚1.ուր կ՚–ր^1լ ^ 
լփոթ կ յարոէ-^ա՚Կոէ-մ՝ կաթողիկոսի Լ Հկոդևորս.. 
կա՚եութձա՚ն ,քկք, կարող^ կ վաա Հ^ԼաԼս/եք՚ներ ու,֊ 
՚եենաի վ՚սսե "Ր՚>1 ^" պւսրէոք եւ/՝ Համէսրոէ-մ՝ 
Հ^աղշր,լել Աղ^ է ,,,/,լ4^»ւ^/,.1 է յ»,.".՛»*^ /.^ 
Կ՚ՂՅՅ՛ Բ^ վա1,գապ1,,^Արի ՝–դ^ս,ո^ակ կո,.– ^ 
օասթեա՚ն յս,մ՝ա՚Նակ՚Ն1,րա^,Ր իլր1,անց ունկաձ խ».ռ– 
վաքէայ, ^–գւ^վլ երբ գ^^յ^կկ ^թ. .ս՚հո..մ՝ կաթ^– 
դինոււեեո1։1ւ Լ. բԱՅնսւսւռկռււՐ սռղա, ԼռւսօռւէՐ^, կս։ռ– 
Ն1ւմ^հբկ»չյ ,,փբապե,ո..^թ1.ա՚և >Գշ՚––քթւ ևս աՆկար– 
դութիւ^ՆՆձբ մ^»յՆձլ էչ^գաձ՚է./. վչ,.Նք,,ւմ՝ Լ վէրս,– 
կաէւդ՚եա^Ալ Դաց,թ և Գս-նիլ կաթսղքկ^-նէր/, 

յայ՚ս/ւ,,,,կը, 

Այս րս/սր Հ,,ս՚նղամ։ս՚ւքՆէր1, .^^ «"/Տ՚"՚*՚*<" 
կս,թսղ1.կսսլ խորիՆ ,^ս^թխ% 4 պս,^.^.Ո իկ Հ,ա. 
1ւա,ւս.կ կ,,,–սակցս^թլ,^%բ ա,11;1, կեր,,/ ձա^կսւյ՝ է 
րւբ սւրւօՕներր։ 

Ծի կողչ/ր թռզնելռ։է կաթռղֆկոսէ արարքՆերււ, 
"Բ-Յ ՚ւ^՚քդ՚՚՚-ցհ արդ...րա^1, քե բողոքում– վչսր դա– 
պետեերիււ ոմւււէւօ^ թռդՆեքէէմ ՚ւ 

րէա՚եչք եկեղհց,.ոյ պեաի՚ե, թկ կ աս. 
ս քսնպւստռէ.եւ րւ– 
,ըա վր,սյ բարկա– 

Գ՚՚յե ^րսււ/սէես։ւ՚ե կ եւսռու.օու.սւ1է, ես էսւեռւ-սքմե– 

էւա/Ն/ււ. օգտսււ^ւօ ռմ՝ Հյսմարռւմ՝^ որ ձեր վսւոէս^ռս– 
թի^%ւլ վչ..յեչող^ .ֆ պաշաէԽվ, ձեռ.թով^ ,սյս ...՚նը. 
ռի ր"ք»ր Հ,ւէւԿգւէ1է1սւէէբԿերիԿ ՜ճրշէւուտհսւմբ *^աէււէսս. 
.սիա՚եաւսւ^ց յեաոյ, ս^՚եսւխի յիջոյ՚հեր ղսրհ գ՚ն»,.– 
էթ, որ ս,էբս^թ(,յ1,1,յ 3–™%..,»,...» կս,թս,ւ1.կսսբ, 
^ռս.կ /..բ /,շ1.,.սՆ..թ/,.նւլ–,,ս^..,լկէ,էլս^ է,, .«^ 
էՐա՚եափակոէ-ահ չէ-՚ևկր է-֊ր ղսրէէոդռէ.թԼա՚նց մկ^ 
իկ ^ո^ևոբս,կանս,^թ1,յնր յարդս,1,օք 9Տ,«չ»յ^ ,4»,/ 
^ւբ կաթողիկոսբ, չճ,ամԽր1ակ«սկ ւլսւրս դալ հեա– 1ա՚ն,րւ–թ1>է–՝1.ից, պպա թկ աւ.ս^I.ակա■Ն Հ կար– Նէ՚ի որ է9յիա&՚1ւքւ էԳ՚ււբա՚նռւ-թեա՚ն և֊ ՚եուքա ռքսւօւ– Կ՞դԻ՛՛՛ ՚րկ՚ր յ."/./ք".1"՚/"ւձ Փ՚ԿԻ ղ-ր^էրլ ր^յ– 

ր»վ/ւն էրր^ա՚նւՐաՆ կյլՀ^աս^՚կկ Լ Հ^ոդևռր,,,կա։,,^Ք 1,ւ^ 
•։,ը, ՅԼաւ^վ ի^ր ս,րմ։–«.այաէք ^ղխ.«^թ1>^ ,էկ^ և 

,»,է, .,.,,/.տ»5./՚>" "ր/֊ Վք֊յ 4 ֊,–/՝»––"» -* ծ՛/– 

չութևսւէւը ւՈսսհրէ էար1ւկարդութիւեը^ ՚ ՝( 

•նը, բարռն Ռօ,լ^^նլ ,834 թ"Վ՛ յ՚՚-՚եվչ՚՚րի *1 8–/՛^ 
հէսձկարւսր ՚Նւււմսւէխհբ դր1>ց թկ 8ովՀա՚ն՚1ւք;ս քրււթո– 
զէկոսթ և թւ, ■Լախ^ր^ր Բլ.^.րվ/,ն, Լ ք^ր թիկ. 

,ոկ ՚^~ս1՚րհ՚<՛ Հ«յ»ւէ, շչ֊ապէց ուղարկել կյի,;– 
հքւհ տեղնուտևոԱ հաՆկէւ։ռէւ։ո հմւսԱէէււու ղռոՆհ ռռ՝ 
ըբ ձէւչ.ւ«>–թիէ.՚եը. Նախարարին րարՀէՆչլ ղրկ. 
՚^-յ՚Յ ւ^ւհ՚՚ւ՚քԴ» կառավարչապ1ւտ իլխ. Բ^^ո... 
Գ՚՚վռ իր ՝1՚<օւ/՝ակէ,վ, որի «/«.«.Ո^Նչ ըհգ սմէ՚ե կից 
4, ..հւյէկայՆռւմ՛ Հ ի%3 Էջյ/,^&Ն/, ^ձք»ււ/՝ ^ս,. 
տա^ուհ ա–եկս,րղո^թլս,կ յ՚աոի։ <ւ3.էոհ,ռրկէւ^վ^ 
™»յ,,,./,յ. ս,ս,;լ,,%...կ.մս ք11,,./3/,,,,*/ ռյղ ..■Ակս,ր. 
դու.թհա՝1–ը աղբիւր՚եերքլ պարղեքռւ էկամ՚ար թկ այհ 
աօւ։ո7(։ւ։ռ֊ենրոմէ օր օւնչյնւսւ տւււրուէս։ սեպաեւքիե– 
րհ^ ես ւՏօօ բառսւս։ռ։ս& եմ, ե. ակ ՚նոոսւ ■Հսաէ1սւր, որ 
ի–Աչս,է., /Փ Բէհրո^գվ^ Հ,աղոր,ր^յ–կ. իկը կ.Ա. 
թովկ,.լլ–1,,ր..% Հ^կա^ռկոզ^կչյիահ-Աի Հ,,զԼ^ 
բակս։՚1ւ՚ներո շւստ աշ(։էս։սյոէ.մ՛ էս հւոհէւեւ իէ.ռԵսէե՚գ 

./5ձ«.ւ.յ4™,»«.^ճ՚֊«" –•–1-ւհ Ը-֊ ^■–մ;սրկլ, էշ– 
,ւ. դեաց կչմիահի^ «ւր մի շւ ՛հի կԱրպիւ. շփոթ՚ե1։ր ձւ։։դե՚1ւ ռւ. կաթռոիկռսր դհ^ 
%.ր..ն ,յէ,»./Յ^.Ն խՆքրել,^, >,», /,.ք 2,5, վ^րչ^. ՚ 
կւսն մի՚9ոյն1։ր ռ՚ւրհ ւէ1աի ■^ոռԼ-որակտ՚նութեա՚ե հ\բ– 
1ււսեսւմու,թիսէււ։ սսպեւոլ. 

«Բար^-ե ւհօղՐի թիկՆ^պ 

"–"ձ– ՚ր– . . . . ն . . . . ^ 

ք-թիՏ «.ւ*, »2..լ»ւյ յձ...», կս,թ,,ւ1,կոսի ^աաաս 
խաՆաղրով^ՎանգԼրձ վերադարձար Թք,ֆլ^ղ^Լ 1834 
թ>,վ փէարվարի յիՆ Հադշրդէյ րարօնթ ^եաձ-ձաքք,. 
(է^էււէ/սւձար, ձէր կաէ/նւչք՝ ոէ^դտրկռէ-ահ ^1խ^1"՚1 է^ 
՚ յիաձիՆ սչքև աՆկարգօէ^թեա՚ևց ^ա՚Նրամևա՚ե պատ^^ա– 
ռ.ո1։ />ւ/սւ5ւսււու.լ որ ւռԼռէ ե՛ն ունհռեւ այ՚Նտեռ ա՜էւօհւաւէ 
տաբոււււյ ՜եուեմիեռէ։ կէ^էւթւ, էս պատիւ. ռւհեմ՛ ձ 
•եսւչ/աՆէլ, որ Տով՚ա՚եՆէո կաթողէկոոր, ,,««,/, այ 
ք՚ւ^ՐԽ՛ Իւ "V 1^՚էմ՝ յայա՚Նո^յ– է խր 
խա՚եառրի յՀ9 առ ձեօչ յա՚հՏնԱյ քւնձ ՚եաե. բերէ 
Նաչ/ի ^^աղորդԱւ Յ.եղ, որ վտրււապետ՚1ւ1էրի ՚^^ պա՚ա 
»™3ն.»չ ոշ^ այլ թ,լէ, 
թշհայհտի^ գէպք, 
քրրէան՝ շեոր<^է–– Նւր-էո արր ւպիսկոպոսի իորա– 
մ^,Նկորթէա1,յ, ւ թէ Նա,֊կաթողքկ»ո/լ յ՚աադիր 
է ի խրաա ոււլոտ իխա պաաժէ ե–Աթարկ1,լ\1ի.0.ո–Ա 
էպիսկոպռււի՚1ւ ե. Մսէրտիրոս վարղապեւռ1ւե (Օսէք^ա– դք.լ Ա 
եթհ ոլա–և10,ակա–և կիրք 


սի թո դթլ 

որ,ւ ^■լ հ– ՚րւհւռւ մէս– 4ոէսէքց). 1-սկ աի 

սհ%դ ռր յւստու.ցահ հ՝1ւ ՜եռրէսե ա՚եբօւ1.ակա%՚1ւհրքւ, 
թէև էո խկրէցի կաթողԲկոոի^ աոէ,ովչ թ1; դուք 
ոա1ւկսւԿօէ,մ՝ կռ դիէոե՚նալ աՆւքբի քէ՚՚րր ւՈս՚երամսւս– 
՚նռւ-թեէձւհձրր ե. յպւանեւյքէ ՛նաև, որ գ"՚–թ պօէսէ– րա.ս, (/, ղե1ւավո,ր«վլ ւ ՚1^"1Բ"՛ Ի-ր– րաե շ<"ւ" ահպատոսոզ րսւԱեր 1ւսւՆ։ 4 <է<է Բէ է-ո– 


ւպհա՚էւհրւլ ••Սլե." ՚լա՚հց ե՛ն «*«.- 


■1.,^մ–1,կաւ,ս,դրէլթ1, Ն,,, 9»^^«,է5,<.չ որպի^քւ է– 


ւ–>–«»– >""՛– 


կս,թ,ղէկ.ս^կս,–լ ...^իշՏա-Նի-ն, 


■»(. 4–»՛՛ ■/"/■■՛ւ 


ում՝ ե՛ն նորա ւ։ւ.շւււսրօւ.թ/ւէ^քլ 


■8/7 /■■՚՛՝՛/՛ ւէ՛» ՚^ 


յ/.լկն.^յ՝ էն հէ^Ա^լ ^%. 


դաւ1ւււ՚եք՚ե1քրւ^ ՚եաքս 


™/>/ կն,,չ^ յ՝աս1,՝ւ., որթ, ւ.1գ.սհ 


է 4–, 0–/,^^#^^յ ճ 


որր^ .ոսրրիա^^որ յարս,քԱր,ւ.– 


թ1~,Նյ յկլ է ,™1,լ*^ Աշլո^րակցի Գէ^ր,, սար– 


յ«,.»յ/ւ ^<», »^ / 


աթողհկ,,յի յերՅւակսչւ .մսՏն է. 


""ք™ ՚&^ |/^""^է, 


.ր Ն... (8,վՀ,աէ,Ա.շ)յար,ռ.–ն. ւ հաշ^ւ^ շէ ս.^լ1.ս Հր^սս,,սն/, թե.Րքլ կառաիրե. 
ձ»«– էէամա՚եակամիջոչքի վերաբերութեայի, յեաոյ հ^ 
յիահ՚նի է//,նօ,^/, իրա..ու.%ք%եր1, մ-ավ/հ, որի^ ,,^^մ՝ 
սա Օբեռւ֊ւսհ ^ք ՚նաս1ւ. անկարգ ւ1սէրոէ.եոոռւէէ.Թեսւն 
յ՚ասէ՚ն ^չյիահ՚նի վարմարա՚Աէ Լ տպաըա՚նէ վերա– 
րեբոլթեւսմև ճ., վեո^ապկսք յարււս։աեսւ՚ևեբ1։՝ե վսւտ 
կերսպբեւու մսւսի՚հէ Ա/դ Թռւդթն ստորագրաՕ՛ 1^է1՛ 
ոէ-թ էՀօդԼ֊ռրսւկա՚ևբք սււե կ՝ Աի՚նօւքի երեք էմնգաս– 
%եր՛ Գրիդոր եւկիսկռսքոսըք Արարատձւսն Ատեւիաե 
վարդսւպեէռր Ա. Շ էս^^խա թու՛ն եա՚ն Ցով^ա՚ն՚նկս վսւր– 
գւսսքեաը, ւ. բւ"ց1ւ ՚նոցա՝ ԱիյկօՆ եսքիսկոպռսը, կի– տիրոս Լ Գկրգ վաբգապեա%երլւ։ &(՚շեալ թուզ– 
թր շս,րս,ղրս.հ Կ %րիէ%ի ՑովՀա՚ե-է,^» վարդապն– 
տր։ էհսռւմ՝ ե՚ե թկ բռւռր յերուիշեաւ աևձիՆքր եո– 
դու.ել ե՚ե՝ չյեա ք,ա՚1,դեհլ ,.չքս դորհից, ս^լ իչխ 
Նո^թես/ն ձե^քով^ Հ^ասց՚ննլ ի տեղեկութի,^ թւ 
դա^ռր Կաք«ձր. Աա//սւքն, պք^աք կ //արհել, ռր որռվՀհսէև. Աքէ1ւօդհ ՚՚րեօ սւնդէսմեԵռր Գ՛րիգոր ես կ^պոսքլ Լ Աահփա՜ե , ճօվՀ^ա՚ն՚նկս ՛Է՛ՐԴ 

՚ե1։րողոէ.թքււ% (ա,%գրե– I ս"֊ /՚լ/՚՚՚-կ ւ։ ր 11՛ ռ օհհ ռ հ մէ11ս1ւՆ 1է. կաթոէ յ՚աս՚Լակյկի նթ,<,դո,–յ; որից ԲքԼա՚ևք ք,ի% կա 

՚՛ ՚^ՐՒ՚^Ւ վ^՚րգ՚""ւ1""1լ «քեգռւ֊մ՝^ թկ ՛հա ս^. 
բոչռրշ^ ./որձռ^մ՝ $ աշկարա/ և իբր թ^ իչխա՚նու^ 
թեա1, ^րամ-անա^. րա,յ ^ ».,ր.^ ա.1,լ թէ 
իփտ%ոՓի,։։,ից ( ..աացահ ա/դպիոի հրայ՜աէ 
/.«ք .ր ԱիյհօՆ ձ,,/,.յ«,,»»ր յ.,^ա1,ի կէրսւի,. ^ յ-րդ"–՛՛ Տ,վ^. ,«,«. աթ«ղ1,կ,ոի%֊ա,գ այէն– ^ 0., միա/ն ,/աերո,^ •"5-յտ Կ՛" "ւյլԼ երևաՆ«,^ւՈ 
«լ/,, և Հ^հաևեալ 
անցթբ, Աի,/^օ՝1. ես,իսկոուոոը, աո–ա՚է,ց կաթողիկոսի դի֊ 
առ֊թեա-ւ,, մի վո,ր,լաո,1,ա Հ– ռ-ղարկէլ Բորչաչո..՛ 
Աա՚եաՀնի ձորր^ կայ՝1)ւ,ւո.։եւո.ր, որ ար.աեղից որրոց 
է1աոո..Նրնւր րէրէն Ո. Գս^ի,ա%կի եկհղկիՆ։ Կաթռ 
ղիկոոն ,«,» ,/;,,./,1 ո^նլ ,ոէղէկո,.թի,֊–1, չոլ%կ. ,//, 
քա՛նի յաէՈո՚եակիյ յԼռո, երր /,^.–յ,«.ւ, իոկոյ՚է, Օ.4..– 
րթկ, որ յի^ւալ էկէզէցիՆ փակոց, է կ՚ւ՚քով,, , 
ռո ե– սււրւպկս միւսնսրր^ մեոաւոր սե Վսււ/արռւ–էյ 
իլրհսւեռ յիսւյե աբւ բսւնռէ-ւԴ օր եոքսէ Ասւմսւկի 
^է– .//՚^"* *^ կաթող1քկո,վ, ւլէ,ս,ր»տեա՚ն հղանա, 
կի մ՝աօի, իսկ տ.ա^ահ բոչորւլ ՛նա պար.ոաւ.որ 4 
*7*ձ 1>"՚3՚""՚Ր^11 "Ր"վի^՚"Կ իբր թԿէ կաթող1կոօն 
. ի՚եք՚ե Հր ^ւաեՏ^հւ սոոէսն վաեքհէւ յերօէբերեսււ բո- 
լոր դէրհ1ւրւլք՚և՚1.Լւռւ։ ռԻ վհր9ղյ պատիւ. ։,ւ՚ևխՐ 
յարակյկ, ,.ր իյ՝ կմիահվչ, դո^րս դաքու. .ֆջո֊ 
Օրե սւրւսէոո սէւ1ե1է բա1ւ իէսւոսւո Հ/՚ք ե– նսդ ՚-^ամէս– 
ձաի ^^Ր "՚"՛–"՛*– բերա՛նացի պաաու^կրի՚ն, ^ադոբ– 
դքւգր Եւիրեմ՛ կս։թռոիկոսի1ւ ձնր հ՚^ԴՐՐՔՐ "֊ ՛է""՛՜ 

1,ս,կա՝հ«^թ1,ա՛։, ւ^ղ^ա1,^^ր յարզա՚եքը, ^.^..ասփ 
իր ճ^,,է^ապւս,ակ,,,–ե իրա^-ևէրՎ վերլ ^ս.լ յիա– 
ր»/1,»վքեան յ^շ և,չահ բոչ^ր շփ^թՆերթ. /.*. 

՚»"՞՛–՛;՛""՛^ էլ ւԲ՚սւ •"–լ "սգ ՚^«դե–որ,,,կաեո^– 

Թեսւեր առ. կաթողիկոս՚ե ռւնե՚նւսւիք ակտք ե– 
ղահ յարղակը խ,մե,քար1,ւյ,^, հփրեմէ /»«.»>»- 

ցաւ. .րրՆ դ-հել ա^ ,,^գ իր աչս,1,յո^թիէ,ր. 

/"^/^ **"/"" (■•«"■■՚կՅ'-'֊թւ՚'-''վ'-1 շչ–՛– պարղ^ հրև»ւ.Տ 
կ, ,ր •/-» իկ-ւ, էլ ր.,^ս,կա1, շէ 8»^>,«Հ. կ,,,. 

թ-էեկ՚-խր 

Տձա Ա,,րա ..լ..,րաք եմ՝ Հ,ս.ռ«ր^,^յ՝ Հ^^ւ^րդհլ 
Աղչ ,,ր թէ էչյի,ձն^^յ՝ Լ /,;Հ 1»^,« շրի,կայ– 
ք«^,ք յ^ղ,վւ,,^ի յկլ Թ/,ֆլ1,,,կ >.»,* ,1/, լ«^ր ք 
Ա.րհարհու1ւլ, թկ նձրսէս •ււրրԱւււ1՚"կ"ւ՚1""1Լ շոլսւով^ 

–ւի-Ւ Ղ-յ կԳ-հթ։ ~րթ այգ ..,«»»1.«.»Հ ^ 

օպասու^յ՝ 1ւե սւէ՚եսւեո սւ 


-,> տՏ1երդ բսւրձր գէրսւզա &ի,ր^րդա,.^ր ,,ր«^թ 1,^-1, ււր /ւ ւ8. 8»ւ1». 


սս,,,,յԼալ /, շճ. ««,1 10|/՚»յ,, Հ,.լ– ւէեւէռէ^ւքթ^ սււ1և՚էււէււ՚1ւ տեւ։եկռւթ1։է.՚Առ սհադրեաէք ւա– 
^ա՚եՏի՚ե ^ռ1.ց«.կ1, ձեր^^էՐ ռր շնգ յիշեսւչ... րար1բ 
ռհռառւօՆէւոէ-թեաՆ ոհռու, սսաւռ ԼՆ ոստ օււէԼ՚հսէէ. 
•սի առ.ա%^ ի՚ել դաՆաււչոՆռւթճաՆ, Անձիկ սբք .«)<. 
քքար/յո..թձայ/,թ իւ.րճ».Նյ աձթ ք, ^^«^«լ^/,լ.*, ձ. 
.քայչս ի միաբաՆո^թհ՚էՀ՚ւ, .1Լ–բ,ղ ձՆ այսսք/,^. I. Սի– 
յկ,,–ն Աբք.էս,/,.1/«սրսՆ Բ,/1,ո^–1,ի. սբ բս,բէ/բ,,մ– Աբք. 

էո/.... Նւբսէսք, և յի,,,–։,,/,սյկ/ւ, ,ք«^ յէղ, ի գ,,,ը, 

ի^բո^յ– իՆս,իիլւ,,,Նա, սւյսբ, իսկո/ւ. ,,..,սհ,.,լ ^գ 
ւաբաիոՀ,^, իՆքն ևս սկսալ. ոբսսւլ ւկտմակիցս, 

շ. Աբք–6պիս//ռււ/ււս՚ե 1՝բիռռբ Աբիքռ^իՆւքի, ւ/ինՆ Սի–, ՚հ-՚ք-Ւ հջ,գ,,,ձ%ի, իկ%ս, Հքէսւոսւօւ օսէո ասենսւյեի ե, 

թեա%, ի չլսրռտիյւ. վարհալ ղվլ..րկ մեր 

Լ ղ..,յւ Լղրարսէ 

Եպքւէ»1ւոպոէԽ \ւ1։քւոզէս քՈէւ օկր–Սս։րու.ռէասե ■ե^%պկ Ա^.1«1.<,1 Լ աբ1,^ս,յ Աի<11ս1. եպիսկսսրսի՚Ա մ՚ամբ՚ս էւբՎ պյւս^ • ։ւել վշչսայո/^ յմէղ^ <,*, 
ջտցաե և,.,. ՎրդԿր ղյիաբա՚նռւթիւ^ մհր ճ^աւաօ– 
Աք Եղի Հսէօւեսէէ ) ճեէւէւաաու էին հօ դռրՀքոոռււժ եաեղ 

■լ^րի.... յ1..ռ,.ր,^թւ,^1, լ,.կ է >.«.™»^. ,ր,^.... 

քոյս քար,,ւց ք^^ դխ^է և ր,սրկ.... ձէր. Մխէտլ /, ղե ճ լ^. 


ւր/ւ^ր. ղք յկ ձե^–ս.սզրս 


՛ւ ■/>- ՚՚պԻ– 


1ւ~պ.. ւ,ւ 


աք /, վէրայ Նորա 


ւ ^կյ. 


օւ ըս,, յլ– 


ր..յ–. .ո 


լ-ր^^թէա-լ, չի 1,լ^ 


Ալ ի ». 


.^մ-^-սս., ի.. 


բ«յ1. 4»"– 


աս,արմ–«^թլա\յ, 


4. « 


ռ^^ա'Կ՚եէ^« վաքդապ 


ւս,Ն %րիմյ1, յի՚^ն ի 


91Ի–––՚Ր 


ա՚Ադայ՜ռը՚ե աՆ1քս,րգ 


ո^թւ..,1,ց 


— Հ գլԻ՚""–"Ր 


■»»"»3՜""լ 


■Պ՚տհ ՚"՛՛՛/՛"/";" 


^թ1.ս,կ, 


"•"֊ "բ –"«–«՚– 

"Ր––բե^յ 7Տ՚"՛ արմհւթիյս հհ– ռւեի կսւթռւ.ռիեոսի՝1ւ Եվւոեյք։ գռղօւևււ։։ու1 օառռ– 

ակ<յ որոյ Դ՚նչև. յարդ դաա՚նի ընդ ա^աշ1,.արա՚եօքէ 
յ. 9-4»^, վարդապԼա-ւ, Տաթևացի, «ր ի մի. 
•հո^այհալ դաւՌ1,ա^1, բ,,,րէրաբօ,^թիլ. ՝՚–"լ/""– բարէրար, 
..ամ-ա^, ■- *■-••■ վ1լրչԲ 

Ր՚՚ւՂէ դՒ""1ԲՐ ""Բ"՛ յ՚Աէէէէ ձեոՏեւսդրելղյ ւլեւս Օաիււ֊ 
կռպո», ՚եո/կպկս յարկա.. է.... ա՚է.կ,սրդ չարախռ– 

քսեորես էէղքսւ էլ. ւյի Ն* րւՀքԵէ 

6. Օաէփա-ւ/ւ^^ վչ,,րգա.,ւէան Ար,,,րս,աեա\ մի՛ն՛ն 
ի էէթւօի) ակս/նայ յեբռյէ պւբ ի՜նք՚նաՀ^Տ՜ք ձ. ա՛նձ֊ 
%ապս,շա Լ յիա՚նդամւս/ն զխք^Հ^ա/ւ ի քարի,, որ 
մսԵէԱա յ^Աքեասկո սե$ււպէսեձոէ.թե՝եկ յէԱւաՐ երիէօսւ– 
.*։սւրդոէ–թ էաս՚1ւ իւբու^ւՐ սւռւաՆչյ ի՚եէ ըեւորոէ.թեա1ւ քւ1–բոռ՚ե սւրժանսււ–11րութես։՚եդ, ՝-«՝■ •–"բ - գաէր ^ 

■■լկ–։ 


.,1..,,, Հ^րամար1>ալյա՚նդայ՝ակ^ռ^թե%կ օի%<,թռ«իռ յերւ^, 
գեսււ։ Հեղի՚էէԱւկԼո՚՚՚ւ– Հօււ։առաԼու.թես։՚1էե էարււէիո– 
յէ-այ. «/«. որ ըոա էրորհևայ /«–/."յ խրԼ ղրագկս, 
է1իաբւէ։1էեա։ Ր^Դ ՚էռ՚^աեււկւ՛ ւ1ար։ւապԼ։ո1։ որիէ1հո. 
ւո/, «կ^աւ. թի^աւորել դ^րռ^թէՀես Հ^^աչս առ. 
մհզ^ (, յիաբանոէ-թե՚նկ ՚եոցին, ա՚է^եէրեԱ. է^ և 
ըսա այեՆա/եի վշչ,,ացռւ.ցիչ^ ո1^Վք աո«,.թեա՚Կցէ 
1. 9ռէ;«,՚եՆԷ,, վարդապէտ՚ե Տ աէ^իաթոյնես/նց 
աքհղա/է ւռաւել մեղսււ որ Ճ^աւ1արիէ(ք.... առսւշ^ի– 
յՆ.կտ.^թւսէ .իԼ^թոոի.... .րրռյ Աթո 
,ւ.ոն //առ.ս,^ար/,^ Լ կարգադրիչ^ ,ոպա. ( Գրէղոր).... էպիկոպոսի. 
.ւա՚եայ լքեալ ,,»ք* /"/""յ 
^ձտևեցաւ. կամ՛աց ՛հոլ 
քէկ »,5,«ւ , 
•եըն ,րւովշ.. 
^ոյո. Լ դ 
րաՆի Լ ղրքա 
՚նհւղյ ղկաբդաւ. 
ոկոա-1, թէ լս. 
խորամ-ա-լկ չկո ււբոյ. փոխա-հակ ռչյու-յա ^բութին յանՅ։^,էալ Նոչ/ա ղոբՆոց՚Ն, 
ւքուԹեսւհ չսաեգսէրեւ ե– օկարդն Աէքե^ ) ռահ սեոսսէ գէոակիւր սէեւր ս. ւ • իկ քսկսօւ կրսւժսւրեէԱւ ի պսէյաաէքւսնռ միսւբաեեոան 
կսա՚ե դնռրոդ կարդ սքաՀ^ա՚եջել չարախոՀ^ա^ն և 
է .Ոխի 

8– Մսւրաիրոս վարգապետն ա^ 
րեկամ՝ և. աղ^ակաէ։ Եերսկսի և. ըստ 


>,1,/,., բհռւթեւս՚եէ "Ր"ք ո րւ։ԱէեռւթնէէւեոԱ Հ^ո– 
•արռւ–էք1ւ լիակսւտար տեղեկոէ–թիւ1եք՚ե ե՛ն ..■եցիւաբայե՚ե բարձր դհրա 
էսմաւպսւտէսսասւկոէ-^եահղ ՝ւէ1էեօռւ–քժեսւե Յևերու 
.Նա,/, /, 4ձ ՚"/" ^ 

հ Պա,,դև1,չէ% Երևա՛լ,,,. 

որ ի մէէւսին վսւրդսւպե– Ի ■ 

պարոՆ ֆրս,ւՈ,,չալ դրա 
Լ էլխաՆթ Հար^^,,. 

Ր..ա 1,կա,ոյ–աՆ յ1,ր,.^մ– այ^ոցէկ վէր^ց յիչեալ 
՚1"՚Ր–ղ–1/ԻՅ էէք թ,չ^Նպա,ոակ ցա՚նկ,,,.թեա% այսո– 
ՅԻԿ չ^Ր՚՚՚Ի՛"^ "՚֊թ աՆ^աՆյ յքարա՚>,,,,^թճ.,.Ն մհր,,/, 
հթկ ոլ յիյի,,չւև ,օեկարդո,.թ1,,.՚1, Լ. ա՝նՀ^աղս,՚եգու– 
թ1էւ՚ե ր՚հւէդկմ՝ օւքէւո։ 1,,.րնա1։ո 1ւ է,շլ,։ա1,ռ,.թէ,ա՚ն՚Ն 
կարգելղյ (, վհրայ կո,1արղադ,ւ,,. ՛հորթ, 1ւ,(,»4^,«. 
կա՚Ն 1ք1,հու.թհ,մն, 

Սի%չԼ ,,/ւյ,Ր ւո.,,,.թեա՚Ն .ոայաք .*ք. Լ »լ հա– 
սռււէսւօ րարձբ դհբւսռսւնօռւ–ԹեսւԿ ձ,եբուս\ ւէպւսսե– 
չռվ ղի •1էր՚,՚յ յիշ^՚^Լ^ էմնձի՚նքն ստաըևալ^ ^խրեան֊ 
ցք/ն Ներկ.սք«ւթիյե խելաց, դաբԴ՚ե ի թիբ Յն,– 
%ապարճ^կ ...՚հաի ըՆգ »ր րեթա՚նա՚հ՚հ. բպ/ց աքմմ՝ 
ռրօվկեէոււ֊ բսարձբ գհրաղւսեոոէ.Թհ'% Յէեբ ւօւււսւՕսւ– 
դոյ՚Ն է« լ,,,֊1,ալք Հ^ դլսյ,,մ՝ ,,,յենսց%(, վ«,ս՚Նորոյ 
սեռ ի մեբոէս կողմակկ ռհռսւհսւզե աէէե/ո^ զնռսսւ /, կ,.աար1,,,,լ հւ,. 
բարձր գձրաղանցո, 
յ,..՚,.1ար1, շՏ 

88յ4 -*■ ււ^/ւէ, թ,,ղ«,.յխ ի կա 

ն ձւրո/,, ռա՚եաւով^ կաթոդէքկ,,,,/, ՚1,ամ՝ակքլ կռ,–,,ակալը 
հրայՆց,,.մ– է %ահակա,,ւ6ա իշ1.,. ԲէՀ;րո.,քէա՚,,յ/,ն Յ՚ԱՅ "–Լ կ-թ՚ղեկ՚՚է՚ե– •ւերչթէյ՚Ն քլ պսւ^ան– 

ի^յ-Հ Հ,ս,ղ,ւ,գէլ. թկ յ^կա^^ր ^,.,&^»^»& ^,«. 
ռսւեսերրռ որոԱց էլ. ի Նէ սէհսսւե պատիժ՚եերի կր 
կամե՚եպյ ենթարկել, յարակցելո^ քլէպ նմիՆ, որ (...ր 
կարձ-իքռվԼ .քլիաւ-քր ի^ա-^՚Ասկիչհերի՚ե պկսէք կ բո֊ 
չրրովբ, ^ձռայնձլ կմիահնից։ Ապս. հահկադրՎ 
յայս,նելով ,սյս ամւկ. յ։.սի ՚Աախս.րս.ր Բլ,...քո. ՑովՀ^ա՚ւ/նկս կաթ», 

...սահ կ հղել, թկ 

դալ^ս Ներսկս 

կալը Հ;արկա^որ 

ս.րո.թի.% ա.սլ վքքե և. ֊^իՎք առ.%էւով .ւ^՚ն՝ որ 
դ^կոսչլ Եաղիկովկ% րեր../նացի 
(սառ^ակութիւն՚ներւԼ յաււաջ^ 
արք–եպիսկո..(ռսի .քրդմ՚ամբ՝ կու^ս.ս 
կ ճ^ամ՝արու.մ՝ բ.սւ...,կ,,.՚>, երկար բ...^ա 
.ոյո յ՝ասի.. 

ԿարԱչովչ որ էթկ ոլ ինքըՆնրսկմե ...նձամի՝՜* 
անկասկաձ նորա կուսակից փայերի Լեն գ... թի.–,., 
•սեր՛ն և– խորայն.նկռ..թ1..՚ե–է.եբն ե՛ն քսաՀեակ^^^թիս՚ե. 
%եբի Դրդք՚Լ^ ւղատ7քառ՝1ւեր, ւսսում՝ կ »Աս դեւ 
ցեսւ, էոէսրուա. սեսւտեմբերի շՀ–քւ1. ւ/րԽ &(/՝ ^օՕփՏ 
»^ Վք .»«»,,,,4»ւ^ է ա,դրկ«վկա^ւս/։, X 
ւաւռ^երռ-մ՝ ՕռվՀսւ1ւ1։կս կսւթոոքւկոսքւչւ էսնբսււօէկսէ 

ևզոդ^ <՚»՞յ թՒռ քիէ^ է1՚ 1*իֆւ1"ւբ< ՚ր ՚կ"՛ 

նում՝ ^.ոոս։ ղւխալռր բես.կ..ւէ։ւեէ։ի՝ե ւքէեեւովք ՚^ճ 
%Փ ՚էամ՝ս.%ակ բովա՚եդակռ^մ՛ կ ի..ր մկչ^ և. . 
՚է.ա՚եշա%ա.^որ հայ դէբ.քա.,աաԿ.նձրր^ ի^..ս՝նաց. ւ քաղաքայոյ, որոՆք ըս. իկե... ունեւռրութեաև էսզ.ւեո՚՚.,թչււյւ ուեի՚ե երկրիս 
րիլս.եղերու.Րբնակուող^<պքոց ղորհերի վբաքւե,.^ թիւ^1ւեերր րօէո իւ֊ր ՀռգԼ.ռր սյաշւոօՆսււ/ւսրութէան, 
ես րեX աէսրտօ ոմ կէւււ/քէւրոէ.է1 բսւււէԱսէրհի որ րս 
՚եսէքսորգ կոմււ ՚1սւսկ1ւիէի ժա։Ո։ւեակուսէւ ււորհ՚երիո 
աեսեեքով, թկ մի՛նչև, որ ասաի^ա՚նի՚ե կթ Հաս՚նռ^մ՝ 
Նհրսկսր փւսո–էսսիոսէեէս1§ ձդէոուԱսե րր /ւ սսահւսպկս 
նորա բուռն ցս/նկոլթ/,ւ.ՆՆ1,րը^ (ոառ՚եովւլ աշխաբ– 
Հսւկան էլ. յի՝եչ1ւ. աեդամ՝ ռսւղասքօւկակ գռրՆերու.մ\ 
որակս ե– սորա սւււաե^րն 1ճսւրպհկռւտ–իւԿր րստ 

իւ^ր ^ա7(կքիյ ուղղութիս՚ե աալ Հ՚Աք-ց մաբերի՚ւ., 

ես կսւրհու.ւ1 եմ1 որ հսււոռ սերկսււ ռրու֊թհսէմհէ 
ՐԲ "Ք՛" Դ""– յ՛"" քը" սովորել իէ,րեա1ւռ կաթո– 
ղհկ-սի րՂ,դՀ,ա՚նու.ր Հայոց աղղի դքով. ^ամև.րեքը, 
Հաղ^ւ^ թկ ակո^թեա՚ե ճ^ամ՚ար օդաալկա լինի 
Ներսկո ար^ե.վ.սկոպոսթ կաթոդհկսսակա-Ա առոի– 
■ճ՜ա՛հի ,/5ձ ^ասռաաելը, եթկ մինչԼ ա՚նգա ՚՜ 
այգ րարեպաաեհ առիթ Կւձրկալանայ, 

(էՆմաէւապկս ^սւսակւսր ե։Ր ՀկամարռււԲ ոյո 
Ներսկսլլ Ա՚ն,լրկովկասո,.մ՝ թեմակալ առա^որգսՀ 
թիլն կաւՐ որ Լ կ "՚-րԻլ^ Հ^ողևոր սրսշաօն 
ԱՕէի որռւք՚Հետե֊ դորսւհոմ անսւսււո՚Տաււ. աիտի 40^ 
րա՚նա՚ե Տուի^աե՚Նկսի դկմ՝ ւարու.աՆ իւարււաւ 
թիյԱ՚ներՆ Լ խորա>Րա՚եկո..թիս–և–ներւո Ա,ն ինչ^ 8Վ 
֊^ան՚եկսը, ^՚ս/^ձ՞Հ. ^"/""^ վերաւլրռւոդ^ պաիւարա^ա 
կող^ դորհերի՚ն, որո՚հցէց գԱսաւ^որը, ի՚եչսւկս ձ^Ա 
կս/րծուս եէք\ կ շսւՀ–,սէսրրռւթիլյւր^՝ — ՜Ր՚-Ր ՚կս^րկք. 
թեամբ Լ մաԱաւ.ա՝եդ թկ արտաքուստ ցռյց տըւ, 
ի՚֊ր ասւտրասսւսւկսւմռւթեսւմր տկրոլթեսՈւ սպսւ 
սէսւսեեռիԱ ^օւմաասէօէՕէսքսաԱ գորօելուք յեւք օէւ.ադ քի ռգտւսւկւՀւ կարուլ կ լէ՚եել^ կաթռդ^կօսակա՚ե աս. 
սփՕ՚ա՚նռւմ; քան թկ լ^՚ե^ր այդ Նէրսկս արքեպիս. 
Կ"պ«"Ըչ %գ պաա^առ^ովլ որպկս ղի ըէ,գ միշս. 
ՎԷրԼ """Լ ^"^"3 "ՕՂ 1"՚"ՐԳ""–"–՚1"՚..թեանց Լ, այս– 
.ղկս ասահ՝ ար.քաաախի( անել նռցա քո/սերը, ես ^արկաւ-որ կը^ամԽրկւ. սասակապկօ 1,ոյ,« զգացնել 
թկ ս^ն այեձը, որ մի անդամ՝ Բարձրադ^ն իփա֊ 
նոսթհամբ ճ^ասաաաոսահ կ կաթ սղհկո»ական աս– 
աէ^անո^յ; չկ կարող^ ենթարկռ,.իլ ոչ^ Հւշ/"յ խար– 
դաւ^անու^թեանց և ոլ ^ջմիահնական ճ^ռդԼռրակա. 
նռւԹոաե բրոնւսբւսրու–13եւսէ։րյ րնչպկս որ *"§գ ե– 
դելկ Պարսից աիրասւհտո^թեան ժամ՛անակ, Լ »<.- 
րեՏւ այլ կերպ չկ կարող^ փռխանակովլ նա, ո... 
րեք աեՅյւսււռրուա–եաւդւ% եւՅ-կ սրսւքե Ր^ր գռրօե" 
ր«վ Թադա^որ Կայսեր ցասոյթին չարժանանայ, 
կսւմ՝ եթկ օր 1ւ հցԿ նրշանսււոր պսէտ՚2(՜աււներ քյի– 
նին, Այս բանքլ Լազդելը կամ՝ դդացնեչը Հայ մոդո– 
վբդին), ըսա իմ՝ կարհեաց., բարեպաաե՛^ Լ յարմ՚ար 
կ անել ս^մմ՝, երբ պիաի Հ^րաաարակով Լ դորձ 
դնով Հայոչք եկեղեց..ոյ կառավարռ^թեան ((ՊօքՕ– 
մկնիան., իսկ մինչև, այդ՝ Հ,արկ կ ակնյայանի կեր– 
Աքի. պահպանել ԱովՀաննկսի իփանս^թ իյԱլ Հայ^ց 
ՀՀոդԼորականռթեան վրայ, բս^ց գաղս,նի կերպիս, 
«անձա^արել սորա շաճ,ս,սիրու.թի.նը, թռյլ աա. 
չով^սակայն, ոբ ձաձու^կ արձարձռի այն միս՚քր, 
թկ ոչինչ^ պաշտպանութիւե և. ռչ^նչ^ քսարդաւ-անու.՛֊ 
թիլն չեն կարող^ օդնել և կասչյնհլ այն տեդԱ, ոբ 
սնափառ Ներսկսւլ երբ Լ իյկ կարոդ^ չ^նի վերա– 
դա,ւնալ Անդրկովկասես/ն աշի,արկւլյ), Ն«փ,,րարը –Նղ/Ն 1834 թ"՚է ^արսվ, 1շ–ք 

թիւ^՚ււՆք-րւլ կարող կի՚է. հադիլ^եթկ «^ /՚« ^ ՚ՆԼրէ։^ 
արքևուիկոպոոէ^, ղո՚1,է նորա կու-սակի;, Նսյոց կռք– 
յից, ՜Նոյս, .ոռրա&աձ քո^-րկր թէ Նկո^սչլ <Փ"/՛ 
վէ1,ագաո^,պ, կմիահթ. և կաթ ողէկոսակա֊Ն ղակ 
փոիո/Աորղկ, որ ոռկ,,/ր, ոչիլ Հ,խֆ չո^^թ (,֊),- 
2^քշգ էն), ռնկաոկռձ, կռրող^քթ աո-քթ ւ/.եէլէջ. 
յիռհՆ/. Հ^ւքևորակա՚եութւա՚ե ա՚/Հա՚եդոաո^^թԼռ՚հյ, 
որոց յհհաւքաս՚եոլթ իւ^Նըյ թւչոքկս Հ^աղռրգռԱ^ւՐկ ձեր 
թիկնաս/աՀ^ը, յաս, ս,՚նրա,^ակս,Ն կ կ,սթող^կոսիյ, 
ք-ացք, ,,,,,ք, ես կար&ո,,յ– եմ– թէ 6»^>,նն4»/, ա. 
ոսւրմուեռէւերե ք^ւ ՚եմւււևւսսւ^ս ւոեոիք են ւռու.եւ սրս– 
տա^աձ •••%1(արղոէ.թեա՚1ւ^ը։ հրԼի թւ^՚ե կք Համո– 
.1ու.աէէ կ ս^գ բա՛նի՛ն Լ ս,,.եչ(. ,րըա Հ,այ՝ս,ր, քան 
թԿ էւ-րեա՚էւ Հ^ասցււ։։։հ վ1։րաէ.որա՚էւքը^ հտհկելու. 
յ՚աքո՚փ, է, որ ՛նա *կ յաՆձ՚նել Նա<ւհկ"վհ՚ե Աի՚եօգի 
.«•նղա՚յնհրի յ՝աաո..ցահ թո^^թը, պվ, ,1կշ, ^,,,ւ,..– 
նակաե կ կարՆեի մէ1էԿրսւմ՝ւսս՝ե ՚եկսւրւսդռռէ–1սՆ պե՝ 
ւոի ւիԱիհ ՚եորւս աէւկկսէեօն ւ1ւսրէ1ու%օնեռր։ Աւեւորդ 
չհ ւե՚եիւչ կարհո..<քեմ; այս ,Ո..սթ. խրեա՚ւ. \8ով– 
Հ^ան՚եկսիՆ՝^ ղդաը1ւեւ տ։սի ՀամՏւռհլռյ ՚էւորան՝ ռր 
սւռյՀսւսէսրակ սււ.ե։ի կսէԿո1ււսւ.ռր Լ. հ՚-Ր ստւսեՏնւռՆ 
վսեյ– ,,ւալս,,,՝ւթ, վս^ել ^թս.–1,այ, ^««^«ւ յ44,», 
էա^ասիրՕէ.թէւ^է։ը և. ա^էօւսւկ Տ^նո-ռ բ1՚րք՚ք եփ– 
րևմի սկրւչ֊,«քս ձերու՚։.^ռյ, –րի՚ն ս^ՆքաՆ յ,,.ր. 
դում՝ ե՛ն աժհ՚նսւյն կ՚"1Տ ^ "/՛է 1՚՚^չլ՚(է" եր1ւռւմ՝ 4– 
Եա,ւէկոԸ .ւեկուցոլմի^, ՚1..Րա՚ն^.պկս ա՚Նբռ^ակս. 1«րովի ՀՀամՆւձաի եմ՝, որ ՚^—րկ կ Հասկ–>/եել 
Հսւյոյ, թկ սւխ անձը, որ Բարձրադո/ն Էշ1»ա՚1,ոս^– 
թեամի ,դ ս/նղամ՝ արդկՆ ճ^ասս,ա,ոռ.^ահ կ կաթո– 
ղ^կոսակա՚ե աստի7քանռւմ՝, այլ կէ՚րոք չկ կարող փռ 
րէւսրքսւուեյ "՚–ր/՚2 ՚ււեՅէեււ՚ւռրոլթեսւմբէ ւքհ՚եէ1ւ. որ 
Ր՚֊ր սւրարքսերուք չՄկթ արկուի ւ^սւդաւոր Կւսյսեր 

՚ւ^՚յր^յԲԻ՛՛"" 

Հւխը ախ ւԴշոչքում; երբ ր.որօէ, Ո՚ողկ%% Լ Նա- 
խարարն իրանյ րանակյութիւ.Ն՚նձրք, «^^ կարևոր 
էի՛ն գա՚Նո..մ՝ պաշչոպանել րարձբադո/ս իշ(,,ա՚նոլ– 
թեամբ ^աոաաաուաձ կաթողիկոսիՆ՝ էջմիաձնի 
բռզռքաւոր միսէբաաւերե սի ւքէսսր–՝^ ՛նոր ւիորձ ա– 
րեք։ Իմ՚աչյահ քէնելով որ կաթողիկոս՛ն իրա՛նց ւքհ– 
րսքյ հահոՎ դա՚նղաա կ ղրհլ կուսակա^՚է., իկ խ 
ոէսհո աա^անԳււերււ կւ ոէ^շւսորոէ^քժեան էեն աււնռւ՛ 
,,^,Ր ւ8;4^""–/՛ ՚՚՜-ք–/՛ 20 ռ-^տրկո^յ– ւ% քար^-ւ, 
ւհռղկնիՆ իրսւհո բ՚՚դ՚՚քի պատ՚&կնր սի ղրռէ,թ1ւա1։ 
Հ;եա, որով^ գա՚եգաաեւոԼ կաթողիկոսի վէրս-յ՝ խրե– 
դրոււՐ Կի՛ն թկ իրա՛նց բողոքագրի պաա^կ՚ն՚ե ու- 
ղարկել ^.ոար ղաւա–է.ոտի.––նԱրի ՚նախարաբթ. և 
թկ էջմիաձին ուղարկել յաաոլկ ք՚մնիլ 4 հաւա– 
աարիւՐ .Րարգ և ՚նորա Հ^եա կլ երկու, ա/նպիոի 
ճ,..^եր, որոնք թկ սքեաակա՚ե չե-ւովՆ և օրկ՚1.ք՚նե– 
րիՆ Լ թկ Հ.«, եկեղեցու, օրկ՚էւրնհրթւ Լ սովորու.– 
թիլ՚ն՚ների՚ն ոս Աթոռի դորհերթ. փոքրիշաակ աե– 
,լեակ ւԲնիՆ։ «Աթոռի վհ՚^ակը^ ղր ում՝ կի՛ն ՚նորա%ք, 
՚ւարռադրութիւյեՈք մաււհաւասնդ ,,,,Հ,,.1,լռ^յ– լ "II ակ 1,..<րօս.է>^մ՝ I; Ն. կ, Մեհք...բ –"֊կ ղբոսթեա%յ,։ Մի ա.1ի սսքասեւով Լ պս.ս.ս.ս1ս^ 
էաւսէաեէսւոյ՝ ՚եորաՆք դսւրձեւսւ Օէ^ղոոէ-մ՝ Ծե եռւււսւ– դ^ 


ԼակՆԼրՆ 


օրկօր ա 


–՚ճ">– 


յ՝ եՆ 


~ւ չէ-և ,,»,. 


կ^Ա 


,^յ–լ 


ՏԿ կ։^ր^ւլըե,ւ^֊ 


■1–Ր""1է– 1–"1 


սղո^թի%1լ 


Կ–" 


■-/■V" 


1-թեադ արմււ։ 


––■^–ւ 


»ւ . 


սնկարէլէ է 


■Ըր 


^ցԱլ 


^–նկ. 


ւ^րգօէ-թ/ււն՚ււէրքլ առանյ յար,Ու,րոէ.հ. ւօւ. կսւո–Աէվսէոոէ,Թսաե 1ւպսատւս1ւՆեոիէւ մասև "բու 

պւարտաէ–որւռւ,մ՝ ես ւսյեԱտիւոեարՀՀաբար Էւ1ւգրեւ » ք 
որ ձթ^ /՚/""% առ.»ջթ գրոսթիյնը^ գձռ շ^ ռւ– 
դարկոււսհ ՚եաի։արարու.թեա՚1ւ, կոսսակալը բարեՀ^ա. 
՜Տի ոէ–ռսւրեեւ՝ հէ-ր եռղմհց էւս մհ^՝եորդհւռէ1է որ Ն. ՛է* 
Ս եօռւքժեսւե բւսրեկա՚ճու-Թեւսսբ (7 ւ՚ւս՚րտուպւււայաՏ 
անօր^՚եռսթիւ^՚եեր չինի՛ն կւ/իահՆի պատրիարդա– 
կսԽ Աթ^ց. Լ Հ,արկա^որ օգաակար ր«ո.աջ...գի. 
էԻէւաեաԿ Հ.աւքար ճւ ամռե գնւսսէսկւսր գռրծերի 
բարձմԼ/ն մ՛ասի)), նսկ «,,.,1ե՚ն Հ^ա՚նդամ՚ա՚հքեերի 
մաօրե^ գրռւ-մ՝ էին նորւսնբք ւիոէ–ւի սւեղեեոէ^թիւ^ 
աքու. Հ^ամ՚ար, եթկ ճ^ա^քիք դռ֊ր, կարոդ^ կ I 


^ղարկԼլ • 

4չ. .րկ.,>. 1եր ■եախկին յ^^աարա. 
ս%Տա%ց.... և. կա,Ր դէթ Հ^րսւմւսւե։ ւ՚եւի որ յեօսւեիո մկկիե ու.ղարկեսք ձեռ ՚-յ՚լ 
,,,ււ% սւրկաւ.որ աեոեկռւԹ-իւնււերր էիսւպկս 
Վաղորգելու. ձէւչ, թւչսքկս այււ դօբհիք ՚նոքնպկս Լ ^ 
"՚-ՐԻւ^ Կ՚–Ր^"Ր ա^արկա՚նԼրի մաօթ,, ոբո՚1,ց ^՚. դւօմաեքների ռւ. աւււրագւսեծրհ կՕտ ձեղ Օ-Աւէւօ– 
թսւցնեըլ միապկւէ .^սւրկաւււր Լ օդաալ^ա ենք ւ^ա– 
.Րար»..,/– մհ՚նքճէ 

Պարղ^ կ, «ր կռ^սակաչԱ չկր կարալ այդ խըՆ– 
դիրների՚ե ռ^րիլ^ք^թացթ աաչ, քս/ն թլ ռր որոշ. 

Լ րևռր ա%Տ։Նա քքւաձ– 4/՛* ՚"–" 

Ր"Վ. ԿքԿԻ ոէ-ղարկհլ^վ^ կմիահի՚ե Ե^ղիկ. 
ի/եղրել^վ^ կաթ-ղէկոսիյ ի միջի ս>ք1«ը բ^ըաարել 
Աւշքեմիերի 1 6–/՛ գրռւթեաՆ պսւրռլ^սւկահ մի քաեի 

թէ յի^ս թղթերը^ էյ,), թ^ց. յ^^֊նիի 1-յ-թ ո^– 

I Գ^Բ^"^՛^ 4 ՚եաքսարար Ուուււովի՚ե՝ ի տեսռէ.թ1։լն, 
՚ Ւր ՚Գ (^Գ"՚Ր^"՚Կ դրու.թես/ե յ;էա, որիը յառաջ 
եեօ բերռէ–ւ1 միսէւե Հյէ ւոնւեաէ Աս 

(էՕիշեսււ էււԱձքւ1առ Լք՚՚Ր՛՛ ւ1հ՚՚՚Ր"՚^՚^^ՐՐ՝)՛"՛ "ք՚շ– 
օւօեէսեաՆ քսևոէ-թհւե Լ՛Ա պսւՀ1ւս՚ն9ու.մ^ պաաոկերւսռ֊ 
%եւռվ%որս, Լկաթող^կոսի) արարքեերւլ և կւֆաՏ– ՚եի մկչ^ բոչոր պա ■–բք–1ե հ >է–ր կռղւ/ից, որպկօ ղ^ իւրԼանյ աո, փօեքի շա 

%յ ""–ք-լե, ի Հ–"բկԿ, իւ–րեա%յ շ^-Դբի ե. %պա– 
ասւկեեռի ՀԼւսմւսր, եւււրռոաեա՚Լ ՀԼեէԼսւոեեա տաւ Սով– 
ճքմմԱկէ՚Ն հ-Սքադոի պաս,րիարգ(, կոչըւ^յիյ։ Իմ՝ աքս եդրակօ,ց,,է.թէւ.՝ն՚ե ա/նռ, .^լէ ^».. թիլն կ գտ՚եու-մ՝, որ խռռվարար՚ների մկջ^ գԸլ^ 
իէԱՅԼոր գորՆոո անՅևն կ Ւռնույւսւսնո ւսրօեպրէւ. 
կոպոսը, որ բուորովիե ռՈւձՆասէոլր կ եզչսՕ՝ Ներ– «<» .սրքեպիսկոսրսի. Հ,րավր,ւ^ւցաւ^ *«. Բէսսգաբիս. Ա^ք^վ^ 1831 թ-ւ-֊ի՚ե ՚"ւԽ . վէրս.,քսւր1աւ. ւՏ;3 թ"^՛՛– ՚֊ >՚"/>"՛ էչԴահթ ,^ 
ւ՚՚Փ՛ ^Րէ "Ր քքւսդեո>"՛^՛ ՚ււքւրԼսււ ւսեեէսրդոէ-թհէՏէւհերի։ 

•սել յ)խ1կօԱի Լ ՛Լորս. ւ^,կերեերի յաաու^կ ցա՚եկո,.. 
թհէ^րք ռր ք1ւեհչհհրր ւիսիՆ ■ՀւսւնոկՆ ւեղուե Լ. սւե֊ 
ղս,կա% սովորու.թիւ^ներւլ գիաացող ա%դ՚։.ք, .սք– 

սի՚եք% ՚^՚սյք* որով<^ք,ւ–և, ի՚նքլքկօ ես ձ1.զ արդկ՚ե ^ա– 

Ու՚րգաէէ եմ1 ՚"՚հգւիււո..մ՝ 1ւ սեր երկու մաւրաքաղ՚"ք– 
■է,երոսմ՝ 1.շո.Նասոր <սչյք,ց մհհ.«մ՝աս՚եութ1,ւ%% 
բռ,.ակ.մ>. կ 8ովՀ,.մւ.%պ.ց ու կոլսս.կից կ %կսկ^ 
ոի, որ վոպու.ց ի վհր ՚եոցա իւր կոդՅհ կ դ՚քել,,^ 
Այդ պս.,ոյքառոԼ ես Հ^արկ Հ,ա,Րս.րկի ՚նորիյ ոլ,չս.^ 
կել էջ.//.ա&թ. իմ– թք.կնս...,ս.հ հադիկովի, կամձ 
%ս.լոլ ցսյյ ս...լ 8.վ։,...%%կոի^ թկ ռկրութիձ^ 
պաարասռ կ պ.սշս.սւս.%ել ՛Կորա օրի՚եա^որ (.շխս.– 
՚նութիւ^ւլ Լ Հ^-ոչչսհել շփոթ՛ների ^եդ^՚նակների-ն. 
Այս մ՛տքով ես կրկթ՛ դրեցի կաթռղիկոսին Լ սքԸ^ 
դեցի որ յ)ի>1կօ՚1ւ աբքեպիսկոպոսԿ, ու ՛նորս, ե^ 
դլխսււոր րեկեբ՚եերռ անասւտճւսռ ^եո–ս։ցՆուիււ 

•*–«՛/՛^– 

ՆւՐսքեապւ^» պ,,,<–ռ1.իրհ^1է Եաղէ>կռ,Ս/ե՝ որքս 

.ով ՚եոբսւ ս.բմաե։սւորութիւ%% ու. իշք։.աեոէ–ԹիՀ.՛ 
•նր, յիԼՆո/Ն մ.սմ՝ա՚ե...կ պ.սճ^ա՚նի։.մ՝ կ, ռր րսա իւ^ 
ւ./ատրիս.րռւսկսւՆ կռէմաե պսւրէոս/ւորռւիժեաեռ 
րո^ի ՚ե.ս ուղիւլ Լ հս.մ՝ո,..քառշո.7(՛ ..չյդ ասռի7^ա\ ^ 
Ար կմիահ՚եի վս.՝1.քի լ Հսցոց եկեղեցեռց եկ^ 
մռււռեերը և֊ Դ"1ՔՐ դորՆ ոնոլիՆ րսսւ իլրեսւ •ււղ^ղ ՚1,շանակու.թեա՚1է Լ ե՚էւթարկովԽ պարտռւ– 
պսւտշսւՏ՛ ՀԼսւշոլւսաԼււօւթեսւն ։.>,.> 

է» ,^~«,ւդ կրկ1,«^,ր լյ իմ՝ ^,^,,,է,ւսչւ .»»«.»», 

Հհմ՝ ^.ամէսրոէ-էՐ Աորսւհ վերւսգոեսաէ մեոսւդուսՆքեե– 
Րհ՝ "Ր՚ԿԽ ՚1Ա"–՚–"ՐԸ< Ը"– /"՚՛ կարԱայ, է շչ,,. 
^ասիրո^թիւ^ւլ, որ ոակո,յՆ յաաոժ, է Հ,«,»յ բոլոր 
1^գևոր~,կո,–1,ութեո,%ր. րայյ և .֊,1.սք4. ՚^"րՒյ ■՚/Ը^՛– 
դ^^յ-եմ; թէ %ա, 8ո,է;ա՚մևկոը, կաթողէկոսռկաՆ 
»,.»,^Տ»Ն/՛ ՚^ճ ""–*ճ* կռրող^ կ յեղ^ ,,,/™,.Գ./. լէ֊ 
%11, քա՚ե թէ ուրքլ ոք, Ս,,նո,^ո,մւնպ/,Նք,. ես չէ), 
,, կարոդ բոյլ աալՀ^ասարռկս.^ կ~–րդը^ լոա%ղարող– 
՝ ՚՚՚՚ՐՐ" "Ր ակքսսւէւ՚բար աեււրսսէուեՆ ի գկմս Դով– 
^՛ս՛եկս կաթողիկոսի ՚ն,,յ՚1ւ իսկ ակրսւթեան, որ 
՚հռռաե •Հաստասէսւձ Հյ որոմՀեւոե^ ՚ևուԼմհերռհ )ւո– 
ռաե մէստու.ռ։սհ թդ13–ու։Ր յւէւԿդգեսւՆ կէւՆ մինչև. 
աեէԱԱէՐ էաւ/ւնսւրկԼէ սռրսւ ր1ւարուաեէս1ւ հղւււէւասկր 
յ՝ս,սի% Լ ապա խ՚նդբռ^մ՝ կին, որ Հ^ամ՚աձայե իւ– 
րհաԿգ ռսւնկուտեւէւն սորւս մրա/ օ1ւեոէ–1ժիւ–ն բսւ– 
է1"Վ" "V ՚՚՚ԴՐ՛ ՒԿ քո–ղո,քակոձ, պաաւ^աոՅւերով^ 
չ^Կ՚"Ք Կ կաաարոլէ, Գո<–յկ ո,կրութիլկ,ր դեռ ևս 
ուշաղրո^^թիյւ, ղարձՆէր Հէ^»,/,շ4.«^ ս.1.^..% յ;.»ւ– 
թւռ՚Ա կա/, 1,թէ ,լորա Ակլ Նոյո, ղէկավարողբ 
չէնկթ ո,նկողՏ1,ոկալութ/,ւ.նը^ և կմիահ՚ւէ վլոկի 
բոէն շաՇ^հրր. րո^ց ՝Աոց,ո բոքոր դա,.ագրոա.թ1.ա՝նց 
և .սրա1է ա՚է,կարդ«..թ1.ա՝1.ց •եպռռակր^ միսչի, այ՛ն է, 
ինչս/էո .որղփ, յիշէյխ թք ;1՜՚ե կարող^արզԱք Օով– 
^ննքոթ քչկնէ, պս,ո,ր1,ո,րդակա% դ«,Դց, թ^չ^^կո 
երրեՈ յռ^ողհլ կ ս^գ էջմիաձնի Հ^ոգԼորակաՆո,.. թեա՚նռ պարսքւյ տհոապ1ււոութեակ յամաեւՀ 
ըեդ-^ա՚եո^ր շփոթների Դիըի՚և, երբ .^"՚/."/^ 
րո^թի^եր, վաեքից դրամ՝ կ«բ>ւելու. առիթ փնտրէ 
քովշ ի%ք% կ պաշապա՝Կ Հ^ա՚եդիսացել սչքգ շփռթ 
՚1էեռ1է1ւք ն. որ^ ի Հարէ/^, էհօւսսւո տկրու-թիլյ՚ր չ 

կ-՚ր՚՚լ "ս՚ւ՚ւ՝ թդււ –"լ կրկ՚ւ-՚֊ւ՚ըւ., «–Օ»», իմ՝ ք™, 

հեաց, ոչ^թկ քե%ո^թիէ.՚ն կ ճ^սւրկաւռր, որ կարոՀ 
է բոԱ,րովթ, ոջ,չայԱլ կչԴահ՚հակ,,Խ ),«,^»,./ձձ<., 
Աթոռի Հ^ղԼոր ա^դկո^թիՀևւլ .ոբս,,ոոաՀ^ռ% 

^"11"Տ ՛էտ՛ "Սւ ՚ւ–ր1–^"ր է 4 էպօւջ՚էէ՚եիէւ կ–՛ ա՚եռ՚նռդբոէ^թիւն Տոքյ"^ եկհ^ցւ,^ թես/ս ԺՆւսին ԱնգրկՎկ^ոո^յ; 
օրի՚եէԱկսւ1ւ –Վ-ր– ՚յ՚-ւ ղոպ, ,աՆ գողաՆռ 
պարտաւռրոլիքեահւք սսւ^ւ/աենճրի ւճ 

"7*ճ "է՚^Կ" կ"՚թ՚"ւհկ""ի՚1>< ՚՚՚^/^ուԿ– ՝ կյիահ՚եակա՚ն ^ոգԼորս,կա՚էւո,.թեա՚ե մի^ո ղաոս 
կարգերւլււ, 

Այմմ՝ ա՚եցնեՆք խ՚նգրի վախՀ՚ա՚նի՚ե։ 

Կոլոռկռշւ, պաէ;ս,–1,ջմԼ,Կ, ^^այ՚աՏա/Ն 1834^"՛֊ 

յւ.,իոի վէրլո^,ր հջյիռհ-լից դֆլէլ ս ».լ–^( 

լո,^,Րյ1իյկ,,% և %իկողպ,ոո 1,,,իո1րո,ոոԱրՆ, Ղ"–/ 
մեէքի Ցով^ւււ՚է/ե^ս էլ Սսւ^կէււղիզԼաե^ Մառտիրռս Փ"է 
գաւէւեւ։ւեեուէէկաթռղիԼռսո1ւշանսւկեւ կր ււ՚ւդ ւււ^՚էիւ՚վ 
ՆեոիՆ ւսքսորի տեռհո՛ է1իմ1^օ1ւ առքէււււքւսեոա11ս/էէ 
Շամախռլ. թեւֆ Սառքսւնի յանօո, Նիքւռռսւյռս էպիէ 
կոպովէՆ Լ \ո^իյկի Տով^ա՚ն՚եէո վ«,րգո,պետի՚ւ 
Աե-աեի վանռո. քւււկ Օսւ^ւսռիռեաե Ս էսրտիրռս մսէրդո 
պեսէի՚ե՝ բւէ։1ւաասրկօւթիւ^ է9յիաԾնոէ.ւ/1 բսււռ կոէ-սս 
կաչի պօէճ^էսե^մամե սօւ ե,օ ու.ռսւրկու֊եռ ՐօՆռւ՚ււռէ. Հօ, 
Ասւղիս/եի փս1ւքո։ Երբ աքսռրակաե՚Աեբր մսւէքւււսռէ-է ^էֆլէ՚լ բարօ՛։. Ռող^նքլ նորանչ, Լ վֆճսկի կս,– 
(«•Բիչ^ ^էոհփա՚հՆոս եպիսկոպոս Ար ղո,.թե ա՛նցի՛ն 
>չձլ կ աաւ1,ս ի^ր .^«« Ա,գ ,,.ես՚և«^ելո^ յիի– 
մ՝ս,հղ1. ո^՚կեցաՆ ի,օսակչքո..թիէ.նՆ Արղութհա՚նը 
\սկ,,պոՕքլ ^աղոբդել կ կաթողք,կռ»ի՚ե յե.սագս^ 
ն.կռվ. 

(Հտէհրդ ^կեՀԼէսփաո-ուԹիւՆ 

Սէա1ե1ւռոորմսէՀէ տէ^ր 

Պարո՛ն կու^սակալե աո.աքես.լ կր դ^օլկո%իկ 
մաղասի կոչեյձալ առ ^ի,1կօն եպիսկոպոս՛ն Լ 
կողթապսւհ խոր^րգակից բեկերմն ՚նորա, որ 

^ցեալյայ,ո%եալ կր ՚է.ոցա. թկ պարտի՛ն եքս,֊ 
ի վո,%օրայս՚1ւ. ղորս .ոկրու-թիյեդ ՚էւշա՚եակեալՆ 

մասն իլրսւռսւնՓ՚֊ր՚՚ց ի ՚նոոսւեկ՛ Ա. անտի ւքե– րձե,. յարձնալ 6շ/, ,ն Կա դասին կրկի՚է. կա,ռս՚1,աւ. պա– 

կս^սակսՓ ..... մե^լ ի .քա՚նս, յ..^տ՚..եաշ, և 

պսՀյ՚նմ՚անկ։ Ի ւ6յու%իս այ՚սռյս Եփրեմ՝ թարդ– 

■ւԿ. եկեալ առիս յայտ՚նեաց ինձ ղկամ;. ՛նորի՛ն 

՚ Ր Գ՚՚Ր"՚Դ"՚՝^՚յ"՚՚Թ«"՚՚՚ք ԴԲ *" էւԱիմոն եպիսկո– էն րններսէ ճ՛՛ <■ ^՚նղերձ •"•–րս^ց ընդ իս ՚նհր֊ ,ցա.ց,ս%ել բարձր դերաղա՚նցս.քեա՚ե՚ն. .լորս ի 
սմՆեանս ՚1.եբկս^...ցու.ցի. ու.րա՚նօր յաթոռ ՚նըս֊ 
լ Աիմոե 1։։ւքիսկո։։քոս՚ն, Լս Լ. "Աէբ րստ կարգի՛ն. 
,եբա՚ն ր,սցեալ պաբ,.՚1. կո..ոակաէ, ք^ ի,աագո– 
.թեւսմւ՚օ ասռ տկրռլթիւ^գ իւօսեռւօ.֊ ր^Դ սոսա 
ւպկս. ոօւէ1ե%ւսւն դրռ^առքքս ձեր ւի սսւսաիկ ..էն– 
էւմռւթեսււ/բՕէ, ււււևդգնռւթե$ա։մբք Ա. աււներեւի ա– \սււռ..թեւսւքբք րէւկսււսււ ես 
փ....ր.սբն Հ^ոգևորա «4, .լոր. և Հաս դորէէոց. Նոո, և սւյ^ռղռրւքահ թւսղսւ։.ււր կայսր՛ն իմ՛. Լ. թկ է^՚^է 
ւ՚՚՚չ^յ"^՛"^ ՚^՚-՚Ի՝՛՛ տ՚եօրի՚նեււցհ՚ե նւաքա. չ^ տսւ^ա– 
՚֊Բ՛ յ"0"՚1փ՛ ^ ի Վ^Ր"0 "Ա"է "՚-ւե՚եա/նւ, 1ւավք 
^րք,,,ղչ,,Ն Պ^,որի,,,ր,ւթ, ձայրադոյՆ ղլի,,,, ^ա,»»– 
ասԻւհսչյււ եկհդհցւոք օյ« հ՛հ. ^ գռ^բ գՆա-^ջի և. ՚ յ""1չ"Դ՚՛ ^ւ՚բ՚՚Յ յա՚նյա՚եայ. 


"՚րգ՚-՚գր" տհ՚ւժ, ի>–ր.ռ. գրեալէ ինձ Լ խնղբէյչ ՝4 

■«,/•- > ■–լք՚՚՚լյ-չյ 


Հե^ափառ.ռ,.թեաՆ պատ,,վ,ր1,մ՝Աղ 

թլ-է՚կ ՚– «-/,/■»*■ /•% ՚.՚>՚յ ■»-/■»՝- ՚–"< , ^֊^ . 

,անյ,^^,,րթի%ք յէր. գիք ^յՆոսիկ ..Ո-աչի մկ 1|^ 
ձ ասքա աո^աթկ^թ Դ^^՜Դ^ "՚֊Ր ^"՚րկ^ 4՛ ./""^*Հ^ ^" I 
^Ալ. թք, Դ՜թէ իրա^^^Նք և յ»,™«,.»,.«Ն չէք «ւ– 
ր1–ք յաշ1><ար^ի. յիթկ՛ չի՛ք ա.,առւ.ւ,հ ռւ֊րեք և 
,,չ1լն. իկո/։> պար«՚ե կուսակաթ ա^ա;,, յռչքւնչ^ ս,^– .| 
րովՅԱա՚Ն յւ-ջւ, չեն »ք արաբձալ է^՚հ^իի յա՛ն. <՚– 
ցա^որ^ւթէ^Ն. ,,»^« Ղ—^քղ յ"՚՚՚"1Ղ"Կ՚^ք ,,,ո%էլ ք 

ր՚եդգ^մ՝ Տ.եո էէւմե՝ե։ււաաօւռէ–ռւ1լ$էւե ռէրայ. աանոսւեք 
ձնր ես ւրբռլթիլյւք ձեր 1ւ. ւրբենի գռոՕօ ձօրէ 
օ/էօ սւսսււււ1քԵւի Լ1ւ մսէսհ տկրուտԼսէն էլ 1"/^ սէե^ յ 

՚եեբեւ1,. սւյլ^ սրբաղւս՚ե կաթօղ^կոմն ըստ բաւակս.. \ 

՚էւի՚ե խՆաքեչով^ի ձեւլ ւՈսրդսւսիրապկս ւ,է^ ^աՏէյա։. | 

յերկաչքօւ^ա՚եէլ ^Աւլ ի վս,րդապե,ոոէ.թե՚ե^ աքլ ա. 
^ա^հ ի վս.–ես յիպի. սակա/Ա եթկ իմ՝ ա.աի1^ա^ ՝1.հլիձ, ասկ, յսչիժամ՝ ես ո^էրբկք ՚1.ս^եը.,( (րսՐ 
I Խսւաէւեյոյ կսւՅսեր կամասոս աւքէփԼւե ռճհդ պօւտոէ,– 
^ասա/րձ՛ ,ս,^%ձլ »»«,/,, ս^լ սրբս.ղան կաթողհկոս՝1. 
,ղայս սէմե՚ես^՚ե բաչիւեայ Ա,լ ա՚եյիշչ.,չս.րո..թհայի, 
յ1,ա այօպէ-ի բաէ,իյ սքար։,%ի՚ն թռէ^չայհալ բա%բ 
պ..Րռ–,. կ(.սկ,.պո.խ .բ կբկ1Խ շ.սր..՚Լ...կել..լ Փ"՛–՛ 
/յլ/1 աակ> ձերգ բառձր դերաւրււեռութիւձւ, ես հեր 
<յ– «.».»/,(. թՏ ^^,,,ն,,,,,,»,;,.; չլ,,,թլ ,լժ,,^..,րի է 
և յա%ա։,ս,–1,,ք <» յիայ՚ե ի վան^Ն 1,էալ ,Ա,արգ կս,– 
րիմ՝. ,,ոԱ.«, ,,.»4՛ «յ,), իմ– ւ/եկէրք ևա էցև՚հ ւ^գ 
է,, թ,3 ի ,ղ«1,թ,^րու.թ1,,% եւր^ւ^թւա՚նս։ (.՛էյ շա– 

բսէէ,որ պատսւսխահհ աաոոՆե Լ. ասէ. ծռռՈւեի, ոք 
ապաքփ, ,ր^ ի վեալ,^ քո յք^չմխոհլ/ն խոոաայար 
իձ գնալ անդր յ1,,գ,ոյէ, փոոՆ գտա՚նէւչղյ քհւլ ա՚եգ 
ղդեբեղմւս՚ե ի շառս միառւո^էու.թե։ո՝էւ \Լթոռ–ռյ. "՚յւ 
,,^յմ՝ գոլ. չեգդ^յ՝ խոո,ո,Ոո՚եդ կորռ^ոեր ղքոյդ ղև– 
րէէ։լւրո՝1ւ, և. գհր1։ոմ՝ունսւսռի քէւռ վա՚եռՆ ի կաքթռւ՛ 
ղէկո,,քն է,^«,%,»54.,^ /,./, 1լւ՚,էրթ քո ոքյոոքիկ ^,գ 
քեղ^ւ, յիո,ոի՚ե ւթԼլ ոլ կաբՕ,. ւէոո՚է, ղէ «,ւ>,/,,^ 
էո ո,ոկ՝ ի որբոպ-հռղոյ՚հ պաոգէոգզկ ղայդուիոի 
կո,րգագրութ1,,։ւ,. Լ ,ք1,որթ .^րռյ՚ռ՚Ա փոփոխել ևո 
ոլ կարէմ։ Աո,իո,էս,լ Ո^ւք^Տ. էպփոկոսքոո՚ն յա/ոպիւ, 
•լորութէա՚Խ^ /""^/՚յ ՚՚՞ք "՚ Բ"՛^"^ է՚^-Ր «՚»"»՜"– 

^«,5,,,,^ Լ .լհ-արԽ ^ ■-Կ- «" ճ՞՛^^/"^ ՚»–՛՛՛՝/՛ 
ձէ,.ո 1,յ–ղղր.ո.Ր թլ վաոն 4»/..յ,/Տյ իմկ, ^ռ%ո,. 

սւսէՈ՚^որգութեա՚Ն, ես ուեիմ աստ առևաու^ր. վասՆ 
,.,, ■Լկյ^ւէք թՅ ՅՏ"՚է ասս4ն ս,ռ յայ՜աՆակ 

/,-,,. ... ,..,.... ահէլէղ^ռ և զ,ոո. րս իւՐ. ս,ոկ սլա– Ր" ,Ա ,,,.4. կս.րգ1.լ^ե՝լ վկի լ»»,;,/,,,,«,». լ.,իկո 

"–/"՚-ք"– ,»4/,. ևյս/ՆՏ՚։,1,լ՚նյ;,, ,,«,մե1,,,յ–ն ձ,^ ւ , յիմ՚աբակա՚ն և ա^^. ես կէ, ր թ ա մ՝ ի պ.Ն 1րւ.ւ^վւվ,մ։ ստեչույ ՚ .ւկամև քբ1,ա,,ոս1,. ,^^.,;^, պ,–թէ. ,,,. ,,.,,^,,,,, ,«», Ա, ,,/,« ■/՚ձ– ,,շ,ւ,,,/,,/, ւ.,,,.,.,կ^,.թս.%չւյ,,,^..,լյւ,.,..ւ....^ –Նիկէ 

./այւա 1ւսւխկ,,,.,.,ս՚1. .Րաա՚ււհքռվ^ ղւ^,կ1ւր» ի^բ՝ 

ձերգ դերաււսւՆցռէ-թիւ^ւ ռւթՆ ^աք. ւյ/>ւււրգ մեա 

կրէ,ֆ ղչւցսպխի պաաիյ և չշր1^1ւ,,,%՚ե աղաս, 

յ»,/.,/;,,է,4, կ, ւ,^րիթս.մի էՏ..,,սս..պ.,.,,–,,ւ, /,,.- 

ղա^ւարկ. ըՆկէրքն ք» զդ–1^վ^ ղչ,.Ն/,րաւ,,ւթ/,..Ն /,լ. 

՚;#"^^ ՚;՞է"՚^՚""/՚/՚յ ՚՛՞/""– ւ՚՚՚՚՚՚/բկԲ ։լ։՚1,րքդջ։–թ/։ւ–՚Ե և. ր1ւկ։ւււսւնյ 


1"/""յ ^^ւփյԱ ի ,,ւ^,սր1,,,,ր,լՕ, լ1–"/. ա/է */34 ^ ■/«ւք ■/•»՝■ ...»–».</,ք . ձ– ,;»ւ, ա.ս/^ք "՚^"/""՚""–Հ" 

•՛լ՛՛ո՛կ Կ՚՚՚՚կ՚՚ժք ,. »,.,յ™,ւ– ,,,,, 


ւԿ «,»յ ,»^յ^ 5^,,, ■/■- ■/.,,,. հ,,.–1,գի I՛ ձ,ւ»ձ /"–/՚՛"՛՛» *- ՚;՛"^^ "էւ՚քւք*. ՚է՚"1՚՚1՚.Կ՛ /"»4 «^< , .,.^.լ ի •ցյէա Տ՚՚շՕ՚՚՚՚^Ք է"/՛"՛–*՛– ՚ւխ՚՚ւ՚՚ւ՝ ՚ւե "."–յ< ■"ւ 1'Տ 

■^–հւ՚ռ-ււ-ր՚՚-ՐՒ–" "ւ"""ր/"՚.դ–" և .«,, /, ,-,»<. ,,»., 6»,/>>,;,<. վյ..ր,,.,.փ– ի ■Դ– 1-հ ■/■- 

,1«32– ՚– ^ 1833 ՚"՛՛"՛՛՛ ւե ՚ք՚քւ^՚֊բւ՚՚-՚Դք 7"(՚" 

ւրււաււչս-ւ, պաարխսրփ,, »,,.- 


",՚/՝՚»Հ՛/"* "ճ. /՚"՛"՛–՛/– վ1.ր..,,1.;. թ1,յ,,,ք է"֊չւ1՚ր |չ|՚^^^^^՚^ ՚Փ՚՚յՂ– ■է"՛՛– –Ր11 
,ք,,,...^Ա ^գ Ն/,1,,^,,,յ.,. 1.^իկ,.պ,.լ, /, \)Լ..–լ 

կղՓ ՚"՚՚Գ «"^«՚շւ՚ք՚բ^չ, աղջթձլ ա^ ակր վաս\ կհ– 
%այ կ.,ււս1ր%, կաթողէկո^ի-Ա Լ ...,լ1., Ի.կ Մ,,,ր../,– 
րռս աբԱղսւքն 31ա»ւքկ ասա աակաւի՚և, մթւչԼ ^«յ. 
թ-՚Աւկ"՛՝^ 7/՚՚՚"յ4 ,թ^ ՚Փ՚^է ՚ւ-Րղաղրոսթէ^՚ւ,. և 
յսց-Նյամ– դ,Ո,, կ ա,,,^), "յ./"//՛"/՛ ք–^~.կա%ս^. 

/3/,.1 ը,,,,, /,.ք »յ ,,,,,,,,,,/.՛, ւյ.ր,.թ1,...կ. Ոաայ 8օ– 

Հ^ա՚ււնԼէ։ վ^։ ր դա պետէւ . ձ1։րգ ղքւրա։րււ՝1ւուււթ իլ՚Ն հս 
ակար Ս։ 1,թէ հԱար խ.լ1.յ1.. րար1.^.,.։Տկ1.ք թ.. քյա֊ք րսձ Յհւււէ 
կևլ .,ա%դ1.ս .. 

սր,,ար1,ար,ր, քՅ^լ Հն , յամՆէւակ , թ,այ;,,ր. ,,,լ բ,.։ ՅՏ,,,, յկէյիահթ. սւսւ թկ ռք Ո""– եմ՝ դորօ$սոԱ և. Լս էւեռաէւեւռռ եմ։ 
Եա պա^է,ս1..ա%1, ս,,,.ր.–,. կ^^սակաքս Լ ա-է ..^.լ 
աԿ.կ,,.րՓ– է– Դ-^ք է՚Փ-տԿ ա–,.պաա^ա^ կա– 
աարե, րղ^րայ-^% .,ա..,/1,,,,,,/,1, »»( 0/,յ;է. 1,,,,ի. Կ–՚ւ– արէոՐ հրթա ,Վ կ,,. միյ– ղթ,լ,.^րէ11^աքք ,,,է>^/,1, ,ն,,,,^|Տք . ,,կ.,,1լ,. ՛լ • Կ""՚՝";/կիա^ք ■5"՛/^՛՛ <■ Փ'1 ՚^Ր՚ւ1"֊ .թկ Նթ, 1,.ա,^,աԱ.լ /. ..../, 

^ա^,,ր..թ1,ա,դ աա%1,լ » ա/ւպխդ .էսեւ^ս. փա. 
, ,շ. կա.1խ. ,%ալ, ,/,,,.1, ,^ւ^ր,,,կաս իօսք քո/որկ^^կ, Օէս, ս^սր ամԱ. 
ես ղձեւլ վսա՚Ա պՐւր կ"չեչք(ւ քչնգ ՚1.ռս,ււ առի. ք^ 
եւսռ-էսյսւրիք կոոմսւ1ւռ՚՛ ս– մահսէէ-աեդ ւսւտռւե մւոհք– 


«րրա^^ն Վէճ;թ,. ղ/, միայիս, լէ^ի 5,,», թ^ *. | 
^յլ%ա/ն կ,սյ–ս ■հորի ՀէՀ;ափաո^ո^թւ,^ն կա րկհ •ե""^ "1"ս ^ ** 

դոևմ՝ Տւեռռւմ՝ ։1եօր 

,834""՛/՛ I՛ Տվփփ–՛։ ղսչյս բոքոր 
էկրութեաեյ,։ <,..,% դա յ՝ա%օ^ 
Ի \^ յու.՚եիօի 


քքՏաղ^ւ. ռւրե^ չլնկա ,,,,մ՝սԼա՝Ե ապրիւ^ ա՚ււցևլւ՚յէՀ ձեր և սփռփեչքսչյ. ի ժսւ,Րա%ակէ, յռրոսմ՝՛ պս 
կահ եորսւյրութիլյւ սեր իււ.ռւիէէ–թիւ%ս յօւրա 
ի վերս^ ա%զղասա 1)րբա.չհակս. 

^7՛"՛"^՛– "ՐՐ^ ^Բ" դԹէ ՚քռւթիւն Հ»,սու.չ/ա%Լ՚ն 
1երո։ Ա. ւ/^ ամ1^եոռէ^է% 
գռ^ եւՐ Արբադան ձդրս^ր, ղբաիւակ քւՐմկ, ղէ գկթ 
ես ա1ւմամե 1ւ ՚^1՚Ո–ի դտսԽիւՐյամե՚Նսւիկ, բարեքւա– 
՚նեմ՝ յիանդաւՐսւխ ււձեւլ, ե. իւնւէսւկցիւՐ ըեգ •էՀ/^1 ՛Ա՛ 
՚եւռքէփմաը ղւլաստութեաւդ յանձ՚ււ ս։րսւրեսւլւ1եւլւլչս– 


. լթԼլ .. •,ի ւսեսւե շիհռէ^թևսաէա է պպւՆսւո–ռւթհւււ1ա ւիք սւնդ Լ. 1°ք տւ^օյսէլ քայց տբ^ավւրս և ,, յ4 ււ^ւի-ռ– Լ ղչփրտ այԼ՚նեց. աշապա սրքոյ ՚-ր՚ս "ր յ՚՚ր տ... .րբէ, .իրէլ .. ,րրե«– ■Հեէոև.ււէրսւր 1ւ. Կարրեոու կոլ. հր (• ՎԷՐ'11 ՚չ1«ւ՚՚ր–3 Դ^՞ոէ ^ "ճ /■ 7/'ձք""""–՛* 

՚1"/յւ^յ փր–՚^դ"ղէ ՚՛")՛ 

Աքգ աողէքրւլ կամԼյանթ ջհթհրըոդւ, ռսչագր»,.– 
թնա՚ևլւ Նեռէււորէւո՚ւււ֊ք նռռա <1։սմւ։ւր, որ թ1^ սԱոով– 

^ակ։սռ։ս1ւորէւներէ Հեէոև.ււէրսւր 1ւ. Կա 

ղայահ ղհրը^ Գով^-մս՚նկսի կաթ^դիոսաչ/ււէԱւ^ 
դռրհո^յ; Լ ասկ^՚Ր՛ ՚1՚–ս պախար.»կ1,չ«,է Հ^ս/ե– 
.չԱրՏ. .Ար^կօի կոսսակ1,^՚,.կի Ա.նսՓ ............. 

՚եու-մ՝ կին բոդռքաւ.որՆ/,րթ) յաբոէ-չյահ խռովռ,^. 
թիւ.%՚1,՝ իբրԼ ս. Աթոռի պաառվ՚ն ՚նաիոմեձա^որ 
^ԿւԼ ^ե ք՚"շէ"՚–՚ք կաթողիկոսին կլ (( անղ^ասէո» .»- 
նո^ս/սեչխ .խղթել, որ «այենք-ն կլ որբո^աՆ .Րչչ,.,. 
քո,լև սբւոոԼսիբեն այսուՀկհաԼ բ ա բ ին Լ 
նմ՚անեՆ իսկական ք ա ջ^ ^1^ ռ վո ւ ին, ռբ ի ւ. բ 
կեսէնքն կ ււ% ռ լ մ՝ ոչքսսւբնհբի ժ ձ բ այ Լ֊ լթւ –լ1,,ար–։,ւր1,–։, դո,յլ1,ր1, գիլ,,. ,մ՝,,,՚1. ւրԼում՝ քք, ,,ր Ա,,,ք,,,ր/,,,, &.,ւք,սկռսւոսն կլ քւ/սւխար,,,– 
կէչով^ է 1,,օ,,ք./ էրկու. կոդյի վ,,,ր,/։,ւ1,քԱր1, վէր,,^ ՛՛է *՛ "ք /՚*՚քճ յ՞լյ^" .ւլէԱլկ Ն/՚գ՞ր ՚՚՚՚ւհ ,.է և 0..,/,./,,,,»,,» վաբ-ձ 


,յէ.. 6,,,^/.,,.,^»,ն«»յ>յ^ յ,^ է^յ՝^ եբևա՚էվ, վէ,7քակ1, ա,^ա^«րդակա՚հ խ,,/Ն,,րգ . 

և 35 թ– 1յ,,,ջ«ր,ւ. ո^ր տ,ո,.յ–կ ւ8 ".^., Ա.ոև1ալ 1Տ36 /Յ..ւ/Տ յ-ար^փ I 1 –/.1. <". */• 1.կ1,ղ ,,,կս, 


՚^^հ օրէ՚1,,,,,բութ1,ւէ,ը–~քՊ«ըյէՆ1,1։Վ ,՝ւ.շյա 1թլ . թ,.ղ1,կպ. . .^թխՆ.վ 


րս,,. 8..վ.Հ,/,, \«^կ,... ^ր^ւվ^լ. »,»«,^,,,նն». ւպիկո,,րսը, ,8»^<;,«է,1<յ՛^ Հվւմցի, 
Հէա^ակ ,/. \Տ,.,,ր^–1,ևա–հ%3, 6«^<;,,,«,<« վ. Վ,,,,,,.,,,,– 

Նոր »/,ւօ,չ Հ^փւչւ րու.Ն –կ^ւքից դ,,,,^/) ք։֊ր 
առ^ջթ, ,գ յւհ ,,,/,ւ,,,^»ւ/9/,ւն, (ոգևոր /,^..«.– 
1,,,ւթի–հՆ ի^ր Աո^րույ՝ ու%1,1,,,,,ով^Հայ յ^ողովշդէ 
կրօ՚Նակո/ն և ըն,ոա%էկո,ն կէա1.քք, բաքչչՈոթիւ^ և 
քարդ պ,,Հո,՚եջ,1,ր/,ն րՆթայք ,,,,ոլու. /,^,,,ւ,ւ՚;.(,^՝ դարէր/, ր1,թայքոլյ՝ ,, ■""■ԿԻ –էհ կո,յ– «.%.Ա,ւ><Հ.«« -//■/■ ՚* Լրաւ^ձա և. աո^աջնորդ իւբ արՀակահ ^իո՚Ար(, և– 

Հ 1գւ«շ1ււօ՚1ւապ(^ս չէ–, յա/աարաբհլ, թ^ որ»՚նք 1.Ն էւր 
* յ^էյ..ւ%».& պաբւոսւղի կ,,,՚1,,է,՚1,եր՚Ն և ,,րՏՆք էկա– մարդկա՚եց կարհիք՚ներ, Պա յ՚«սա և յ,,,մէ,,, 

«րթ^ւթի՚ւԱբի՚ե և յւղձ^ւՏԱբթ ,11,^ ^աբակ 
IX ս,.ս1լ սխալ ճ,.,,սկ.,ց,ղ^^թխ–լԱբբ, կաՀքլ և 
ւււևՅ,՚ևս։կւււ՚ե ռ։է։Նււ։ղա՚1ւ էւ/ւտ։ււ^^բռ, Լ. կււ։ււկ։։ւե չկ՚^ք 
թէ սԱլ բ-չորիյ սբք,մ1, շյ,,,ո Աո^^էլ 4 ^ "՚". - 
յ»ւ,/–Հ /,),ք5, ւկԼղլցթ,, հբբ ^բղէ-1, պաբաադխ 
կ,Ա–,,.%.սգբո^թհ..Ն փ^իաբ/.–,, 1.շխ.^,Ո; կամայա– 
կա՚ևութիւ^եէ ի Հարկէ <, օբկ՚էւբ ի ձէ,ռ.ս աո^աջւոբ. դա^. կլԲ.ռ •լ թէ բէկի Հ,պաս,ակ. Ա^ա թկոբաևղհց հ՛հ ձադԼլ այն բադշ 
,1աթ1ւ,. անխ,բ,քռւթ1,^՚ե՚1,եբ% և– չաբ/ւքնէբՆ, ոբռնք 
#1;*յ Ւ՝Ըր ■"/.■/՝""–«յ"՚Տ֊ «• կև.^մ–թկ Հ,այ 
հկէՓ-՚կա-ն-նկւ, և թէ Ժո,,վրղ1, կէակի ,1կչ, 

ւք^՚Խսւա՚ռգ վ1,բջյ,՚1վ,ս ամ՝,,լս՝նակա՝հ բհաա՚հԱկ,.^ 

1,1Նճբ%^ր^ք, –^աս՚էւակա-հ թս^ակա-ԱԱ րթ է՚՚իֆլհ– 
դ^ առարռբդ %1.բսկ« աբբեպի,.կ»պ«ս1, ուշաղբս^– 
թեա–,, ա^աբկս/ւ կ ղաբՈլ Գա-լ^ակի յաիբ,րս– 
թեա% յկջ^սսվրբակա% էբև^յթ .^«^^ս,*, (1,«,/3»լ»ւ– 

թ(»–՚։.բ, կամ– 1,բկկ՚։,,.^թ1,^՚եբ, կկ՚Նղա՚ւվ, կ՚նռչ^ <^1,ա 

.գասիՆ յի հբկբոբղ կթ, բեբէ^լ .,,աՀ^ելը, Այգ կռղ^ց 
^լպակ,,,,, ^ա^ալէ ,,բս,ք1,,.Ո, կբ Հ,աս1,լւ 1,յ,), իկ Մ,ւՀ,ք, Աթ^^չ, կ-^քին ....^/.«լ ԵբևաՆյ/, ^•,ք/1ր/, 
ընսւա1։եեւսՆ կհսէհռըւ Աւ1՚1էւռյ սւօզտետ՚հ ււս9ո^ւվ՝ 
^սւՀ^խաթոլԱա՚ււյւլ Հ^է՚եյ պաշտօ՚էփ մՆ,%եը.ւ. օրԼ– 
Րհ "վՔ՚^1գ էր –ւ^կէլ ■ևկաս,ւ,յ,ւ– ս^զ 1լ–րէքլ– ,,«,, ,»ր% Նի%հ^,/^,,ք, Արարա^էա՚Ն Մ,,/յր Աթ\ 
ռղ, "1»^»ւ,/,<< կյէահ-էվ,. Հ,էս,ևեալբ. ,Ար,ր,րև 
•ղրալւ, 4 վ1,7է,,,1ւ ^այաղ^է /■•1,,^կչլ,,^ քաղչ^քիս ի 

կ1,ալ արմԱց և կ-՚Նսկ, և ^4., ղՀ^ե^է ,»,» Հ^,*^, յւռրԱէսքւ րԵթառռ՝ որ ՜ճւսրէսկսսււ Հ– յնկնղէւ– հ՛"–՛ «յ1,,,լ Հ,«չւ ղ«րհ1,լ "1ՒՔ՛ երկսւր ,հ1.լ ...ղղի՝ 
,չ...րյՆ.–Ա, եթկ այ. 
նց յ,սս,ու.կ խո. "•լղիս, ու՛նի յԼձսո/եհ 

՚ն, միչև այնու.^ե.ոև 

էրթ-ակ սւԼնսդկ ըեդ֊ 

.ո–եօրկ1.»սթե,»մբ ԸՆ,չՀ^ս/երական դ»րհաւչրութ1ւ^, և ղօրութիյե 
«.։ւ.հցռղ կաՆհ՚Ասպրութևա՚Ա պակս....ւթի^՚ւվ.չք սսփպ– 
ուահ՝ վիձե.կ՚1,երի .սռարորգ արթեպիսկո-րսհերից 
ոմւււնք փորձեւ Լ՛Ա քէրէւ/նո թևյԼբօսմ՝ ռա՚եսւսւկ՚ե ժէս– 
յ։,.%ակ զգացու^ահ ^ 

կսւնռս1ւԼր կւսմ՛ ^^սւՀ։ււնռ1ւնր, ոբո1ւլ 
սաՀ,Րա՝նո,Ա, բացակս^ութխ՚նը^ թ՚՚4՚3՝ շլ"»^ք՚^Գ՚"՚ք 
Լլ ռւ՚եռորձադրել^ Լ՚1։ ՅնւսցԼչ ՚եոյ՚ն իսկ ՚էւհրա ՜Օրռվ, 
^լ5,(1,.,լ»^ պաւ.ս,ա^«ր1,լ 4^»,4«,(,^/3/ւ յ,. 0,.,ո«, 
սււելոոգ չ^՚Կք ^ամսւբում՝ կւ։։ոռԽ ՛էի կէսնո%սւղրու.– 

թ/,^–ն,\ր ֊.«ւ.,,* 4, ք "^ />1՚«<" """•–"՚» 4 թկթք 

71–ակ,,,^թ՝ ,։/, /ղ,^ ըեհ^կ.,,։. \^շ.), յու^,վ«,րի I յ. ա^.^Նջլ, Հ^այևյԼ.տ սա՚^յ;»՚սել 

ռրոհօ տնեէե1է ւ1^ւհչհ. .,,,,,,«*,, ադջիւր,, Ա-1 


՚)"՛™ ագչկա՚հ.յորմ«,յ՝Հ,,,ա կ, պարաի՚Ն ղալ ք աՀկա՚ն ս^ (, , ք 
երեւյփռքսսւհռ՚օ ե, սերձսւէ^որ բւսրԼեււււԽռ աււ ւԽ։ւէ 
Առ.,,ջն^րգ՚1. ք-րկրի^ Նորա ղի,,,տհ,,,մբ Լ հ../1.օ– 
թո^թեսսֆ և վկայս.,1րո.թԽ..դ ՚1.շս.%. –/^յՀ^. հ...– 
հոՎ ՚նշս/ե դէ՚ել թւ-՚րչյ ղրոսթեա՚Ա Առաջաորդի, 
չկ վ«՚)1ււո,.չ^ Լ վչո..<՝նդ յԼհ։ 

՚։.ակՆ՝ հկհսցե՚ե «,«. երկրէ, Աո^աջԿռրղի ,քօաէ>, (,,ը1.դ. 
րհսյԼ՚հ Հ;րա>Ո^՚է..,.ղիր. Լ ապա պսակԼսշ/ե՚ե, 

յ. Ցռրէքամ՝ ադայհ ՚եշս։՚1։էււյաւ. ըստ կա՚նօեէ։^ էկ 

^քա–1,չխ լ ա,լչկա–,,՚Ն, ,/( ,«& ^,,,,,նյ ղոյ ի յւվխ 

8. Ջ( պատկա՚ևա^^բ՝՛ ՜հախ հահու.կ մեկ «.ւ//(» 

յ.,,^,լ ,լող..,1. պ.,,,կ1,լ և ղկ1./, ,^,յ, .,^1», ^^չ,.,– 

կա^ Հ;ար,,ա՚1,ի ,.,^),Տ^, 

յ. Ի յ,ս^,^րՆ յիսււարաթւ, ,ր է կխրակ^ , /, լ-վայ^ գ-ւալ լ. Ա. աուր ւսււեհ։՝ բեսււ. էք; Հ/ւ/«– 
.Ո.,՝1., ,ք՜1, .Ահ յԼղք Հ, 

10– Նռրսւեթ էրէխսշ^Ն՝ ւառ-է-րՆ ութհրորւքի 
,կաես^. եթկ ^ի^ա^դոտի..^ սքատաՀ^եալ լբ1.ի. 
յ/,՛ /, 1.^% ձնձ...լ կկո՝,. ,1կրս.հ.ցխ 

11– ն մի սէա՚ււ հթկ պաաադ^Ա՚Ե չռրս Լ Դ՝<.գ 
ձղբարթ, կարդեալք րյ.ա ...շ1,,ար^ի ամ։,ւմնո^^ ■։,։. - աՏ– 

բ՚1ւ՝ հունի՛ն ւՀրսւմսւն յհնէէւ. ուբառԿւսւ քսւ 

՚է֊րգ՝ հ ՚սւօւն՚ե 1ւերսւեուր հփ/ւի էսմւաԱԱ էՈտրՕէա^ 
աւչ,ւ քս, –,,.1, "•^ա՛ ճ""" /"/"" 11աձ""–լօր՚Հէ՚ռւթ1ււ1ւ և. էւարււ՝ բա՛նի /ւեչ^ւՌրձձնար 

յՏ– եթ^ ուրոէ.է11է տ՚ԵտՆկ աղքւոտի ձՆռլեւք դա– 
•֊"՚Կ "/"""՚"կ/՚յՀ–. վ^՚-՚ն ՝1>–րս՛ ադքաառւթեա՚ե կբՆ– Ք'''-7՛»/՛ 
պաշա « 1Ո՚ 


խսչՐ, ս.՚1,ակ Լ էի՚ւՓլ կը1ւք...ճ,»Հ)բ »/// ողորմ՝.. 
.է..րձս ո..–եի ,^։.կա(Նո^լ1. յԱսս.,,ւ.հո, մեր, 

քօր՝ ռքոււ՚1ւր .Հիււս՚եււութ1ււ.՚ն ,^1-/1, մանսււսւ՚եէւ ըՀ 
,»..,Նք.քն Հ;ս.րկաւ,որին ^Հ^ի,^,.,՚ե.քն ղ^ո։.շացոսը,ս%ևլ 
ե. կոչքււ պ^աւ^ա՚եաքս՝ ղճ^իէ.ւ։։՝ն.էե Լէւոռւէէովսւէ 
օւս՚եե. ռւաոս 1"–Ր՝ "֊ սահէեւ ւսրմւսԱաւոր յ1։1..1ւս 
Հ^դւ-ր թ^շլ,,կի ■ք-րիա,,,^ ,/;..^յՏյ, է ..,^ձ,.,«. /, 
11ս,,,,կ. , է,,,«, ,ւ4ձ, ՝,լ աալ .^իւաէպԲ ՚ււախա^ւՀս իր յ՚արմ՝– ՛ա՛ծ" 
–Ր"Բ՚"է ■ .,,,*, ՚/""յ ,% և 1,1. Լ դկՆ/,՝ ^րմա՚հաւոր ք~.»/,» հ^գևոր^ 
ռ-՚էւէք^-^իէ-ա՚եդ՚քւ՝ նււ/խւէէ1էւՀւյ յեձադւչ/հ սռ^րբ 
Աթոոոյ, վս^-Աօրկից, եկկԱցեաց՝ վչսրմ.սս..ս%ց լ 
աղքաաաց. աքսմ՝ 1,,ոդյ՚..սթե..,՚Ա՚հ իմասառն քա^,..– 
^"ծԻտ ^ րարե,.ւաշչո րԱ«.ա%եաց .^«/«քա^/» աո%հ^չ 
20. Ն՚եշեցհլղ, ,,.կն՝ (, վերայ մեռեչոյ՚ե ձկձալ 
մարւքկանռ /ւ՜նքնին մի՛ րամ–ա1։եսըկ դրայՆ՝ .սսևէռւԼ՚է 
թկ դէ՚-ցկ աքա^ամրոյր արկկր. չէ. յս.բմ՜ս.րէ 2 I . Ցորմամ– ՚ւ/ևջեչքելղ, թաղո,,ՕՆ 1ր..ս.արի՝ Ն,^՛,. 

ղոր իչ^պատկա՚Նաւ^ռր ուտեյիթ Լ ըւՐպեչքքք (իի– 
ցթ բաւ^ականք են. Ի ՚եռյ՚ն օր վամհ ^այկհրո^թի 
մի՝ դեաս^ե՚ն ի առւ.՝1. մևռ^ելղյե^ ղէ (, աո,.%՝1. սչ)1.՝ 1չ"ւու «. 1^ 


՛լ՛ 


"՚ւ-Ա" 


և րյՆլ1>ւոյ. 


•ւկէփ 


•^ՐՏ՝ 


ւթԿ . 


.պ, 


կ,..րող,.թլ,.% ..կ 


մե. ււեւղ/1է, ոսէռ կսւմւսոկ ե^֊ր ասւոկ մԼՆսւրսւ1ւս ռարե– 
կամ։,,չք և– գրացե...ց Հ,այկերու.թիւ. վամե այս,Ր իրի 
րադոէ-մ՝ ւսնպւեբ 1էւեդրեո1ւ1ւ ի մէխ^ տրտ՚Ն^ւս՚նօք^ 
թկ բարՏ ա,ս թ,,,րմ^,,,ո,,,ր ^^.էրո^թի^ւ,, յ»^. 
անկարւ,^ Լ սչյլՆ, 

.սշա/ւէլ, Լ աւ^ելէ ,/,- աասւռոււրււ՚եքււռ, ե՚1է ՚հյ,ս1ւռ V՛ ^ Ձ^է՛ էԼ՚^Կ^Լ մ՚աէւաւա՚հդ ի խնջյյս դՆաչ։ 

շյ. ■Բ,,,Հւա%,,/յք՚ե՝ վւր^ակա^ Լ սր։«յ^Լ պա– 

Յնասցկ I, խու-^՚Ա սք,,.րր Լկ1քղհ^ւռյ.յք,րժամ՝՚եոյ՝է> ք..,– 

Լ յիւս քա^աՆսյ^Ն ձկձււյկ Նռրա տեդհ. Լ. իկՆ 
ւՈէաէւոկ քէ ւռույե1ւ, Լ. միլս օքսյտ։ւ/ոս։գ1ւչել^ էւգռւշււլ– 

թ1,ս,,դ ՅՏ— յ4. 

2 1. սուլուր Նշւււնադռռւթե 11111 իբրէւ. ղ՚Հսւրս։ււ~ 

V՛"՛ ճ4 )/«7՚ճ"՚յ֊ հ՚-տՐր^գք ^ ըք-ւ՚՚լՂյ ",.«."/.."օ– 

ւոռ1.թ/ււ.1ւ ծունր աեոաներ ՜– աււ քւ"ղցրեոբեօք 1ւ֊ 
մրգեռինօք կսււոս՚րեւ նշչււնսւգրութեւսն ՎսՈւկ֊^սն՝ էւսէրկեգէո րէ/պեւռէՀբ րո<ռ կսւրոոռւքժեսէն կււււ/սէւյն։ 

շյ. Վ.ասն »պշէկ առնչղյ՝ «(աշլոխ ասաչյԱւլ 
արջն՝ մի՝ լիչքի դթանոսսգար Լ նմ՛ան քրգ»–^. "«■յ/ էՀ՚՚ւ՚-ւ՛՛՛՛/՛ քարձրադՓ հ"Գ՚՚–"Ր ՚/."»–.«^"/. 
ռաււսռն Ա.բարսւսւե։ււնք սււս կռռմռւ.՚1։ս ե֊ս էւււԱպէքՓ^ 

ւ1^հ1" ՜ -,< «41, թ1ւա% Լ 

. կնռջ. և 
•VII։ է"–՞ "ճ ,ո<.մ՝ «,«.% ^^.«/, ք^/ւ ^էո^ ^։,այթրութ1ւէ.՚են րԱ 
^..փս\ Հ,.սմ֊ս.ր1, վհց ա,^ր1, դ^ց. թար;, գ,,յՆ.1 

կաըէՓ՚ե < վաա-ւպ սլ^^–նկ«^թ1ւ,,,՚1, Ն՚Եա՚Նէլ, 
ս,^–ե, աէր ւԲՓլ –րգ,.ոյ և .«,^5.. 

28. *,,,հա1,այքՆ– յ«,..յ41 ,,Հ,.,լ,^րլ և ,,,^/,,,,– 

ի Նաէսէէ^էւսա սուրբ պաՆւսւրսէգ մսւսւուուււ՚էւեւ պսւո– 
ս,ա..որք 1ն. .ք/, ւչսա .,րոլմ՝ բաւակաե ք,ս^.սէ.սսք 
դաա՚նին քչնկհրա^ևաւ,^. սչյչԼ՝ ՚նշչս՚Կաւոր ,ս,^ուրք1, 
րստ չքուչքաՆհւղ, ահարակիՆ՝ յեհ Լ կսկսեր ակա՛ն 
.ռ,կպի՚,.ս;. ս.՝..է.ս.փաԱ կ.......սր1վ ղհ լ..ս. որում՝ »/3/,յ. ,,,ի ա-լի-ւ,. ..–շթ ^–>1–/Լ «.էո-֊ւ/՛ է ու-՚եքնալ Դ կար– ^Խ,։.թիւ ^ով^կամն՚եու,Ր կր ■հա ,ւհկ..վ,,րո,^ել Լ քւա ՝ չէ՚՚՚՚^լ > ■/■<*» .,թւ.. ,,ր. ,,,,.,>,%ք/,1,, .ր 1,կ1,վ.,ւ.,,կ..հ.֊կր.%ակա–,, ,.ր– 

ձ1,ր1, կա^աւլ,,,ր,ւթխ՚ն% և ,լ111,ո.%1,րւլ յա՚հՏհԼւ^վ 

1.կւղ1,.,ակ..% վար«,..թ1,ս.\.֊ Հ^«/,1/.« ^./"» .,."/– 

աւորւււ-թէ,–։։, Լր դր1՚լ ./ <« ր ., Սք յո •. իէ.ր եկեղԼյու– կւ։յրէւ1ւբ1ւ ե. օր1^ռն1ճոհ կէււյ՚օւճսդ՚Նէ ք՝ւ ■օտ ,,,/,- ^,,,երյ Ն., ւ^,..րկ ղ^խկի և Շ.^հխ,.,թ..^1,/,.,,կ 
վլ,,րգ,.էս,է.«,՝նէրթ Լյա՝1.ձՆկ Ն,,րաՆ^ Կ՚՚՚Ր^/՛ Ւ՚՚Ր՛՛՜ 
լ,^ եկւ,ւց^կ,ս–,. կս.–,,ո–,,,.,,1.րքլ. Թէ ր,լ </,), >»- 
կանոէ.ւՐ է^ռգևոր աա/աւՆՆ Լ ՚նռրւււ Նախագահ ^"Հ/՜ 
րապէս,ը կ,սւ,գ«.^«ր,,^^Ն ք .,է,,.1,,,,/,^^ ,,ւԱլ,վ, ^ոյ^ 

Կ ^^լ1... Սթ,,,ք, ,գ կ.,յ։,–,,–,,, որ դրկ 4 ,Տյ7/յ– 

%..րա1.ա,,1. կ..%.ի..,,.ր1,.,^1.ն, .ր 4 ,,,,,,;,,,,/,,յ./, 
փ,»րա.ռ,...ա. կր խ՚եււււհլ. Ո է1 յ, « վ^Լ ս, Լ բաւքոսէկ, յօ– 
րթ,,,յ Լ ի կա\ո՝Ն,,,յ Հ,յ,.«»,,,,»1«,»,յ, 1.կ1ւ,,հդ, ոյ 

, 1,% ՚էւո. "■%." "՚բ 1"՛"/^" ՚ ■։ք...յա՚նա և յսչյ,,,՚եիք1, ^«ք ^^ւ ըո»։ կաՆռՆք, ^ա^,զդ.,,րձ«,լ, ու«– 

իրով^ւ. II ,,ւ,կս,էյք1,րի 1836... .//.... յ)"Աս,.,^ 4 

ամՆց իր,.^ 8,Հ>114. վ..,ր.լ.ս,.,1..,....^;. V– և. ՇսւՀ1սս։թու%1։Աէեււ ի յսււս։ աձէ/ •վէկ յերևքքչի և յւսր՚Տա՚ՆաՀ, էր,,՚։,,,–1.ա1րմն յ;,,ս,ւ,%ս Դք՚Յ ("՚*՛"՛՛""–՞/՛ •1–՛– 

ըսս, ՚Նիւթռյ՚ն ա յլր,^, ս.^ /, վւ,ր...>,ւ,լ .^,,ւ–,,,վ.կ , 
"•■ք՚ոյհ" "՚ւ՚ժ՛՛ •բյ՛ Ա՚եՏլ՚ւ,^ ղոր1,ը ■է ■ 
1^^^»^ և Շ,.դ,,,,թ,,1,է,,,,կ1, Տէ^–,Հս,..^թ/,^ն/,յ 
վէր էր. Լ թէև. ս,1սւլ էկ Մ,,յր Աթ^ց, դրտաա՚ւ, 
թղթերոլ.մ՝ յի տհտրակ, որի պ, քս,ն/, թէւրթհրուէՐ 

քաեչ^ւր խն՚չր/՛ ՚^/"^"յ ՚/ւռրան ^ԼրարԼրեալ կաՆռՆ– 
ՆձրՆէ որքան յ,,^ան/, էն //անոնաւքրք/^րիչ/, /.«յյ թք,– 
րի թողս,Ն մի դորէք 4 սւյդ, որ կարհել կ աալ^ո, 
թէ 11,ո^,,որկոփ, թք% էլւո^ռով^նկէլէ ,«,), ՜ 
մհդմ՚ան^ թկ իէ^ր կարողութ իւնիյ վէլբ դորհ կ 
յաՆձՆ «.™..,,5Ն Լ թողել է, 

Կ»,.ք»* չկա,, որ էթէ յէշէալ երկու, փորղա– 
ւււեւււեերն ւ^ւդ դււրՆր սի1էէև– սւկգւսէւ մսւհւօւաւի Հաււ– 
յ/"֊& քլ լքնէթ, ,լարՏւ,,,լ այղ չէր կարող րա 
նալ ւղաչ/ուող^ (.ոկական ղէքռ^արու^թիւէւն. հէաևո 
րուր Լ ոչ^յի արէքկէ չէր կարող^ ոէ-նենաչէ Կաթռ– 
,լէկոո և Ն/,նօղ չէին կարողանում– ^աոկանալ, ,,, 
եթկ մեր ևկեոհոու. օրկսօներիո ե. եոէնօննհրիո շ՚։ւ աեր/լ կ 


որէլ 


ա–։^,ոյա 


ոյել 


են ւ 


Յնաւյ 


,,հն1,ր 


՚ էլ 


"ւհ»՚ք հ 


,յա,ո 


աԱլ 


արյ 


ոնահա. 


աո, յ՝աո,ևն, 


՚ղԻր– 


նէրէց,, 


այդ . 


,*^ կ 


ռ. 


■Է՛ՐԳ– 


■է<"–Ի 


...չ/ոո 


աո^. թէ,.նը^ նչանակու^թիւն չուն/, եկեղեցու, համ^ււր, Լ 
ոլ էլ Դ կաթողհկոոի և մի Աթոդի 1,րա,.»ւՆ^ն էր ,սնյ ■/~յ»^* ևյւ աէէաէք կէսնռ1ւհեբր «եւս– քւեքե նկե ղեռի՚ե .ռրու-թեւմւա վերահեր Աքգ "՚^՚լ 
յխչի, կարոէլ կ իւր ..զգային <էո. ղով^ Տւեււթռյ (^ւաա սւձելՏ կսւ՚1ւոե՚ն1ւրք եթէ կսւ1է, 
և ^աէ;մ–«,Ալ ՚ե^րէրւլ, էթէ է,իւլ չկս^, կ-րէլ է– 
Աքւէսք^ս ^սւէյկսյնռլյՐ կր միայ՚հ ՚է՚երս^ս Ե.է Արգէխ 


, ու. ււ.,1, կան^ՆՆէր/, •&Ր" ,1։ս։ւլւդա1ով^պար^ 

՚ւ-կւ՚լչ թռէ– դր–.մ՜էր ս,^,.,,.1,.կ1. •սկկս^,^թլ,.դ, գ. 

ււմհ՚եօրեւււյ Էս1ւդիր՚եեբի ^^ամար տվհ– 4– վքււ՚ակԱր/, 
նկ չ^ասակաՆ 
րասորոդեւ ւրւսւուեեսւոԵ ւո1ւօրկեու1ժիէ.1ւյւ։ \ւէւսեսւ– 
ոոոռւթհէ^է^հրի տսւրռերու.թհւհւր մեՆ է ե֊ ւս1չե– 
յս/,ա%1., Ոհ Հ.,ւ,րա«,ե,,.լ չէ ,,.»,,ւ^ թէ /,,,,է,»5,. 
՚ևէւրից շասսւերը^ ^բաւչմւ4ւտաբ մամ՝։մնսւկէճ ձհօքռվ 
ա՚1ԱԱ^,ոս.ցհլ ե՚է,, վս,ս՚է,որռյ Լ երկու, կամ՝ երեք ա՝1,. 
ճերի 1էսն&1աԱ1 ^ ւայօէ ահեւ մասէռեւէէգերնհրեց քւ՚ւ՚ք 
որ ԱհւԱէէԼա եււյ ՚"&՚՚լ 

աեղ~այ. 
քԱեռւսէհ՛^ սրռէռգրռլսւՆ ձ. սւրէքւօՆւ .եդ^ դս ղդակէւ ասռէ,մ՝ կ, թկ 
ւռլոո կա՚եռնագրռերր դեռւ վեոսէ ահւե՚ն։ ւկեղե^ս. ։ոո»–թիւ1ևոմ ֊Հրէստսէրւ 

րագռքն իշխռւՆոտեա՚ե ա՚ե-Հոգո^թհա՚ւ 

ռւստք։ պկտք կ մողօ>է^կաւր1ելքն%եւ ■&- ,ւ. և ՚ՐԲ՚–1Ր ,ւ. 1«ւ. հ,«յՆ,ր, ոբը, ա^րարադդսւրաբ, չէբսու^րձ^ւկ, 

յկխէ 19/.է կաղքահ օրագրի Հ;իյ;,,Ն վևր^յ 0/,– 
՚եօդի անդաՅներր գռրՆամարակէսն ւՈսսեր՚1ւ իրա1ւռ 
վեբպյ բաժա–եեւ«ւ, միշոցթ Գս,ա..աաա–Նակա՚ե մ՛ա. այլ՛ն րքէսէռէ-Ա է եեեոհւէւսկւսե կ՚ւէ1ւոԿէււռիւոռւքժեսւն։ ■ք-ււս"՛՛՛՝ 4« րոսթի,–՚Ա՚հ հկէղեցակսԽ կտ%ո՚։,նէրի 5,/, ամ՛ադ՝ Կար. 
.յ՚ա՚ևակա իւնդ^ր՚եքւր, քա՚եի ռր ւ1եհադոյ՚էւ 

կից վաԼակա-Ն-նէրից ա^ելէ կարևորո^թի^՚և կի՚Ն ,, 
լէ– "֊Րիլ ՚;ր–՚1՚"–րէլ պա^^ա՚Արերխ Իւ,քլ Կ, 
բեց/ւ՚ե սՆռէ–էս& 1ւ– տռգռրռ։.ած սւգւսՀ^ռ<.թձա՚1ւ էլ սւր– 
Նաթօիրու-թհա՚ն ա^տերռվ^ ժի Կ"՚1^3 ա՚հՅ^ատուր 
1,ղլ,,ւ. ^էպհական ^արսսաւթիլ՚ն ■//•ղեչ^ւ– անար,/ 
Դից՚Ակթ, ,//,ւ– /,–,,.//1յ կէս ա^ա>, լէ՚նՆ^վ^ ԿՎ– 
/,,,,./, կ^^^ակալէ յյ,յ ,,,»լ,,,» Համակր^լթ էւ՚Լից Լ 

,,,,,,յ.».,,^5.»––/3/.յ,^յ՜ յ՚աահ^^յ՛ կ,, ոլթկ 1.կ1,ղ1,. 
* քարէկարգ^լթին՚եէրք վէրա,, որո՚եբ 1ւ,ր, ■^1Տ10.ր ճ՚եհա^կա՚եալէ իօ,,քէր կթ, տ/լ խր աղ– 


որ ա^րութիւ-՚ււշ դարկեց ՚նռր 
րթ՝ կաս,արեը.վյեորա 
ւՕւՕՕՕ Ր">~բւհ փ"է՛ տաւով^Հա ՚՚րգ" ՚֊Թր ՚–"^ " :* . Մա 4– 1856/» 375° Բ-֊քւե դա՚աարա-Նխ յաակաց-նւ֊ 
քոԼ հջ՚ֆահգ ււթօգի քքիւ^ա՚ն^աան պաՀ^պա՚հու 
թեա՚ե համ՚ար—՚ևա մաաձ^լյ՛ կր՛ , կյիաձ՚է,/, աա 
՜էքարե ՚նորոգու-թեաե ճ. ւքսւկքէոէ-Աէք^ ■ա^եէւէւ. հսւէւսերե կւ պ. .կո^յ-փ Հ^խա՚Աղա՛,,. 
աակա՚և ^■Նձարա՚Լէ վ /«- րա/ ւյեը Ա,գպիք րաղձա՚հք՚եերւ,՛ կարգում՛ ■^. 
՚ււօրկ՚ն պիտի ռւՆէռաձ ւինկ էլ. Աի՚եօդի էմհռաՅէէւ 
րին ՚եոէ՚ե ւ^աՆձւսրւււՆի^^ ^էւՓառ֊ ն. էէրԼի թ^ Նոր 
յէ1էդրռւթէւ1ւռւքհ է^ր, որ 1 Տ 
ոթօ,ք.,,կ,«–1.%ւրր »,,»,/. էն 1,», 

ք ր–դ1՚ու– ,պ.կ •,,։լմ,,.,,1,1,լ .ո..լո^ 
Հ,ա1էութխէ,ով^ւ թ1,. 

թ. ^ոկռւսրէրլ, 2Տ-/.5. 

.1, յ1,,,,,,,դ,,ս /,,ր1,յ– ո. \ղոր,ՈսՆ <ո,էլ. Ո՛Ք /*ճ <.",.ք""/." 

էոա՚եօր՝ թկ ՝ի պա ւ^թիւ% բայաարեչոյ աս– 

ԴաԿ՝ խՅ^լՈյ ""11^՝՛՛"՛/՛՛ ՚1ւշչււ՚եււ,ւ.որադո/էւ ազրԼբւս– 
կսԽէխ աբդեա՚Նց ^^միահ՚էփ, սռւ.րբ Աթռււս ռրքա՚/ւ 
%էղու.թիՆո կրք կ ո–,.ն,,ց Լ ..^լոյ ^«,,/,1 Հ,,,.է, 
րա/ըՈոգու-յար յիո.բանո<–թԼո/ն («֊րոյ. բոյյը ,.^^ու– 
աէ1եՆէւ։1՝երլ. րոտ սււժւ1հէ1է1ւ բւորձրառու՚Ն 1լարղուդրու– 
թհսւ1է ասւրաուէ^որեա։ որուռռւմս առ-նեւ ՛ի րարհ– 
կարէէութիւ։։, 1,/,Լ.ւեցէ,ա^ "ՐԲ՚՚Յ ^ ՚՚կ1"ւ1՚3"՚Կ՚^^1Ո^ 
ո,յք<,կո^Ա. Տ/,՚ք 1.1,լՀ,ո.րկո,^որո^թ1.^% յ4՝՚՚<Խ 
ռռոռնօր Լ ,լո;,ն, թէ ի յ՚աոթո ..ցո^կ յ^ր վէ֊ 
«■ակի կ,ոյութէս/1, գո,ո,Նթ ,/իոգո/1,ք յէր. և վէր. 
չ,ո..,էո .իք ի%լ կո.րօ.ոո.թի^–,, լո^ոռրռԱլոյ. և 
լռյն– թէ մեր ո^թն ռնՏիկո կալվյռնէլ պ,սշ. 
ռո-եաաարութԱա՚ւ, \Տ^,,էո,յն,կըութ1,ա՚հ Օ^ւէ,^»,;». 
սՒւ1\ ւււո֊ւռւ֊նւ քւսս զ։ւււքե՚1ւ1ւսի1ւ պուրկ, օւ/ք սիեէԼ. իօէէրււռ ^քսյյենայե՚՚Հէքրասւքին ռր սւ/։սա^ և. իցկ Աքր– 
ղհա՚նց, Ջիք ք,՚պ^ճ,,,,բկասորո^թք,^^, բա^աւռրերյ 


ոբ յ^«՚ք աքժ.1ԼաՆ դրո^թեա% Աթ աբդաբև ՚ե (1>*՚Կր ՚ք^ղ^ հ՚՚՚՚էՐ^Լ է ,,,/.. Այլայ.,^ ս,յլ–,,.սր,ի է^^Ալ^լ ի%լ.^ս.,կ1, 
"Սւ յ11՛ ––1""֊թիւ յկ ք^՚յէն^ն զյոյ,, մեր էդւալ ■–"■ի– . բարհրար ՝1սչքսծր Կսււսհբե յհ. ոոորմու-թեա՚եո Առռւ ՚ՐՂ1 յ՞ր-սժ՛ 

ըեգ Նորթ. բարձրաղոյե ^ռվաեաւոբ«ւթեայբ, հաքք հ-՚Փ՛ –սք, քբիսէոո՚եեւսքթ լ մ՝ա<Հ,1կս,օ,կա՚նք, Ուսաի 
այԼնախո՚յւաբՀկ խ՚նդբա՚եօք ւՐատչիւֆ աււ ւքե– 
՝քլ ՕԾռւիքրւե օէեր^ որպկս ռի Ւռւքք 11է/ռր՛ յ^Տէ Հովռ,.ապ1,ա, ՝ (, դալաեա,,.՝), կուս,.,կալխ. Հբաս– 
աա՚եի յս^յել«տիւ.՚ե մեհի Աթ^^ոքս սրբոյ (..ընգ֊ 
քոբդութիւ՚ե Նոբթ, առ Աթոռովդ Ն. Պ. Մ. . աղադս շնոբՀ^եւղյ իւ-բաքս/նչ^ւրռւ. 
աւրքքէս՚նւսէ.ռբռ։.թեէւ/ն ւսաշտօնի մհր. ւ,յեր. ուէէսւոե1բս1է սՆոլեգ էսաթուռտհ՛ ոբպկս զի ւ1եք էսև– 
կաբեաց, ս/և.քբ,չ։.^^,րես.լ,ւհայւ– 
1^ յանձն եղհալ ՝ի Նոբթ, Կ. 
՚ ^ ՛Ի 2^'հ "ՐԲ՚Ս <օ^ասս,ա. 
ա%1ւոՀէւքք Հօաի՚Ա նոբսւ, գբէՀեես– 
սէսռ ղւիսւալ.սււ,ռբ ա՛նուն սէսե– 
սեբոք էլ օդոսւոէսփւսռ սւսէե հոգս չեալ ւբէեբոչք կ..,բ, 
բէսաքՈէհ պադւււօե մե 
Մ1^ութհ՚ս1խ յօգուս 
՚եեւսյց եկեդհցւոք Լ բ 
՚իշլռ Լ հ.սնա. 
մ՛ահ Կ,.,,«էրն %քսողոր, 
Նոբի՚ն, ՝(. պաբ. 
թեա% Ահբոյւ >օաես սեօր անււււսե սեհափառ^ օժռ 
աւ1եեսւխոՆաբկ Օսւռայքէ –րք1"էի–կ՚–պ՛ 
%«ւ1/աս արքեպիս ^ ^ 

սւրքեպիսկոպռս Աւոեփա՚1ւնոս Արսւրա 

«»^«,յ վ,,,ր,ւս,..,ւս, ».,,,»յ,յ,,,1յ. 

8ո,/^աՆՆ^ս վարգս 

<;<."՝ թհ "^ յէ-Փ ^րՒ–֊ ■"–ր՚-֊Յ յ1՚–դւ< 1840 

թ»վ, ապբխչ 10–/՛^՛ ^ր-^-Ր կ 1<՚աչչս.«»է–ր աղա 
Լա,լարւս,1,տի. ,8/,.»../, Քրի..,..^ հա^այ ակ 
8.^4»«,«" է աւլե, 6այա%ի Հ արգ0, ՏԱր^^մ^լ Գէ֊ 
րաղաՆ^ռւթեա՚Ն, ղ^ սկսէալ՝ ի 1837 ""^ բաղմիցււ 
թդքժակէւնէսւ եմ՚Օէ։ Ր^Դ ղււեերաւ ււ։դ1ււ.տահ։ո ռարո՛ 
Ո-^ղլ-նի Լ ըՆ,ք ղրէրալ Գօլ^վէՆք, ՚ /, մ՚ասթ, ^ 
,Րա,–^ր օ,ն..,ք»1»ւՀ.«...1 վայ 
յքաենք Լ ա/շ^յ աո^արկայի, 

^ււր^^յ^սաա^այ 4» ,,,ւաաառխանի յե^,էն/, Ալէք֊; 
.ա–նդրով1,չ§, թէ ա. կա^ավ«,րոփ, Նաի^ 
սեբռիււ դոր1էււռ սւ1ւկար1ւոր մէսրկաւ. մաէոու^աեեւ 
ղսք/1,յ՚ա՚1.կ ւքսւմԼ՚եաՀ^սրսասքկՀղեքքՈլ^ուՏւ Թաղաձոր 
կսչքսկՆ, .սյլյ։ս%ՅԽ^––քԼ եթկ յա֊Ակամ; խկրել 
պսւյսմ՚ա՚հկ ^^ղդակի ՚Նորի՚ե Կայսերակա՝1, ՄեհոՓք՛՛՛՛– 
՚նկ։ Բա,/ յայսմ)ո՚նկ սիրել1,՚1, մեր և ^րյեռս/եգ որ,քի 
Սուրբ եԼեոեոէ.ու ճեոու ՛է րօկօւրօրէ, կու.սսււռրչեսւե 
ՕյՏ.*<,,,»./1 էա-ք^յ յհղ^ է 4»^»,/,«,յ Արղ Գէրա– 
գանդռւ-թէսւն ։սռ նսքք Նսւքս՝ ռ։ււրժաեսւռռւ1 դւստռ– 
յ»ւ(»/,ւն Տեր դ յ^^^թ, ■նաէ/1,թ,,,^արար ձ,«1»ւ– 
.//,»«,/■ "– <."""/""՛,. եր՚ւր-րդ ■/• –«–"/«՚ ՝՚"ճ/"՛ ,»«,1,<ւ ",5.7 (,», –Րճ։– կարհհադ վո,,լԱ1, ^.,,և,,ր..1ւ^ »՝ "Ժ-Ք–՛^ ■"V– 

րս.^,,,յ1. ե՛նթարկի բամք,ա«,,,՝նայ Լ ըհղղկմ՝ ռրւԱ՝ 
արմա՚հ հ ըեկաւԿուլ ղօր1^հաւռր ւ1իիցս ՛ի լւ"ւ՚յ/ձ 
էլ ՝ էէ ւարո աձճք ղ7(՚շւ1առս։ռւթ1։ւն) Լ. եռրռրդ՝ Թէ 
Աք ես՚ռ^ս՚ււ՚ււոոոԿ Աէււիււււոսւոռւթհաէւ սեոբիւ։ դոր– 
, է ա,ս ի,, և առ. Աթռ– »յ. էջյիաենի, Այ,,ոք ,.յ1.՛. պ,բա և մաքուր մևււօււրուԹհսնռ Ա,եր Լ. %աէսառղռւշո։ռւ։ 
^անկգ՛ ըՆկաւձալ՚ի ■ւ,շաՆ յաակաւոր Տէրգ ԳԼրա. 
^■էւցութեա՚հ րարլյ-առլթլա՚Ա ,,,^ Պս,արիար,լս,կ,,,՚ն 
այե՚1>սւ/ն Հ"^"յ Աթոռ– Լ առ Հ,...սարակ առ միա. 
ք,ա՚1,»ւթ/,ւ։Ն– բաղ.Րա,քարԼաՆ կյիահ՚եի, Նռ/նպԿ–՛ 
և ա՚1,փ–փ–խէւ1, ջ/,ր,1ւռաՆ/–ւթ1,ա՚ն /.րԼէւ/, աա% 
Ջձրո^ առ. Հ^աքրձ՚նի սուրբ ե^եղէյիՆ Ջեբ, Եո ւԱյ/քւ– 
1,աէ^ա՚եջէլ1, /.^ ուարաաւորո,.թիւ.՚Ն Հ^ամւորիմ՛ ի՚ն1 
ւսւէսէնհա Հնս ղւււյենասղգսււի ռիւՐ գո՚֊ուՏեսւկէււթիլյւ՛ 
լ ըՆգ •Լյի՚ն ՛լ, յիաոթ, քոեդրէլ /, 2<է,^ ի,ո%ար^– 
բար Հ^աղորղևլ իՆձ ղՋերգ գաառդութիւն և Փոր– 
Հուրղ. առաը-Ս, կպիսի եղանակաւ ոկխլր՚և առԱլ 
ձեռՆւէւր/քուԹ1քս։Նչւ ՀՀամեէ/աա ^ծր0/ւն պւււսւսւսքսսւեւ–ոք 
ս,ես.ռ.–ն ՚նա1.....րարթ, յաղաղս թպրեքղ, յաո^աաո^– 
թե՚ն՚նկ Թ—ղաւոր կ,.,յսեր՚ն ,րդ%ակս^–ւթիէ–՚1ւ ըսս, 
սէււ.էսոկսււիոս դրւսմէւււ֊օր օյ–։ս1ւգակռւ.թնւտէ ի նռրռ– 
գուՏւ աաՏ՚արիս կյիաձՆ/,, ՛ի շ1,Նու1^իլ.% յկժիա– 
եինյարքոլ՚ևուսձ փ-քրիկ ՚^իւա^դա՚հոյի Լ ՛ի ՚եչանա– 


^յ-ոց Ն. տ1.րռւ–թե՚ե՝կկ, բս, սաւորւԼա՚ն ./,.1>–,,"–/՛ –"»՛//՛ 7՛ 
որ(։,.ակի ^,,,,և,ր Ա.,,1.–,.ի.յ ,,^լոյ I 119֊ 

ւցար՚Հսւլ. էլ. րէ՚՚է ձեռ.1ւ "ր"/ մէսսւռէ^ոսւէւեւ սւոէէաԵ 
%^ Ւ^ ղք՚՚3՚""՚Ր"՚–թի՚֊՚է՛ իրալս/ե^ յԼրռց ՛ի բա– 
բԵւյ1ւնռէ–թիւյ1ւ ւո^րոէ–թեւս%ք ր1ււա.դկմ՝ ռմսւեդ ՚նոր– 
–•֊"՚֊ՐԸ ՚^եղինակայ ա՚եիրաւ-արար ե՚նթաբկելոք Նռյս. 
ղհկեղհցի մհր կշտամբսւ՚եաց Լ բաւՐբասսւ՚նա^, որք 
առար Լ՚ե Նյ/ւն և, %ոոսւաե վսւռդ։սպեսւո1.թեաե\ ճ. 
■ւջրպի-ի "Օլ ^" ^>կ»–լնա.լ ղռրի՚եա,.որ միիչյ– ՝ (> 
պսւշապսէեու.թիլ^ դաւ. աեռէ-թեաԱ Աերռւ յորոմպխո 
սւնռւդիո դօւտողռւթեաէաՆո ռա՚նէսղաս ՀեւլիԱսւկւււո 
յայս .Րասի՚ն, Ե^ երբորդ՝ չ^եսա՚ԵեւոԼ յի՚Ո^ս կող– 
մ՚ւս՚նկ ղււքատ2քառա՚Նս ինչ, որք կաբաչասցէ՚ն ւոեղէ 
տա։ սԽբւսրհմւոութԼս^էւ տ. կսւռ.ս։մսւբռղ1ւե %եբքէ՚ե 
դռբՆռռ %սւէւսւրւսրռւ.թեաՆ սւռքւս էլ. ւսռ Աթոռօ 
կյիահի-Ա, թկւէս. 1,ար1, վչ,.ս,Ա. է սր^ի. այդ- 
պիսի ւղջակացու-թիւ^Ա ՚^^^ձ ^"/«^^ պայհաո^ափայ– 
1»1–թհա՝1,է սակ..չր, չդտանձչսԼ ղ-չ/լ ^էօ,/,՛ ռ,^դղհ. 
չղյ •^ռրսւյև դատռդռւթիլ՚ն, խ՚էւդրհմ՝ ՛ի Գերաղւսե– 
աե բւսկւս, թկ ոբպիււի 
լել զմիաս ա. կաււափ.,– 1ղսԻ,,,,1ւս,.. կարագից դր, 

րռղհ՚է՛ ՚եախար-սրո^թեաՆ, Լ Հա»ն ^ա դըաւ-եկա^ակա՚ւ. շաղկապս քչնգ ՚. աի. Ղրր–/Ւէ՛ 4– ■^շակկ Դ-ս^ք, Ըկ սյ/,–,,յձյս,%1,լսլ ղսքասէբաստուՕ իլն իմ՝ ՝ ի մասի՛ն %աիււսսլէօ հա 
՚եւււ.^ս,%եքղւ Յհւլ ըստ դոբհօւք ^ջ^միահ՚քւի աո. հա- 
սարակ, ոչ^ ,1^,%^ "՚ր-՚րհ "•յ՚""––^ք"»ե. ւքչսմե՚եո^՚նկ 
^սւղռբւէել^ Ջեբու,մււ Գեբաղչւ/նԱուքեա՚ն և. իէեդրեւ 
■ի Ջկնշ^ վսոթ;ո,.բդս ևզդոբհակցոէ.թիէ.՚ես. Աո. ս>յս 
ամենս^՚ն վԼբաղբեաւմն ո^^իմ՛ սպասել ՝ի Գեբա֊ ոայւօոէ-էՅեսնէ օւերսկ բսէւսւկէււհառուռռՀ պա 
խսւ1աւոի ե֊ ր^գ ՚՚մե՚ե ՝հ ւՌւսւ։1ւ% սրբսւռաՆ սրււր– 
ա,սւ«րոտէմե թՏ վարկս,%1,յ՝ Տաղթ՚՚լ –"^ 0^՛՛– 
՚Նււգարձեալե՝ յաղս՚դօ առաքեԱքք ի 2եւլ ղղօրռ։.– 
թիւ՚ւ, Լ զկտր-ղոսթիյն ՝ ի յարա^ւար–։։– ք-իդ– 
ջրւթւ^ա^, Լ (, կաաարեալյաիղութեա՚ն աո^ ճ^ո֊ 
Դ՚"^՚–կ՚"^թ1ւ֊^ յօյօւս, <ա,^«./՛ ՚՚^*1%՛^» ՚^ "/՚""՛ 
րիարգակաՆ այենռ^Ն Հսչյոց Աթոո-^ր՝ ^,,Հո,ն,,,ւ». 

Թա^լ^ր կ,սւ,,երէ ,1ւրո/,։դ 

ծ. 

Նշաեակռէ-էլռվյեորաՀ^աէւտտտ Աթօգի ա՚Ադ 

.^օեի .քկչ^ մինչև իր մ՚ա^, կ...ա..,րհւ^վ^ <7՚^^^ 
ժաւՐանաև Ա. ռէ.ո/ւշ աարտսււռրռէ.թ1։ւ.՝նՆեր ու. 
•ն.սրարո^թ1.յմեեր թկ՝ յ՚սքյր Աթռռ^^մ՝ և թկ՛ Աթ1 

քա՛նի խօսք ասե՛նք ւււյգ ղրաւոա՝1ւ դրութ եա՚ե ւՈււսէ՚Ա 
Երբ ռր 1834^– ՚եախարար կո,ռ Գօչիյինքլ խընգ 
րՒԼ ^Ր ^ւ՚ֆէե՚ւե առաջնորդ ՚Ներսկս արքեպիկռ– 
"է^՚"Խ »րթ՚"կ1՚լ •""՚լ իր ^ամ՚ար կմխռ&՚նի դրա– 
էոսւն պսւէո՚մակսւե ձեււեւսգեր՚1ւերք1է Ներսէււո ՛՛ՕՐ՛ 
թուի ղննտեմբհր-ի 2՜7–ի՚ե գրռւ^ւՐ կր ՛հորա՛ն. 

.Պայհաո-ափո^լ^րաֆՆիկոլսչքՊեարովիլ 
ՈղռբմաՆ Տկ , 

Ընգ դար» յավաենից աշիւարհի– •"/""ր/՛^ ի"– 
էրռղկս դովեսաից արժա՚նաւ-քւր ֊^ոգեշս.րժ իղձ Ա– 1 Իշ1,,կ,դէ Պա,1,յէա, դրա^իրի ի լ4,րւ» րաղմԼէշ 

1հր րաււքա^արոլ .ւ4 11», «,էաէ, ոռպաեսււ ի րսւսէո մատ1ւնդէսւ^ Աիեէէւ ււեօս աՀԼւււ՛ 
է–11ւսրկ ասեսսւպսւաիէ– սրրսւպեագուս *\սւէ1էրիւււրդ1ւ 

լչ,,.թէ։աՆ, յս^յս վսյր ժամ՚ա՚նակւ, Հ^ադիւ. ուրէՅԼ 

■■■թէ"/՛ գա\։,ււ վարգապհսփ Բարկրւր ^ 

՚՚/՚/՚յ՞՛– ^^ր^՚^կ՛–^ ՚""– ^^"^ բ՚՚ր՚՚լ ՚ը1հ ՝Դ °օ1՚– 

■Դ 1814 ՚՚"՚ք •1ի"չԻ՚յ"Ր"յ ՚-^՚^ջթ-՚ււ ղրկէ՚՚՚լյ–" 
1432– ^ երկրռր,^ յայի ւ688» Ա^՛" ըչ> 

•հի –ւարթ, բս,րՏրաղո/ն օ^^«,((նու^<»,ն ^ ա.^ ի Տփխի. քաղաքի օրթ..,կւլ ,,,^1,ս.լ լմի մի 
1երկաքս1>,չէչ^րոցէ, ամե՝).Լիւդ յ^այեմնւտ Հ^դ^նա 
կին, .&,«,»ւյ«,1,4^ ս,յլ%ս,ի,,Կ,^,ր^ար,,,ր .ի »»,.»»ւ.. 
ձերոււՐ ւսւււ/ծաէւ։ււփււՀէ։ռլԹնւս1ւ ^ի ձեի% Նւռւատսքթ 

մին 0.ր.,ր,,,.,ւան Աթ^^ոյ ,,ճն»^է, 4–մ"3 ■^■■/ւԿ 

ադե վհ^ադնհսչւ ԴռվակիմՆյյ հղի1հղււ,րԼա%ց \>.յձ արգարԼ կ^,–1,իկ բախ. .■./տ//ւ1 իտ, ■^ս,,Րարես,լ լիգ՝ էթէ ղբաաու^, Աբարաալան 
Աթ,,ո^ոյե Նախկի^իւր ^,,,րս,ոո,.թԼամբե չսկբ ղձէր 
"11Ղ"ւՒհ Ք՚"ղ«Ր ^–Փ կ-վրա-հա^ ի կ«լ Հ^ա-հղիսի ձերու.մ։լ բաւլՆառեւսւ աամԵնսւսԱր1ււքէ գրսաաաէէԱ. արար^զգ ար,,,ք ղաթ,. ,եւ 1ւս ի մասաինս ւաւսյիկ՝ սէուսչեէՈ պհրկռւս ղչ՚/քւ՚-ւ՚կ ււրք1յկ ՚հքրէկ խր՛^ /**■« ա-1, Աթո, Ար, 1լեկաը.«ւլ գա^իրաբար քեղ^ /, 4"՛%"՝ Ողք,րմ՝աե ակ, ձ. ս,,. 
տեղ^ ի կարղս մհհամևհ մԼ.տե՚ևիՀւ՚ե բաղմ՚ոէ-թհա 
էււււասւդւսկ բսւռսեէ ւսէսւււր՝ճւ1Աւ ՚Մ– ա՚Ն ձէ. ՚Բ"՛֊ •«հր՝ սցսուՀհաԼ ևս սրպկս նսրիՆ Արբազհաղս/ւ, 
՝Րաւ^օ/էւաւսւօյ1։է։ոէ.թ^ււն՝ ՚1։ու՚Նւղկս Լ. մհք ձչյււնփութ 
ւՐւ՚ւՀթ Դաև1,լլյաղադս պյ1^վք" ՚^" սպաս,,,,.որլ. \ 
ձԼրռւմ՝ գր$օաւսն՚ե։ ւչս գրա *ԿէԺԲ՝ ^ ՚^Կ իկակա՚ն ջւրյհո^՚։,ղք.^թեա,գ 
Հ-ոդէ-Ոէ սերումս եէքք ե– ՍնւսՎք Ք4-», Պա, 11ղււրւ/ւււձ Աէ^ր –.երոյ ■• ,..յե՚նախո%արՀ; հ,սռսչյ և. 
մշս.%ը–Աասլկս ս.ղօթարար 
Նռւ.ասս, արքհպիսկոպո» ^ս^ոց Հրաս« 
և ս^լոց %նրսկս \Լչօ,արակեցէտ. 

Ա սեր Ա սերեօւեոր սի քսւսի սւող 1ւօէ–իրօէ 
սչյգ դրատա՚ւ, ^ գրռ՜ւ.թձւս՚Նն, իՆչ^ որ Բէթքլ տեսել^ ք 
քսա՚1,ա1ւ,սն թոձակ ա՛ններ ի վերշշւմ՚Ա այն վ,ոքր 
ի շաակ կարդաւորռսթււաս՚ե՚նէ ռր ՝Ներսկս% կ ■^ր՛"– , 
մսչյ»..յ՝ ա-նել ւ8շ8 թսվ՚ւ., երբ ինբ՚ն երԼաՆ»։.» ..մ՝4,ա 
Կ իք՚ր^ ՚՚րկբի ՚^՛ 

ււէսմւ ռ՜ Ր մնրսւյ սեդ ւ/սճո/1ք կ դրտսէոռէՏեռ^ առրուս ՚Ր՚Ր բէււօմռւԹ իէ^ ա՚և^,,,յ։,ւ/1, ^նկէւալ /, Ա^ "ՈՒ կա/ր . քօեսէմւ յ1էեչե. բա4ւցմսւռ յւՕււորր մսւտնՆիօ ի կորուստ 

1^,2^, յ«ր,^մ– մամ։մԱ,.,կ1, 1կէ,.,լ 0-ան^վլ վս,րգս,– 
պեա Կիէ.։Դւ.շ1..ա՚ևկ1ւ ի 1./՛/"/^/՛ ^ աեսէւալ^ ղղրա– 

ի %որոդ կարդ Լ ի վա,1,լւրւթ1,ւՆ աշ1,,աս,^կյ,ւ– 
թեաւֆ իմ– լ այլ էրկ-ւ^յ վարգապէաայ, ը^ա հրա– 
մաեքէ ՆԱրսկս արքեպէէւկռպոսէք որ ռւեկր ^/այ՚եէքամ՝ 
ղ^նյհաՆո^ր /,շ1,,անո^թ/,ւ–ն /, վ1,րայ կյիահ,%ի,, »). 
Երևի կամ՝ յ»ւտ ա՝Ն՚նշս,՚էւ կ 1"1^լ "Հ/՛/ <(կարղէ> 
«լ վայզլութի^Ննւ։ իՆլ որ արո^լ 4 Մա՚նո^կլ 
վար.,աո,1,աի Լ աշխաաակի^%երի ձէ^րով^ կամ՛ 
շս,ա շը^աո^ գարԱալ աիրԱլ է ,™1(«.^,»ւ– 
թիւհ՚հ ու. ա՚ււվււոհլյութիւն՚նէ։. ոսա ռրռւմ՝ հրբ Նի– 
կ-ղար– Կ-11-ՐՐ ւՏ^1–ին էջմիա&ի-ւ, եկա^, պրա– 
աո^-նւլ 1,որա1, յոյ^ չաովՆ. ղրքէր1լ խաո^Ն ի իո^. 
ո^ը1 ա1,ուաե ւ,1,,րժ/1,ւրի 4^՛ պահւո1յ–Հթ, .,–,«է,. 
,ք/,րձատանր^պ, Շա՚^«աթք,ւ.Ն1ւանցի կաղձ՜աճ ,^ու– 
ըակի յ–ա«ի%, ինյ^ւկո կաէոնւնք նէր^Լուժւ դովէո– առէէ խ,,^Վ ^այադկա Բրո. 
ահ՛, 4 ՚եա ա,դ դու^ռակ՚և Լ ձ .^■ե.,րա/^ թէ աւար– 
օսյ* 11/կտք կ ճքձ^ այն կյիահ%ի Աոյսդիր%ւր՚1, «լ»». ՏՏ.»օ/տ*^ յ 
կԱյո,ւ1,1,րի՚Ն, չդիաև%ք, Այգ ,;^«ւ^/,ւէ,»^ .,,1,5,»լ./– 
իրս,..ու.՚եքռ.է սպասել թկ այն մ՚ար,^, սր իբրԼ 
եպիսկոպոս դեռ ւ8շ8 թովն ռ^շադրո,.թ1,ւ.–ն կ 
դ.,,րձրել մ՛ատե՛նադարանի վերս^, իր կաթով,1ր– 
սռւքժեաե Ար^ւէղէէհ սորուն ամռ1էսէռարեեարգ գրու՛ 

պէստօաո-ով Ս եՏ^ Տսււրսէպետն սւնռւդսւդիր է^"Ո"Գա 

չ.յթ ,850 թ.վ1՛ հչյխ–)>Ւ՚– ™*ձ"* մ^վ"Վ 

ե. եա1ւոԱս1է–ռր ոռէ-յաևառոու֊թեաԱ կէււռև.ոոութէււ.1ւևէ\ 
ւ .^^ Ա11Դ այց(,,ո^թէյն1,^ 10 –՚արէ յէտ^, ւ860< 

թ.ց, Ապ.Ամթր1, ^.թ֊ ւ,»,/ք,–,./. փ4՚–րք՚^Ի դւլւ– 

խսւէ.որ կսւռսւյւսրու-թեսէՆ պեսւրէ ՚էրոլզինշսւերեր 

է(ճեբգ Սրրութեւյւ 

ււդոոմօւհ՛ Հու1ռւ–ապեա 

Թադաւոր կա/սեր էջ^աձթ, արա& Բարձրա։^ 
ղոյ՚ւ, աքցելութեա՚ն յիիցի ՛Նորի Մեհոսթիյեը ՚ 
րարեէ^ս։71օչ կ ռւշդարձհԱա Սորա վւ4ւ1ւքոլւՐ պաճ^ուոռ 
ԴՐՔ^բք՛ ^ ձեռադիր՚ների մոդովս,հո՚–1ւ վերս^, 
որոնք կ՚"րդի րերուահ չլԲնեչռվ^ և. սիստեւՐատէք 
ոուդսէ1ւեե ր Հուն1ւնսււոպ Յնռւո ե1ւ սՈււսււօէռւ§ժեսւն 
.1կջ^ Լ ո..սո^էէեակա% աշքսարՀ;/, Հ^ամ՚ար ա՚նօդա^ա, 
.գնչդեռ. կարելի կ ՚նորա՚նչյու^մ՝ կա՛ն գանձեր ոչ^միո^ն 
Հսչյկական, .սյլ և– ԱրԼեքեան միւ^ս աղբերի դր 
ռթեան և պաամ-ռթեան Հ,ամ՝ար. Այո ի յս^, է ահհլոլ Հ^ամ՜սյր ս^մմ՝ Նորի՛ն Կ. Մե&,,,.թլ,ւ.՚նքլ լ,,.,^ 
րեՀ^ա՜&ել^կ ճ^րամպյեւչ որ յա՚հձ՚հօվ, մ՝աս՝\,ադկս, ոլ– 
ս«ւ^՚յձս,կա՚ն՝1.հրիյ մկկՆ «^ մկկթ, ռրսշԼլրս ^չմիահ՚ւփ 
յ՚օնօհ դրռեր՚ե Լ. ձեռադ1ւրենրր ւնւէոէձւերհ և. ու,– 
^,,ւ.աա^ս,՚ե աո.արկա՚ևէր1, ^ս,^4^«™, յայւ/էրւ 7,,,. 
ք,ա՝Աց «իաէւմա^^իք յո,.յա1ւ՝ևքգւլ, ՝և^՝Նակ1ւք,վ^Ն^. 

՚՛՛"՛–"/""»»՛՛ <՚րթակ՚Նէր%. և. –սդսւէ–ի ց^^Աա11ւ,ւբ–։, 

ոսղարկեւ ժռէւու1րգօւկաե քւրթոսթեսւ՚ն ՚նախօւրւսրէււ.– 
թես.%. Այս պաս,7ք...ռով^ և իփս^ն Ալկ.ա%գր Իվլ..– 
՚Նով^չէ յա՚էւճ՝եարարու.թ1,ամի պատիւ, ոէ^եմ՝ էա՚Կար– 
Հ,աբար Լսեդրերլ Ջեր Նրբոէ-թիյեից ս.եղեկայՆել 
թձ թկ կ,.վ.վ. Դից՚Ահր կա՛ս .ոեղռ..Րգ Յո^ցակ– 
՚եերը կւսռմեւդլ. ՀՀամսւրյ)^... 

Այս ղրռ.թի%լ ս...իս,եյ Մ.ս.ոթկոս կ.սթ..,(.. 
կսսթ շտապել երեք վչսրդապեա՚Եերէ յա՚ն^եել ղր,... 
աա՚Կ գրքերի գա»,,,սորու–թ իւ–՝մ։, ռւ. ցու.ցակագր,,... 
թիյԱ% Լյ.^.ո%ելիգիառ.թի.Ն դԱսա^սր կառա– 
վս.րո^թհա–ն, որ բարռ՚ն Նիկոլս^ի յիքոցՎ 1863 
՚նռյեմբերի ւշ-ի՚ե գրեց կաթողիկոսի՛ն. 

«Ջերգ Սրբութիւ^ 

նգոր,Րահ <ովու.ապե,ո՝ 

ւ860 թօՎ հոկտեմբերի (յ–/.>» 500 ճ^ամ՝ար,Վ 
Ար սրբո^թի^-նքլ բարե^ա^ել կ յայա՚Աել ի.Ր ՚Աա^ 
խորգիօ, թկ ի կսէսաէսրուԱև Ոսւրձրւսգոյն կրսէմւււ՚էւի 

1՚՚–ք կ«ւր1՚–1ր1լ Հք կ՚՚րդի ղեէչ^ւ. կԴ-ե՚ււի 

վսւեբի մաւոե՚Խսւդսւր։ս1էի դրքերԱ ձ, ձեռագիրեերե– 
Լ. րեսւրեւոյ երեք վասրդսւպեակեր՝ յսւն&նԱք կռ նռ– 
1ՐՔ^Ր1Լ չեէքւււն^րի ա^ ս,ո^արկս,՚1էէրիք նշւ/էնակձչռ^ 
ո,«.ս/ւՏն,,,,,,է« ,ր/,Ն7էքւ,քր/, հե^^թիւ՚մև Լ բ^վա-1,– 

՚եեւու. Հ^աւ/ա#ւ, թկ մւււաե՚եադսւրսւեի եսւրգսււորռւ– 
թիա.՚1,ն աււօրտուաէէ կ ...բդԼօք. Լ եթկ ց,.ւ.յս,1/է,ե– կապմ՚ուահ ե՚1>, ՐԸ. Կ՚՚՚՚^է աե՚ե.. 
ո^ղսգկԱլ 1ւկԼ սորաեո պս, ՚Տփւ՚ւհրքլ. 

«օր Լ կոչչ^ու-մ-կ կաաարակռվ. ս.%ու%ո.լ Կարի 
•ւ.եա–Այի 3՚՚^3՚"Կ՛ ^^ 3"^3՚"Կ՚"ԴՐ"՚–թ^՛"՛^ կոչր....հ. 
՚1.կ՝ե ,.րքս.ն ճ,աւ–աա.,.րմհւթի.հ,ով Ա.՚1. հա^ս^ռ^մ 

"ԱԴ ""Ա1"յՐ՛ եկեղեՅակա՚ն մ՝.սաե%ա դարա՛նին, ա 

պաՅ՚՚է-Յ^ս՚եու^մ՝ կ օ^*/, որ ՚նորա՚նՅ ղւիաւռրշ^ Գա– 
■*.իկլ վարդապեար կեաոյ եպիսկոպոս), րաւակ 
թռւռ^ձԼռադիրներ ^աարՆտիր կր ար1.չ^ Լ վերՅ֊ 
Ր^Լ Ւբ ^ամ՚ար Լ միսչքԱ %որա ./^"<//յ յեաոյ ձե. | 
ռադիրՆԼրքլ դարձնալ Ս. էջ^ա&է.ի սեպճ^ակա՚ււու. 
թիլ՛ն եղան, Այլ ևս չե՛նք էօսո^մ՝ թկ "րքաՆ ու 
շադրռ-թիւնով^ կաէւքահ կ յիշեալ յ^^յ»,^^. ս^գ 
Նկաաէլ և ՚նկաաում՝ կ ամե՛ն մկկն, ով ^"քրիշչչ 
եորսւնով սւււ.սւ9ււռրդու.եւ կ ւքաւոե՚նսյդւսրսւ1ւի Յւե։ 
ռերննրՆ ռւօռւՅձասիրծ/իս։ 

կաււմէււհ ոու.ՅԱէկու1 Է9ւ1ք։4սհ՚եի մ1սս։ե՚նէսգսւրա՚նե սւււ 

ք•"•"'-^/"-V չր-Յ^՚ս"՛ չլ՚՚փ յ-՚իդ՚ւթի՚ւ՛ չէք կ– Հ /■•լ գոՆԷ յ՝աս,քեա ^ււեք1։րի Ա. ^^ոզաէոաքաէ-թեսւԿ ^ռր1^քււ շատ էլ շչա "– է""/""՚Հ՚/"Հ/ •և՚՚՚ւ-քԽ բհ–^ 1՚շչ«՚եաւ«ւ, ՚՚Ք պարատկ,մՆ, որ »,»»,. մ՝ա,,<կչսղ,.,րս,–լ՚ե «ւն/, ա,1,– 
.^իոի յի թա՚Լգուգթ ււլորւր /,ա.ւ(ո է Մ^ղս,րթայ1, ԱՍ,,, րաՆրւ Նա իւր կեահքռւմ՝ չ^ ոս1ւեայեէ^ ռէ^ մի ւՐաէւ. 
սւսլէէր կամ՝ պօւշտօեսւկսւււ շր9ւ"դւ՚չւ"։.թքււ^՚է "ՐԲ 
աշիւսւասէՕ ձԺ ե գբաւռաԱ կԱէմար Օւռ.սւգլւրներ ժո. 
.ւովել ւ բկե^ Պօլօմե–..խ.^ի դմ՚ա՚Ա լերս^ Շ ....Ր...– 
/»».. թեմ-ո^մ՝ վի7էակս^թ. կո-ե^իսաորխս կա.քմ^,... 
կ1,րպեւ«ս համար Աթօգ/լ 1838 թոց,ն Շամ՚աի/, 
կ ուղարկում՝ ՚եոբ,ւ1Ն. ճ. ահա քրրա՚եից օդտռւհլով՝ 
խ–Նդրու,Ր կ կաթող1քկոսից իրա՛ն իրաւու՚1,ք աալ, 
որ ՜ճաեւսպարհռրգռլԹեւսն յիԳոոոււՐ որտեո մէսՆ– 

՜արդ– ռերռւմ^ եկեոեորեերռււք ե– 
կէքւհղ մօտ ւոպսւդրուքժեւււե սրմանի կամ՝ առհա ռարակ նշչււԱաւոր ձնէւէսդէր՚էւհր աեմեի^ Ր^՚ր(՛ 1՝^ 
միահի% ՕրիՆակեւու, եթկ չը համ՛ա ձ..չ/1վ,–ե թողնել 

Մ,,չյր Աթոո.ի սեպհականութիւՆ, Լ կաթողիկոս/լ 
՛հորա յսըաագրի իմ՜ասաի հ... մ՝ա 1սչ/1, աալիս կ նռ 
րան Նոքն թուին հեաևԼալ կոնդակը. «Տիսուսի 
•ք^րիսաոսի հառս^ ակր 8ովհա%նկս... բարձր ար– 
մանապաաիւ. ՅովհանՆոլ վարգապեաի էահխէ.,– 
թունեան^, սիրելի ոբդւռք մևբում՝... ի ՚ճոԽապար– 
Հ֊^որդութեաե օէեր դկպ ի եսւմա1ււի ւտստ կէսրդսւ– 
դրոլթեուե Լ. հրամսւ1ւի կռւսաւռրչական . Հայռչք 
ււիլ-և^ռր^ւ, լ /, ՀւրագարԴ ձէր ակրՕ. յԱթոռս՝ 

.^րԼ գէպ ւիի ձհլ ւթիլ ։,,,,յ՝ ^,,,–1.ղիպիւ. թէ ի .յա՚նորսչւս, թ^ յհկեղե^խ յԼրաղսւ՚եյ Լ– վւսրդա - քա<;.,,*,»,«. և. կա,Ր ,, թէ ■ 
. ...Փս 
- ւշՏ– 

^իկ., .,ռ. որս Լ (.յէ– ւթէ զս.ս,1,1,յի% »,է, ,,,/, ,,/1 
յ՝աաեա՝1ւք թւ^ որք ^արւ/աւոր գտտԼօււին մ՚ռւ-հ.... 
Նէշոյ /, ս,խ,ր և \ս,յ– Հ»,օն <;ն»ւ^ձ«,է.յՆ »,,,^.» 
նա,.որո^թԼա% առ էՀ»,մհմ։»առ^թեա՚և ընդ ՚նռքհս. 

.ոհսռկ մ։,,..ւա1.. ,^»է,»յ,/, 11^,^»,., Հ,ր,,,յ;.յե,՚կ, յ/., 

լ պատո,.կր տաէ/ք Էււ1ի ղ^ կչռԱարս սւյՆպ1,–է մա՛ 
ս,1,Նիյ Հ,ա^աաար.ռ.ցս^սըք ի յ1.ս.յՆ,,^թի^–Ա վ1.ր. 
տին աՆկորուստ սաանաըյյ ՚նռ^ա ,/ք,ւրէանյ ղսք. ՚^-գիր արասջէք ղա/ւ, յՆ.ս.լ.,,%, յ.., .«- ■"Լ ՚է՞^ք ՛է՛ 

ս– բհրհսէ* էԽֆ՚փ, 
«ջւ՚Ք յաաեւմն Ա,.սաւորւս,կաե Հ^այսց «/.ւն^"». 
,,«./1 /, ս,–և.րէ%.^թ1,յն ),»^,., ծւ –լ^քթ իկ ս,ե,,,րք 
յ՜աաենիյև ա՜հերկմիա Փձ1՛^ Հ^"" այհնա/նխ ւյէ> աւ»ն. ւերձ Հհէ> .չոչ, ,ն էն ,Ա....խ աեա՚ն Հա%– դերՅ. շ1 \1իօդ1, ա՚նգամ;,,.թեան սքսւշաօ^ի ճ^եա մի, 
ս/ւն Աոյկսւն՚ե^ս ւ1արդււււււետր Աէւ1եւսսսւէւ յ-ամահ, 
մառնա է և. "՚–ր1>յ սրսշտօեՆեր — "9"/ է "՚ "•թ"՛՛– 
,ոպար..պ. կառավարիչ^ էէ առա՚ւպաւ^որաց դպրոց^ 
«..սուցիչ^ Լ– յես.ոյ ,ոեսո,.չ. վոհւակա՚է, կառ.,.,վս,ր,,ւ 
թես/ե ա՛նդամ– Լ ս^^, Բսչքց այգ պ թհս1ւննոո չե1ւ Խաէւգարեւ ՚ն հր "ե 

աշ1.. գրս ֊՚ր "՚ւէ՛^ ւ/3/,ւէ.%«^/Տյ մեր րանչէ Խրմ-կռն ուերծ 
քերի պաամ՚ո^թէ^-Ն՚Ն, "՚/""""–"/՛"՛^– 

էբսւ1ւ պսւրսապեւոէ– ճ. 

,«ց^իւ՚ւԱրո,է Նոր,,, 
/լութէ,,/։, յկջ I– , Գավթ Գա՚նիէլւաՆ ,..%- յիաձ՚ն/ւ ձ. կքւ՚ւռ գ ,րադրո^թ1,^Ն կաթո,.ղԲ,կ 19– 
ո-ացե Արարա,,ք,,ւյ, երկղ^ Հ,ա. 
42 Բ– ./■ –ո-֊րր կաթ.,ղլ.կէ էչ^աձթյ,. մի ափս ,տիւ.՚ե, որ այսօր կլդեռ հա– է-այոէ-ւ/՛ ^ իբրԱ. օժսադակոզ սւղբիէ֊ր Արւսրսււոձւսն 
ՆահաՆդ^ յիշչ..աակարաՆներօ^ ՀկԱաաքրքր^^ո^ 
ռւ.սու.ՏԽ%սեսէ1ւնկրե է^ւսմարւ ՚^՚՚^փ".Քր Օէէա1։դսւԼու.– 
թխՆ մ՚աաոյց, ասո^մ՝ է ^. %. Ալիշս/և, գրեաթք, 
այդ ^Նայեաչ այլ աբդիյեակս.Ն Ա ս,ռրաղր,.^թի^՚ե 
էավսաթոՇւեա՚ւ. եպիսկոպոսթ կմիաձ՚Կփտ ^գ Ի^ր 
այգ աշի,ս,տռւթեա՚1ւ մի օրիակը^ ոսզայէկհլով%1,ր– 
սկս արքեպիսկոպռսի՚ե ՚եոսկր՝ դրոլւՐկ ՚նորա՚1է ւՏ,^.^ 
թ. յ-արսփ 19–/՛*" «'^'^'Ղ *շք ՚^.«^/–«– ռ^րեՏւ ի՛նձ՝ 
Ողորմաձ Տկ, երբեՏւ յուսով^ հա՚Աու.ըհալ ի Ջէխշ 
որդ.–ոյ մ՚աաչհլ իռ՚եարՀու^թեամբ (. ճ,ամբ,շքր հաքրա– 
կանգ սրբարար ա9ղ/. Լ ա^ա սւյսու. շեբմնռէս՚Կգռէ.֊ 
Թեսււքբ իմռմ ււռւ-իրես էսոհար՛^ պէւ/տկւււո–էսեօք ղիմս 
վասաակ ՛նախկին աշխա».անայ, .,չ/1. է՝ .ւսէպագբեաչե 
սւստփւ ղհրկ՚Հէսսւռր Ստռրս։դբոէ,թիւ%% ՚էսւթու-որեկ 
է-ջյիահ՚հի և. ^(ւ՚ւ՚գ դաւառայհ Արարաասււ՝ 2երոէ.։Ր 
բարձր սրբավկ ,նռ,.թես. որ Լ ւհ"Ս1)՛՛ եմ՝ հան. 
գիպիլներողսւմ՚տա-թեան սակ,, ինչինչթեբա-թեանյ 
յայ,ո երախսչյբիք իմհը աշ1սաաանաց. և այնպես 
վա,ե,հլռ.լյօրճ,ն..թ1.ւ,ն Զեր, ողոբԺ՚ահ ակբ, առ 
աժենաբաբձբեաքն վաօն խՐ, կարոգ^ հղկց աշիւսւտիլ 
1ւ ււս րււտ իէքռւս պէսրւոաւէւրոէ-ԹԼւււԱԱ առ Հէսւ– 
րենքւսւ)։ Մինքէւ Նհրսկսր կստանաբ •"քգ նու.կրն՝ սւր– 

և. Պէ։ոեբբու,րդռւՅն կր, ւգաեգքւչյ հեդֆնակին կոն– 

IV 1"% –ր՚Փ՛ "հկւ՚-՚լ հ՛ր "ր՚ւ/՛ 4– յ-՚՚-լէ ՚է–^– "՚-՚՚՚ւԻ ^– "-ՐԲ ՚՚՚ՐՂ^Յ՚֊՚Ս 


բաղան 8ովկէււ՚ն՚1ւէս եպիսկռպռսի Օակի 

նգր փիթ"՚ր՚"–թ^""^ իյհ^յ՝ ճ։,ոգւդք %».–/,^ձ, ղոզջյԱն 8ի .սէԱգէ ր՛"/– ււսրե և– ղգերսէդոր^ 


հԱգից գա 
յան/, ար.. »,.,,ն Ա, .ր,,,/,ա,ոա), Փաո^բ Ա<,,»»ւձօ, լ/Տ. .լապե..,.,.ց և– ևպի 

,.ւ,յյ; հէաւէ..,լ&–։.ն,/ա ռղռրւ/ու^բքձս։1։ռ նռրւսք որ ։ 
՚..ա–լ1,լ ղ1,րկա.խ.տ1...ն Հ«,^.| 
../ոսա^ պաարխ.,րգ...կա՚Ն Աթռ 
.քոր Հ^ամ՚արիյ՝ .«ռ.^ա..աաչեսչք ,վյէ,,,կ անհ՚ւ,..լ.%,ք յիա 1,ա՚1..,տեա–նց ..րբո, մայր 1,1ւ1,գ1յ.ւ.^ռյ Հ^այրհնԼաց, ր»ո, 
"Ր"/ քօեգրելհ ձեր ռեերօոսւմսւութհւ֊ե ռօէկս ի՚1ւք | 
1,Նլթէր,տ1,...կ I. ս.^-1. Տէր լրաիայրի »,^.«,.յ 
տաս՚նսէո ^ւռէ-էստսէրմառոլռաեեմ՝ ոձեռ թ^ թերօւ՛^ 
թի..Նք ի նո..բ. հ,..յար1,ալ լքևիՆ իՏ յ),ապա...,սռ֊^, 
սւեԹերոէ-Թուեք, ւսււռւեեւոմ ձերու.։ք՝սրբաւչեութեսւե 
.,^արա..,.^թիՕ, ո^րաի...թլա–1, խռյ ի վհր.,^ «- 
17ՈՈ Եո1ւ։սսէ.րռւթեաՆդ յեո։.ւմ։։ւ։ոուռաեԱ.Ր օադերԱ 
իր...րձոս՚ես արժա՝1.ացո..ը.«՝է.հլ^ օ^^^^ս/, րարեշնոր֊ 
յ,ո^թ1.ակ /.սրոյ ,այէն..չ,1. գէ;.,,և.րա1,աՆ.% Աթ.,– 

ոյ.յ էչյւ.,,,հնւ.. ւ ր,լ^ր ,,,,,/, <;.«,»յ, է կայ– և 

Ձձո.մ՝ ՕրՀ1..սբան ձ/.գ ն. սւդօթարար վասե ձեր 1ւ վասՆ 
կեՆգ.մն1..սց ւ է.%ձ^^1.շ^ց ր,.,րեյ/,շ..,,,.ակ –^օր ձ1.րղր։ 

եպիւրպռւապէա կաթով,կ«ո ւ.՚պաար1,արգ ^ <.,.,&ք 3> աԱքևախ Հ, 
Բացի ԱՀ1Դ եբկռ^սէց ՚եա^ երԼի, «ւ^կել կ և. 
\ւ"–ր1՚շ^ «/^ծ կամ՝ ՚ի"քր ՚ւ՚շ1սատութիւն՝եքւր, որոնք 
ա՚եէ1եօէաչ։եւ ե1ւք կսւմ՝ դռէւկ ւ1իԱչԼ. ւասօռ ^ւսւ։սէեօւ.ս։0 
, րսա որուււ Նէս սռսռրռէ^էժ րւ֊ե կ ուեևռեւ սիԱռն 
ահէէօ հսկուե ԳրՒ "՚ռ^եի սւմեն ժհ %շսւնւաւ.ռր 

Խօէքժուեեւււնէէն սւրդկհ եպրսկոպէէս կրէ Նէօ ձեո^սւ– 
դրո^հլկ 1%^1 թով յ^յսիսի շշ.^1,, ի^ր «,Ն«.»,. 
^•"ԿԻՅ ՚Հ՚^Ի^ԿԻ վաբդ՚՚՚պեւոի դ,ռ միաօթւ։ Այդ 
երկու. վարդասքե.ռ՚1,եր(, ս^դրա՚է, ուշ^ եպխկոպո» 
ճեէւ1ւ1սդրուեւռւ պււաւօւսոՏե րՆքն ոստ րեքեուե Վաո– 
կահաԱւ 4, ք՚-՚եի որ ձևո^ադրողը Կարրե^ի՚ե կր. 

քով^Լ ■^սւմիւոէ-ով^ ռրքէոե ^•••ւլ արժւմսք, Հ^ամՆէր՛ 
ռ^եչո.. կ ս^գ սյ«պ,7^անի՚ն, ըոյը կ աաչէ" ՚եերՎօ 
Ալ–""–ր–կՅ"՛֊ ^«՚մարմ՚ո^քր^ ■հորա վերայ Լ ^ա– 
մ՚ակրո^թիէ^ւ,/^ Կարրկու. ՚էաԳց մի աարի ա%ցահ՝ 
1843 թ– "■–1ր1–չի 137՛^ Նշչոնակոսաե կր կաթո– 
դհկոսակա% ը1.,.,րո^թի^է,, Ներ^կսր ՚^իշեևից 1>ոյ՚1. 
թով, փե^ր. ւ^-թ. ԱիՆօդիՆ ղրահ յս^աարարո^– 
թեա.դ իբրԼ ԲԼոարաբիոյ առա^որգ աաչով^ ի,.ր 
ձսււհր աււրմա1։օւէ.որ բ՚էւսւրեւիների մսւսի%՝ ՝1ւորանռ ,,-մ՝ գՆո^յ՚կ և. էրկու. , ՚ եպհսկոպոոիւ՚ւ Ն։ս րեարեւի ք– Ճյւէմէսրւէէ–մ1 տ1Լռ.ւս9ի՚եւ։ ռսրբսւցսւն 
Պօղոս արքեպ. որ երրԼՅՆ ելաարիհրք կր ի Կ. Պօ– 
Ժ"՝" ՚՚ՐԿԲ՞ՐԳ՝ Ղ՚՚ՐԲ– ^•"Ր"կ^ ար^եպ. ՚նախապս,– 
Օէիւ, ա՚նղաՅե սի՚եօւէի Ա. ^^միահ՚նքք. երրորդ ւր՚րր– ^««4 լԱլ1, լէնթ թլ թլ <;™1,.,,,&1–ք »^յ»4«,. 
ւորոէ-թեւսե^. Լ. է՚՚ՐԲ՚՚ՐԴ Դ"ՐԲ Օու1։Հւււե՝եկս նպ. 

^սէԱառգսււրե ժռդոէԽ րեսւրեււ րրւսՆ^ ՂւերսկսււԿ։ Օսււսւ– 

բձաչի վերայ. Այն օրիյ, երբ «. կմիա&թւլ մ՚աաւ 
ւրռւսրռւ ւււՆսասէս1է •ՀօյսւԱէսւռրռւ-թեաե %երռոի բո– 
1»ր թաքերի «լշ^ «լ. միաքւլ դաբձաս դկպ1, ՛Սա. ա. 
մե՚եքը^ սսլօ1սու.յ՝ կի՛ն, որ չարաղկտ վշչոերից ռա. բար 
բարոսու–թեւյ1ւեհրհո ւսոռւտու-սւհ՝ Աա/ր Աթռռն, /ւ 
րաեց ՀոդԼոր–բս,րոքաէ,ա՚ն կենդա՚եութհան սչքդ է,ս, 
րՒԻ՚ււ շ^՚֊՚""վ^ "11""Ի թօթափի իրա՛նից խաւ.արա^ . 
մ1սհ ադիաութե..,–ե փոշթ. Լ ն«ւիրո^ի իւր Հ^ոաի | 
կրթռ^թեա՚ն Լ յառաջսպիւքհւ^թեաԿէ դոր&ի՚ն. 
կսչքհ ի ղո^ր. կաթռվկոսակա՚ն գա^քլ բարկա 
&ովՀ^ա՝հ՚է.կ« Կարբեցի, որ իսկակա՛ն պաակհր՚ն Լ ՚ներ. 
կաքացու^ցիշհ կ սչքն ^ոդև.որակա՚նութեա՚ն, որի մ՚ասիճ 
դառնաղին վշչււուիդրոէ–մ՝ կին իրան Եղիաղչււրեանւյ՜ 
եււբսւ/րները^ Մոսկո..այից 1832 թ– փեարվս,րի ^–ին. Հ 


,.,,,/, «» •՚քկ–պ"՚շ^ ՝ւ Արբաղեէ ,Հւ Ողորւ/աձ օկր 4. >™//՛ 
Առաջին ^ս^բապեաական կոնդակ ձեր լ^ անդ 
րանիկ օր-Հնութեամբ նորսւպսակ օՏէեքղյգ ձեռ$էէմե * 
բարձր արմանապս..ոի,, բաղքս.րդիւ.ն Միքայկլ .(աբ.^ 
աին յերղյ Հ^ոէսեալ արար դմեզ^ բարեյոյս վըռ աՀութե ւսմբ , ձեռ։^ յ;, .պ^դայ բարեկարգո^թե 
.րաարապեաիգ հնացհալ սրբդյ աանգ յ 
. ™/ո, Տկ՚ր նրբա.^ակաս,ար՝ հնացեալցու.. յ ուսէ– տօւնդ "ւրի 1քէԱ1"ռւ^ւռքքւս1ւեր։ո, ոռ եռռԼէքն ւսռ 
^ախ՚եեօք պարհա՚ււք կր ազդիս, ղ^ ՛ի ՛հմ՛ա սրբօէՏ֊ 
թեամի վարու^ և. մԼՆԷաՐաստ գիս։ռւ,թեայր^ ՚Ղ"<1՜ 
հաո^ացա՚հ Հ^ռչլ,.էրսւոր աթռռակալք, ՚Նհրսկս, Իււա– 
Հակ, Մեսրովսր Գի..ս,, ՕՏ,%եյխ և սքյլ աՆթի^թ, 
իսկ յես, բաղմայեայ իոսւա՚ևո^թեա՚է. Աթռռռյգ՝ Լ 
մերստիհ էիԿու-քժեաե կւսմհք բարձրեւղՐ^ ի <Տեգհ– 
սւէսսսւե գարէե ճ. սւյսր, ս՚րժաււսււոր աթոռ-ակէսէօ 
կոէ-սաւորէքքե եոե՚հ Ա. ոոլ.ոի՚Ա ռքա՚ււռեսւնս օէ սսւկսէւօ^ 
մ՚ա՚եա^ա՚եդ Մռվսկս ԿաթողհկքԱ՚Ն սւաթԼացի, որ 
բաց ՝ի ՚եիլթակա՚ե շի՚եութԼա՚ն^ պահառացղյ^ .յլԱ– 
Թոո-գ էլ դպոսէաէաքբ ււ. ու.սէ/ւէւմբօ օւււսսւււան դրւււռէ–՛֊ 
թ4,,,1,յ. յ^չ^րդ %«րա ՓւՓւ-ւ–– կաթ-վկ––. »ք 
^հեալ ա/ւո^^ա յլՕ/.**. ջո,.,,աւէց1, Լ ^ք/լ փսրՏա– 
պեօ.– կ(>թես,^ ,,յյ,աբա՝է,ս կչմխսենի ի բաղո,.մ՝ դէ– 
ա^ւթիւէւս. Օակ^ր կ^թողհկ^^ իլյ/սչւկի գրասկ, 
որ Ր"Գ ք/ւոեաօան շի1ւուսւԾռււ ՍաքժուՆուգ Շսէոկե– 
3913 յ՛;/՛^ ղ^-ւ՚՚գր—^թէ՛^ ք-ււկակա՚ն դրո^ օ,4»ւ– 
քՅ՚եէաքբ ււ գբաւքովօ իւրոսօ ի ձեոՏե էւսկէէւե մար– 
դսւպետհ ե. րն1ւերս։ւք ՚եորւս. ԱիմւԽ եւււթոոքւկոս բսւդ~ 
յհրախա, ոբ բա,1ոս.մ՝ աառ,է.պա՝ևօք եբաց յկմիա– 
ծին ււսէպագբասւօլ.ն ե. ապես/ռ Աբաոու.ւՐ մաէոեա1ււ։. 
իսկ յԼա մ՝աՀ,ո.ան \ու.կաս կաթոդհկ՚՚՚՚ի և– այսբ 
բարի իՆչ^ ոլ չո^աք ղաթոռակալաչյ դոբի՚ն, բայ ՛ի 
.չաՆաղան աՆկարգոՀ-թէաՆց Լ ՛ի շփոթ ռւթեա՚եյ. 
բայյ այժմ՝ դի ^ոբ^օք ամե՚նակ-ւ-րոդի՚ն .«ռ^դ այգ 
աղաաեալ ի բոնաւ.ւ.բ.,,.թեաէ,ց >զաբսիյ ^ա՚նգեալ. 
ընդ քաղցր կառավաբութեա 
սաց, և .^ հռշքու-թձա^ ՚եոյէ. 1ոկրոսթեա՝Ե Ռ», 
, ԱյեՆակաւբ, Հ,ոդԼոլ ս՚Կբղ օհս.^ դս^Վ" "՚ղղ1՛ ^ ^կ^ղ^Յ^Ջ/ յք՚ր^է ՚"^– 

^սւնգիստ սւ1ւե1ւսււութեսւմբ օասւսեէ(ռ մանս։ւս։%գ 
թկ ^^աւաաաժք աեսա՚էէել ձերգ ձեռսւմի ղսւօյսջի 
բէսրնկսւրդու֊թիւյւե օէեղւուգ ոսս։ •Հռդ1ւյւբի՚Ա Ա. րսսւ 
մեւրօսսւէ–ռր1ւ1ւ, ոի վերՕէԱիե Նսւղկեսռի սւռ ձեռ .^ո– 
ղԼոր գ,ղրս,աոյւ, վաս՚ն վարդապէտաց, պայՆա^ս,,,. 

յԻ ՚^"տԿ–Կ–՛^ 11"1Ը՚– ՚^ ւլպք-^թէ՛^ է""՛ օրի-եակի ՚ճ՞՛ ,,գէս, Լ իմ՝ա,ւաու՛։, յ՚շ^կթ Աա .&», 8" <;»,),ս ՚-՚՚րք >Դա,ւՐ< ւլետրեսցթ, ՛ի պաշաօ՚ե՚և աստք,լյ,,հ,ււքթ, 
և ա՚հաբմ^՚ււք յեբ<1^լ,^ցի. ՝ ի բաց լ^յէ՚ն յասս,».–^– 
ծսւկծբտ գաՀ^^գ աւ/ենայՆ անկարգռւթհ^Ն, տդ1ււոռւ.~ 
թխն, աՆմիաբա՚ն«^թիւ՚Ե, դայթագղ^.^թ1,,%, ^^ղի 
պաբսկայթ Լ այլ այքեա/ անվա/է/ւչ^կակ, Լ վամն 
"11""1՚1՚Կ Ի ^կք" աձցին կաաարէալ սբբութիյե 
Լկեռեգսւեաե կռվուսէւի ուսուՏհ իմաստուԹ-եահռ 
քհղռւ^աց Լ սւբռւ^եււաից, միաբան եղբսչ^բասիբու– 
թիւ^, և բաբի ^բի-նակա^ ւթ^Փի^Ն աշ1,,աբՀ,ա– 
կա՚ևաց . ^յսսւիէս և. ղա^աւ-էլքան ղգո^թ, պ/լտ– 
ղարհրեսոՀ մեռ Տ.երգ ճոդԼ.ռր քսւՀաեսււսւս/ետոէ–– 
թիէ-ն. ղի սւյՏմ՝ ,«չք ս.յե%Աըւ.է.՝ե առ ձեւլ ^այի թհ ա 
դի՞նչ^ռւնիյիք դօրհհլ^Լ որպիի օրի՚եակաւ. ո^՚եիքձ 
վասբնլ^ զիշ(։ւա՚1։ռլթիւնդ, բարեկաԱք ձեր սպասի^Վ 
ք՚՚եւ ււբսւրեկւօրդութիլն ձեր Լ. Աքւսրձե՚1ւս։ւու1 վ 
"––•–"Րիլ է թշեավկ լ ճ^ս.կ.սռս,կորդք Ար՝ առաՆյ՚ձ 
՞/՚՞յ ՒԿ՛^ մ՝արգ,քթ,շ1,.արԴ , սրեալ ղաչչ, Լ ^| 
կս.՚սջս ^ոՀս դ..րէՔարս.,. թլ .ոե^աՆել կամ՝ քսել 
գձք;Նջ, և. ապա ^ռփ ւյհավւի Հ^արէալ պար րոչ» րել ^լ.րս.խա՚նս,չ, բամիասելԼ վ^աա^ս,մլ,աւ.հլ ղձեղ, 
Ու.բացեա(ք% յԱթռռ^^ղ քատիսՀայ^ սրեալԼ գե~ 
ղեալ ՚/^րիա՝ կ՛^^ է պատրաստի ՛ի դիր ա՝եցու.ցա՛ 
սեք ւ1"ր ի՚՚Հ^ Գ՚՚Բ^կՔ՚Է "֊ ապագրութեէսմռ սւռ ասե– 
՚սեսէսւ՚Խ սււսրէսՆել , էլ. ոէդռռսւ յիսւյե . սւյւ և. օտա֊ 

ւհ^ւ֊՚՚ք խ1ւ ՚լ-ք^՚ե սւո^հլռց ե՚Ն , ղռր մի՛ ^"՚րձկ թէ կարհՆօք •՚ր-Կէյ" -Կ- ՚հէսւռԱս աււոոէ-ռռւթեւսմս • մասն ռի օսււ.օք սրահ սե– 
րոք ստէսաթ էլ. րնթԼրցէսք ղԱռր ս/սւամո1–թիէ^ սի 
սաղգ^օ ^սււոռ, Ո՛՛ր դնրմ՜սհւսւոի ոԱհ Նանօթ մեղ .,.,կ^, .^■հռ^՚ւ. •նսաԱ •/. Ո ՚էՐ"է"՝֊Ո ՛է՛" և կաբգավար դպր՚–ց1՛ ի<–րեա՚հյ, ղհրյ՝ա%.ս^է քն– 
յ»ւո,ւ ,ո պա դր ե «, լէ ա% գ /.^^ ^»^« աԱիս յա^աչ^և 
ս.ս.րահւալյայե–Ա.Փ ..փ^րհ, ծ^,,1//^4 գի-կք 
գռէ.ք ղայգ լևղ»,^, ա,^աքկ Լ /չեթւռ՚ն^վք ՚Լդք՚Ր"՛^ 
.քա/ն . ոլ կաբէիք չարտասո^ել և առ ա,Րօթ^ քա- 
րանալ . բար/, թշ^ ռչ^ խօսի վչ,ա՚հ Հ^,.դևորակա՚հա֊ 
յը,, . Աթոռ-ն հլյիաե-եխ ա.է , թէսքէա ,,Ավս է 
ադդթւ Հ™,ոյ՝ ք.ցյ ^»ւ).^ Լ ո^^^ասարակ դպրա– 
ա.ւ.ն յի վաս֊Ա ի,.ր,^1.. աթ^ռս^թ^ »,^4ն»^| վար. 
գասքետք Լ. Ապիսկռպռսք տդկտ էն^ օա^. ւԼ^երա– 
կա՚եոսթիյե իսկ ռչշգիան՚ն, այլ միսւի ոէ,աեն Լ ըմ՝֊ 
"թ; յարւհգ՚՚րհոէ֊թի^՚ե ..ք,,,ր.սսքիՆ, ոսկի Լ արհաթ I 

I ՚ ձ. պաա,.«յ ղ^ե.» չԲ^թ. այը. ղչքկ^ե՚ե կաթ,,,^կ,,.աց և– ղչ,.նց1>ալ աարաձա/հ,,ւթճ,ձ^ /. մամանակս ՚ե,,. 
յա։ ՆէրսՀս ձէէ/քւսկոսչռսն ակտւււ., աա^, չռէ.սաւո. 
րէլ ղս,ղգ%, բայյ ւէա՚ե քադո^,^։քրգէչաՆաչ, «, ^ա– Ր*"1 Հ<"ւ–սւտու և, դսւէ-աեութհսէն մեոոլաՐ Հւ ե ւքհ– 
Ր"՛) աշխ,սւ,Շ,,,,կա՚հաց Լ պյլ իրայ X Ց.աքսպի»ի« ք^– 
թեռ՚նչով^ ս.նչլ,,փ արտմիՀք մհք , ^.ձսանձչ^վ^ւՐաՆա– 
Լէօ՚նդք թէ ՚եռքա յոքմ գովաբանԼ՚ե զԱ՝ի։իթարեւ։ւ՝1ւ 

•«պաղրռւ-թեւսմքւ օդսւակսւր դրոյ ւռ^-սա^-րեքղ/ն 
՚/աղդն մեր . Լ փափադիմք ղի Լ սչ/գ սո..րբ Աթ«– 
.ւքլգ •նոյկպկս Ղ"Վէւե ՚^ բս>րեճկա,դաւ. ւիւփչյի գո՚նկ 
ւււյմմ՚յեւռ տղսւտեչղյն ՝ի թո^աւռրութէ՚եկ սքաբսից. I այգ վս.խ7է։ս.Ն և բարեյիշա. սերոք էւսէէէգեեւյրև է 
րԼք ճդբ-ւրքս անւ^ ւք^գար ւ^լ սւաւհ-ւռյսը^ւ^ցտէւհլղ, ղա, ,% Լ էսկ սաիէեհք աասնս 
ս , Լ մեք այձ,Ր ե– 
սփմ^ վաս% « 

ռմսւ1էԼռւես ։սղ՛ դիս . ՛նովի՛ն Հ^ռդւ-ով^ աղաչեվ^ ւքսրբաղնակասւար վե– I 
Հ^ս.պե.ոո^թ(.ւ%գ ղի Հ^ռգ և խ՚եամ՝ աարչիք Հ^ոգևորՀ 
շինռէ-թեա՚ե Լ բ...րեկաբդութեա՚ն Աթւ,$ւոքգ Լ ե 
րաեհոդ, յար^աեւս՚ն իււէ օգոէ.։ռ ե֊ շչ՛՛^ "է կէււրՕ–\ 

ռ/ւտ՚եաճա՚ն աււ/ւհսէռ–ռւթ1։ւ1ւ ձէւռ խՆդոեւքք | «^ ասւո՛ I 
հա՚Նք ւ^ջք-ք աղղի և– Լկեդձ^է-ւշք մհրռւՀ ղո/, գիլ֊ ,,,թլ հ. 

մշ^կ. ՚յ"Ր"Տ . .«, ••լ ՚ճ–"է– երևէւէ է , »ք,.,«» գռւթ ի,,կ վկպյկք,, ^,Փ–– 

՚ՆհրՎս Արքէ,,^իկոպո^Ն վ^յքակւ–^, ւքս՚ււՆ որոյ սյաա– 
շւօՅ՛ Հ^սէ1աբիւ(ք ղ(։ Օւրգ ••։ռ.աիւ/րկռւթ1աէԴ առ. մի֊ 
■նիսար-Ա ղարԱալ կարղհսշէւ. վէա յ.,,ռ.,,,ջթ, թէՏԱա 
իր, ,,ր ա/ժյ– պարապ <, /, վք^ակՆ վրա^աա՚ւվ,, ղի՝\ 
մհա Լ դորհակիյ քք՚հիցի ձհղ^յամե՚հայւ, րարի գռր֊ ծ^«, ըստ ոբռւ-մ՝ առաջի՛ն և. բաւքմ՝աշ1^ւատ ս^նՏկ կ. 
ե– ժ-ռոոսուրգթ տեուոքե սիրես օԱսէ ս. կս*մրկ րկ– 
ւիՆերւ սորսւ սւեգգ ե– ռահկս/սք գի գուռ սւռւսւեք 
Լա սրս,.սքօժս.ր կապակցութիւ՚ն "՚֊՚եիցիք ընդ ՜եմՆ., 
օէ%ելու1 ի սպսւօասւկ սօգուսէ ե. ոթսւրեեսւրգութիւյ՛ 
<քողովըդես.% մհըո^յ՝, ՚նմԼԽապկս Լ լււէմթ թՀ Կ,ս– 
րասւեա եպիսկոպոս՛ն Աիսիս^^ւ, հա^-սչքո^թիս՚ե «.- 
րռւբեւռւ կ սէկրռւթեսՈւ էլ. սւռդԱ մերու–մ\ ոոբ եսւ– 

Բսւր^ր »ւաա^ոք արմա՚1,ա,^որ Միք,,քյէ^լվար. 
դսւպեւոէւ մեր սււս սւասներրորգ ԱքԱ 9երսեռաեււե Նա– 
էւաւկ մեպ ե. ւձեմասրանիս ճւ ւուսւսւ^ռրւււքժեւսն սւռ՛– 
,/.«, որ է ապաււրէաց դՀ^արէւաւոր յՆ,ա1,ա՚ն« ի ջա– 
էռսւգովռւ^թիւՏն կսււ^օւսայ և. ու,ղղասփսւօ.ութեւսն 
մերս ..ուբբ եկե-ւեյ^ոյ. ՛նա Լ-՚ււղրկ ի ՚Ոխ^ արձակել 
ասաի Լ ղալ հա^ս^հլ 5ձ^. որ թկ ոլխափա%եսցի 
յա՚հկարհ ի՚եչ^արգեւա՚նա^՝ կաաարեսցուբ Փ՚եգիր 
՚նռրսւ ւսււսմ՝ Աէմաո-ւաւէէ ղի մերս ւսռսւչաեօք սւմիարձ9իք 
էէեսւ ի թսւբձր ւռսար՜ճ՚աս ոբում աբժա1ւի կ։ 

Ամսսսւքն րնաւււնեք սեր^ ^"ՐաՔ "– փեսսււք ^ամ– 

րոէ֊էՈ ս-ս ս֊ Աասսւսւկսւբեկ ծեբույւավւսւււ Եփրեմ՝ 
սբբաղնակաաաբ Հ^աքբապեսվ։՛։,, որում՝ վաս՚Ն չլոաըւյ 
.քձանձբոլթ/.լն աչ^կա.1կ.սք յաաուկ գիբ ^բել, էսնձն օւրաբհսէք ռսԼօ օբ՚/նէ ււ^թւս. Սււաւ(ք բտօռւ-մ՝ մեբա ՚ոսոսթեամբ ամ1։ն$սքսոնս։րՀԼ հսւռաւբ 1ովհո,նն(ո Լ Ւա –րւ՚Վւ ՏռվՀ^ա՚Ա՚եկ կաթողիկռսէ Հ^ամ;սր "՚֊րիշ^ դրոլ.. 
թիւեւ, ՚"~ր1ւշ ^"՚ԲԳ "՚– 4՛"^"^ "– ուղղւէւթիւն սահ– 

դէքբէքԵէխ Ա. նսէ սւեշեռ ՀՀետե֊եքոյ /><-/• սւեսւսհիս էլ. 
սովորահ(,%՝ ի,.ր մ՝ազ>ց յեաղյ թ՚՚ղեց մի .ւիաբա. 
%ո,.թիւ%, որի տիռւր ■^«■^"^ք. ՚^Ի՚՚՚չ^ ս.՚եգամ Բարձ– 
րագոի ա՚երաէ,ակա՚Կու.թե,մն –.ռիթ աու^եց, Բ-շսքհս 
ւոԱօԱոէ-մ՝ ե՛նք յէւոէսդէսյ ՚եւսմաեքէց, որ գբւււսւ& է 
,1Լ^ա–ևձի–Ն1,1 1843 թ-֊Ի դէկ։«– ^Օք^ ՊԱ^եք –ք-ւ՚՚լ արքԱպէՀ Տէօրդ "էսրձր Արբսւզնոլթիւե 

1Լմե՚նս>ռոոբմս։Ն ^ռդէւռբ ձնռո իմէ 

«8սւռսււԼքռւթե՚նկ բաղմապաաիկ մի՚էւչԼ ւքսլ 
սօբ բա%ա..ոբ պս.օ,1^աո.ս.ց ա^ադա՚եեալ խՐ ի դբա 
է-որ բւսեսւէսօււութիւյ։ ՎիՀսւպսւաիւ. սրբսէոաե 1ւ՚է1էէ 
դքգ ի,Ո ՚եռբ ա^ա ԼկասորիւՐ առ ա/Ն.... է, սկւքբա 
սէքսոցիկ ամե՚էւայնի .սդա^մ՝ ևս ւքսրբաււան ձ՚եոդգ 
իՀ ՚քե "րպհ" բ՚եաւռբութիյե կ միշս, խռրադիտա– 
ւրւ՚եիչքն ք,աՆ –ւ^եւքչ և գռւ.ք ՚1ւոյ%պ1^օ միս^՚Ն խելչս– 

.Ո..Ա. ւրեչով յ. օ>բռ.մ՝քխ/ւ չ...բա.յ։..–ե»փ՚՚"՚՚^3" 

բանիչ/ս խռբ^ռ..բգ սքեդագոյՆ՜ ի ^էալ կալեաչ մի 
ռ^յԼք յ..,քս.1.եսքհք ֆչք«յ../նկ, վ ցայսօր օբպկ» ^ 
յաքա՚էվ, իսկ հ ՆձբՀ^.սկ առաքհչաֆձ. պս,շչ»եչ^ 2^՞/^ 
ճ,աբաեու.թեա՚։,ց, ճ^աւաաացհալ^էբ այե՝ն,ս/ե Հ^ոդւ. 
՚ք^" ^՚^"^^՛ բաբԼացակամ՝ ֊^աբաղաւո ձ&ռ կար– ֊159– - 

ձձաչ, .^՚եաեղեակ որոց ի ՚եերքոք շրթա՚եց %«ցիՆ 
թոսեիո՝ յիշսւ կոէօււ էք աւաՍսւկսկաւ ^հսւս րեդ– 
դհմ՝ ա՚նոէ^ա՚ն և ղդռէ-շէսլք, Հա,դսւ։^ոյ ձէր սրբաւք– 
՜եոլթէաե։ Օսչւսօր ռրպ^ււ է գոու–թնսէէւռն սոբԱե 
գհրաօաեցօւթեահ ""1"ռ Ր՚ա^տրոյ Օովակ^մեէսՆ 
կաոարեաեռ, նոյԱպկս ի սորիե վե^^սւփառոէ-թեԱկ 
րա,ւմ՝օ(. յաք՚՚է՚ի ւես.լ են ձեդ^ լուր սասակաղի՚Կ Հ^ի– 
ւ-սւեգութեսւ՚ե ՛նորին սրբէաէկսւսէէւ.րր ւսնձի՚ե. և. Ա~ 
րս։ւ.ի՝ ի Ք^Ք"՚–շ, ^ձրո՚-թքւ—ն օռր/ւն Հ^սւսսւկի՝ որ– 
պկօ ՚եորօրի՚եակ իՅն կր սչ/ե տկս.րո,.թիւ.Ն նորի, 
սչյեքան Լ անՀՀայհմ՚ատ շեոր^ ասաո^ահեան ոքան– 
^3713 Ի ^"՚ դէ՚֊Ր ■^■"րդ՚"–իր"՚–թի––ն, Ցա/եմ– ան~ 
ր..սս.1հ գրութեան վեճ^ռփաո^ութւռն ս«րին, 
37յՅԲ ղ^՚եաղան օ/նձնադոճկ մ՚արդասիրհալ սաս>ս.֊ 
րոլթԼանչյ սոըին բարերար վեՀ,ա,(կեսչք դերաււան– 
ցռ.թե.մ1.չ, անօրինակ Հ,ս,նդիսացան ի պառիւ և 
ի շեոբ^ուկս սւղգսէկօւեռւթեսւե մհրռէ-էքԼ վս։ս\է ղ1։ 
սեոեկրե սւսեսա^մուսէ Ր՚քք՚շԿք ւռեսեւսւ թկ ոէ սւղ– 
գեՆ ի կոզյԼ բւււոե§ս։ւ,ութեւաւ ռւէւձին նռռին կրր– 
թականու^թիլ.Նք, Հ^րաժարեալ կին յձիէսիւորՀ^Ո1.րւէ 
բսւոասքւ1.թեամրք , ւռրւ/կ Լ֊ սեր էսսաւեռոէ^ ՀՀան– գերձ ոչյլ ւ Կոըն Հ^արաղաւ ււթեսւմբռ յեբասօննսււ ժողովրդովք, թացեալ աչօք /. ^^^լ 
շ^՚-ր^ ղանկողկքէվ^ նորին Յձսւյաք ի ււպառու.ՅԼ վեր– 
շին շ^*Ղ1 նորի՛ իսսքառ օւ՚էւյուսու-թԼսւմբէ Ա.ւղա 
յո^նմ՚վսչյրի եխ.լ ի միաժՀւոչյին բարերար վեգ 
աղեռւ,թեա1ւս ւա4 կւսմՆլղյ ւ^րՆ ոէՏ1։ի։ զինռեանս 
ի խդՏ՜աՀտր^ք1^թօ1քկ, յու.սակտօւբ իՏքձ՛՝ ձեռս ար– վւբեյի՚ե ղրՏձ ՛Նորօրի՛նակ բ՚էիչկ ղփւաբաւ^ ԱձգբՀք 
Իվա՚Ն1,լՊ,ձշկ,լ կ,ւ1,,ւալև ՛Լոբի յա^աիբկ.^– 
թեամե զսւէսռւսւ. կիե ոՅն, գուսսէր դրսւփխ որ ռհսւ– 
կէր 190 վէբոո, բա^ակայ /, ». <կ. Բոսբղա/, Կռ– 
ռէբէ՚Առյ ռ.,կքոձ՚Ա,քբո%ո,, Հիոկռվառոլկո^^ւռլ 
ձ.5,յ,ն Հէնաբալ Պ ոկկո^ ռբո^Աաի ^ռմ՚ակբո^ 
թեա՚Ա ոբ /, ՚Լոոռ այ/, ոիյ–րաթեւ1,ոկբյ, յոս՚1,յ– Օբկ 
սկսեալ յ՜ադՆիղիբավաքթ առնճլ ղոռբէ՚ե քակ, 
յապևռո^թէյլ յո։նկոփ.լ. ի^րո^, և ՚ ի չաբաթոլ 
յ1.ա–Ադո,յ.ւոց՚Լ ո,ռռա^ կթ •Լիկռփոթով .որ^ո– 
ա(,ւ^ Ն՚։,ջձյու.յեալ՚ևոբա ^ քոէ^/ աբթ1.ակա՚ն թը>Բ 

/•"^/»՚՚֊>–՝ <֊-«■֊*.</. յտ/1 կթ< թէ դՌլհէ ■"է" 

բՈ4.թ/,յւ ոոբթ Հեւ;ափաո^ութեա՚Ա, Լ թ 1> յք՚նյ 
դևւլ աո^դիւ-թհա՚Ն ՚էւոբի՚Ա. յոբէէկ այոորի՚եակ չձ 
կալէալ ^աո,^ո,յ; նոքոք ո^Ն Պաշկո^Առո քաք 
Բ՚^շքւ I Դ^1"–՚՚՚՚ք"ք՚՚^Թ1"^ յե^սէպետիսէ որոմ ի ւ/ի– 
ճ՞յ/՛ ^Բհ շչ"/""թ"՚՚չք ա»ս.ո..աձո,Հ;րալ (.՚մն ՚եեր֊ 
դոբհոսթեամբ յարոսցԼ,.,լ ի յն.^ա^րս,ւկ յա՝հ~ 
կոդհոյՆ՝ ես, կՎ.փլ ղգԼաթ, Լ ՚եոաոյց յաթ^ո.. Լ 
ւսՀ^ա ղէչրկա.ս ումիււս աւ^ԼԱ։ ե՛ն, ւչք։ սորին բարձ– 
բէռլ^^ափա^ո^թի^՚Լ ,«^4/՛ թ ևռկոիհռլ յո– 
ո-ողիւթիւ-՚ն լ, .րպաղաց յուբո^յե,ոլլ իսպառ չո^– 
սեւու1 դհշսւե է^իէ,աևգոէ.թեաե • թԼակսւ սււսպկս 
^ղ^ս.–եդա,Ր կ ՛սա ի 4ՒյՒ՝ Ւ՚^Ց "՚"՛՛/՛"՛–^*՛ 7"""֊ 
%ի ւ^.ք կս.ս.ավարս.թեամր աիր Պաշկ^վ^ ՚Հկ՚Աա– 
րա,ի Ըսա այնմ՝ ճ^աւաոաի չ^ցի ձերգ –րբաղաե 
Հսւյրու-թիւՆ ևս, ղի ա՚հ1ւ րկրայհ Ա։ կ առ-ոպքռւթէւձէ 
սրրա^աղոյն քաճ^ա՚ՆայապԱաոսթեա՝է, սորի՛ն, որ պարապի յխրապաակա՚ւ, (....րկդահոտիս^սէ 

ւքասնիռ սռբսւղսւս հ՚էւուլ րմ1 նախ յւսւն ռգռւ.– 

մ՚արու^Տւ ժողովոյգ այդրհ՚ե յԱթ »ռգ, կ.սրի վ։^ել– 
չագդի.ս հւ՚չհթ՛ ՚^ամիա^թ աեսակա^որթ կառավա֊ 
րութեսւ1ւռ •ւրբւօւլևւսդռ/ե Ա իւյւ^ոդոսխ սոաէւպկս Լ. 
իլրաթս։՚1էփւ.ր սւՆգամոո ՚նորի՚ե արժսւ՚եաւււռրու^թիւՏնք 
րսւրեյաւեււու.թեա՝եոէ նս՛ մաեսւէ–ասեդ սրբւսՈէս1ւ հ՝եռ– 

ոիգ է"^/ գերօւր<էաՆաւ^որւււ^թիէյնռ ւաԱե՚նսւՐ։ ճաւՐ 

պա՚1է1էաւււի •^ամիաւեսէւ կր ի ւռհւիս յհօի ե֊ փոռոլ. 
սւպգսւեասոսթեսւե մեոռէ–մ1 ռբռ ւաքսռս1ւ1ւ եոոմու^ս– 
^րովք և. «»յ/.>. բւորէբա^ ^^«,յն»լթ/,լէք ա/ե– 
քաե կասրեաւ կքւև ի սիրեւռէ-թիլ^ ձեր որոասփւու՛ 
թեա՚հ, լ ա/1,քաՆ չա^,ադովՀթ, ղՅէլ/, հակիս/, 
դծրւսրդւ–Ոէ մեՆաՆձււոէ-թեսէնկ մի1ւէե– էսսԵեեռուե սո՛ 
չ/ա փառաւ^^րիլ ի սիրա Լ ի ժիաս Լ բարեբաքսա 
^սւ$քևւբհւ ձկօք ռւոեղիգ սբբութ1ւսւ1։ք Լ. ւ/ւււղդ մեր 

Փ՚՚ՎՒ– 

^՚՚ԱՑ յ«"֊»՚Բ՚» "ւյեց ամե՚նա/եի խոր^^րդաձո... 
քժհահո ի յերսէդսէոձր ահգրկե սողուե սւրժաեսւնօւ– 
Ժօւթոոէ-խԲւի և պարոն Ցակով^այ կարլյ-աոէլ. թէ ԷՀ,... .•.թեա 

րիւբաէ-ոբքքե մի՚կչե. ոհբհսԱւսէ^ոբե ի ՚ք՚՚՚ւր քսոեսւր– 
^1էււա% սեսեէսք հ սկ^սւգօւեհւրւ մէէեչԼ. ւքաս մեն սւ փոքր 
Աթոռոքգ Համբասբ վ.սյելո,.լ բաբԱմ՚արդո^թեաՆց. ...՛լիիս՝ ա..ա "լ յ".ք •ժ ււ.բժս.՚1ւււււ.որութիէ^ք ձեր սբբսւ.ր.ռւթեսա1ւ կեղսւեսււ և. ւէռ1.իբսււի մր՜Տ՚րս֊ 
.ոեալ .^ռ^ոքիր, տ՚՚֊՚֊ւ-Փ Ի՛"՛ ./"■4"*ձ" Ար Օրս֊ Բ"1)3 «՚*՚՞՚–>՛ ^ ՚։,ամիա^ 
է ռր ա կ սւեո ւթե "՚ե» 

,րել յէ,» /"–քՏ՛ ի Դ՚-Ռ Ի՚֊Ր "•""•<*" դր՚-՚՚֊՚ր քա՛նի ի^ր-է 
աոԱ,ս,լ < /. եա-նօթ^լթխ-ն յթւի^արի •եէր^՚ևսչւթ, 

Ղ՚՚Ր^՞Յ՝ ճ""՛ "/՚՞՛–՛/՝ հր "բկ՝^ • յք"« օրղյ եկեալ ի 

«7<« «րրավհադղի քա1;ա՚1.,«ւապեաի–՜ս ի ՚ե1,րկայ^>–– 
թէքււէն մ1։Հ։է1էւՆէէւււէ տհսւոռք ււււէե՚նւ/ւյ՚ե ^սւՆգօ/ւ/ա՚ևօք 
ե.11 է՚Հււ՚ւ ր ւսէ/րէւ նոդքւՆ էւէ։էմե՚Նէւււ՝հ ահաէսզւյա– ա– 
,,,,/ յ1,,ո .«,ք»,ւ».յ .11պ,.ար,տ1,^–Ա–1. է» յի^րո^մ– 
պէ1էրսէռէ^պւսսէէաճ Նասեօթռէ^թհսւ1ա ւքոէսէ-որ բասի՛– 
Լ Հ^աւՐարօք^ յսըա՚էւեալկր էւ քօեԱւս ամե՝1ւառղորմահ 
Կս՚քս1>ր, Լ ՚է,ռրի Կս^սերո^թիւ՚ե՚ե ըեթերըա՚հու.. 
իքեէէււքր *Հէ1էսռւ. հո Ծ աք ամռհաւԱհ Աքդեռու/Յեաեււե 
այ՚ն»,,իկ՝ «ս,«րագրեսւլ կ ի ՚եյիՆ դրչ––. /«–րո,/ ա^Ա. 
•1^– 11^թԿթՅ"/յ ՚^ ս։եդ1կա^սքյ յո/մ ա1գ,,,^ակ,,,. 
■Աո^թւամք, /, աԼղեկ^-հալ ^,րի %^ափա^ քահա– 
%ս^ա,,ւետռւթեան այէէռ^իկ ամևՆա/նի թկ ք-ս/էւիւ. 
յ;լթ,,վ.,1,%1, և ղր..վ յի%իսս,ր1, ^ա.,1.ալ Լն .ս^ 
թ-զա^որ կ,,ւ,.ր–1, »,*-,,/,./, կէղա,,;ւ,^^%«^թի^կ 

4. ի է1իս։ք մի1ւ%1ւ. ^առ1,ս։է–ռբիլր երթե֊սկսւռ "Ր"Ո ե. 

Խէ •ղ-ւթ-՚ւ՚ւ՚լ 51՚տ>՛ 1դգ1–՛ Ւ վկ-օ յ-նկարձակ^Ն 

յեհւււղոյհ արկահէ^ ՚եռքէւււ/^ււ Լ.՛ սո<քի՚1յ վեկւէւդեռ։.– 
թիյ։,ք լ, խոր իո^էալ չկարէթ, բերաՆ րւ^ւ-լ ի 
/..օ™ Հ;^,«արակա;ւ ղա,.ո,.րս թչչ եար,ոց1,կ հանէ ^թի^-ևս նորթ Ժպթո,,ց,,թ,ւ,, ք^յԱն ա-հ. իաթ.. կււհւց, և. օւեաւսե կււկւսսռլ. արկւոյեէ Լ. 
,1արղապե.ո1, ...՚եդՓ. Ե..ա)(. կոչիքդք, »ր ից^յ .սքաոհ,,,, ո^սմ;.,դ, հասպիսի դկ– պըւ՛ ՚^՚՚՚րկ "՚՚եձի՚ն ^աւՇսրէւալ սորին բարձռւ. վեէ^ա– •/■"– /»/->- ւ« տրԻյ ՚ –Օ-ՅէԿ Թ,»,». Կա,.ր–Ա, ,,րին Ղ^-3 միիարո^թէս՚ն, և յ,ււ/ւ.յ՝ վայրի ևս լս,^(ալ կր »*■■ "Ր <■■ <■■■ •Ւ"Ք" ՛է Ի #/– 

^աբս-՚եսւթէակ-ւ, Աթ 

՚Ւք՚ւՒ ./■■■■^■^քրկ՚՚-լ հ •1եՀ,ափս,^ս^թես,–Ն ., 

րթ, ղլ>.րաքա՝նչ1,^ր աՆգսոՌ՚և սի՚եօթոսի Աթ^^^յԼ 
սւռաքել ,1ի .ֆ յաքսորս ի լօ^կայ վս.՚եռրս^ս. Լ 
՛Նոր ի ՚հորդւ լ-՚հգրհլ ա՝1,,լա^ս ի ՚Նս^ասաաղոէ-նիյ, 
Ճ"11Կ՚՚"՚Լ ,1–՛՛՛^ իրաքս,՚հչհ>–ր<ւց^ սւքլ ժի յիսւ/ 
ի ՚եոցթ արժա ^՚ւ՚՚՚Ի •ւչյ-՚-Փ-Ւ 

•՚"՛՛՛ ՚ււ՚՚ղե դս՚՚ե1քատ •նաւ,մա% <;»™ք »յ գա^% կթ ՚.դրո^թ/.է.նք բարեյ։^րգ սքբռ– Մաաիովի, որ դլս^,,,ջք1,ն ղրեալ յթ,իս,րութ1,ա–լ 
Աերսեսւյի1ւ դորՕոռ ոկարւսպետ "ւրբ Եպհ՚՚կ՚էպ"՚՚կ1՛ 

^ՓԻԻ՚լ-տ Կ"Հ1"տ< ./՚™ ՛ր՛// ՛ա՛՛՛՛լ Կ ^ ղաւ՚թա– 
,կՆ ./,յ,^,,^,.,,,ք,,,ւ կա^..,,^ր.^թլ..–Խ,, ո^ր.^% 

ուրռյԱ ,յա՚1.1«հ^ բաղմ.,,բս,է^թի,.՚նս. Լ ժիՆլ 

էււէ^ա ւււււաքհաւ կր Նովի՚ե օրէւԱռւկաւ. Լ֊ ՚նմա. %ու՚հ՛ 
պէ^ս էւս ռ.ո^սեր1–14 թս։րդւ1ւս1ւոլթևսաէգ Լ– սօէւին ֊145– բհ յ;,ւս,,Ոււ աբ1քեաւ Հ ՛ի թապաէւի էրէբ պա^քռձչու ռււկիււ, Լ 
Ոք, ,.րթս,դ1,«ւթ1,է։1, երդմ՝ս,,գ յույ*,»^ էց/ք^ մի ոս. 
կի Լ 1։թւ և. այլք ււ.^ղռ,.վ^ յոյժ, որք աօքակա՚ն1ն 
ղԱ,եչէս ,,րսր,ւայԼ,,սյ, և յա,.եւ^,.% ղ1ւ–կիհ ";."ձ> 

ւշ, սրրա,ւա1, հ^-ղԼ^-ր ձ).»^^, քմո/, ^.«,յ /ս,»յ գրա– 
• –«ր դա՚եկաաաւ,,,,^ պարո՛ն Ժռլթք^ւխինի Լ բրք,ք«– 
Ր՞ՐՒ Տ^"՚ւյ/՛; "Ր ղ^թ։<։դակա՚1, կա^ւավարոէ^թԱնէ 
էւ– զ^։,ր։ււքա՚1ւէ^,.ր ա՚Նդսւմոէյ ՚Նււրի՚ե ուրոյև ռ։.րռւ՚1ւ, 
րա՚ւվ-ւ– փ...ոաբարոյիյ և« թքանձչք, քէ,«տիլ.Նք 
յ"յ՛^ յ"յ<^> ՞ՐՔ ի դիր արձա՚նացեալ^ ա,,ակ՚ն վքւ– 
ր,,,,.,,րւ% դսիր,~,, վհւ^էց և ■։,«ւ,,,ա,,ի. խր թկ .«%- 
գավք սի1ւօդի1ւ յիշտ սւրեւսնւււրբոՆ. թշհւսյի եՆ 
մրմեւ՚ւեՕէ ^ՐՔ "– օիւււբէէւնեասէ օւււԱեէւսւրւ պսգեօտս 
Լ շււԱեհաղի՚ե ա՚եօթ; ոսկԼսչյ Լ արէէաթեայ վա– 
^առեալե՚ե և է>ւ.,խեալյ^է.մպկ.,,ս, յոբԱկ Լ Աթռռգ 
ս^կ..ն թ...իեալ կ ի զռյի միՆչԼ. չ.ք...մ,.հլ զո%կ 
մի կարդ վ.առս.լ.որ ղդեսաո^-չք, Լ որոց ւլսա պք,ս,ե– 
շղ/ւ.՝ խռր^եալ կ .ոալ բերել յԱս.որ,. փոս՛ն այ, 
հէՆդրեւով ի ՚եոր1էե յի՚Տւււ/ւսււորկ՚և։ 

՛Ի կռ-աակո^թեա՚եց սչ/սքան աս,եԱ, Հ^^աւկօչյ 
ի յիիյիս սոցի վեՀ^ա^ռ^թիւնք կ^րե յո,^ թռ^֊ 
րսչքեսււ ե՚ե յիէ-րեա՚եց շե րմեաէ.աէէդռ։^թեա՚1ւէք և. իռ– 
պառ ապս^ոյս վարա՚եի՚ւ, ի իոր^ո^րգս առ Հնար 
Խօ՚փսէէէեւղք աւ՝1ւօռհկ ւսսե%սւյ%ի, Լ֊ հերուեւււՆառիկ •՚ղղՒ ք"՚^–՚^"1 ■■■ԿՒ ա ա1ւ^ ո ւթն սււկւ հր1/ն1; ի խորՀՀու.րդս ուռււհւ դչ՚ււա– ՚եպյկ. որքս/1. հնս իցկ (> բարվոք կոքս, բս>)չւ ա.ս– ղ^սւրսւ 1/111 աս բւսբեկարդու թեաե, ի մնբսաւիհսււս • 

^ք,%եքով^ ասակ՚հ իմկ)" ՚1ւ––ասա,,..թե–.՚Ն բաըահս^՚ևոաձ 
^ա՚եիմ՝ սրբաղա՚ե հ՚1,ոդխլ իմկյ յապ,.պ..^ակ.մէ. ղղա 
շ^^թիյւ., ԲարեՀռւի ՑռվսՀՓ .բբ....լս,ն ...բՀ,թ., խ. 
հրգ.սբ.սբ իօսէ...լ ը1.դ պ...բոՆ Ժ^չթո,...ի,ի1փ և 6ա 

սի վա^...^...յբա^.^թ(.ս%ս ւ ՝(. վերի, 
կ Նոցս., թկ յի-լչև. ոլ մ,.ս%ցեՆ ղձեղ^ ի միիյ Հս1 
առավչսրութւա՚հ 
.1ւի դւոանել ւքիւր 
սրքւ1ւ սեկրետս/րս 

ղգ-՚-՚ւ՚-Յ Ր"ձ"– 

ա՚ււղաւՐ առէււքեալ Աիւե^^ոդոււխէ ղէ։ա էնդ ռւրռւՏԼ 
թէա-և •(, Տամ-ախւ,... ,,,%գ1–և հ,մ1,^թացէ,^լ 1,^.» 1 

,.ր..^ա. Թ«,,,»^,,. ի,սլ«.ւ^.լ կ,ւ1,^յ, թկ ղր,ր\ Ա^րայարւսչիք. գ«,.ք /. ղորհ^յ –1–՚–<,–1––Ւ օ.ւ ւ ■Ի-1-1 ղանօք .մէվս՚է,,,^ կեղհքեալ կ ղ>ււ՚1,ռւ.% 
^դամԱցդ, առ. որ ղոյ վսւա~,քաւ,,ււո,.թէամք... Լտւաղո/հ ձ,^1,իր տկ իմ՝, 
միՆչհւ. ռ /եէոքւե սւեպսւէոռւռւԹ րւե սրբսւօնռ»^քժեաե– 

^ պասէ7Տսւռք ռռ ս ձռօ ռոէոմ առ.ւս1ւձրՆ յեորաւքաՆ 

,քաւջ7ք,, դա«.Նու.թհաՆ ղձ^նչ, կարի ա՜եխնա/ վս.– 
էւթհամի. և թ^՝ դ^պ չիՆի նմԼ^՝ յիւրռլմ՝ Տամ՝,,.֊ 1»(/, ՚ ./"/"՚ ""ԴյԻք ւէլ ղվ.յ,..ո^թլ.^–Աս %որին, ինքնին ,,ւէ,ի ի հանգէ^ յ-աանԼլ ^,լ 
ի սորին ոսկի կ անգ1,ն այմէ1՝նորռգ չռրւ,ւնաչ1, &աւլ– 
կէալ,քա^ն,,սո,Լ,.ն &ս.ղ1.կ, Միքս^է^ Պ ո,,ոկան1,ս,ն;,, 
որ շաա ^ ./աոն 1Լթո.,..^գ միռրանիյ, .քի րոա «.«է– 
չռւիյեսւնւյ չչորին նոոԼւՆ սևրԱււոո՝ բու^ոյկունբ են 
նոքա է1էուԼ^ ^կռյթ մօէտամբ ւլռվկէանոո պդտռ֊ 
րեւչ ւ. ,»ւյ4 նո, իցէ դրիլ Լ ոդնակռն հ;™,– 
րենաոէր ուրոկուրորիդ որպկո 7ք–ոնաչ^ աոտ^ն 
իոկ ,^որին չշոիլռխ ղրիլ Թռգղ^ոո բարձր ար– 
յանապաաիւ^ .իարդապնա ոիրական եղրոյրն իմ՛ 
^ ՚/յ՚»4 իոկ նորին այնպիոի ւլորա^րղիռ բ,որույ, 
որպկո ւ ինձ ի վազ^ անռի յա/անի լէալ 4 էէըշչ 
մն.րո.ի^.... ՀՏռյսքո. նցո անախ, 
• որին գւրռ վսւտսւճամբւ 
որձ ՀեՀ,ռվ,ո թեռնյ իրավ,֊ 

թիւնն խորհեր ՛ի որաի րոո, յորդոբանաց Սի 
1ւրսւռրռւիէքէսէ1ւ 1էքւրքւ1ւ ոիէ^րաքւէւ1ւչիւրսգ էււէւպսւսւ 
Յ-ռռ յէկո^ոացո^յանհլ յԱթոոոյն յաո անձին վա 
նորոյո, ,ոռ որ Լո ոո;ւին ^Հա^ՓԻԿ /՚/"" –"կ–ւի Ի Վէբ-յ "/յ՚տԻ՚ւ –յք<.–ԺՓ ■–■■կ«՚գ–> ւէ1– 

բռքռրռվբե աղւստք օւեգտւֆ սիւե^ոդոսիդ, վաււե ղի 

փ,,,–նէ,«օ Արար,ս,,,ւա% արհիՆ յլկ՚նւս^թ, ա/սփ, յթ. 

(։ իորվհրտպի վան^ Լ միլս ՝ ի «ու^^ Գւղչ,,րգ, 
ը,ս,որ^լյ– բ,սյ յակ,ս%ի,լ1,ր այմ,Ո,^ Հ^«^չակաց վԱ—է 
ցա՚Նէ՝ է սորի ՀեՎափսւո-ու^թ իւ^, Լ, /.է–^1/1Ա 
ՎԿ-ցէ ւՐւ՚լ՚^ՏԻ՛^ –րբս՚զե։,։–թ1.ակ ,,,՚1,բ,սր/, ի րՆա 
,^բո,.թի>.նս Լ ի ճ^ռգեկ՚օ՚է՛ կ1՚բ"– վա,ւչ.,դո/ե իճՂ 
սւ՚եպսսքռւթհադ. առ. ւ«/« դկ»/ Նռյթ կ՚-բեչի կ ա* 
աէլ ա%բամիաս մտօք, թկ գռսբՆ ղոբ փո^ 
պէղէաց ի էյ,* ա%կցի Լ ս/յ^. ,,բբաղ«է1, աբ^ի* 
1-վսէփ ղՏէղ^ Ի՚՚՚՚՚ՍՐ Դռա^ու^ա%էլ է ^ 

յ՜ակ սի%գ,ւակա%«,.թւա–1, Լ յԱթոռո/Ա իկ. Լ ա-է 
> 1.» թքՆ Հ,ե^աս^1,. լ բա^ակա-1. կ է,^;» ՜ \բբ,,,,(։, "72/՛՛ •/ե՚^ապւաս դԶէր սրբա,1լ,ութիյ. ի վազ^ ա-Սսփ Յն,*.,,^^»^ գբէ^-կբ, Ա .ոբթ ^աի.բկ,.թ1..ս.գ .րի.ք––, 
•Կ դք/օւՀս էլ. ղկւսրօւււիս վանառե սրբւսոաււ1ւ Աո^սւքԼւղր^-կ 
^աղգԳ ր.ա դլմԱաղաԱ տեսակ,,,^ փոիադբկէ^Հ 
յկլյիահթ, –աակավէ »4,^,# /, –ԱոյՆ լ,^ 
71՚ա՚1,աչը,.՚յս խբ, ոլ^ա^աաս/, ւք,՚ւ6լ հաւասւաբթ 
ա/եսք/ա/, և ԱՀ/նքան ա՝Նաբմա՚հ ^<Հքակաց ք^^՚՚ճ^ 
^»յ– ոբո/՝ (, պՆդէլ ո,ռ,կ ^աբաղչ,,,,, սբս. չակս աՆարյաՆ^^թեակ, «որթ, վե^ափ^ռ ս,է. 

կոպով, ձլ^..^..ս,ս,յ֊ թկ իտէ 4." »,4^<. թո,լև 

ձւՐ, և գխոեմ՝ ^որթ 

՚Նըս ե.ղրիչլ Ի վ1ւրջղյ .»/ս/.ւ ^^^ *ք՚ 

ւքիա^, դռւչք^ փքւփոխհալկ ՛նա ի բև,.,,^ռրու1ժնսւՆցն. 

րււտ որում՝ ^Հհութ1էւ1։ք ամւււռ, ոօտաոոտր ք՛արս 

աղդհ՚Ն ի րՆո^թիս-հ յարլոյս, Ասկ ևս. ափսոս, 

ափս»» %մՆ.. հթհ փոփսխեալ կ ՛նա և չկ այնպես, 

ռրպքքս Հճ՚աեսագեսէէ Լյ՝ ւլևււ։, ԼւսրԽորկ ինձ րնդերկսւր 

փորճեւ սեւս > > > 

Օանցեսէւսե ք^Դ եբեար մ1սեո– 
Ղ"Ա1"–^– ԳՐ^՚-լ կ ս՚՚րի՚ե Վյ,^ափս.ռսւ.թիՀս՚ն ղհա. 
մակ սրբաղա-Ա «(..^..^ռքսսի Աթ»ռսյ.ր թկ «րսքկ՚ս 
՝1՚ շՏ ՚եոյԼմիևրի Լ ի ^ և. ի ^ ղեկտԼմիերի ՛ներկա– 
յայաւ %ա /, ../,«»./3/,ւ^1, ,»^/Տէ կո^ոԼրակա\ Ո– 
ձութձա՚ււ, ՛նաև. ԿայոԼրուՀ^ւո/ե, և. ^ձծ կնէաղ^Մ/։– 
խայիլ Պաւլոլհլէ. այն /ակ * իկութին պաամ֊ու. 
թէսկ-ն. յ/,ա,ն յ^^էլում– .կէ-1. ,,.,«.«ք» 


., 1.կ– 

գորհ^եւ Ր"՛" "ւեղւ–ու՝ե ի ^ոգԼւորաքրս1ւռւթ իւ^ւս ւէեր 
ղ^ւ^ր Օ^՚-աք/աբ ^ա,Րարեալ կամև. ի,՚1,,քրե.։լ կ Լս 
էսժե՚եւոսեհ՛ դռւմար ւէրսւմռո ւսւրբուեի գսէեձուը առ 
կա՚հփւեէղյ յԱթ։ռդ ղդերա^ւ,.չչ,ւկ սեմի՚ււարեււչյ։ Ըստ 
"Ա՛՛Յ «բթ՚ակաչ, Լ ի բա-Աից սորթ, յ«չք.ո՚նի իսկ Հ, 
թկ ս.շ1սոյժ կյոյձ յերո^.Ր Հ,,ս.Ո..ղղակա–նո.թես.\ 
և աո^աքի փոյթ "՞/"" ԱԱ» ի-կ հ լԻ՚եելոց, ,(ի չոս– 
սւսւորռսոկ ոսւեսւէրււկ գիւոուԹ-եէսւքհբ ռ՚-^ոռե-որւււկ՚ս– 
•եո^թք,^է.ս Աթոռոք,ր ռ..սաի՝ ի կամիլ սորս, սկիղբ՚և 
ա,,^,ել խսրՀ^րղոցն Լորպկս և իսկ ասկ թւքեի՚ն) բաղ– յւ..^ ..%(. ք. 


սւքասել Լ , 


,րՅա//1,լ և 


.՝ յ։. 


..Ալ ի 


կարգ 


^փ,,,րՀ^ի, 
Ի^^,,,11 


ան բրռքռրորե Աթ» 


՚^դյՂ՝ 


"րպհ" 


1-5^ 


գայ։,^՚ն սիլ 


■••հ-ք-ի * 


Փ։,էս և– 


յկ»^ 


ս..,1.ս. 


"/■/■"Յ 


ղ^1, Ը7^.,կ, 


•"■ր^՝– ՝Կ 


,.».,«,է,»ւ 


^րէ.. 


լկ - 


.^ Հ*> նիսսքրուքժ իւեււ սերսեւսւհհ գորՆսս^ 

փաս. ս,կրո,.թի^.ս մեր ղայբ.սսս,ս.՝Ն..սթի,^ս ^^ 
վ^^եւռւ.չ^յոքյ, 46֊ պարրեր.,ւթեա,Րբբ, սրովթ 
կա.ոսպի .ս1,ձ1. ա՚հի,՚Կսչյ Լս ղդխս%եալկր ղ^ամձ^ 
րկ՚ն, ւէ,սսս ^ոդևռրակա՚եու-թեա՚նց ազդիս յսրմկ և. 
վէ^ա)իա^ս.թի.–Ա սսրթ.՝ կարեվկր խս^քեալ կ ի 
սիրա.Տ^ ի յի,..ս, և հրկ-նկ հ.,,«.սսոո յի..ր էսորՀ^ո^-ր֊ 
գշս աՆպաա7քաս– հրայարկսւ^չքսնձլ ւշչսքն բարհ^սՓ 
բրոքսրոր՚ւ. ի ղորձ^։ Գրկր ՛նա սորին վեՀապե– 
աոէ-թէււս՚ե Հ,րւսյօ։բ^յ։ռւ.ոէս1՚հէ ւր^սւր 
րեթարռւ-թե՚եկ Լ ՛ի ս.էղ/,1,ռր»Հ,.ս 
կա՚եսւքն որ ա՚1պ ^ ի^ր. բս^ց աճ^՚ն ս.շոֆ, ի սեկ. 


ասւստւսԱխ ււ. բ տեոի Աորսւ բերեւ ունլւե ի գսւր– 
սաե ր տիււրժս՚պեւոուքժրւե ուէււէ1–ԱՆար»ւեր րւրեաեո 
դաիրայու. ^որ^;,^լկ Ա՚«ոլ^>,, ^ր ™,,/,/՝ ■/■ ^^^^ձ.. 

Լ––է–լԻտկ Տ"Ա–՚Ր յ^«/"«"է.,/"՛"՛"/՛ ՚/՚՚՚"–յ( 

Մա՚եու.կլ հերո^՚ես-ղարգ վարգապեախ ռբ ի ս«<.րբ 
խալ վ,,,Ն.–Ա վս,–1,,«Հ,^ր ,ր յէպ, Հրիյ։ »^ ,.ր ,,,- 
^եալ ղչրւ-ր՝ ս^բթ ,/է^,,,,/,աո^,,ւթ/,ւն տխրկ,,,,. ոչ 
սսւեօււ.. ւ1ռւս՚ե յիսեօւէասււ բւսրեքււսմութեւււեռ ք"–ր– 
եաեռ րեգ սհսեաեսէ*^ 

ւսւելի հւսռսւյ ռլ ղռք ոէ-՚եի ւււսա^ն Ը^դ ի՚եքես^դ 
բայց յիսչ/ն .լմի աշի.ս.բՀ^...կա՚1, բարեբ..,ր^ 
ղաս> փոքբ,ս,.ռբ .ղաւոսԽհաէլ 20 ամես^. և ,լէ^ գէ՛՛ս բ՚սբՏր $սբյ–էսՆւսպսէ։ոԱէ I ձՆ ռբք ւէւեիե գ՚՚՚/Հ 
քաբձռւ. յե^ւսփւռռուձ ա%գ (, ոո։.րք Աթոռգ յ/Նգ 
թէա՚ւ սորի՛ն X։ 

ԱմէնաիոՆարհ հս,ո^ս,յ 
Եփբեմ՝ ւ1արգւււաեա էԼաքժ-սեսւեո ՏսւյոՕ 

Ա. Պ. Բո^րզայ. Վ,եր<ադրե<..լ պատ7Րառ Վ^~–.կ–.–ն–.լ1. է թէ է 

ռհպիսկոպոսի1ւ Լ. ռբպիռի սւե–Հոււքբերւքէ^իւՏԽէյ 
ղաօկբ ՚եոբա գւսչչ։ս։եւււ%ըէ 
՝Նեբսկ«՚ն եկա յհհ կպ,րասւեսէ յեհ^ մ՚աբ^ իկապկ,. Լ 

•"■•կ՚՚՚Ր՛ Փխ"շ^բ պ-կ՛ սու-թ/ււՏԵ, ռր 


4–.."ւ/)/.ւ11 4. (*է իկ,,.,փռ /,-«. եղս,. ,,պ^« ս.«էլ, բա/^ ^,,, .»4օ^էէ, »,-,, .,/,../, լիի, 
յ-ա-Աակլ ^,,^1,.»/, խբ 1է,,^^,,.,Ր կրկով ,գր Աթ,– 
«./,, ,..,,,/. ւ ըճսկՆկւ, կ,,,ո^ափ^րո^թես,–։, ւ կ,,,ր. 
դէսւորուքժեսւե րէսօւ1էսկն՝&իւՆ. 1ւ. բսւոմււէռբսւո գոր՛ 
ձերւ^ չկարողլսցաւ. ոչ^ միս^՚ե վերոյիշեալ պակասը 
չրաց՚նել, կւ//,աձՆռւյ՝ ուսուձՏ Լ կրթռւթի^/լ 
բարձրաց՛նել մամ՝ա՚1,ակ.,,կք,ց պխ"^թի ե. պառա՛նչ. մսւն Հ^ամեէքւււսւ^ ւււոե– րւ֊ր սկսէսօ ոէււեաղսւե սդւս– 
սսււոր ձեռնարկռւ^էժ-իւՅէներՆ ե. բէսրեկէսրգռւ–քժրւ.ս– 
■Նէրւլ ^■..,»ա,,,»,»յ, հիՀքէր/, վգ,,յ ,ր,1,1, <՚."է^ »,. 

հչյի,.ձ–ւ.ւ, վս,կո^,ւ– կշ,,,ր.,^,.,կ,ց, իշլ,,ել փ.,ր1լ,,. 

կան քսւհ ^1էաւուքւՆ Ա– փ/էէաօ եոււէԿւէւսն^ ռր ււէռդի 
Հ,աւր,ս,ղւ,ո՚Ն ,,,ղդսււթ - <(ք,<յ,.,(»,Ն բ,,,ղյ–աթխ 
հ,մնբ և. փ,,,վ,ռ,–կ խՆ,ւ1,ր՚և1,ր1, Հ/,« յիա,,ի% քւր ս,%– 
,1իի,կ,.,՚Խ աե«չ»ւթ1,,,,՚1, և կրայ՝ա՚ե,,,արռտե,,,՚ե Նկ– Լ փռա,«,,,ն, Լ Հ/,ւ ա՚ե, 1Հ «եղս,՚Կ,.,աա՚ե, ճ.՛ մ՛ա. ռ.ա1էսէս9էէէն սռրաբերեւէււ կս>բգսւդրուԹ–րւ1էէէերԿ ե– 
^աշ1ւ։.՚ները, քւ"^ի "ր չկպյ յ1ւ արա՛ն ոլթեա՚ն գռրձու– 
՚նկու^թեա՚ււ ԼՀ^ողաա..–րռլթհ...ն պս,աշս,Տ՝ իսկ կա– 
թռ^կոսիմիքամՆ.ո1.թեա՚ն անպաւոշա^ առարկա՚նե. րի և դորհերի յիաբա՚նոսթեաԿ.՚և (,ր.օ1.^ ,Լլռ.կա րԼ-որու-թեա՚ն րմքւռՏևռւՏէնք ղարւքւսնօ չկ^ որ Ներսէսի 
%մ1,.՚1, մեհ ՚^անփր ո^՚նհըռղ^ կաթովւկոս՚ն կլ մ՛ա՛նր ոմու1ւռԱէւ. ՚րՎ ձանրարէռ՚նուաձ՝ ւռեկւսոոո Օ/"» 

%,..կ թէ հպ^լ ս.յ1.–։.%, թլ^ր 1,բա%հ ՚–1~–Կ էր 

և թէ <;.«.,»..,,,,»յ, ,,,,»ւ/3«,,,ւ, ^ւ,ր,,,հ1,լ,^/։, ,,,,ռՀ։,ձ 

թլոր ...րէլկ. Ա,դպհ1. 4 կ^՜^...է,ր.տ1.^% ^է. 
աԼ,,,կ էր. –ր •ւ,որ,,, ,Ո–Դը յԱ,ու շ,^,ս, շո^,ո,,վ^ ի,«ն֊ 

է Մարդ «.ւ1/.^յ , ,,,իր«ւթ է,,,,դ ,,ա1,լրւ. «»Հ»^»ւ^/,ւն 
Ոէ^կր Ս եձ ՀսւյբապԼտՈէ Բ"՚1՚1 մոռսւնոէ–մ՝ կր, որ 
մ՝արդկա%ց պկաք կ պաարասաեչ։ Ել. ,,չքգ Նա պէ– 
տի ։ս՚ն1^Րէ ոսսւ որում՝ եւսոողռւ^թհւԿ ուկք^բ Հւսս– 
եաեսււու. ւսւդպեսե դրռւթ՚ււււև հսւնբ ^եւո1ւսւ1ւքենրթ* 
՛նա թքւլ շս-ա չս-ւ. –ճա՚Ա^-շ-յլյ՝ կր կԱիահ՝Ե(, ժաՀ 
մ՝ս,%ակ.սկի յխպ,.Ա–Աո.թիլ–նը. միշս, քսում՝ կր 4–*^| 
մսւգւքի՚եերի Լ. օսէարաղյչի՚եերի բա՚1։ալոր և. ՚//""(–՚*)|՚| 
դաաապարւոռւթիւ-Կւ՚եեր՚ե սչքգ միաբու%ու^թեա՚ն <^ա 
ռկի%։ Տառա9 բերռա^աՆ ՚նւոմւււկիգ ւո1–ուսՆք, 
^շմիահ՚նի ղրու-թԱաև ,սքգ ախռւր ՚եկարադիր՚1ւ ո 
թի ,ր,,ւիլ. ա1,Հխարի ւրկթ էր պ.,.,.ճ,,^ել 
րա՚եէ տհսէս՚եք, որ ՛Լա սեհէ գոէ-մւսր է քււՆդրւսհ 
ղեւ ^ջյիահ՚1։ու,մ՝ « գերաճ^ռշակ սԼմի՚նարիայ> կււ։՚եգ–\ 
՜եԼքու Հ,,,.,ռ,ր. Լ սակայն \^ աարուայ կաթոդի, 
կոսութեան .գլորում ս^.ւս,1.»Ի "՚՚մինարիա ու1.ե%ա– 
է ու սիէոօր Ահսւո ահհրադորՆհէի^ Թ էէւ. 1ււէոա <«օո.> 
^«վ^յևհյեհ գ^ւ^ւՈսրՆձր էլ աեյա՚և և. հաիաո..կի՚հ, 

ՈրՎՀ,Լաւ յիԼք,փ ՚ւ^-յ-ակլ, • յէջ^ ,,,«–ր»«/». 

ք-ր^էքլ արքեսւիսկոպ,,,,^ վէր^ս՛ բՏյսւէ֊ւ֊^հ՛ 

ղ^>,էրա՚Նք1։երէ։ թու^ռւմ՝ դրոէ.ահ է.^%ւդա^աստ """ձ՞*– է"՚՚"է(՚Ր1Լ՝ Հ^Կ կ-ր-զ մի փ՚՚քր կանգ չ^ 

էւել %ռրա վ^Ր"՚յ> "րպկ" էքհ ււէ,թ1,ր^ող^՝է։ հա 
թ.ղ1,կ,ս1. ^պօրիպ. հր^յ-ս.–,,^ մի ^է,յ,, ՚՚է1"ւ1՚՚1՛"֊ "■յգ ՚–>էր֊՚սթեա՛։. Լ կ՚՚՚քքի 

՛մ՛ առ մհշէԱ 
.Հ^մՀս՚հահ 

՞ք 
,ն– ^.■Աօրէա, կս,րՓ ^այ1..հ,ք,–,.– 1,կկկ,^ ,ր/,%. 
ըեարռւթեապ. ի Հայրաւ^ե-^ռէ-թի^՛։, կռչք,,.ահ 
^ր մրեքե. ս* օռուԱհ չըեււռւԱկր ոչ ր՚-ր էււեուեր ծաք– 
ր-լ էր ւկէղէյթ,երու,Ր յիշլ,,աակէլ աալ, ^լէ-֊բ 
^«,ծ Հ^ս^րապետակա՚ւ, կ՛նիք գռրհ 
ձլ կաթ.ղ1,կ,ս ,.1.ս,ղո.ը, է ...մ՚աիկի 

ն^կ,^1, առ ամն՚ււ^ր, »,,,» ՚^ռքւ^ց է «»), »,./. վԼյևրոք,) 
յօյ«ւ,,,4), յ1,շ1,յ1,^^յ՛ է ^ք ա,գ Լ թէ .^րէլ ժի 
քան/, .,վ.րո.թ/,,Ա,ւր/, անխաիա .,ա^,,,ա՚,,է,,^ աՆռւ1ւոմ փորւ. 

ահէլ 

Տակ.ր ..պէաթ. ՚երոյ, յ«ր .ժամ՛ Աթ» վախւքա՚ն֊ մ՛ա՛լ <ա 

Ապաէ^ա՚ևկ^-^-ց՚ն Լ այլ^ց ԱրԼ/,չչ,,կաՆաց, և Կռս– ՚ւԲ՚-Յ՛ (այկս. ՚^՚/^""–"/՚՚ճ"%՚–"յ^ է այւ^Յ ԱրԼյաակս/եաց՚ւ, պաց ի –Իրիսաոս հ. •.ելռյ չու սա,.,,րչլսկրօ՚ե(,չ/ Լ յք,,..բԿադաւ.աէ,աց Հ^ամ՚աիԻց <,»- 
է,ւսհոսթեւ»»ււհ.ք^ րետբհսոի ռՅե Աէրօեպիէւեոպոս^ ու/> 
«՚-րԿ լք՚՚՚՚հհ Ի <"չ/ր–պեա..ւթիյե ամհնսչ/ե Հս^ո^ 
Լ սրք^^ Աթոհ^ո/է. էջ,գս/ձնք, նա պար,,, կ ղ^,»– 
նւէնռ ՚Ր՚^՚*Խ1՚կ^ պ,սՀել։ Ն։սխ՝ էքս/նռւն իւր ռչ^ յի֊ 
շեցու.ցա՝ե^խ1^,սսքեաական սանռւաւՐբ յԼկհղէց,սկսԻւ 
աղօթսն նս,խ քան գօձանիլ ի^ր ՛ի <..ըբա,,(ես.. հԿՐ՚՚ՐԳ ^"՚Ւ Ք"^ ^աՆ/.քՆ իր ի »կղբա,% թըդշ թոցՆ ի՚-ր-ց, ղորս դբկ « աղդ» յեր, ™,»«– »3^ւ կ«ա ամւ՚Նաի Հսքյոտ ^ ^^Ի Ա/0/>~^Ն 17. ^ջյիահ^ի 
•ր ի Հաղարշ^պաս. մ՚պյբ^քաղ^քխ Երրոբգ՝ յա– 
"ձ Ք՛"՛^ պօհա՚եիձ՛ ի \պքր.^պԱ^ ԴղԷր– Փ՚Ք՚Ժ՛ 
հԲ9/ ^^7/՛""**՛""՛^"^ .«եռւ^ամբ մ^ դբկ«,–..ցկ պոր 
Լ կարմրադեղով^ի դ«րհ «^ «ծ/յ^– ՚Տձ^ ղաիպե 
Լ ղյար^ յիահ՚ես.1.ջ^ Լ– «րբղյ Տեղէ-ռ/ե թ-՚ր^ 
իրդք ա՝ե«^ա՝եադր,.^թւա՝է.՚հ ի «ճ^ $V^^' Ի՚^Բ7) Ի 
աւէրՕ օւօիռէէ օրով ւ>3<օՀաւ(ո թղքժորւ ^ռեաօէս 

պիկ.պո. դրել ,»,.,յ4– ^ ն»,^»^ ի շ^ւ^ւ^Ն^աքց 

^.ևադհղռւէ Զռ/,ր«ք,գ՝ էթէ^ ^^ր1լ^ //^^^ Ի 

՚^՚^յ՚Պլ "՚֊Ր^^ կաթողիկոսացու .^՚ Ոռ՚եադրէա 
,ի և յք .հա-Աիցէ. ի <այրա^ւա..թի^%. տ,է.^ 
քորդ՝ <ոցրս,պւաթ, որքա՛ն կարել1, Լ Հնար չք՚եքքլ 
ջա%աոյՀ– ղեպխկոպոոացո^՚ն ք, ս. Աթոռով Ա^ 
՚եաղրել քւ յձուիոկոպոոո^թիւ՚ն և ոչ^արպաքոյ Աթ»– 
է^՚ե որրոյ. եթԼ ի-յէ ղէ։ էրբձք/ձ իՆքն Հայրաս/6ա՚1ւ 
էյարաաքո ղացէ –«.յ. պաաճաո^ք, իրիք Լ ո/աաա֊ 
՚^ԻյՒ էուիոկոպոոա;ւու ոՅն, ղա/ն առԼալ աարյէ , 
». Աթոռն Լ անդ Աօ.նադրձոց^։ Հեցձրորդ՝ Հւյ 
րաո,էան ™«,է–յ վանքյ Լ ^^ոքայ, Լ թա 
վկայական/, թղթոյ նոցա ղոք այէնԼթ ^ Տէռ– Նադրեսցկ յհպիսկռպոս, բա^ յեպիսկոս 
<քկէ նօթ՚ևեր-րդ թարց խՆդրա 4Կ"ւ Խէ, թղթ–^ վչմեայ Լ ՚է.,,րթ, վի–ճս.կք, մողովբ,^^ Ո,.թերոլ ի յԱ^ս,ջՆ.րգ..թի.Ն 1,«յ.« պեա՚էւ Լ. կամ՝ Առւ 1պի, ^՚Փ ՚"Ր՚ի ՚էքւյբապեաււ էւ. 1ր։։մ ՚^րք թե Աւ-յ մի ,,,«ցյ1,՚Ն. 

"յԼ "ՐՔ 1"՚է1՚"կ"՚՚է"<–ք 1^-^ւՔ *^ ՝ես,իապ^^ւ Լ ար– 
մանիւ, էն .«/.^ւյ, *..,/,»^»,,,».»ւթՀ«.1, Լ «լ »ւ5./,Ն, 
,օյնպ1աեայ1տ տսչ/ցե՚ն, ,^ .«,« ^^ յարւՐարե ձ. պաա– 
կաս1է^ ՚^ՐԲ րրսււսքսհք սւ1ւուա1ւեկիԱ Արռեպրսեւ*՛ 
•ւքոսք, Օւ. ւսյԼնււչքն եււքիսկոպոս եղեչոյ Լս ոչ^ կ 
պարս, աաք, ս^լ արմոԽաւորաց ,գ,,ց՚1,տ։ 

Հհրողրեալ յռդո,.ահ՝ե /,ւր այիռղիտիւնով 
Լ բա^ աո. բ.ս^ կրկ՚1.ել կ և \ո.կաս կաթողիկոմե 
իւ-ր <էԿանռ1.ական թ^թխ> .1հջ, որ ղրել կ 1786 
թովԽ, էէ՚ի ■Հասաաառւթիւ-՚ե ՚եախնեացե ոա^ւՈսնայ 
վսւէԻ, որպիսաբար շետրեչղք և կացուցա՚եեյղյ ղկա– 
թռ^ղ^կոս ի Ա. Աթոռս էջմիա&Նի Յդ Որքան մե^լէյարոնի՝ այղ Նաին.. աՆդ վորո.թիւ.–նն առաջբ, աՆգամ՝ իաքսաձլ Հ .իա^ա. 
սկը 8ուէկփ արքհպ, Արղռւթեսւ՚հյը։ Զդիտե՚եք իւր 
կսւթուլիկոս. կէսսսէսւաութեւսե ճրովւսրւոԱէւԽ սԱէԱա– 
՝։,աը,ւ.ց յեաոյ Ո–ոսսասաա՚է,է ^«^ եկեղեցի՚եերո^ւՐյի– 
շաաակզ աո^1է լ կ նա իսր ա%ո..%ր^ թք, ոչ^ ժիա/և 
թկ Հ,աս..աաո.թինէՅ անմի^սսլկ. յԼաոյ կարմիա. 
դեո կեքռվ ՜ճւ վերհսւդրռյ կոնւէակււեր է ԳՐ"1 ""՚*" 
տեււ Ա. էւաորաղրԱլ «կաթողիկոս այԼնայև Հայոց»։ եփրեէ1ն րհտրռւսւՆ Լ. Հ^աստաւոուէււհ լ^՚1։ելո։1 ի կա 
թողԻկոսռ-թիւն՝ դաբձեռլ պա^պա՚1,ելէ հւ.ա^անգ ՚ 
աոմռրռւ-թ^ւ-ՆՆ ճ. մի՚ՆէԼ. հ՚-Ր օհ՚ոլ^մն սւոռրադրեւ կ 
(ընտրեալ ի կաթռղիկռսռսթիէ^ հէիրեյ՛ արք եպիս– 
կ»պոստ> 6ռվ^..,Ն1,Հս Կարբեչյթ ճ», /.^/՚^" ՜եկս-ա– 
ւ»Լ(/՛ է 1քի՚ե01ք(ւ մի Օրադրիչյ, որ ՝1,հր^Լո,.մ՝ Աքիտի 
դր^ւխ ՚եոյՆպկս պա^ել կ սովորռսթիւ^՚նը. միաքե 
՚կեբսէս Ալ,ոս.րակցթ կ, որ ոլ փա^ասիրու^թեամր, 
արի նշռյչն ա՚ե դամ՝ չկար ՝Աորւսեու.մ՝ և. չկր կարռւլ 
Փ՚^եքշ ,սյլ րսս. որո,.մ՝ Հեա..ա՝1պ եկեդեյս.կա՚ե սռ 
4.րռ.թիյԱւ.կ(. և կարդհրի Հ,մ1..ո.ք1.Հւ.ռվ ս^–,,ք.մԱ 
^Լ "ւ՚՚՚ր^ւ՚՚ւ՚՚՚՚լ չ^ր կւօր՚՚ղչ պաա՚ճառ. կ չքՆույ՝ տռ– 

ս,ա«,^^թ1,^%1,ց յ«,»յ, աո^աքի ր%,որու.,,,1> կաթո֊ 
դ^ւր-՚հ թ,քւլ Նէր.Վսն 4. Որռվհճաև ՚1.որա ,,,՚եռւն՚1, 
իրրև– »–ռ.աջլԵորդի յէւշատակւու^ կք, իւր թե.դ /.«- 

^Ր ւկէ,վ,յթւ.րո^յ; »,»,,,/, ր%,,ր^տւ,յ,,ւ,ց լ 4™ 
կ..թ,ղէկ,,, էլյքաձն/, Նթօ,,/, Պր,,կ,,ր,,բՆ ւ.–ւ,կ,ա 

Կ,վկա.,/, հ^ ւկւղ1,^թ,եր,^մ–և, յ/.շաաակ.վ Բ^րէ^ 
րաղո/ւ, ^«,«»»™,ւ.,* կ,,թող1,կոս1, »4»ւ^՛ 0/՛֊ 
՚եօդւլ 1Տ43 թ– *՚«/*՛/– ւշ-ի՚է՛ ">յ՚է պաՀ^ա՚է,շր յեր– 

ԿԱ0ԱեՐՕ.Կ1ւՆ ՄեԾՈԻԹե1ԼՆ ին–1էՆ1ւԿ0.ԼՒՆ Օ.ՄԵ- 
ՆԱՕՆ ՌՈհՈԱՏ ի (.,լ»,.,լ»^«»/,,,,ն Հ»,–.յ Ա/գ՚ևկքղ^ 

գռսի էչ^».են/, ւ«լաՆ ղհրկոււյ աււ,ւ,ջս,ւքրռ։.թ/ււձ 
աէառն ասւշչ։։օ՚ն։։ւկ։ււտսւրհ ււքրէւկռւոքռ/ւ Ա /ււ–Ն^ 

Ղ"՚Ի Ի 29՛ Տ՜"՛/՛"*՛^՛*/՛/՛ ՚– ./8 •եո/ԼգԼրւ, սյ^բ ,,,յի ախկին վհ^աՀ \\\ և. \^^. յորռց յա^ս.ըո^.Ր դրի, թկ .,,րռրդե Նախիչևա՚եու. և աաարաբիոյ Արքեպիսկռպոս՚և ՆձրսՀս, որպկս յ I է ^ր,,է–ւ 4^ ■ւ-հ ,,,ձՆ/,, էի «յքնախ .,/.3–«,1 ԹՕ.ԳԱՒՈՐ ■Ղ1"Տ՛ ./•Տ" յ»ւյ.«նՏ^ վհորթ, ^րբաղ1,^կաա,սր«ւթ1,լ1, Հրով^,ր. 
աակխ Այ^^ւ. օրիՆակաւ. ի կ.,ա,,,ր,^տ, ԲՕ.ՐԶՐԱ– 
ԳՈ8Ն կ,,,,Ո,,յ, ■(, Արկայ ^.«^ն»,^/,» ՅՆ.4,»^ 
Պ^.,ր/,,,,րգ և կ.,թ,ղ1,կ.,. «,^ձն»,1 Այ,^ Ն.,իկթ 
Աւէքէպիսկ^սրա՚է։ ՆերՎս, ԱՆ^ւՆ 1,.^ա արս,ա^տ՚1,ի 

յ"0"՚1Ղ1՛ Կ–1^՚"՚<–Տ Կ–վկաս«ւ։ Հ–.^*;»^ թք և 
յեկձղ^֊քի– յ-չւ֊՛ կոյ^ Կ^վկ,»^,.^ կողմ;,,՝1,ց աՆշրւշ», կաքևռր է աչ 
Պ.,,..ր1...,ր,,1.ն Ար^իխ ,էլ ր 


,փ,,.,կաաար ւրբսւււս 
Գ 

աք/ւ ք; օհու.թ/ււ.՚ն. ՚ւդյ յ^ւր.յ–, թկ 

՚/՛"– մ֊ կ–«"՚–րե,,,լ, ւ ոլ ղտա՜սէւոԼ ,«ռ ս/յ% ^րք– 

տՆօր^ն–».թ/.ւ–ն, և յԼրկրորքչռւմ՝ թկ՝ չլ-ճսաՆճչռվ^ 
գրության ՚նռրա ի շց ա՚էւյեսւլ •Հռկ։ո1ւ։քբհրի Համւաւր 

141. 7՛ ՚՚^-՚Ւ յ1՚շԼ«՚՚–1ժւՂ/ .ժկ՚՚ղ^Յի՛ <"ժ"3 ■էէԳ֊ 

կայ Պս.^ր1,ս,ր,, կ^թ^ղէկ,.֊,. Տ,*^,^.. խ1^Աէ /- "/–է– 

՚<է..< և^յա^գ^ »,է»,/,,/, ա–Ա^րկ%,,ցյւ^կ, ,րք 
պէէէ՚Հւսե9եՆ Ոէււնրէււալէէէղ կսւասւրռւսՆէ Ել օէոեոռկռւ.– թինս /. գ՛՛րեք,^ • յ՚՚ր"–յ ւ՚րկ՛ թ^՝ "՚՚՚ր 1ւհ""՚֊»ւ^ 

կա^ավլ^րիչլ, Հրա^սւաՆի «ւ^աքԼալ է ^գ ,^«լ– 

թեա՚ւ, յ ; 1 օ,».»»./. հ.,,յ;^ր 25 «Օ– ղչ^-Ոէ՛ ԲԱքՏ– 

ՐԱԳՈ8Ն կ«վ«.ր^.^կ1, ԿԱՏ1)Ե1%յաղ.^դ^Հ,ա^աս,. 

օրսււ1րռւ.թ1։ւ։ւե իւրռւ^ւՐ ՛ի I ռ1էէէքէռ1։մք>եււքւ էքււվատ– 
ռյի՚ե կռՆսիսէոււրիսւյս րեղ Հ^սէ1էրէսկէաւհ ^րւսմաեագրոէ.– 


րար յ11,եղե^իս 
խ% ի1.չ ձ°՚/> ււ"Հ՚" °"՛"՛ ■;՚/"յ ––է 

ի ւսնւ՚Ն ա՚Նդաէկ \31,է%Հ^,,դոսի ^,,.–ձեցա՚ն յաքան1,լ յԱտևնի 
ս,րթ I, /3< ^.» վաղէյի հխից <ս.յ,,,սս,ա1.1,ս;,^ եկլ. 

իր յեկեղլ,յ^,ջ^,,լբա,ւյիյս,թոռ պա,որլ,ս,րղ^,կա՚Ա, 
^լ («,%ք )./. /, պ,սա«^^^^րաղո/ե ,ո1,ղ^«չ^ի ,ռ,ս^արիՆ 
էչյիահՆւ,. զկՆի ընկաւնլղյ ղօհ^ւՕն կ^,թոպԲր.ս,. 
կա՛ն ի պաէոար^դի յիշէ է™ ,,,,է,«լ1« ^...իորյա^ 
Ի՚–Ր"3՝ Ի"՚1 ՚1՚""1յ Դ"էԻբթ՛^ «ԱղաԼոյ յիյսէաակե՚է, 
՚սւեու՚ե ՚հոբոգ օ^եւոյե այսռւ. եռէւ։՚1ւակսւււ է^՚^է՛ ՚Ր՚Գ 

•՛Ա՛յ ■։,որս, ի1լս,կ,,,% շ։––րՀ,–3 էոդւ^-յե 

սրբոյ ի ԱռՆ երկոաա«ա՝ն արքԼպիկ-^-^ւ-^^ա^, ի 
Ժէսւ1 երէէկուոաս Ժւսւ1երգուքժեւաէ1ւ սւռռհաիււկռսւո– 
սոէ^էռ ճ– 1ւպ1ւսկոառռու%ք ԱԹււււոէռ եկեւս։ սւռ. ՚եո– 

.հ.^–Տ։..ր% էչչֆաձՆի, ռրաՆօր Ն^րիՆ Վ,ե՚^ափ,,,,,.»ւ,. 
թխ՚մե ,ւ1խլ, մ՚աաոսցա՚սեւ^խ .ւերկրպադոսթիէՏէ. .«- ■դՐ՚՚՚Վ՚Ր/՛ ի .1է™™"ւ"՚––"/""7»՛՛ ս։\դայհցՆ ./.ւն^»,,»– 

ւէակսւևէ ԱոմիՆ սս1^մ՜ւ։էհէւ։։ւոու,թ1։ս։մ՝օ ոՆԼսււա^ւ սսււււ 
կարդ և ն«,խ՚էւի րարհյ1,շչ,,,,,ակ կաթո^ղք,կռս^լ՚1,թ՚կ ա– 
յւ-Աախ >.»,»յ. (ևս և) Եփրէմ– և 8սվ^աԱ,(,, /, մա– 
յ–ա՚1,ակս յեր, ,,րպ^ս քաջչսյ^ԱՈ կ Լ րարկ սբրա– 

•ւա-ե Արքլպիկս,,,սսթՆէրսի/, ԲԱՐՏՐէԼԳՈՏՆ կ,,,. 

մհք ^աստաահլյ/Ն ի կաթք^Վկոօութի^ այԼնււ^՚հ 
Հէսյոցւ Երկբ^րգ թ^ ի վ1,րադա^՝1.ալ .ղաչաօ՚նակա. 
ա,,,ր1, ւղրօկուրօրի սիԿՀ^գոսի /, Տփխիսյ ղ1,^ 
ք,,,։Ու1էա՚Ն՝1, յռ^Փ՚՚ւ* է քիւ֊րակա՚ե շեգ երկար խօսե– 
յալ ը5,յ Նմ-ա ղա^արկայէս ք^»,/;»1(, րա^աար,^– 
թևադ ՚է,յ՝ա վերոյդրևալ հիսիցն, ըէ.գ որ հա^ձալ 
Լ նորա, ա^աց ՚1,ռյա^ թէք ս/արտ ^ միշտ պևդռլ֊ 
Բ1,ռ,յր .,ր.,Հ,,,,ա\1,լյսց.պ1,.ի ,4"," յ,^...^/. .//. ձէ.. 
<սյասաաՆեաւց 1,կԼղհ^,.ո/. ռրպկս Լ դրհալ կ 
ղայսյ-ա-Նէ ի Թ/,ֆլ1.ղ^ ա^ Տ1,ղլ,,կաը. Օաէնապէա/, 

«ի-՚Հ-է-Ւ՛ 7 >/»-/>/■• Ի՚՚պրհյ-Ա-յ" 1–"–գ 

՚է՚ր1՚լ1Լ"ա փսդեյի հխիը Աթ ոո^ոյո Լ յաիյ՝ ղրոս– 
թԱ,Ն իր,^յ–յ/,շ,,,աակ^յանուանէ թ I,՛ մք դո^ցէ 
,,.,ար .ա^յՆ,1փ գււր ս.րա–Աչչ,,.ւ,ի թէ . աակա– 
ց,Ն օԱալ չդ։,լո^ աա-ԱյիշաաակԼլ յԼղ, թկ և 
^ասաաաէալիկ է յա,–1,յ՝ ասաիաՆ/, յԱմքՆսղ^րյ– 
Կ..^ս6ր0, (հոէ^սացՏ, Այլ թկ ս^ձմ՝ դքՆլ գրւրւՅհ 
.լ.–,,/, »,. ա^աջ,..,ր,տ1,Փ անհամ-աՏա/Ն ա^ա^իՆ 

)ձա՚Հմ1ււԿհոե՝1ւ։ Տսււոմ ի ռորհս է։։Լառ% պաշ՛ 
,ոօ՚նս.կ.,,,ոարի պրօք,«>–ր,.ր(, 11իւ.ն^ռդռ^/ա ղքաղռ^ահ ն,/;», թ^ ւլա,, յէ^աչաբւրԼալ ի վԼրա^դր յարղԼլ/, 

սի,.%Հ;ոյո.ս »ձ Կ՚՚րէ ր-՚֊^արարււլ ^արդէա% պա– 
է^ս,%շ^ ՚եռբաէ Ընգ որ է/եդրել ի Նմ՚ա՚հէ^ &ա՚1,ռ1.յա– 
%վ ս1.մԱՀ,,,ր,իս թէ֊ յի՛ յ,.յ< ս,,.ս.յԱ,լ ի^է /, 
հ.,11ր.,պոի 1,լ1.,.,.–Ա,^թւ%կ% ,^,աՀ,.,,–Ալ թ,շ. որ .,,,/- 
պէայ ղհս, առ ս^ո աււյոիւդրոտիւՆ ՛հորա ա՚ե. 
ճ,ամՆ>3֊ո>յհ առ,ոչի կարՆևայ ՚է,որա, յնա Նա՚1.օթ 
էքէնհէոյն ՛հորա ւՌրուռր1ւո։/ Հո/հռէ։ո/սւՆաւ։Ն աւ/հՆք,– 
յ».1 ,,ւո.յամ–ոէա՚հՆյո^լ/.ո/, ո^որ ամ/,։ Տ»,.,ք.,1,4 
Հ,ո,.ո^ցԼո,լ /, Նո^ոթո^թխ՛,. .ոհաո՚հ ղԱոռ^որ ք,,– 
.^ավարչի՚հ յայո կոյո Կովկաոո^ /,»,,/^,նյ, աոաչի 
աււււեեւ ի Օէօրետեսռւ^թհէ^ րարձր ոերւււռ։ո%ոոէ–թեէէւ՚1ւ " թ( "/՚ ւ արդ1,ա՚է, ա՚եօրկ՚եՈէ-թէւ-՚էւ 1--Ր քաց ի վհրոյղրհալ »/."/.յ1 (այաոաա՚հհայց էկն– 
զէց^. ոաիուի և յւրկ1,^ղ1. .,.ն.»/,, ,^/, ո/յո պաՀա՚հչ 
ահառ՚հ ս,աւչոօ՚հակաո,ար1, պրօկո^րորի ո/,ս1,հոգո֊ 
ոխ, որ թոյլաարէ դրայ,աո.ո,։«, ^.դճմ/, */."/.յ 
քո^աոաաՆ6ա/յ ւկէդէյ,.ո/, մի յարռ^ոյէ ւցհաոա– 
կար ՚հԼրղորհո^թի՚հ ՛ի մէաո հա/ո^ն Տա1։կաոաա. 
՚հխ որք ոլ է^^ոււկեալ ՚/՛ րա^ա,քէյի Տզա՚հո որ^– 
նէալ ա^րութւա՛։, Ո-ուոայ, ,աէ,«,^«1, ո,,ոա71՚աոա. 
՚հըո րեղ «4^ րհրԼալ ւ^րամարկրն ՛ի յիշուտակմսհւկ 
յեկէղեքւի ղա1,ո^՛,, ևո և ոՆէալ կաթ ո,ղէկ,ոս,ց1, 
էոկ նփր1մ՝այ և 8»^^™նէ»լ, յ»^ ՚՚՚արթ^. ՚եկաաէլ 
՛ւ՛ ղր-դրո^-թւ՚հէ .,,ւ,,/, ,լ1,լ.ա1,աաա՚ե 1։որքկ բարկ 
ՓրաղաեցութԼա՚էւ ՛ի մ՚աոի՚հ յարո,.–յո.՚ն1,ւղ, գեաէ,– յհւօհ՚ե1ւ։ Րս1/ սւյժմ՝ որռվ^1է։ո1ւ. գռրՕռ սււս ւորու.ւՐ 
է՚նոքե քէՆքԿ սւկրոէ-թհւ^ սԼր կաւ՚եու. ռւսւեքա1ւ սեհ։ 
• ւքասնակըութիւէւ, Հ^ոգուեակսւ-թեաւքքէ էւռրա ՚^ասեսււ– կա»..,^1>ի և ^«դևորակս,1,,.վյ(,..–ե մևր աեդ^,^Ն միշս. 
՚էՐ՚է՚՚՚՚՚ԼՔ յՕ՚՚յ^՚՚՚եեա՝։. ԳրաՆկ յԼս,ս կարյ յոսղղ.,,– 

կի յ,ս.զ.ր.ր.կ3...թԼս.–,.3 ..–սպ. ըչպ \Լթ......յս էլ. 

մխսհ–1.խ վերի.պ1.. Հ,^–ճեց^–հ մՆ.մ,..սկ1.շւ դ,ո..պ.լ 

սրոյ Լ առ. ..չյս %ռ^ս.դ ...ռ...ւ.եւչ..պքք» պ1,,.,« «ւէ/, 
«իյսՀ,..դռսս ՝ւ..1.....ս.ես ղղո.շ.^թես/1., ղք, ,ք իակ ա՚եօրփ,,,,^թհամբ (ւ՚-իք, "ր դո^^կ ոչ^ ■^•"^՚^ թէ-^-ես. 
ըէ և. Նոյնի՚եքե բ...րձր սր^ 

Արսիսի, ԲԱՐՋՐԱԳՈՑՆ 

կաթողիկոսո^թե...Ն, կ...մ–օ^ ^ . ււեչււյե ՛ի 

^ «ր^^յ– կարի քս,լյ,,/ւ.,,1,ի են դարԼլ յի,,,՚1,ղամնք/1, ղսքքևոսիկ րաւարար Նաիս. 
էքրռւ–թ/։ւՆս ս,^րոլթէան, ,,րք կարէքեալ ե՚հ արւք^ն 
^ահ՜ճարեւյ տ՚Եօրէ^ւռէ-թեաւԴք ՚Նորի՚էւ, յսւյսւՐ ւււյւէքա1ւ 
ձ,.,նր դհքձի ^օ,մՆ Աթ^ո^ոյ^ կյիաձ-ե/,, Մ,,,Ն,,, 
ւսւհււ զի ըժսւ վերուգոեօււ սօւճԼմէԱ՚և։ւււքրու–թ Լւս՚նօ՚ն 
Հս^ասա»,՚հԱս^^ հկեղհյ^ոյ կաթո^ղիկոմկ այԼնս^Ն 
^է/՞յ էԿ՚՚՚ւ՛ <'V^^^ պարաի առ...քել շէ.,լ^ա՚Կրակա՚է, 
եա՚եոլ.յս,կան կոնդակս օբՀե,,^թես.Ն ի^րոյ աո. քւոլոր 
^"ՕքՂՂՒի-Յ ՝իՏապս.սս.ա–Ա,գՊար.կաս.,..1. ՛ի 
ՀՆդկսաաճն և ՛ի Ռ«^»ս,սաան, Լ ղւլէփ ւլեթ1.ռ.՚1,չղյ։. 
^..՚Ադիսի^ ,լսՓ.կկ կոՆդակ. յեկկէ-^ի՚Ա յիշչ..– տակե՚ե ապա ^է՚եոէ-՚է, նռբիՆ ՀհՀ^ափառութ եանյ)ձ 

ՍքւՆօգր ս. ւէքրոԼռւոօրհ դրառրռւ.լժհւե1ւ1ւոտ^ 

Հ\ս,մեռւ,Ր 1,Ն ՚եերքիՆ դորհերի նաիարարին. և , 

իրաՆւ,;,, թէ կայ 
պիի խ-եո՚հ, –ր 
՚նօրա ,ս՚Նոէ,՚է>ւլ պիվ, չյիշ»՚–ի 1ւկ1ւղհչ/ո–^յ՝։ Ն/,րււ^ւէչլ 


՚րր՚՚՚ԲՂ"՛ 

,ր,քարԼ 
քա-ևի կ.,,(։,ղէկ,սլ չէ օձ,,ժ.լ, չե ք" 

պաւ; Բ,,,ր.1,ղ ,,,րք1,,^ի,կ,,,1,,«թ,. 

ար1.ն, թէ Տր կ,,/եպ, գմա, <կ 4 դրոէ-մ՝ տէւքա– 

որի .ղլ սլս.ճ,։.Խ 

.սՆդաՅներւլ բայ,..– 
վհրաւ ւ1երէէեւ ձՆ <է–ս կողմիո ՚նօ^՝ 
րսէծո բսւռաւռրոէ-թեէռ՚Եր ՚եշա՚ն..ւկոէ.թիւ% չւոէսւոմ 
իբա՚ն ք^ւսրսեղթ, ^րամՏ^յու^ւՐ Հ, որ թկ ա՚եձամր 
մպքր Աթո^ռմ֊ ..ւաս.ար.ս,քեԱվ^ ճ,..սս..սս,ո.աձ կա֊ 
թոզ^կոսի տ՚նուա% յիշչւ,աււ.կու.թ1.,ս% սկքպրչլ ւէ՚նի 

Լ թէ նյ,^ Տ>""՚^9/՛ "՚՚՚՚Լ թւ-յւ-բՒ ■ո-ւ՚-Ր ք"– 
,,վար,,^թիլՆՆէր1,–ե իր կ-^չ՚իյ, իրրև– •■թ,,^^;. Հ ա՛նկախ աքւդապա^, Ե^ ՛հա 
2յ.թ աալ1,,, է-^թօգթ ,,չ ւՏ44 թ՚^Ի ■1~Բ–Ի 

;չ,,ւ,լր,լթէւ1,ը. 
աէբ \ձք ,Ք1.ս,,–,, <..,, ^է. յա^,ի,,,րո^թէա–1, /,ւ(«,ւ,քյ.,,1«ւՆ խՐ ի 2է^ 
յ,ս%վարէ .յ,ն ամի ^այ–Ա,րա,,՚.1շ. ՛ի ,1էլ այ^ց 
,քհւ,պրէէ թէ ւչ։–գ մա,Րա՚1,է,լն տար,ւ,Յւաւ՚եւ,ւթԼ,,,՚1,յ 
առ. Ա՚բիարՆ և առ Կաք,ւր՚ն /> ձէւռի՚ե յէշաաակ– 
յ՛ա՛ն ա՚նռւա՚ւ, Նռրթ Հ1,Հ^,,,փաո^«ւթւա՚Ա յւկէղ1,ցի, 
<"ց՚3< ^–ԲՅ՚՚-լ ՚։ Վկէ •ւ1՚ր1՚կաՓ ք1՚քարգ.ա1քե. I աք, ^ողևորոկա՚ե գ՚՚րեոչյ •...ր..–,.ձ ։^հ ,/՞/ քսւ՚Ա ^հա՚Նէ/Ն Նռրա, Նոբթ ՚է(^,»^»,ո.»ւ^/,ւ1ն 

թխ՚է, իւր ,»,Ն»,/../ւ ,>ր1ւՆայ ր,,. ակ,Ա՚։,ապ1,ս ,;յօ,յ– 
՚՚^՚՚՚Գ 1։։–րո^յ–ղագ^ յ»,ն վայր ա–1,կ,Ո–ա,լ,,,ր բ1,ր. 
Ք,կ ա՚Նդակ սիօղէ, «^սաէ յա՚նՏն աո-՚Նկ ինձ Նո. 
րիէ, վ1^,^ա/,1<–ա–1,,^թ/,յեն Հ,արկաղրէլ,ւ^1,Ն,թ–ն. ղէ 
սսւռոսէդոօէ-Թեսւմբ ւսմաւէսէկ սւեւէէսմռռ իէ-րոց դրես– 
յ( 1.«,./,ն սրւ.ա,1նակաս,ար ■Հսւււ,ապէս,^,.թ1,ա1, ր/,– 
՚ւԿ –յ^-ւհէ կա-հոՆաց ■ն..,թ,ակա՚<,,,,յ յ,սղս,դս ոլ յի– 
շաաակեչղյ ղա՚նռւ-՚ե կաթռ^ււ^կռսի ՚նախքաՆ >^օձք)ւ.ճՏ. 
Լ /, վէրայ ս/ւ^ր ,»յէ1,»,ն/, առ,,.քս,,լլ,1; (^,1 յըԱկալ 
5,».^1 ,^,,,. ն»^/,ն կ.%,քս,կ, էթէ ..ակավԽ ^յ4 յ/.^«– 

՚ՐՒՂւ ահ՚սւ, կ,,,յ– յայլ%,,ւքս 1ւկւղչ,ցի ր1""րգււէկաե վ1ւ։քակի Ար 
իՆքՆթ, յա,ւ,,,04ու.տ, կի՚֊ր" ,,եա–Ն 
ԿէԻ արտդեալ յէ. շ.,,,,.,..կկի^ րէ,».1 Ն,ր1.% վ1.հ,.փ.,ռ.,^թէ,.ն ւ 
,,ր,.(կ» ս^ղակալ կամա՛ն ղրել կր՚ն,վ,սաորլ,»ււ1Ի. 
պաաըիրղակա-Ն վէւէակի և աԱԼնՓ՛– ■^–գԼ-ր կա– 
ո.ավ^ր.,լթ&ա՝եչ/, ղի ի^ր<պ,ա՚1,չ1,ւրք1, /, ^օյոճ-Նյ 
կամա՛ն ղրհն^ւ՚ն ամձ՚նսշր, Լկեդ1>^1,ա^ յ/.շ,ն,ա,քկ1լ 
^«Ն«լ1, ՚նք.րբ ՝Լեէ^՚փա^ութ1>ա՚ն, քաՆղի ,,յս ՚նիթ 
^ամ։։ւՅւսւքե ՚1ււէրէ1գՀ կար ռսւդրւււթԼա՚ն տ^ււոէ-Թ/ւան 
յամի 1836– մ՜արաի 1 1– դուով^նքարէԼ Հ^ռղևորակա՚ն՝ 
ռԼ Լ՚նթադրք, նի՚Աօ,ր.,կ»,՚ն վիր».^՚նՆութե.ն՝1.յ։ Ար կռ^թհա՚նՀ– էՏւ,,, րԼ^լ թյէմոյ^ կողք,,,–նէ վամն յիչա,. վ1,կ,փա,. կաթն^ղէկռնի ,,յւ,– 1,,,,/,, Հ,.,յո,ր ./,,,<, /, »,,,3–«,ր/,է էչյի.,հ%ւ,, –ւո/Նղ 

պկռ "– ,1"՚11 ասե՚ււււււ՚ն <ոեո1ւս ռսաոէէսւԱսէէ–որ1է սւԱո– 
րէ՚Ն^^թիյ։,, ,,ւ,,,ր,,, անդ%, վտր1,,,,ն/,մ– ս,^,,,ի,– 

ձն/, /, կ,,,ա,,,րու.ա, կսսՈսը ՆորիՆ վե^ափ^ռ^,֊ 
թ1,,Ա–Ա /, ղ^վ.. ս,,,,Նէլ ղլ^րգԱ.–,, ս,.^^,,,Նի,ր,.. 

/3/,ւ«, յ,,.–,,.,ա,Ր,ց վյն^,գ..1.. լ.ա ,.,,.,,^.2ք/,է,, 

թ«ց, ւՐոչւիւ՛ 1-թ։ 1ւ,,,ղ,ռ,հ ^րտդրպ՝ իբրԼ ք,,– 

։^1>ոդւ,ե,էւլ1ւ աէգ,պչուպք^էւ՝ աէ-եււՐւձլով^ ^ձաևճաքը. 
1(Կատսւրոլ1Ու սււէւր եսբւսէ։սւոռւ–թե<։ւէւ ռրեռաւ տկր 
դքհ՚օ՚է^-՚ր կառ.,1ւէ,րչ1–՝ե ի ւ8 ՜եռ/Լմբհրլ– ւ845 ""Գ 
^ա,Րս,ր<«1. 2115, էսկ ք^ւպուահ՚Ա .ռու«.ւ /ւ ^»^ծ« 
,,1ր,1ր^1,,րա1ւ,,,Ն Հ,,,,/1.^է, 22(54. ^ պաաաՎս^էէփ 
"Ր71 ՚"Կ ք""–՛"^"/՛/՛* քաղչոքակաՆ կաո^ավար,,,^– 
թ1..,,Ն յ^յ. կ,յս Կ,վկա..^ ^ր-^թԼահ, /, ,0 1– 

,/էյիկք Հ;այն,ր,,,^ 15746՛ *՚"՝՚"՚^յ(՚">՚4 –Ի-^Հ–՛/– 

1,11,,աւ«ր կ,,,ո^,,,վ^ր/,Հ, յ-Ս֊ւկռր ԿՎկ,,,սո^ ի ^1,,– 

•թ յիշ~.–^։–կ~^բէ../։. »1..,,..է, Բ,,,րՅր,ս,^^. կ,,,,Ռք հս. .,.Տ..լ կ,.թ.^,,/.կ,ս/. ...յ1,^1,^ն <.ց.յ նկ. 
.իի յ–ս,1,,.,լ է /. Բղթ..,կյութիգ^ ը1,.1 ». Ն...– 
քսււէրսւրի՚ե ՚ււերքիս ղորեոո, Ա. ւգՆէ ոաւ0էքւ1էւէ1է եսմէս– 
■եկ .ւսր..,ո...սլ..աԱ՝ ..•եօրՕ՚ռ^թեա՚ւ. ՚^պ,յ1.ճ,.գո«ի 
պարս, կ Տհալ յիւրո^մ՝ ււօրա.թեաէ; Հրէթմ՜պյկիէ 
ԱռաքւՐա,գ պ<ւ,,ո7(կ՚եի օրքսդր—քրս՚ն սա^մա՚հաղ րէ.ս– ւ 

թԼա՚Ա ,,/,ւ1,^–,յ»»/ւ կսււ^^ցեըւ է 12 ■Նռ,լյ–քէրի «,),- 
յ4.լ ,843 ՚"4 Վւ""՝^ ..,»–.»,.ք«,/.Տ. յիւս,աա1ւ.^– 

Ներսքւսե է։ախ ռօւս ւսքնկարւոէ-էն ռբբւսււչէւհ օօմռէէ։, 
«.«- ՚Նորէ՚Ա ՀեՀափառռւ^թիւն՚ն ի բարե՚եկաաողո^– 
թիյե՝ ի^–1ո,,րհաբ,,,ր յար., աո%նլչ թկ ա՚եղամք 
.վ,յւ,Հ,..գոսի բաց իյըււկալեալ սովոր.սկա՚1. կ.սրդկ՝ն, 
"Րպհ" Ր"3"0պ1"փ Ի յիշ«>՚ո"՚կե>..լ օբադրո,.թեա՝1. 
Ա. Հյմ1։ռւսւ1է1ահսւռՆ ււրււրուեսէկեւոււ ի էււՏհյ ւձՆ (ււ.– 
՚եեչյեալ ղայլ կս/։.ո՚ե...կ..,ե բա՛նս ՝եաթ.ե...ց «/«- օ^Գ՚, 
ոա^սւււի ե– իէնւլրԼք ւրւերոոէււառոՀ. քժրւե \էւււրսւպես1Ա1– 
4».1 /. %որթ, Հէէ;,,,փա,ւռւթ1,%էւ։ ւ84յ^"1^՝– Տ"^>".է» էպիկոպ^^ Շ^^,.^,֊ 
թու^եեակւլ ՚եչանակ^^լմ՝^ Հրա.յա,^նի Հսք/ոը թէ՚մի ռէ-ԱուՅնասկր ռ1էաւոռութեւ։։Ն ոհգդկւՐ կ "՚Ր՚1 ՚ "Ր– 

յ»,,»./,1, և ռինօ,,.,.կ^–,,Ար1;,,. ր^յց յ...1.ձ–,, է ...^էլ 
,ր կար,,ղյ^՚նա, ^ղս,«ւ^էլ Թքֆլքղ/, հ^նբսցթ իէ– 

Րհ՝ ջեբւՐօւխաից սաացաՆ ակարււ^-թիէ-՚եից ,«^»– 
»,,.«^»ւ կ,,մ–թ1.թև.,.ն,,,լ,ւ^ ^ս,մհ.ր, .րպիՐ 1,պ.,.– 
.ոակ,,լ–Աո/1, թ«վ ս,,Ո,.^ւլ ,%,սց,,հ է լիո^մ֊ Ա– 

բ«,սթ^^յն.–1գ ջ1,րմհժր,երլ. Մի »™,»ւյ յԼ^^ հչ. 

է՚՚^չլէ^^ԴՐ՛"–՛^ ՚ք թ՚Քւլ 1^45 Բ-Վ՛^ Աղկ^սսհւղբէս^ 

1,^ՐրՆկ1,ր^,կյ,ցԱրի^ս,ակկսԱւթ«յ։,ւււակթՎՏէյի,–^֊ ՜ււիսւյոէ-մ ւււււ1ււրսւհիե)՛ ((<Լւե ի՚եշՂւորոգ ոերհեօւ։ դրե" 
թԿ յեռամես^ Նւս՚եբ ,ոկուրո1.թնս,՝Եց ա%դ%ս շէպ ՝ 
•ճարտար ,ղա^։,պա՚եու.թեա,գ քաք^ր4չկաց՝ ու,քևորկի\ 
յայսկոյս յհրկիր ս՚1.՚1,գես/ե (.մկյ ի Տփխիս քաղ«.~\ ք4 Վրաստ..նի, րս.. խրս ■ Բ՚^ւԿ՚՚՚Ձ^՝ մ"– կաղւչուրոէ^տ. ա՚նդ՚ես ի վ1ւրջ1խ յա՚եւքօրոսթե՚եկ. 
յօրկ անաի Լ այսր իրր ի \0 ամՆնս^ ՚Դ^ցԻ Հ"՛՝ 
ցիէ, ուրեէէս կօւրոո եղկ 1ււաւ։եւ ւոսւքւե և. շր9^1 

գրաս.ր ^;խա,,.աս1.ր,.թԼ,,1,. ),յ,4 ,845 թ"Վ՛^ 
ապադրում– է Պէտր,,,, 1,պ/,,,1ր, ,/,,,, Բ1,րթույւա%/, 
գրահ յի ^րք^կը,^,,երդարաՆ ի պէ,,,ս ,լ,,1^ա^տ. 
կՀԱաց և ն;,,՝1,,,ար,,րհռր,ւս,չ/յ1, ,,ր/, մք ռր/,նակ/լ «•,»- 
ւ1Լււ։ււի։ոե՚սրՀէււռսւր ՚1։ու.1ւրու.մ՝ կ ի բւսրեւոեէ1էռլ.թիլ1։ 
վեճ,ափ...,ւ. ..,կր.,վՅհա–,,^ Նկսկս կաթռղհկոսխ 
.յտ.ալով^ա,1ե%աըրմեո.,.իպ ակ՛նկալ».. վ՚<^եւելոյ ոչ^ 
ա՚նադա՚Ն ,1բաւրՇււբաղձ ՚եերկ։,^ռւթիւ՚։ւ սրրավհա– ւռւ-րբ Տովռւռւպեսւռւ.Թե։ւ . ն»» թե..,–։, ,.^1.ւլ.էի կ..,ւյւ.^ Կլյի.,ք,%ւ. »/,>,,,,/, և ..,ր,– ,././, յւ.յւ..Ղ,^ վԱր... ,ո....,հ , կողյիչւ՝ ՚ԼրաստաՆի թ1,յի առա^ռրդ Կււրապե... 
ևպ1.սկ..,,1ոսլ. վ1,ր,,ց /....րգ,,.^,.,), յ1,դա,1ր,,,՚1,ֆ՝հկ1լ։՚Նա 

"ՍԴ քԱ^օւ ք՚^՚^՚՚լ "■"՛է"՛֊ հ"՚յ։"ր կա.ւք.,լյ–կ .1ի 
Տա%3.ն,..յ,.ղովլ »/,/, ...■հ.ւ..ւտ.ւր է,շ^,,)..,,յ,ւ,/՛ 4 5,»– >ք «,–,/,»(™,,™/,ն, «»^^–. «,,,. Տս,փաթ,յսս,կի–ս. ՚ւհսւրոս յսւրգւօպեօ)1ւեք անձէր/, Թ/,ֆ^,լք ^սյ,լ. 1846 թ– յ՝ար,ո1, բ./,Ն Թ/,ֆ,ք՚լկ 8«^^»նէ,«. 

,.,,... Լ^դարէ^կի-ւ. ,,բ^ձ 1ր–,,,,ակ,^Ր է յէ^ այ– 
լոյ սւօոււՐւ^, ռ՜Հււօրայ1ւսւլ ^..,. ւա/Լնսւ,քո վձչ/, բԼր– 
յն^-Լւ, .թ,,ւաքւս,ն ..,Ն.,ա.կ կդ..,հ–1.լ^ ղարգա. 
րկե/ո^ հար,,, Ղ"Ր՝ դհմէԱէ^որոա^թեասմբ և֊ ռւեեիրթ դռւէր* Ա– էէոէ^րկ րսէՏեսսէրէ հէքւՀյևսու.ա–հաՆւէ բհրւքւէւ1ւռ 
,.1րռ1ր1.ր,.րս.չյն, ոբոյ չչ.,րաբա՚է,ոէ.թե,..՚ե^ ճ՚՚/՚/՚ք ՞ճ 
ղխրաբար ա՚Աճֆաա՚Կա՚է, ի ք «^3՜ ժ,.,մ։,,%,.,կ(, , Ա/լ 
՛չի յ՚^/–^՚/՚"ՅԲ՛ ՚-րթ-՚ն հնար Հ իրաւ^ռ^նթ կամ՛ ա– 
՚1.իբ.ս^ոտիյւ,բ .քրպ...բ,ոհլոյ .^յիյհա՚հս սթոդի էձ֊ 
միահ՚նի Լ սւբոկ»ւ.րռբւ–յ նորի՛ն Լ վի7ճ՚ակաւ.որի 
Հրասաանու. Լ կոնսիաոբք, նորա^ հարկա,.ոբադոյ1, 
դաաեալ կարդե^աք գաաաքննիչ^ .լՍահակ եպիսկո- 
պոս և ,,6Վհաննկս եպիսկոպոս Հ;ադ,աթո..նե,,.ն., 
և ,լպ,ս,,պամ։..,.որն Հ^ԱՀ/ո^ Օսմ՜անեան տ^րութհան 
վասԿ, ըհն.րո,.թհան կաթողիկոսի ^ետբոս վչ,.բ. 
.ք...պես.ն, առս.ջ.ոբդ ՚եիկոպօլո, ./իւքակին, .լորս 
կոչեյս.ք .ԱՈ. մեղի Ս. հլմիս.հնս^ ,.... ^^) 

է)բպկս յս^տնի Հ, ՚Նեբս1^ս կաթողիկոսչլ մի քա– 
•նի աԱղս.^ Տվվսիս Հ ղհռյելև ամեն ,սնդ,...Ր բա– 
ւակ.ձն1բկ,ձի ՚յհացեչ, Թք;՛ ^ջյիահնա-մ՝ եղաձ մի. 
իցին և թկ բայ.սկս^ո.թի.նների ^..,յ;սնակ ն.ս 
ա1.պս^յ1սն վսս..սհո.թի..նոԼ է.սզսս.թո^նես.նՅի կ յ,,,%^՚ւ,սրարում– աքե բոլոր դորձււր՚ե և ^»յօ, 
րը, որոկ Հ,ս,ոկաըողռւթ1ո1ւ, դ,ո միաոթ, ,,,,ոհ,. 
ջր^մ-էՆ էոա՚հգ Լ ւ,,,,ւ,գ,թ,ւբխ%, է-ամ՚ա՚նակ 
յ1ղ չէ թողել ,ս/1, բո/որ կռթողէկոոակռ՚հ կո՚։,գո, , 
•և1ր1, Լ Նայն,կ%էրԼ, որոՆք կռրոզ^ Ա,1, ու^պսւկաս ՜Գ 
.ոէղեկո^թւ,..–, .ռոլ ռյղուիի ,,ռ–,,Տ։Աո.ր^րովյի^–,.. 
՛ների և. նորաՆյ Հ^ձաևաձ ձ»,ռ,«/ութիէ.Նների յ՚ասթ,. 
"յԳ թղթ՚՚րԻ ("Ր՚^է;" 1^ ո,ո.Վ,ոոո,րակ ո,ա,ոյ՝ո,կս,՚1, 
;,«,,, թ,.–,,,,ո.ղթ, Նխթլր/.) ,//, .ոննշո.1. ^,,.^, որ 
ո.ղս,.ոու1,լ Հ կրռկից, փթէլ,,,^;,, ,11,Ար/, քէ^»4/» 
ձ. ՅՆսւյԼէ ռ. Աթոո-ի մս։ւոե՚1։էւ։։ւար։ւԻւու,մ՛ ու. ար՛ 
իւիւ.ռւմ^ ^ւարասռրռսթիէ^ կ աաչիս միաիւ Հ,հ– 
էՈէւԱւււրւԵրււ ւււրձաեէ՚ւռրհւոէ–Տ ւկ6 թ. ^.թ. կ..թող^կո.ր^ ղրոս^Րհ ՚–"Ր"՚3 Ղ"1Ր"յ1՛ վ^ր՚»–1"՚"՚–չԼ՛ կ– քՑաւռւր էլլ«ն6. 
չղ, մերղյ ի սրրոյ Աթո...,^՚ե չո,.այ ես թկ ը^ա 
հեո/ն դ^ԼՀ^1ր..կ.ո՚ն կառ.ավչ.,րութես/նց երկոգհ՚ե Լ 
այժմ՝ ֆէսւչւխս^ Լ հեհ ՚իւյէոի յռւօոէյքՆարա՚էփ 
"ՐԲւյ հշչ1իաՆ1Փ,– որոք ւո^ը% ղչ.,յենսչ/1. հ^րոպայի 
«պ. կավրնլի հիհազ^իվկ..^ «,/>,.,/,«/. ..պկ 
կրթ.սկ,ս՚։...թհ.յ..ցյս.ր.ս.ոևեւոՅ %... և յս^սպիո..Ր 
խ»Հ;եմ։,ւթե..,.գ և հ.,.Ն–ձն.րով^ առսօ^եքեաք ձ..,յ՝ա. 
՚*՚"՚կի.յ»Բ»^մ՛ Լ բարբարռսք մոռաչյեալ ղա,1եՆ,,^՝ն 
ղբարբարոսակա^ււ՚ն ի,՚և,.,դիր ե՛ն չւււզ^դռվեալ կա– 
ո.ս.վարութւա\ քրեւՐ Տ1եռոէ–մ՝ ււր <3 բարեկւ..րդք,ալ աղղպ^է 8..., էէ,թ1ւյ1էկ ւ։Վէւհրււքս""ւե էլ. 
ղւլսւբոոսե ՚Ր՚"1 I՛ է1ւ"՚՚֊՚՚՚րա1ւ քու.սօււքնւէւբսւ՚1։ի 1ւ. 
"ք"–""կրք՚1 վ-բմաւքէ»,,,,^ հ,,,րկան/.ք ձլ ,ք.Ո..ր./ի–^ ալ,,կ1,ր,ոայ ,էս^,,փ^, ,»,, դյի.,,ս Լ յք..,^ է.»,». 
ուսՈէ.ռւՌէէէ1՝բ ամօէՅ 1ււաՆռէ–թեսւՆէ։ էլ. հրէք1ււռէ։ էհսւււռւ– 
հու և. ւՈււրդ1ր1էՆ ռքւղեյիկ ^այեստռլթեաԱյ էլ յւ։/1։~ 
կ-ւթեա՚նյ ք,,.,րսո/1, յ՝,,,ք,տ.ոք խւ,ե..,՚1,<յ Լ ^ղւ^ւււ 

1847 ^– "•–ւրԻԺ 19Բ 1Ր"՛^ յ»Նյ,.ք»^ ք,,– 
թ»,/,ք».չ յ.մ,,Տ.–,,.,,ր^1.,լյ– է յ(,լ1,.,,լ /,,,/,«4»,,,»,/,1, 
,»^ծ...ք/.յ ւրէ,լ էջմք^ձն/, ա–Ա,,,ս,ռ^ւլ .ո՚հկ^ղ 1,րկ,ւ– 
ա՜եՏւերի։ ((Աւյդ։ւ>սՀր Արարաաեա՚ե.» չրադբի \%^\ 
թ^ց, •ւ,ոյւմի1,ր1, 30–/– <;.../՜«,^ու.^ .»..,»ւա& է Ներ– 

.4"/. 4 կ-՚ւ՚դակ–։,, ,ր ղրԼլ է ,850 թ– դւկ-ւյ՝– 
քկլ. ;,–/.է. Հ–ւ,կ....,..,..–,փ Հ,,,,,ւրթ, .ւր /. յիշի 

այ/ոյ և իլր այդ ■ե,ր,,,ա,,ւ1,կ ա՚նս,,.,վ, ,Ո,,,,թ ,,,- 
ս^^յ՝ կ. է Որձ շիուահո/Ն վամն աՆա«%,,ց ի ,–.«– 
րաւակոդՅւ վ^/ե/,,, «րք^՚ե Գայիա՜եե,,,/ խորհր,,,,,– 
&^ւթէս,յի և ,,,շ1,,,,,^ս,ց,բ,,ւթ1,ա,ֆ 8,վՀա՚1/նՀ^ 
եպքւսկօաոսր Շւււ–^չսւէւթու.7ւեւս1ւ Հ^սւ1ււյռւ,^եչղյ ե. ։ւքւ։ւ– 
ա«լար4ա՚1, քմէշկ 1էարապւս,ի 8»Հ<.ՀՀ.2«.է. Հ,,,^,,,– 
կեանո սւՆէուսռ սւյե՚եսււոեսւսքւ քէւււռույ կսւբսառւ.– 
թեամ-ր ...նկես.լի չորից ա.Րս.ցԴս,կ մինլ ւ^^Օ– 
իբրԼ երկու ՚^արիսր Հ^աղար, մ՚աադրռ^թեամբ բա./– 
մացոէ.ցա%ււղյ միԼչ^ Հ^իՆդ Հար(,ւ.ր հաղար, ^կն...– 
Կ1՚ Վ՚»ր1ր«,.որաղոյ–ե ղիամւ^մք... մի՝ ղի ւ1^փցի 1^'ք՛ 
դհմ՝ օդսզքս 1>աս,.,կու,թև,.,՚1,ց յ.^մ։..ր^% բ,.,րք.խ,,,ո.– 
Նութիյն. Լ յիւ^ս՝ դի .չաշա՚ե Արաբաս.եց,ն ու%հ. 
(ով դկ^բ^Աու^թիւ-՚ե փսՀ,.ոի վառեչեաց՝ ա/1. կաբօ– 
...ո.թի.^^ Աթոյք, հչմիահ-Աի և ս^լ.ց 1ս.%օրց.ց 
%որա է^ ,,,մե՚։,ւհյե յիաբ,,.՝1,ոէթէ,ս,՚1,–ք ն–րռւ.Ն Լ մո֊ 
՚չովրգհան քբցի ...ո^յապսքքԱ ամե՚էւառաա ձրի պար. 
գ1ւօք Աօտու-ձոէՕ։ •Նոյն ,847 թ"Վ Կ՚՚՚դ՚՚Կհ –Տ*" կ~,թ–4Կ" որպկս ։^ Աթոռի դրււ. ,հ ձ1.ռաղիր1,Լբի ըոսցակ, 
,% Համաբ ^արկս.ւ.օր ^ա մ;,,րու,ահ՚ներքլ ՚էւշաեակխ ռր դկռւե՚էւ, Հհրջթքլ ւ ...ձ ./էծ 
րաի..տի 

ՐԻԺ 25–/՛*՛ արիքէւԿ Հ^ասէսհ մարւչռլ. րռլ.ոՅ$ 

՚"Վ. դբ"^քք՝ Կ կս,թող^կոսի ՚եոյև ապ^ 

,...01. ...%,քր՝ Հ/.հս..ի.^ Տկր, ..Փ"յ< 

՚"Ժ ղՂ՚"Ձ՚1՝"՚–^ք Կէորողեցաե յիս յ../նդՀ 

իյ։..յ– ..^՚ս թլ ս.ռ %յւ.% ը՚-կս-ւ..^ և ը՚եթեբցսլ 

ղցու.,յակն մ՜աաենի^ ք՚Ր՚Ր՚֊Յ ^՚1է՝"՚ԲՅ ՚1Ր՚"4^^"" 
քաղչ..քխք զոր առաքեաչհ կ Հձ^ափառ օձո..թ իւ 
Ջէր ս,ռ ի քնարել ղ.Հս.րկ..,..որ՚Ա Լ ղպիասԻՀ^ դրա 
՚ԱոյԻ Աթ..^ոյս, Ը1.թկյ..^ լխվ^՚Ա Լ 4– եղ^ 
...յԼՆսչր, ՀԼղինակութեա՚ե^ յիշասւակԼլռց ի ՚նո/ե 
Ո"^.՚1՚"՚Ի ղչ՚Ր Ղ՚"Ի ՚ք^^ մեւսամի ար,, որ^ յա՚ն,յեաւ .,,1դր կամ՚սւ՚Կաւ. ՀեւՀսէփ,,,^ոսթհ,ս% 2ե "ԲՔ ւ՚՚ր՚էք^ւ՛ մհՀ.հեսւէ եե ի սւԱէս, Լ. ԼՆ՝ «րռո քսւեի 
մի օրի՚ևակթ գ,ոա՝եթ ի ղր^/հքյի Թ^–«–»/«, ս^լ որ I ն. ւա՚Նռ. I–՛" ՚ր– պկ» ձ յ՚"կք""լ ""^ ^^ յօաււրև յիշչււաակԼալքււէ 
Ն,,,ի յէ1ւՆռւթ/,ւ.Կ. խռրհրգոյ սրքոյ ս/աաա– 

՚^-ՐՅ ՚^ պ,,,աա,,լւ,ա%1,քՆ 1;».,^% /, <^այո^ Լ ,,,նդ^\ 
րադարձ»,ք1,.,ր, Լ յեկ՚եւււթիւն՚ե առ. քլեթեր ի ՚եո/1է ■ 
Հ,ւղթակէ, –լ^նպէս Լ կկթ 1>առ^Ն Նորթ, Աքքոյ 
յ,,,,1ադ« ռչ^ մ,ռռ..,.նդկ,..–^ան1քլռյ ,լվ/.7քակ եկեզկա– 

կա՚ւ, ր%գ ,Ոորտ,ակա% առ^յ–աէ,,,;ւ,,,,.թւ,այի. թ1,պկ» աքսոքիկ .քորքէթ սբր^Ն բայ ի ղչի,ակարդո..թ1.ա՚1.յ% 
Հ^արյ Լ պաաասխանհայ ապադըեյա՚է. յԵրո,.սա. 
ղկմ՝քւէւէյւսքի ի ՚էւռրոէ.յն, Լ. գւոա՚եէ՚ն ևս ձհռաղիրք 

Կրկրոըգ՝ 1ռ յ),». /3/,լյ, Աթհ 1սոր^ր,րյ /.(«- –բխ՚՚էգկ .»,• »^ո, ղլ1,ակ,,,աալ 

երր«րգ բյշկարա՚ե՚ն կ«չ1,յ6.,,լյաՆ.,^՚հ Մար. 

խ՚՚՚-՚՚/յ ^"լրՅ՚յ՚^Տ՛՝ 1ր1՚"՚լ I՛ •Ո՚պ՚-ղ՚յՔի, յ-րյկ 

Տ,րր,բգ. Հ«,.».,–,^ Պէ..ր,Ա էպ1,.կ.,,,պ. Աղ,,, 
մւսւեաււոդ Աւիա ե՚ե՝ հսւն րււ^ադս ւ։ւրդէա1։դ էլ. րգեոութեան 1 յ,,պլ,,ղս •՚ր՚ր ճ–/–– Տ"՚յ յ՚֊քդե՚ւ 

թ ար գ մււէհ ե սււ 

ղթ,,,,կ,^թւս բ,,,1,/,%, Տրա,Ո,,ր,,,՝1,ո,ք1,^ն և 
•1,ո/եպէ, և ղրիշ, 41 •եո/1, արդի,.– ՚"//–յ–»""/՛. Դ-Ր---Ի Տ՚2//՚""7՛ էասաԼսէԱակաԿ %ի սւմձ՚եէւքւն ռռււէեռ» ւ1երլ Ր .^ււււ/ււէռՆ 1յ։ ՚, , 

Հթպէրորգ, ՓՐՔ՝՛՝ յ՚է՚ւ՚՚ւ՝ ՝<""ի հւ"ԲՅ "լ "I"" 
աասխաՆիք ի ա՚նօր1խութ1,ւ՚։,,.՚և –^րիսառ^ի և բ,^ 

40՛ մար-և ւՈսաե՚եիյ՝ ղ^րո^ ձ. յա՝1.ցձալ .«,/՝ .»».»Հ1 եղԼ յի. 
շլսս,..,կ,,թ1,յ,, (, նկկայռթէ,.,–։, ,,.րբ Հ,,րգ <,.,• ""՚ր-Կ՚՚՚Յ՛ "^՚՛ Կ՝ շ՚է-ր^ Կ"ղ1Իք •ւ՞Գ"՚լ "Հ/՚էՐ Ը^ 

.իոխարք-չքթ, յ,,պագս մ–աաԼՆադ...րա1վ,՚ե վա՚եա 

հրասխս^ ի ^արաւ^ոք կողմ՜ա՚հկ ՚եորա մերձ «/.«. 
զԽ% Զո.ղ..^ ի սս.Հ,մ–Ա.–Աին Դ՛Ա Նս.1.փլևս.–Ա.^, \ր. 
՚քէ" դե կ՚՚՚րք՚ւԻ լհցի ա%^ռւ^.,,՚եել ղՀ(,Ն մ՚աաեա՚ես՚ե 
ս^՚եր յ՜աաե-եագարա՚նի ո..ղղակէ յս^սկու» Եր...սխաք 
սւռսւնց ո՚ե՚նէււթԼսէե ււ. ւայեւյոււյմւււե ի կւսռավսւրչ^Ն 
սա՚ՀմւււնԼռեր սւ։՚1ւմ՛ կոոմւււ՚ն. ռսէ1ւռի էլ. էե՚ե Էւ1ւ\ էւււ^ք "Ժ՚"էԻ"1՛^՝ Կ–"Ր՚>" 
ս. մսրսէղԱնուիւնսւ 

թձաՆ. և ^< I սււժ սե աձէն ար դ եւ մսւն օրքէհ սւ ո 

ափար^ակաՆ իշ(«անա,/ դռ– 

^Ի ""֊"՚^ՐՅ 1^ վևրաբԼրև.,.լք. նկհոհւէսւկահ 


■■Ի– 


յ–11"՚17յ՛ ՚՚Ւ Ղ՞՚տէ լ/՚»՚–"լ/> 4՛"^՛՛՝՛ "ր"ւԿ" "ՍԸ՚Յ ՚՚դչ՚-կ՚-Յ ^ ՚;՛ ՚յ՛՛՛՛ յա՚Նդի-ս, 4»– յհալՀՄ՚քւռթկռս) արքԼպիսկռպոս՚ե ՚հւոխ ^ յԱստրա– 

"՚*"//" ֊;՚"""ւ ճ>յ/՛ ՚//""–"՚>՛ եկւղւ^^ղր, է,^ր,– Աս֊ 
,,,սւ,,,ձ,,,ձՆ/, ,ս^,գ յԱսս,բաիա\, Լ .^»</ձ),ա,), .»™–/....^ /, ™»ւ^,,^ ըսս, այր, ՚,,ւթւ,,,–1, յև,,,,ււ,/,յՆ և ,,յււ ,ւթէ,,. \1.լ,.^ /, •<,»./,*,, յ։,րս, ,,ր,,ւէ« լսիմՆ, ,™,»Ն^ և ս,™™^;.^– 

ամհ՚եևի >քար,ւ, Ցայս գրա՚ե,.^ գաա՚նի% րսա Հ,օ.– 
..,««»,/, աւ,ււ1րւթ1,ա–և իմոյ Լ չ1.ո^..,է,օք ,,,,ւձ»լ 
յ–աս,1,ա–։,քև /. ,^.,,Ն»,< .իր^էւէալ վաԱաց սրք՚ի 
Ն..1.փա%%,.ի ■Նօ.խավկա,1.՝ իրր յիռհ, «.մձ^ յ,,,– 

^,,,լ ^»,»ւ5,«,/,,^/34,,,,ք .,;,.,.^.մւ1,ս,լ յ«,/3.,,,ւյ»./,է 
մի.. ւկւ^ցԼաց «ր ա–,..,ր֊ թԿ զացթ, Լ,,.էս.լկ լ,մ– 

թկ՝ ա՚եգ յԸաարախա՚է, գաաՆի ռւնո^^աՆէաքՆ խ,,^– 
^"Հ պաամ՜ագիբք ա,^ աԼդ^որ, /•՚նաքւիչԳրխրր էՍի– 
րա^>–1քե՝ ա>աՀ/Լալ առ թքՆ ի ^օրեղրօրկ իւ֊ր՚էկ 

,,կրաՀ,ա.ղ. ԱոյՆ Գրիոր ^«,/,,«,,1,ճ^^ ,,^»^ «,^– 
յ41՝ /,.» -/..,/. ■•.–րթ ԱբրաՀ;այ– աՆ^ւ^–^֊ փե^սյ աաք, 

Օամիաբւակ, Լ ,,պ, ղգ^^սար .քսաեր Գ^%/,կ/, 
ՇամխարԼա՚նյ, Հաս^ւ. լկէ յաակասւկս Լ ա,»^ ,,ր 
կարպ. ,/,.» թա–Ակա,թ, ,ք աՆ-^Ն և Լթ լ./, /, 
կարգի ա–,,,խա դ^ակաց (, ,1կ, Լ աՆձաԱթ է 
ամև՚Նև.է% ցարդյաւլգկ մԼրյկ Լյ,.^ւ«^Ա։ 

Հերռգբ&ալ ՚ւաւՐակիյ ւ^թԼբցողբ աեօ՚նոէ-մ՝ կ, 
թէ հԱա^ւկր և ու^^ւՕձա^կր ,է,1,ակա՚1,/լ .քԼ^ մի 
աարի յառաԼ 11,ր^կ«/, »ւ^,,,/,,,,ւ/3/,ւնր ^րա^/,֊ 
րաե կ ձդել Օադարթս^ւ, վչւ/եքի դրագարա՚1ւի Օւ– 
ռագէբ՚Ներէ^յվհրսյ. Լ սքյմմ՝ աղաչո^^մ՝ կ շաապեյ. 
■եւլհարք^Որ կարգա,/րութխնն, »^,,4» յ^ V յ՛՛" 
ո––«ձ ՚էԴ^^ահ ւիեւ^վ էջ,դաձթ, աէքաառ^ԼՆ 
յպ,,աակ,^թ1,պ.ց և կ^րձից. Ար^կ, կաթող/,. Օրէ . ֊177֊ 

,1-թևա.գ ...^աՆդից ն»>ի%ք, "ՐԲ՚՚Յ հ"՚ՐՁ՚՛ ՚՚^՞յ՛ ■>/■ ՚;՛ /,..է–,. ՚ՈՕՕ ււարռարի սէԱսւառէւ Առուս ՄիՆչ բ՚՚չռր ^ռգս,ցողռ,.թի,.՚ե՚եերւլկւի՝հ1;է՝1,՝ վրա/ 1/^սսյ^ս ա՚1էկռվք, ռւաելի 
գալ,ռր«վք և ղռվարար ւ^֊թ Ց,վՀ,ա%%էս 
կաթողհկոսթ. քէաև/,. ■լ1» Յռց,ն յ-արս,/. հսքիօկոպռսը^ դրոււՐ 1^ Ն1ւբսՀս , ւ^կաւ1,,,,լ իմ՝ ղկո%գակ ^«րհ^. 1Ր՚ –■/Ւյք ,,Հէհափաո. Ա.ի^առւէ. 

՚ւ^ՐԳ •"Կ(՚"ւ–թ1""՚1՛ ^*/՚7/ "Ր ՚Էւ 
•ւ.սպարա՚եի .ռնւ 
Երս§սքսսււ սԼրձ 

տ՚՚ւէ իւ՚^ըեդ "–՚"/ 

,,,ալ .լա/Ն կո%,ր 
,«*«,է, ■նորխ, Լ . 
թխ՚ե ^.ոցսյե աս,լ–1,ակս,ւաց–ն, և 

Զէ, ,/,«,■/,, ՆիՆ Նախս 
ի կի-Ն-Ե Զռ^դ^. Լ /, խորՀ,րգ,,,կ– 

,կ յ,,յս,ար,,,րոտւս,,Րբ ^■&^^..– 

,^նպէո ռ,ռս,Ն,,,լ փորկղակըոս– 

^ .«,■<, 

թեա՚ւ, 

՝Ր11 –Ր^-՚^Ի է փռշչո1յ/ե ԵրևաՆսց, 

•է4>0,,;^ Տկ. թէս,է,,, յռյէ,..,^ վս.Ա–Ա պւսր 
խո%տրւ; յսւյԱարարոէ-թի՚ն էյ՝ ,./». .սկռքէ^Կ, Աևր յոլա՛ս. 7էա% սւ ։ս ։որ ^"Ր դու թի է^1է1։ 
ոյր վամև հ^ւ/Լոր, ,խ քո/ե ղա/ո 
ռ՚ե գՆայոդի աՆդր 
/, ուո.ո.7քո,ոո ոո.ոռկ.ոոո,^ոյ, յ^»».^«»1, ,/;էչ,յ/,1, 
Լ ռՆ^յՆ/ե՚և րնգ Երաոխ։ Այյյի թուղթ ոիւե֊ 
■Հոդոս/, որ ,,.» ՀւՀ^ռփռո^ Օձութխն Խ,ր Նշչ,,– 
■Խոկեալ է ո,%ու––ք, դեո,ցող1, Մակար ^. ակ ՊԼա– րո,.հ,.Ի,ց՝ ա՚ւպամ– սիՆօգի, Լ .մևո^՚և վ.սնա^«ր ,1ե. 
Նասաա՚նին՝ Ով^սքն՚նկ» վլ ս,կր Գ.^չ^...էս,ն. առ սչք– 
սոսիկ երկռ«բ. ^՚Լձի՚ն» որիՆչ^ ^...^.ո^կր Հյր.,,յ;մե(. 
ւթ>եԱ.ց ե՛ս ի .Վրո>–թեՆկ Ջեր.1կ՝ «»ւ վ^/։,ա^այրՆ 
յաղադս ա՚եիարդախ յա՜եձՆեքղյԿ. դամւ՚նպ/է. ղձե,,^ս,– 
գեր մաէոեէ1է1էէւ1ւ, ճ– սէէէ, Սսւկսւր ւ1ւսրգսւպես։՚ն յւս– 
ոագս զւլռւշսււոր աււ։Հ^պսւեու.թեւսն միկչէւ. ռսւհե/՚ե 
զա/նս ս,յսր՝ ւ^,^,«պէս /.աչսւ/աւա 44 5*,,, Ո,ւ,րմն,հ 
Տ^՚ր, ,,րպ^<յ և վաւհ. ա՚Ն^ագրի յա՝1.»^Ն գնաչ,»^^ 
ւ յաա^Վ յա՝հՏնս,րարակա՝Ա թՎՅդ) ՝ ի փոխարքայի 
աո– էՈ,,քսայթ 1ւա,,–,,,վար1,ձ սչ/հր կողմՆ^ յադչսդս 
թո/լ աալ«խ ս/1,^ոսցա%եւղ, յ»,»^ո,« ղ,Րա,,,ւո/Ն,/։, 
ա՚Նարդ1ւլ թռդէյս՚ւ– առ. ի աձել ուղղակէ յԱթոռ. 
սյսր՝ վառ՚է, դռ^յ ա/նց մեձ Ժ՚ասամի եկե^եյակա՚ե 
յ–աա1ւ,,,–1,ք Լ– .լարա^^ւ, ^ամ՚ա՚ւոոկ-ք յաո-աչա,,,;/։, 
^հագբէալք, Մ՚ւ-այ ^ ,1իայ% (.մ^^յ՝ ^...աոա,.^. 
թւաՆ խ՜ււգրել ՛ի ՀէՀ,ափաոյ,,–թւ%է Տ1ր,Ռ,, ղի ի 
կոՆգակթ, առ վա՚նակայր% ^րա,Ո,քյէլ յաակա,^էո, 
ռր ռրօաե Յ^հէւսւգւէր էքւսստեսէեք գսւա1ւիկրե սւեգէ^է 
(, յԼ՚Աասաա՚նի՝ թկ յերկոսթ. փակԼաւ ղաւ,ա%ս% 
Ի ՚1հՐ"0 ՚՚ԲԿ՞՚֊Ձ Վ՚՞ՔՐԻԿ ՚ք՚ա-րա՚Եյւ. յս.րԼ,Ոոակռղ. մ՜աՆ բաժ%ի 
%ա.ոու.՝1. ա՛^ 
թկ ար <ժարթ.,յորս մ՝ո..աք իյաաակկ վեր. 

.՚նեալ կսչյարանի ա^օթա..որայ, Լ. 

"ՔՂ/ ՚""– ւ^Ք՛""՛^" առա-Նց թ.լ էարդա. ՝՚լ ց"՚֊ց"՚կ""՛ յիշ^"՚լ վ^ր՚լ-պեաթ. եթկ հնար ի՛նչ իյկ՝ ււամե՚Կսւյ՚Կ. քա՚նվ. յհա ա՚նպի. 
տա՚ե Յկալոյ՚ն ււ^՚նց յա/եպիսի աեղիս, և երրեՅն Լս 
յա-Ագի^ա կորու.«ա դնալօյ ^րնքիի ^– Կ >Գ2^39Ք, 
չկ՛ կարելի թկ չՀ,արկ^,ւ–որհսցթ ր,,.ո իմիր յԱթ 

Ա/լ ղէ, այ^,,ւ. իմ՚^Լ յնւաբևրձալ ինգրաՆօք ,««. ^– 
■^ափաո-^ւթիւ՚ն Տէր, աՆիրավւՐ առ. յիշէալ յէն,««– 
աա%ն և /, 1.,/թ ւղեալ ր1ւակ1,չմն յաղ,յ,ղս ի^պառ. 
ղւ՚կձչրյ ղաձ^թ ի ձեո^ադիր մ՜աաԼՆիյ, բայ ,1՚–ր"3 
Լ դռւ^կ ապագրեալք Լս սակա^ դաա՚եիյ(,Ն, ռրդյ 
վա«ն կրկթ Լո՚եղրա՚եօք Լ դիյեյ– աո. 11դրր./աձ 
Տկգ՛ 1^ յ–։––ացո^յԼալ,,վա1,աՀւ,,ււբ յի^ալյհՆառ– 
,,.»,1,/.ւ, կայ-այել /,^».,/– է,.«,.»».^/,,.,1 ,,.,,»»./, 
կ,–,,.,ակա^, զէ փոխաՆակ »,1յ «,.^,/,^ ^.,,«ձ4^յ 
ւ1աս1ւ է^էսոկսաւոոութեսւե տւււ7^սւրքւ լ. րնսւ1իէսո յհ– 
•նասաահի ըսա դդ»^շս,,.որ աե,ւեկով.1ե.ս՚հ Լ յս^– 
տարւււրութեօւ՚1ւ Ս ա^ար վւսրգա,,քետի աէր ււքետրռ– 

"՚՚–%՝ ^–՚^՚՚Լ 7՛ •ււ.––ք՚3հ •.՚թ՚-^՚՚յ– ղե-սլ թլմԱ.– 

Ա.ե.ս1.ս յ;..հես.լս ի ս.իպ Լ ..^ս,^,Լլ ս;պր ի պկս,ս 
՚նռցա, որովք լիյի թ-ձ ա1պաաապարա ^.ալ^^րպկս 
վւսււն օգուշաէ.որ պա^պսւււութես^՛ ձ֊ Հււ/ոճաէօոօւ– 
թեա՚ե ձեռ.ս,քիր յ՚աէոենիչր, յԱթո^ ..^^ր, ՚նո/ե,./^« 
և վա«ն ^,.դալղ, ըսս. էրաւա՚եը՚ե ղՀ,,,րկա,.որ.հէ յէ,. 
շեալ մհ՚հաստա–նք,% (, մա«ի՚ե ապագրեալ մ՜աաենիչյ, 

Կաթռլիկոսքլ Նոյ֊., թով. ապրիլի ^յ֊ի 1ր%. 
դակի ^6« ու,ւարկու–մ՝ կ փ,ացով ...՚եց-սղիրե և 
"ԱԼ ^ր՚՚-՚ք-՚ե-՚ւրեր, որ,,,լ Լ %շա–եակո,...,ե ,է.րղա– 
պնսւո դևուէՐ էլ. ռհրոէ-մ՝ կ յիշես։։ ւ1ա՝Եօ1։ ձեռա– 
գեր՚եեր1ւէւ ռրոէւո թռէ-ռւէՐ և. յեռե.ոէ–է1՝ յհշօւ-սւ^ նշւէւ– րքէւսւո ււաաեՆսւգսւրսւ1ւր բոքքւր ձհռ-ադհրհերր \կ տա՛ 

^քէասր մի%չԼ. ւսյսօր կա Արաեո սւհղոէ-մ՝ փտոււՐ էլ. 
ցեցակեր ե՛ն չթւոէ.յ՝. մի ւՐաս՚էւ էլ արդկն օաարա– 
՚յեի րեկեւ ես ռւրրշկերր ձեո-բր ո* քժէ սւււսպւսկ՜ 
՚է՚երից յափ^ակռ^ահ, ոբսքկս կասկահ«>–>Ր կր Տ«Հ. 
Հւա%%կս եպխկոպոս%, ,,/ւլ վան,,,հտ/րէր/, Տէռք^վչ 
կր .(.»& 0–,,,,,./3<»» կ,սթողկկ,.պ.^ ^պ^րո^թի^-ն 
<յօ,ւ լու.,ո ^»ւօ, վա^աէ^այրէր փռիխէլ Լ »լ,/– 
«/»«» վաՆք յա-եՏսէքշ. . . 

Մհււ պա,ռաՀ,ել կ ը,ել և .^՚Ն^ա,դ կլ վերա– 
<;,™»ւ լբ,ւլ թէ ^էրո/իշԼ^լ ». %^խս,վկ,,քւի ղըր– Հ"՛™–;»/– վակիտ։ 

Հկս, 
1սս>տւււ1ւեսւհղկ ուոոս 

ԳարԱալ Ժառւ 
գր"՚ձներ։ 1847 լ/"՛ 
^ա՚ննէս եպիսկռպոռ "՛Լ «■""■/■"՚յ*է էծ եռեդասսներրետ ՚՚ւ՚դ՚—^՚ւ 
պ..ի ,6. ,՚յ Ղ"ււ"՚տ1՛ էրքադ,,. 8.^ 

,4«,ւ .,լ,րս.կս.–^է 

էոևեմ՚՚ւ. Ղերքկպ 
մ՝.ս՝հկա՚1,ցն ,Րշ»,,ս^ոդ կալ որ ի^րեա%յ Ջերքէղսւկա՚ե 
^սցրենի լւ.ւռւ.՚Ա խօսիցիԿ. միշս. Լ ո.–Աիցթ. .«՚Խմ՝^ 
"–*"յ՛ .թ՚"՝՚"/ք ^ՐԲ Յա%կաԱ։ կ աւէե՚նեցու-՚ե ՛է. 
ուսա՛նել ,ւս.յլ և սցլ քեղու, ա՚նդթու.թ(,..՚ն /(.նի | 
ղուսես,չե ի մ1,,՚նկո^թե՚հկ Դս.կ ի մ՜ոռացողս աալ^ ձերոո ւարաւ։ 

յ4 լւրմէ^,. ն1ւ ձ«, ելք մԱ ն, ահար4.»Ն - Կ-ս֊ 

՚ ՚՚-շ^կ՚՚ր– 

Հյւ-եարէփ ^շմիաձն(, որ ոչ^ըսա ՚եորսւյն է/եձ– վւսյէչւր,.թէս,՚նյ, 

սորւ կ սսէւ որ սօրկ ճ. ռանս/րժակ ու–ԱուՅեւսրաաՈւհ 
իւ-րուէՐ ի9մւսն սուրբ սւհղսորւ սււ/բւսո^ա/ ի գհրս։~ 
ղոյն արժա՚Կա,.որութիւ% ըսա վայեքչրւթեա՝1ւյ (,.-- 
րուՍե սուրբ անուաէւ^ ս/ռ որ եաէւգոես ասեսսււե կսւ– 
րոոոէ-Թհամբ տ,հր աեքույւ ^ոգւսօողութե։ս։գ ւ1"՚1՚1 
ջա՛նադիր վո,ս% ուսէՈմնց աշակնրաաց ի ՚նմի՚Ա, մ՚ա– 
•Ա.սւա%գ մ՝ա1,կ...Հ,աս...կս,ց՚Ա ի –Աոցու՚Այ ոլ թ.սշյել 
ղ^արկաւորս-ւ. վս,ս՚ե վարուց, բարոլչյ, ^««/ձսաոէ.– 
թե.սնց, ջա1.իՅ ե. աշխս.ոութեո.՚Աց յս.ղ.սղս ար– 
էքանսււորելղ/ ւլսւ1ւձինո իւրեաՂւռ եւքւսսսէութեւսկո 
Աօաու.աձա/եոյ և. էքարդարհլ ւքլ-ա՚եաւ որութիւն 
իէ-րեէււԿռ ե– ոս՚րժաէ՚ւսւորու/ժրէՏե սւ1էգւսւքոռ "րԴԻ՜ ռւ-թեա՚նյ ^ր-^օք ^"՚ արարչհ (.ւր1.անյ^ Այդ եո%դսւեհ՝Ա ՇսւՀ,հւսէթռւեեա1ւռր աս 
Խււ^ոէ^մ՝ կ՛ ((ՎյււսՆ պւսւոոլիրա՚ււառ ճ. խրսւառւռ 
եդեւոչքկ յերկրորդ Լ յէրրորգ կո՚հդակս՚Կ ա՚եգ յա– 
^գս պաէ^ուա՚եոսթԼա՚ե Լ 1է.՚նամ։,.աարոլթեաե ա֊ 
շակհրտնւոցկ յուոու-Յհարա՚կի Աթաւո^ո Լէ^րքկ 
էրեխւււյոյե Լ ՛հոցի՛ն երկուց ըեկերաց՝ 7^շմ՝ս,րաոլ֊ 
թհամբ ասիմ Հե^ափ,;.ռ Տկ, Հ^ափուրձչէ. ե՛ն Լ 
որքա՛ն կաբելի՛ն 4, ոչ^ է՚՚եաքեցից եր֊ \ ԲԿ ՚լւ՚՚րգ՚՚Ր"՛^" ե. դիք ւս(կ« վչ-ո՚ն ուս, Խ^՚՚ն Լ. ^եսւե֊աեօւո աւ՚նրք %ու՚նպ^ս ե. մսւսն բարի 


որթլ յերւսբերհ՚ե առ. սւհՏ^ւսկսՈւ պս։^ււրս%ութիլ1ւ ՚նոօէաէ 
ի ճ^ասարակի, ես /,,/^<.–/՜ Լ եթ մՆւսի՚Ն՚Կ կաչ 
3"03 ւՐ^լ պւոաա»կ..ս՚հաաո.– ոբպկս առա9ի աս. 
սւո^հոյ, սւյ՚եպկս և վհ^ավւ^ռո^թեաԿ. Ջերո..մ»։ հձ 
կաթողիկոսից «աա՚Աո^մ– կ Հ,ե.ոԼե.«լ նկս.ս,ող»^ 
թիյե՚ն Լ պաաու^կըչ ^Տ^'] թ՛ օգոստոսի 1–^\ է,ՇնորՀ,.ս \"՚լ "՚՛ յ^՚ք ժ ^ղադս Հ;ոգու.նս,կույա թեանց Տձոոց ի մւսսքէն աշսւկերտսւռ ոէ-սուԱհւս 
•նի և մ՝ա՚1.կա՚նցկ չէրքեղաՀ,սչքո^. այլ գրելդ թէ> «^| 
ի՚ել^ վերաբհրթ առ աՆձՆակա՚ե պաճ,պա՚նո,^թի,ն %ռ 
ցա ի հասարակի՝ ես ի^ոսՕ՝ և եթ .Րասի՚ե կարողա-Պ Ց"ք)3 Ժ՚^^լ 

ա/դռւ. ձչ^ բա 
ինձ, գի բսւո .»/™*«, օ։., լ Ք1,, 


ոաեձ1ք ձեր ւ1էհիւ պարէւււսւոր սւրութիէՏն րսէ »,<»» ֊ւ"օ՝ ,,,ւժյե^,–ւ, 


սի սՈւոււս1ւեոՆւղյ սերԱն, 
յ՝ա՚1,ց Լ ռերյ1.,Կ,ացա՝նից, 

եկալորթ կյիահ՚եայ \ե ւՈսսւս1ւո որպկս ւ1եոս––ա 
՚եալ վչ..բժ.սրա–նի կմիա 

"Ր՛"՛՛ "•"–"՚՚՚՚Յ իրխ "^ արկութիյնս իպ՛^^ եսւեց .ւիշեոի՚1ւ գտսւեեա սււռկւսւիՆ ձեքէ ուշակեոօւ 
"ՕԼ ՛մ՛ ի՚՚"1Ր^"՚լ ք"Դ <1եք ի ձ^եր •ւրբւո^ութէւ%Տ 
գբութեաւֆ մերովդ յԱդկթսս/նղբասրւչԱ ի ^ դ^\ էոծմբեբի ամիէւ աեռեւ՚ս Հէ՚՚մաւ Սոր զգսււի եոե֊ ի՚ե^է 
ձերու^յ՛ այս գրոսա 
հիս թկ ի 335՛ Ա^՚-Ր ՚«՚ք1 եա ռրոյ րնթեբցա՚նռ^թիէՏւ^ 
ոց ՚Հղօբացոյց յիս ղկա 
%ս։ձսւՐւ ու^սւկռ1.թիւ^1ւե ՚նտհւաեցեւս^ 
ւքարոէ-թեօ^ց ւսւրսււռ1ւ1; ւոսէկասսքւե. րսօէ օրա 
՚ՐՔ օսւաբսւկա1ւք սւյսպկռ պսւօւ։1ե1ւէ՛ 1հ. օրօաւխութիւ^՚Ն թիականալ, էսխպկս առ ^^՚Է^Դրհ^՝ 
առ. ռը յատուկ էւ՚եւէրա՚եօք պաւրտաւ-որեմ՝ ւքձեր Աքլր– 
բազեււ։.թիւե՚ե եթ^ յետ րևկւսրււղւ աւ՚եմ՝ գբութեւս1էՀք 
(.մհց համ՜արաւ. 335՛ ՚/՞՚֊ք ոս՚նկեալկ ղչղաաով,– 
րա՚հ «.–սու^ցչլսյ («ղ^աչք. ո^^^ւՏնարա՚ւփ Աթռռոյ 
ւ^շմիահ՚նի Լ յա%դդ։,եալ^ ոք յ..,–ս«>–^չլս^ (չեդդկմ՛ 
ձերոյ ^լա,ոով,ըա%աը, հա՚նու.ցա%ել մեղ^ ւիադոյհ 
սսւու^գռւթեամի, ղի չ^ւրսմիյ՝ երրկ^ թկ յարաձդհս֊ 
,ի ,քարԱ..,լ ի կս,^ս,.է,ր,^թէս.–^ էչ^«,51/. խ^ղ֊ 
արկռէ-թէէձւ՚հ կառաւքարչուկան ըստ անձն/ււ.ր Վա– 

սի ուսու.ց1ւչ^ յռէ.էւռէ.ւէհարււէ1ւի մհրա-մ՛, ՚Լէ^ավւսւռ ^ռւ^թհա՚հց վարիլ ըեգ աշակերաս՚Ն... / հիւք 


<րմար /.-««. , .Րա՚եա^..,՚նդ 
ւ. Վձ^ափա֊ Ղ՚Ի՚ւ՛ Ը^Կ՚"1է1ՏԱ Ի՛ք ղկ-՚է՚գակ՚ն խրա 

^ո^թեան Ջերո, ի 4–4>՛ դեկս.. ,.,1,ցեալ ամխ.. 
■ ^յԳ"ՐԻԿ Հ^""*՛ Հեճ^ափառո^թի^՚ե Ջեր ա՚նդորբ...յիա 
՚ ^ւԽե՝ ՚Ա՛՝^" ի՛՛՛ք՛՛ ե։Ր պատասխա՚նաւոու, ըստ (սրա– 

Կ. Պօլհ եսւիկ–պո^ «ւդարկէւշ^ ղէաաւորո^– 

^(1,.1,ր֊ւ847ք– –7՞"՜՛"""/՛ շշ-թ՚եերսք^ կ,^թ,. 

ւ/է՚կ՚՚-՚/Լ ^–սրըքւս^Ն կ լ^՚հոսմ՝ Ե–ւՀ,խ»>թու^՚Նհա՚1,ց1,ց՝ թկ 
կարռղ^կ արդեօք վչււրմ քարւ՚ղհի էթկ ոէ-ղչ-րկուի էրպոս ռւ.ղս։րկել Պօչ^ա էքիռենք. //իա^ն ՕաՀ/սա– 1 

է–ոռո1–թհէՏսեերո իրսւռոբհոէ-մր ւաեձ՚եեի ՚նոիւ օգոս– 
ւոոսի %<^–ի դբ»,հ %ա,1ակով^ պաաասխաՆռւմ՝ է. 

Ողոր,Րահ Տկ. 
ՕէԱեէւա՚^պսւէուււկ իւռԿսւրկուԹ եւսւ/բ րնկււէքսււ էէէէէ– 
«..մևձ՚հակա՚հ կոնդակ Հ^ոդևոր Տկր»<–թեա՚ն 2եր,չք առ. 
ի՚/–22ք՚– -Ո/1։ օ,»..«»«/., <;,,,յ–արա^Ն ^պ,,ր,վ 
Հ;րայա,կ քմԱւմ– 5,օւ«,»օ,,,ւ^4,,,է,՝ թկ ու.%ք;,/,՞ւք 
I– 1յ11– յթկ-և Հ.––.ւ 1,կ1,.,էց,,,կա–Ա քան,,.ի,,սո^֊ թԼաէ,, այ-լէ. ,,,1,–1.,,.ր.,։,,ե^յ ,,,–,,.լ դ Կ.^աա–սՓ–՚պ՚ւէ– 1^ թԿ՝ դ՞ր>>ք ՚ւ-ր– "––^՚ ՚՛–՛՛– 

^ափաո-ութիւ՚ւ, Տկ յաՆՅՆ աոքւ-ել խՐո^մ՛ 5.»ւ, 
ւոոլթեան, ե. ժամանսւ&ռ գորհւսոյէւււ.թե։։ւեռ՚ն աԿ– Հ 
դէ% ո,.%թ, ւէԽել որպկս և աէրութէ,,,՛։, Տէր և /,յ~ | 
Հ^այ՝ա1սչ)՝1,ութիւ՚ե ւիԼւույ (ււքկ. և <..պա .««- ա/ս 
ինղրհլ /, աէրութ1ւ%է ./ս/աւչւրրա ,/.»է,~ւ1 ^ւ« 

Այենաիոնար^արարյսՍաԱմ՝ 4,1,^,,,փա,լ ^(ո,1 
էրր Նոց,ր1ալ Հ անձն իմ՛ վաոն իմհ^մ– ^.շ//"**՛^ I 
եկւղկ^ոյ, Լ ,,/յյյ– Տերդ Հէհափառ աէրու^թիյԱ 1 
ոտսւկհ ռւխաւււ^ոի ճ. պսւշչււպւււԱ սւրւմ^ չնս իՆձ սէ՛ 1 

.....վ^անակցա^ն խկ (հթէ չՓ՚–հ1՛ յ™*"/»՝՛"՛– թւՕ.) լ( այնքան •նյ-յ– "յլ ան,.աիաոտխն իյ՚աւ՚ե եղև, ղք։ կձանբ իմ՝ փսւկեալ գոլովդ յսւռաեձ– –Հ"/–«" ։։։ւ, ւ^ւ 


, և ն. "Ր՚/Ր՞ՐԳ ք՛ 
VI""՛ ,.թլ,^ ղորճ 1,,.թ1,^Ա– որո, 

օԼհրոէ-մ բ1ււսւռրեէսր* .յր" ւռկարա֊քՅ՚եւե Աք^ր ե– կրեւ1 "ւ՚՚"""՚4*՛ "ւ/լ Թ գ^բ""ւ^ք՚չ/ թ-ւջ 

1847՛ ""՛ի 
յէչ,1խ,ձթ,. 


միշսւ և. վսււեւուէՐ կր Շէսւ^Լսաթռւեեաեւյր, նա դրա– կրԲ"՛ ■ք ՝"1՛ յ"գ՚ք"՝ւ՚ք՚ւ՛ ^ "կւլ՛ Ա՚ւԱ՚ւ-քը ■Նոր., ,,ւ«ւ^4,.ՆՆ «/.է, գխւ-^յ; կր ,,,,փ <7՚^ 

կամ– Աքարուաէո,՛։, Ն,,,1;ո,նդք Հայ պ,,,,«յ՝,,,կաԵ ,,/,- 
յ-աաեՆ. գսէրաևքւ ձեռ^ադւէր՚եհրի^ օ՚ք։ււ,>ւ1ւ/ու; Նոյ (թ Հ«»«,>1»,–,^ Հ;,,,ղ,ր,լէլ«ւ. ,1ի որ Լ ( կռրԼոր 
սէեոեկ՚ու^հւն^ ռր յսւ՚֊յեկսւՆ Լսւմ էՀեւււաթրքրաեաե 
հ ">ղՂ"1)ի կամ՝ հկեւյէցակա՚ե աէսակկաովչ ՚Նորի^ 
յ.սյ,ո՚եքւ(,.վ^ մեր (ս..րթ, ցա^ը, որ ,1երոդրե,.,լ ՚հպա– 
տւսԱեերԱ հսւո֊աւոռ ՚նւււմւսե՚եհրր Բ"1"ԲՐ ՚ ՚՚՛ 

էադ սւորպռւ.ւսծ ե1ւբ բօւա-ւոկէսԿսւնսււ ս։ւ1եԱւււփւկ 

իրա%ց ո,յ,ո,^տ,.,աիրոտի,՚Ա՚1,ւրւլ ք ,.»,«,^/լ /.ն 8»./– 

Դ՚»րակ/.Հք մի՚ւ-՚ւ. Լ Մու^րավԼր, յի^ս/լ ■^..չյադԼա 
Բրոսս^նւ Մռւրւա^քւ Ո–լ՜յւ73|ո II \[ա՚^^^'^^^» աշխատու.– 

թհս/ւ, ,ղջ (Մա,,–։, բ. Պէ.ուրւ,ո,,րդ. 1848. V– ւ^տ 

166) կ,,,ր,էռ,^յ՝ ենք. ^Ու,,ռւՏւակա՚և 8,,^^.,,%%^,, 

է,,1իիպ,,« Տտդ,աթո,^%1,,սկ1,. ,,ր ,,,ոոր,,,գր1,լ է 
Առ։։ւրւււտե։,,1։ 1,ււ,,^աեդհ բուոո .^1ւռւթ1։ւԱեեոււ, սս/,,,– 
,,»,^,Րք^ր ինձ մհ,ոս,կս.յ Ս՝ո,ր,,,ւ. ,,. Գ^»բդ վ,սնքռ,^մ՝, 
բայց 1ս1,Ա,Հ որ աացէլ 4,/՛ Աշ,,,աբակ«,.,Ր, ա7^ա,,/ա– 
բկ գ,,ւ. /,նՏ .ռ,,. և «. ,«նյկ,..յբի քբ/.կ..նբ /,նՏ 
^ամ՚աբ օ,լ,ոակաբ խօ,յա1ւցու.թ1,,^Վ, Առ.ս,,.օ,ուլ յչ,,ա֊ 

.,,Կ1.նք »–»^է,,,, յ–օ,ո,լ ,^ւղակ1, ,,<,,,/, «.յ»^ .. 

Ո,.,բ,,1,– ւ;ին,,բւ,ս, վանք), ա,^էբակնւբւլ1,, եբկ, թ(։ 
..բա ^,յ,,ապաբ^,բ,ր^թ1,,.,ն մէլյ։.,,,), բ,լ.բ ,,,,,,,.. 
,Ո»կան ա/,դ1կու–թ/,,.ննձբն հջյխ^ձն/. և ժի,.. Հս^ 
վանքկի ,Ո,,.1,ն նՓ«ւէ՛ –^ոպորգել է ՕվՀ,աննկ. 

է,.^բ1,աբ դխղ,,^մ; .բռնցից ;.,,»,,,չ քգ.ք1,բ.սմ– ^ 187 ՚/Ա՛ ՚^Հ^ ^ ^^^,^յցէշ*^^ ^ ^1 օ^^։/^*–։^^՛ 

1^Ո«.1^^ 1^ 

էէ* փր^Ր ^ ^ է^է^րդ* **^յ 

91^1Ղ. ՚^ 


ւԼկ^գ, Հ)ոհէ*ւ4էՀ ՚^/֊// յ-^Ւ-^՚ւհ^՚-շյ^՚^՚-Ւ 

ւ88 
<:֊ ՝յի "ք՚թ՚՚զ^^ . ՜ ՚^՛ ձվսէ^ հ-ք-բԱ. ԱԼ. •^կ1>բ–9» 
1^1 Լ՛^ ^//••« իր ^է*>յ)^ է^րՆ»,0ւհ^ 


^ 


■ •*■ ■•■. ֊է • -1,, ^ •» 


*^՛ ՝«■ Հ 
ղր, ((Տէե րդ ԱոոոէոՆէ ՚-ի ՚4–Բ ,./յ/,յ. Օէէէ ս։1։ո1։1յու.թէւ.Նւ էսռնարՀ։։քւ<սւր հւեդրհլոմ չմոռ^ա– 
՚նալՏ.հր ի՛նձ աո^սւհ խոս4։էււ<.^ն1.ր1, Լ 1եր ^...(^ձ^.(.ւ/»ււ– կլէնկ ,ւ%էն,, ՚ւ "I– «,Տ^նլ Մխիթար Գ,,լ/, ...^^.« ^ւթէ,,,՚1,, որ կրո^յ-1;, եթէ ւէմ՝ ./..«,,ւու,/; ւԳիրք 
Գաաա«աակա՚նաց;1 վիր՚ււաղիրր, որ, որպկո յաւսԽի 
կ ձէդ, յ/, ձա,Ոո՝է.ակ թարդ,Րա՚եո^ել կ վրա^դերէխ 
ձղո,.ովլ և կարո,, է շաո, Նպաոռէլ յիշէալ թարդ– 
մանութիլնր ՚Տքւշգ կււ։ս1ւսւ՝եււււու^ ե– բաըասւրեւուէււ 
\ոաս.էէւբւսր դիմւէւս ես օ,եռ իւեդրեէոէի որ Հ^րսւմս՚էկթ 
ւ1%կի ա՛նթերի պատ70ի.ը^ վերցկելԼ ռ±,դարկել ի՛նձ. 
.սշ1,,աաոլթեաԿւ վարձը, Լկվ^արուք,). ւքո.–ր քիտկթ, 

"Ր ՚՚^ր Կ-ղԴց "նԴ՚ՂՒԻ •է՚ք"՚–՚"Ր»՚^թ1"^ շե ւ1–՝"(" 

Գխոկթ .ր^ր, թկ կմիահ՚ւվ. յ-աահ՚Կադարաէփ 
ճԼռւսգիր գրօերի յէսեբ։սմ1սօԿ 1ւկէւ։րւսդրու.թեւււէւ 
՚հկսւսամամբ ես քւեէպ^ս դէւակսւաեոի ձեր գեռեոիկ "՚յ– 
էսաւոՈէ-թհյէւէւ, ռր պատւՐակաե դրուահ՚էէերի, ււրպկս 
նաԼ ս. գրքի մ՝աօթ արդկ՚հ վերշացահ կէ Ի ^•"րկկ 
այգ ձեր սեպՀ^ակաեոէ-թիէ^մե կ և. սւո֊ան^ ձեգ ռչ ղք 
չի կարռղ^ «գաուել, բայյ յ^ս^ովյմ; որ ձեր ՚^ԱՀ/րե– 
՚՚՚ՒքՒ փ""՚–բ1՛ ^ ^^՚Ր "՚^ու"՛^՛ կամար չկր ղչա՚էւալ 
ռ^գարկել ինձ ..չ/գ ց^է.ցակւլ կա,Ր մևա,..,Րբ կամ– ամ՝– 
բոգիվիՆ, երր կյաիդհր ա>–արաեքէ ՚՚Բ ՛Ր 190 - այլ՚նս. 


էքւ /,,../,,.* մի ո^ս%ս.ք ,–,5, ւ,.,ր1,–ւ.յար,,^;ւ,ս.. 

օքէե^ որով պսէւորէ– ուՏերո քրնեւ օէերգ սրբսյքրէուքժհէԽ 
Ի,,Ն ,ար^^,,,;/ե աո. &.« ■»~^/՚4 Ի՚նգրռւ-մ՚էւՐնձդութ/ււն կրելյայսծւե^ու. իմյս» 
դա՚Կքս \ու.կաս ար^եսքիսկոպռսի՚ն Լ Թադղկռռ վսէձ 
դապեսվւ՚ն, ՚եոյհպկս Լ բարի բ՚էիշկ Հասակեա 

Հայաղդի էէամն/նակռկիյ Նշա1,ա.–որ ուսռ^ՅճՀ 
կաեսերիս Աովճկասեկս եպ/ւսկռպոսիԱ •Համակրու, 
՚նորա ^ետ յիշա թդթակցռլ 1,,ւԼլ ե՛ն Ա աեփա՚էձ 
՚Նաղարեա՚եց Լ Իաչատուր Արաքեա՚եց, մեհ կ 

սալինի՜ ՚էսո^ա արապյսչյ^ ,սոս.,սհ Բ"՚Ր՛ .հկա "ՕԴ ււգէսւյմռւեքՆ ե. սկրէւ^ քւե*պէս պրսէի սէեսնե1ւ է^ե^^^^ 
ոաէզ1ւնրր Աորւս սի Աասմէսկիո և. մի ուոնրձիռ, 
ղձբաղդարար, յիայէ. մի ՚եա,Րակից. մի՛նչդեռ աքգ 
.Րակի վերջում դրո^ահ 43 ^^֊^ Յ՚քյՅ Կ """Ժ՛ 
^աևօրք^Ա միԼնռ/ե ա՛նձին դրաէէ ն,,յմԼ,կնէրի լ 
որոնք այժմ՝ չկա՚նւ Ա տեվւա1ւնռս Նսւոէսրհաեոր ւք^ "■V 


որ՝ ի^ր քարեկ^ 
արռւթնւսԱ սւրմ։աւն1ւ գրաւ.ոբ ւ «րմէքր ա/սար. .■–ի ՚ներկպքացհոււՐԼ վերի՛նը \^^^ թովւն ըեարոլ 
Ոա^խ.սթո..՚Նեա՚եցի–Ա Ա՚նդամ՚-թղթ ակից, «..դաչ 
չովյեաադպյ վկ՚՚^աղիբը, որ մեր թպրՎ չու., 
՚նկարելկ բնադրիր Հ^. Մձսրռբ վլ տկր Մուէիօեա՚ե։ 3-յց լի՛՛լ "/."."«."ք.«.1«–™"լ »^.,էօ աո–,վի թիյմև Լ պաւոռւկրը, 1847 ^՚ (7էո/ւէ;–«^«լ եմ՝. յոքժ յա-ւլսգ, 


թեաեռ ճերռռ ի մւսսքւե սւշակերս։ս։ո ու,սո1.3նս։րօւ– 
■հի է յ;մ1,կա՚ՆցՆ չէ, քքհ .լաՀ^այ ոց . ,,ցլ դրԼլդ թ(՝ ,ր 
է՚՚՚շ^ վերաբերքւե առ. անձ՚Նտկաէ։ պաէ^պսէ՚եռլթէւՀւյ ՚նո– 
յա ի ւ^ասարակւ,՝ Լս էմհսմ՝ և էթ մՆւ^իՆ ^արողա– օէւյ Ժ՚^ւ՚լ ,»ք,»*». »», ^հո, Լ Աէ,, /ւնձք ռի ոստ ս։մե՚Նսււ1է մասա՚Եո Հ1օււ1առէւււ91քք Դ՚՚^֊^^Լ 
օւաւսձՆ Հէեռ ւրււռ/ սւսւրւււս՚ւ-որ ււէռ աւսսւս։սէւււս1։ա–^1 
արռէ-թւ՚էՏե րււա աւ1ե1ւէււր։ ւ/ւււսւսՆօ որպկււ է1եռ1էէ 

II ի ա1ւու–անեռեէղյ ււերսնարւււն ււէՈ–1սէււյ հրւԼք »ծ«՚»ա 
մ՚ա՚հց Լ սԼրյ–Ա,՚1,այա՚ևից։ 

նկա^որւ. կյէս,հ–ևաւ ,ս,ոարկ,^թ1,ւ%ս /,լ.ք^ 
ւ,,կ յիշէցթ. ,լս....–սլլ ս,,.կս,վհ, ձԱ, ...շտկէրս, 

"լ// ՛Լ՛՛ (""ԳՐ՛""/ "՚^Ք "հք Ր ^"Ր 11րբ՚1է1^Ո1–թօա 

դրռւթէադ մերովդ յԱւք^թսա՚նգրապօչււյ ի ^ գա 
...եմիւբի ամի անյեքղ, Հ^ամ՚ւսրա.. 335՛ 1^՚–Ր *8« 
Նռռ զղսււի եոէւ. իեՏ., յնսւ "բու րեթեբոս^ու–թէ*Հ 
Xերո.-յ■ սւյս գրո^ահ^չյ ^պօր՚-՚Յ^Յ ժՒ ԳԿ՛" 
հիս թկ խառ՛նաձայ՛ն ու.%...կւք..թ1,ւ.ՆՆ ՛նախակցես. 
կ.սո–ավար.,^թ1,ա՝նց յարատԼկ աակաւիՆ. ըստ »ր^ 
հկաւռբթ օաաբակւս՚էւք սւիպկս պատ։1ե՚էւ,՛ և. . աթբսւղեռււՅրլե1ւ քժկսւկւսնսււ. էսւնպկս սւռ. սես գրկք» 
ա*ւ ոռ էԱւսւռւե րւեգրԱւնւՀօ պէԱոաԱււորեէք Ո^եր "Րր– ,նոկ բաղնո. .թիյնՆ հթկ յհա Ոէւկախւղ սխէՐգ, ,^թեա ՞ ըչ՚՚ք՚ԸլՂյ "^՚" 

–335՛ ՚/՞՚-ք ո,։եեցեալ կ դ..,աս.«Փ 
բա՛կ ուսոլ,ցչս,ց Լէպ^ա^ ու.սոսՅնարա՚է։ք։ Աթոռ.ոյ 
հչյիահ՚նի Լ յ,,/եդղնեալկ ռք յ-^ս^ւցչս,^ ը^դդԿ՚ւ՝ 
^երոց ,ււա,ոու,իբա%աչ/է հա՚Կու-ցա՚նհլ մհւլ չէ-ագ^՚ւ, 
ստոէ.գք,.թե–ւ–դ, ւչի չ^կամիմ՝ եբբկ^ թկ յաբաձգե– 
ցի .լաբձե...լ ի կա^ս,վչ..բ..թես.–Ա էձ՚^»,ձ^՛ ^""7֊ 
սւբկռւքժիւււն կէտւո.սէվաբ%ւսկէ1էե ոստ սէեձՆբւբ ւՀսւ– 

• եռպռսր ՚ՆուԱ օգոսւոոսհ Գ՛/՛^՛ ԳՐ՛"^ թոքՅ-ու-մ՝ Հյւ– 
աԼԼալբացաաբռ-թիւ-՚մե I, աալիս. «.... 2իթ ս>իպի– 
սի ռլսուչյիչ^յոլսռւէէՆէսբաեի մհբումՀ Վյւ>^ւսփաո. 
Տկբ, ոբ վսաա^ասյի արս,աքոք խՐռւմ՝ յա%ձԿ.աբ,.,– 
բութհաՆց Հ՚՚՚/՚/՚ճ. Ը^՚Գ "՚շ^կերսւս՚ե... թուեչքհալ հհ– 
ձ/ւէ–ք և, աերսբմաբ հասսյսւդուե պսւէռժօք^ քՈսեսւււէւեդ 
ղ1ի,1, ըԼկալԱլ^ /.^ ,լկՀ.,,կ–Ա խրաս,,ւ^ ՚Լւ^ափս,. 
ռ-ք^-թեա՚ե ճերոյ ի ^֊1^՝1, ,քԼկտ. ,ս՚ևցես,լ ամք,... 
Այգ–րի1, ^«.»է ՚Լէ^,,,փ,,,^ո,.թխ՛։, ԶԼր ,մնգ«րր,,,յի,,, 
՚ ^՚ՓյՒ՝ ղհ ք՛" ւ՚՚՚վՐ՛ եմ՝ պատաէւիւա՚ւքստռւ. րսս։ Լսրա– 

Կ. Պօլէ. եպիկոսրս ,ւ.ղ«,րկկ,^ ,,/,,,«,.»^,^– 
^/,յ.յ,.– 1Տ47^՛ •յ"""™/՛ 2 2–/.). Ա/.֊«– կաթ,– 
ղեկ՚՚՚՚ւլ Հ,արցր,,,հ Հ չէ^ում՛ Շ,^հխ,«թք,է^եանչ,/ւչք՝ թէ 
կ...րող^կ արգեօք ^արմ քարռղհք, եթկ ^..դսգկռվ. 

^^ձրուքկայհցելկ ^ա՚1։7է՝արս։ւ.որ Հ^այրասքԼտն /։օ/իււ֊ <» կոպոււ ոլղւււրկեւ ՚1օ։իւ1ք չդիսւե՚ււք. միւսրւ (յսււՀխաս~ I 
թուեեսւհցեք որին ւ՚ա մս։օէա$կսւԿոէ.մ՝կբ հւր դ1"ո 
ւորռւթհւ1ւ1ւերի իրւսդորհոլմի ւանՅ^եի ՚նոյև օդռօ– 
.«»./. շ^-ին դր1,հ %ա,Ո,,1րվ^ ,^,^ա,,,,,ի,,/։,,^յ՝ 4. 

,Վ,էհ,,.,իա^ <,փ..,^պ1.,,, 
ւԼմեԱւսՀպաօււսկ է։ո՚ևաբ֊Հռւթ1ււսւ/ր ր՚եկսւ։սււ ուս– 
խ ՝իշ2ք1։ –ղի .,»»™»«^, հայ-արաւ^ն 319. –ր-վ ևս 


դյղ)" յի՚՚՚հ՛՛՛ վ—՚՚՚ւ՛ 


Ալ 


դկ-Ւ՝՛ ("">– 


.ի^ս.^. 


թ 


Լա՚։> 


"Ժ՛ ^՚ ք՚"Ր"՚չ^/դյ ^ 


,,,ս,Ռ,սր,,,–1,ւլ.յ 


..%Գ դ 


«, 
նէչինռւ.սրչ^է,. Լ 


թէ՝ 


Դ"Ր^ք 


՚ւ"ք " 


.է/. է«– 


՚^-է" 


ս...թխՆ Զէրյ^ 


սւ. 


––■^Վ 


իյ-ս^յ– 


Ն»ւ...«. տու-թեա՚ե, Լ 4,ւ,մ՝ա՚ևակթ դ«րՆառ%ռւթեա՚նց% ս 
դհ% ու՛նի ւհ՚քել որպկ,.. Լ .ոկո..թե...՛։. Ձեր Լ իմ՛ 1 
֊^սւմււէձռւյեու.թիւն ւինԼւոչւ ւ՚՚ւհ՛ "֊ •""("՚ ՚""֊ սւյէ 
ի1"1րել ի աէրո,–թ1.%է ։լս,աշչ,,<,րա ,,.»1,«ւ1 /.,/; 

կբ ՚եսվրլալկ –.՚հՏՆ 1,յ– վամէ, իւՌւ^մ– Հ.»,^2է,յ1. | .ցժյ՝ Արդ ՀէՀ;,,,փ,ս^ –.կո^թքւէ, դտւււեէւ դւխ/ւււոո ճ. էււսւշւուէււ։ւկ աւնմ) չե ՚ե աէՏ։ (Ա> 
«.ա՚հձիՆ կամք առ».91> Հ^ոդևոր ակոէ-թԼ^՚է. ճհրոք, 

ւ–յ11՛ ^^^յիէ^^ ՚–" ՚՜^այեյ–աս,,^թւապ, Ք–..,կ.;կքՅ Հ 

թին) չԿ պ/Աքա% աէ.յ^~. ../յլ ս,1,/,–.ի–,.սթիէ, 
(.յ-այւ. էղև, ^ կւա-ևք իմ՝ փակ1,–,լ ղ,լ,վ^ յ,ս^ս.նձ. –ւ85»֊ Նակււ էւուհւրէււկաաւ եղէւ– յր1 1։ր1ւրւքրւէ ււնու–թ1ւէՏ1ւ. 
..ւսաէ Լ .««. «ս՚հպիի Հ,րս.պ,,,ր,,,կաքւա՚1, դ»րձաո.– 
Ն^տին՝ ^ր,,/ և •հպաաակ՚ե ..^լ իՅԼ ^րաղա՚Ն^ 
■Նկ^աողրէթի՚ն, ա%քաւ,սկա% ղս,ա(,,Ր I,,, ղ^ս. ւՐա. 
%աւ.,մ։.դ ղ). ք^քայ^ցա իկ կ Հի^^փառ. ,յ,ւ^է,.,է, 
3.եր«^,Ր ք1,ս։,^«1,ւս։(հ .,/,. ,^կ,սրոսթ1,մն՝ ղ«բ Լ կրհւՐ 

ՒԿ "^–՚–^ 

Արում– Վ,լ^ս,վ,«,ո– ՕհութւաՆ 
,,,յեՆաի«Ն,,,րհ ձա^ս,/ 
8»^,–,,,է,է,«« է.,». շ..հի.,,.թ.ձւ,^կ., 

1847. -* 

յէչյ/,–.ւ՚թ.. 

Բ,^յ/, %1.ր.է.. կ..բ,ղ1.կ.4 կ,,,.,...րլ^լ վսս....^ 
Հ,,.ւթէւ^փ^ ւ ^այակրռթխ-Նլ,^, որ/լ վայ1,,էլ կ 
յիշս, Լ փ.,,1.^,ւ,11,ր Շա^սաթ,,.^–լլս,1,յը, Ն.,, ,ր... 

ւ1լ կ լ յ^.ռ.ս,ս.կ.,,կխյ ^<՛ –■■–ր-գՓ է թկ 
Հայ..,,1. ,..,սւռ.,կ,,.արխ բ,.լ.,կ Լ ,,,,.<;»,.,. 

րակ կրթուաՏ ղա-ի յ։»րդաՆքն Լ ^կըւ Ա,1է։Կ.քր 
1,որա օղ։.ոսթէ.մսՆ էի ,,/,,/»ւ^ կր ,,,,^/. «/.է 4,.,/– Ար,,.ր. 


.աեա՚է, նա^ա՚եդի Հսչք 


սրւաւքակսւ՚ւ՛ ,//. 


շլ,,ս 


"–4""/"" 


,ԱբՆ «լ. 


–^■""/•/■՚/– 


կ.,,,Ր կ.1/.,,.ե1,1 


յե,ս 


լ-հադարձռւ, ձև^ 


՚գհ՚^ԿԽ "1 


,,»յ,».. Նոր...–, 


տ 


Հ՛––՛^ 


,,1,.^^, 


,ղ.րյէլռւ^ ,//, 


"ր 1– ( Կ–բ1"ւ 41էհռհկ՜ոէ–տիւՆ^ որ յսէԼ^հեււէե եէսմ ՚-յեւււաբրօրաԼսւն 
կ աղգ.ոյ(,ն կ..,մ՝ եկեղեց...կա՚ե ս.ես.սկկաովլ ՛Նորից ւոակեերքւ հօւռսււոո ՝նէսմսւ1ւներւէ Բ՚՚ւ՚՚րր ՚"՛՛՛ Հս՚սեւ՚ա 
էէեռ սէւէեպոււււՀք ռ1էօ բաւրւկաեւսնէսւ ս>մռհս>փոօր 

իռա՚հռ ււէ.ււռււ1նէւււիռռւթիէ–՚և՚1ւերքւ կաւոարէււ Լն Ցռւ/– 
ճ,,ս%–Ակս եսւիսկոպոսի ցոյց ..,ո.ս.հ օՓ^1թի.՚>.ովլ 
Գոըա՚Նցից յթւ՚ե Հ Մո,.րավևր, մի.^,./^ Հ^ս^ագկ». 
Րրոսսէ՚ն։ Մու.րււ։վևի 1^^իյ3^9 1( .\բ«ք1|1յ1^ աշիւատռւ– 
թ1.ա–1. ./կջ ՀՄա..–1. բ. Պես,1.րրու.րդ. 1%^՛ ՚Գ՛ ՚^Յ 
- 166) կարգու.,Ր եկ, «Ո^^ո^^^,կան 8պ^ա%%կս 
Լպիսկոպոս Շ ազսաթոէ.–ն1.ս/1.յ1., որ սաորագրել Հ 
Ա.ր։սրատեւսե Աակւսեդի ր"1"ր ՚Հ1ւութ1էւյ1ւ1ւերււ, սպւս– Համ։,,. •ր "՛ւ՛" ...,ւ... –,ԿԲք «՚-դ–– •1–––Վ^ -1Գ-Կ1՛ Փ՚ժ "–ւ–– - 

«՚-րէՒ հի-ւ֊օրէ,./, վւսՆքի «,^էրս,կ–1,էրլ,, երևի թէ 
1որ,,, Հ\՜ա՝1ւապարՀ^»րգութ1,,,<Ն մկ^^ւՐաահ բ<,ւոր ,,/»,,,,- 
մհ,կաՆ ^,1պ1,կո,^թլ,,.Ա,–հէր% 4^.՛/""*՛՛/՛ ՚^ ՝՚հ" 4՛» 
փԱՆ^նրլ, յ1պ,Ն ■1,ո/,,,,,է^ ^աղռր,լ1,լ <֊ 8»Հ>5,ն<. 
ևսւխկ,,պոսը, 

<այ,,.փ., Բր,սսէի ՏաՀ,խ,,,թ.,։սէ,,կթ, ղր,^հ 
արս ՚նամ1ւ։կ՚եերը^ դտնուհցէւե ւ1եր^ի՚Նի ^՚ղրջր •""՚^՚ը 
Շս.^րիար դխղո,–,Դ որո՛նցից ,ա«.,.վ ե1գ. րերք^մ՝ 
•է..^ԼԼ....՚ւ.1.^^. ^՝՝ 187 քէձ^^Հ^* ^«/է/»«/» ^/շ«*՚»>«« յ"«Հ««««4 ^՚ ճ^ 1Լև^գ. բրհՆւ141Հ •. ՚ *< • » 
^/֊// յ-^Ւ-^^հ^՚դ^՚^՚-(- 

ւ88 
Հ^ ՝յր "իք^^ ՚ ռ/լէ •^ ^ /« ••• 
գ^յւ՛^ ^//••՚ իր ^ք*^))^ է^րՆ»,0ւհ^ 4 I.– 1՛. ■■ ■• ■1» |.–.– 


■^^••^յ^՛ 
^^–^ 3– Պւ.,կ,ր..^րգից 1848 քյ. .,»..,,»./( 14–/». 

ձեո սա1ւղեկութ1ււեք խռհօւրճարսւր իՈւդրեւով սՈէռսւ– 
•նալՏ.Լր ինձ ,,,ո^,,,հ խ^ս,ոո^1ռԼր՝ե Լ ձեր յ, ա րևկա .Ո, ւ~ 
թի.1.Ն, որ ց.յց ս,ով.^(,մ՝կյի.հթ եղլ..ձս Դշոցթ– 

ՃԼմ՝...ր...՚ն(, հ^մար ,..ռա՝եձՆս.պ^ս շաԴկա՚Ա 
կքիկր ոյւենալ պաս.^կնւլ Մխիթար Գռշ^ աշի.ա. 
աու-թհա՚է,, որ կրռ^մ՝ կ, եթկ չեմ՝ սխաչւ^ում; ,(Գիրք 
Գաաասս,ակա՚նս,ց » վեր՛նադիրը, որ, որպկս յպյա՚էփ 
Հ ձեղչ յի մա,քա%ակ թարդ,Րա%»,.ել կ վ^ացհրկ՚ն 
լեղըսովլև կարոդ կ շաա ՚նպաս,ոել յիշեալ թարղ– 
ւ/ասութիւեր ՚ճիշդ ^ասկսէէւսււոէ^ և֊ ռս$ռ։սւոոե։ու\։։ 
Տեսւ1ւաբար՝ դիմո1–ւՐ եմ՜ձեռ իւկդռեւոփ ռր կրւսւքսււկր 
ւ/կկի՚ե .մեթերի պաաՏկ՚էււլ վերցնել և ուղարկել ի՛նձ, 
աշքոատութեան վարձը, ՀկվՏարովւՀ. դք֊ը դիտկթ, 
որ մեր կողմից այդպիսի դժո,.արռւթիւ^, չի քիի։ 

Գխոկր դո^ր, թկ հչմի՚^հ-ւփ յ-աաե-նադարաՆի 
&.հո–սւդիր ՚ւբք՚՚րի մ։աՈւո։սւ/1սսե ։ւկարսւդրու.թես։1ւ 
սկէսէոմամի ես իՆչպկս դնաւ^սւտեցի ձեր դեդեցիկ "՚շշ 
իասւութիւձւնք որ պսւտւ/ւսկաե դրուահսերի, որպկս 
•նաև .. ,րք/, ,Րասի արդէ-հ վէրի,ցահ է, Ի <;...;.ք< 
սք/ո. ձեր սեււքէՀսէկանռւ-Թրւեե կ ճւ աււաէւռ ձեդ ոէ դռ 
չէ կարող օդառԱլ, բայց յ։.,^ո«վ^եմ; որ Որ <"^/–ճ– ■նիքէ փառք1, ւ Ար ա-Նո. ^,,,յ;,,ր չքր ղլաԱալ ոէ^ղարկել թձ ա/գ չյռւ^ցակը^ կամ՛ յ՛ա., 
րողիվէ^, էրր կյաիղքր աւ^արաէւ։ ■՚րկամամ–. Հ^^ա էգէք որ ւ. ^յւն^ցն գԱ պաարասա եյ՚ձաո^այել ձեղ^ սչքսաե^ ^րչավ. կար, 
հմ՝է էէ. (ււււււ1չա^ ւ11ւ ու՚եե՚եաք էւււէւ 1։։ռո1ւՆյարզսւԵսէէ։ ս 
օ/>^, ռրՎ պատիւ ո,.\ք,,Րչրէ,լՋէրգ սրբա,^ռ1.թձ,» 

Ի«–լարՀ,ազոյ,, աո. հա^սայո^^թէ-ճ 

Ր՚նդրոէ-ւ/՚եւ/՚օէռռւթիւն Լրեք ւսււտԱեւռէ– հւՐւա 
ղա՚նքս %ուկաս ար^եպիսկոսլոսի՚ն Լ Թսւդդկոս 
դապետթ,, ՝Կոյեպկս Լ բարի թիլկ Հասակեաե^ի՚Ա, 

<»–յազղի մ^յ-ա՚Ա^կակիը •հշա՚եա^ոլ 
կամեերիչ, ՑովհանՆ^^ եպխկոպոսթ. համ^^կր^դ^ւ 
՚նռրսւ կեսւ մհչտ թոք^քկդող եռԼւ են Ս ւոեփւս1ւ՝նպ 
,..ռ..բ Աբ,ո/էան^. մհհ կ . 
արաայայաահ բաբեկամ՚ակա "՚Ո^Ի ղգաըյու^եբԱ Լ սկր՚է,, թւչպկս պիսփ աեսնԼ՚ե չ^թձ^ 
ոռղեեբո^ Աոբէս Սի Աամ1սկիո ճ. մի ուոեբձից, 
դժբաղդաբաբ, մխ-չ/ն մի ՛հայ՛ակից. ,1ինչգեռ սչքգ Ղ 
.Րակի վեբի^յ դրո^ա^ 4Յ ^^՜ՃԼ Յ՚ՍՁ ^ """Ժ" ՚Տ՛ 
ւա՚եօբփ. միԼ՚նո/ե ա%դ՚ն դբահ %աւՈսկ՚եեբի թի, 
որոեք ւսւժմ՝ չկւս՚ն։ Ս սւեփա՚1ւեոս Նսւռւսրեաևօր /ի՚^ա 
^1քո,,^աո%ակա1, թո,.ա//ա^Աբթ \ա,,չ,,–Նէ Հ;^. 
ււսւրաեի պրոփեսօր ի^-Ր բարեկսյԱր գովոէ-թեէ 
յաբձսւտրռւԹեւսս սւրքքսւնի գրսււոր ս։էիւսւս։ոէ–թի\ 
■ների արմկթւլ Վայաւսս,րա%1, ռ^շաւքրոռթէ, 
՚ՆերկայացԿւււյ՝ և. ^ձ^^է^ 1844 ^"՚֊/՛^ ըհտրոււ 
Շա^ոաթոյԱանցի Ա–1,,լս,յ––թղբ,,,1ւ1,յ, .ս^ր^ 
լովյԼաաղ^ վկո^ագիրը, որ մէր ի՚էւղրոԼ լո,., 
■,,քռր1,լէ ր1.,.,զրԽ ^– Ոորոր ^ ո,կ Ծո,էի,,էա%. ՚# 
5;՛, •։". ■^– >^՝ 

՚՛ ՚. 

ք 

I 

■4՛ 
ւքԻ շ8 փձւ-րվլ 1847 ""^Ի Ի ՚Լ""Ս"^յ> 

կռեսոես սերբոոօ պաէորր սեօռէ-քժեաէէ 
Միլչ..,,/, ւ կլէռ լ...ս,^ր1ր^ յԱ%., 
ւ՚ռրքէ իւրսէօաւեչիւր ւՈսսաուէւռհե ւասէնաե, 

Հ. Տ. 

Վյ,է;^,,,,,,,ոի^ Եպիւրպո-ի 8^վ<;^%%ո^ Շաէ^– 
խսւթունեսւս էլ է/երռււ/՛ դրսւՆւս//սւս բսւօհկսւյի 

Զարդող պաաղաւԲւյ/ւրկձւղյգյան^ձչղ, ս,./Նձան 
24 թո։.ակ...՚ե^, զդրոշյեաը. յա^կա ^ոյ/.ոՀ քա՚Կ 
մ՚արդկեղփ, դրչլ"՛– ւ^կաւհալ^ ի վերջ^ ամՆոյս^ փքաւ.– 
թսււՐ ըստ իմօւմՆ սովոքէու^1ւսւե շեորՀ^ակալու. ձեւլ 
ւիէլ որպկս վասն 1.ս.,Րակխր ՚Աոիպկ. Լ սլաս,ո^.... 
կս.Ն հբարիդ. և «լ Հայ») չս,փ թչլ ա,լ սքկա յա՛ն. 
տ կաըւ^յ յի՚–ր––՚ք՝ պ-Հ;–^ Հ,ս^եդ1,սացու.ցս,%ել 
ղձեզ^ ի չըյս կապարակի՝ ուր պսակի քաքք Լ 
Ժրօւդւու֊իւօ ^քռւսուսեէսկսէնւէւռԿ Լսւրգի ըօսէ իւրսւ– 
քս/եչիւր արմա՚եեաց, թհպկտ ը»՚« ք^գ գեղեցիկս 
սւզդԼչղք սչՐչ^ է իաւս կից ԱռաքթււոքԿ, բաւ.ակա՚ե. 
Բ"ԱՅ ձ*՚՞/"^՚՚"յ/՛ ^^Ն ""1հ պ"՚»–՚^"՚վ՚ըել ,ւԱրժա. 
սիգ ^"՚ե ււամեսեսեաե որոմ Ա– բերրե կէէէրսռու՛ 
թիւ-՚եք ս.կար մն,Հ,կա%ացո,.ս.ցս, ղ.ս«.աւէ^ ի ղի՛ 
աակցութիւ% մ՚աաց ձերսց թողեալ ապասաա՚ե։ Հա– 
յ՝.սձ.ս.յԱ եմ՝ աոացեւըյգ՝ թկ «խոչֆ սովջր եՆ դի– 
"ւ1՚1 Բ^^"՚3է՚հ ""՚իքւ՛ Ի՚՚Գ^՚՚ՀՔ էաւգռրՆօ քըւնհկ և. ՚՚՚՚յՔ րեԼարսն ղժողոպե ՚Րսւղկեգո՚էւհա՚եք որ ռչ ու.– 
րեք ասացաւ. արդԱօք. այլ եթկ կամիք իմաեՎ 
Թհ 11Ք ոմանք ասւսռիև էլ. գրսթկ էւԱււու%հւ եսաւն <այոց ,1ձողո11ս ղսչյն, լոէ^եալ է. բեա՚նտ, Լռ 


մե, 


ւոոլթեսւն ռա1ւիոս ի ւ՚դ9 բ"րեՀօ ււորաւ ըհթերւ։եասւ 
1բ,թ, յօրոդրի նս.խար,սրոտե,ս՚է, ՚է՚եր^ի՚և ւրր– 
հո<ք, ամ՝ 1Տ43 "Ղ՛ տետրակ ու,թերորւլ հր. 2 1 շ. 

ՈՅւբւՅբճ՚ե ՈյւոքօոՆ, 80օււօյււ.306&8աււօե ճՅԱյւօՏ օւ;ւօ– 
յտօտտտա »թւճՅււօ5օՏ Ա^թււտց օ՚ո. րօտքտւտ 116բօօ8՚ւ. ււբտ 

ՏբՈճքՍՃՆ 413,ր36էւՏՅ ՏՌՐքաՅ Տ6յ|Տ«0ԱՆ, ՕՕճրՏՍՈ. 831է1&– 

Տ3յռ.8ւյււ օօՇօբ՚ւ, ՝&% Ք;լՐՅ,բա363;ւէ (491), տյա ււբՅՏ6Տ6տա 
Տհ տօոօշւ՚է €ո՚^առսո՚եէ%՚հ շտխշտտւսս ոօոյէէոէճ ս օշսօ– 
ՑԱՑռյէՇէ ոռ »€ոք|^6օյ^հ^^յ։տ^^ոսx■հ ^««յօյէտ 1՚Ռւո8խ– 
^ոօի>^սxհ, օւո^բքէ օօՕօբւ. X^յ1^^6յ^01^^^էտ. 11օ6 Յէոօ ոի– 
սՅօա֊ւօ օէոն ս6()օքւոՅքԱ€այէ, տօւօրօտ օւտբսյւօԸէ, տօ 

, Ո03;1110 . Ապա թկ ոչչ ընկաչէալ կր Հ™/"յ ղյ^ողո% •^աղկեդո՚եեան՝ - ի չբաժաՆիլ ի միոէ^թե՚ևկ տիե– 
ղհրակա՚ե եկէպեցւոյն. ...հաւ.ա»իկ եղբակացռ-թիւ^ե 
րԱս.կա–Ա Լդ^ոի երեխայիյ ա%գս.մ֊ ի Հ,.ո՚սելյա. Լաղար • Բ՚^Յ "՚ք–"3՚–ւ Ը՚՚Գ՝ 1-1 րէ,դ. աէխարկո^^ 

գկմ՝ խթա-ւփ դմո^ար լկի քաչափպյլ^ցգ արա%ց. 
իկ .ւայե-Աայէ. աղլոհ^^թխ՚Ա հ%ա1փլի .րտի ա^ 
իս ա^ մհզ....որս ի ճ,արկկ .չի^ր և ^եշտ. ճեմ՝ ս^–1.քա% թւթԼամի.. րտ-ւչՐ կաքս,^ելշեդ աքէ^֊՚եց՝ 
ատրրակո/ե հխ/^ւ^կ ս, ս,,Րա ,ոկ ի չո ոսմոյմ աո. ի պաաԼ. 

՚ս՚՚ց էէ– *^ ^•՚>%«թ ե. 

"՚-Ւ ■–■^Խ // խա^^րի չարափա^ո^թԱս,–։,, քսւյց յայ%ձ.,,։Ր պ,ձրա 
կր սիրաբար յ»ա,,ր,,րկղ^ անց,,,նէ,լ Լ. վկայ^լթեամի 

յլր »լ,,«,,/.,,,^ք,.1. լա,լ,,,յէն^^Ն ..պթ. քյէԿ,, ա,լ1 
«յօոյլ աաւռռււոեւււեգ հէՐ^ ուր ես ղռոՆռ ե֊ •։ւբդՕէսիէ/>՝ա 

Հ»յ^»^.»ք./),,»յ, ,^գր ուզզ,ւ,փ,սո^ աղգի. »,^),.»,ծ| 
հւււռ /» պ"քղ^յ ի^ր>^ ՜ճակաչ1,. ռւր ձն այդ 
սլաՀ,ա–է,չ1,ալ^ Լ պա<։,ա–1,Ոլ1,ք. քպյց էթէ կամիք խՈ.,. նալթէ Տ.-Ր /.յ«է, ,լ^ր օրթւակ՝ ,. ••֊ղք 1-֊ «.րդասք^ գեոմՆէ՚Նսւկա՚ե եկհռեուոի ա^ււււասե ե կ աէւեմ՝ Հըւ 
կսքւամՆ^րԴ՚ն Լ վ^թխս>ր1< ս<խ դպրռւթի^^, Լ բա 
V ,/1™»ւ/3/.ւն դԼրյ^Ա-ււակա՚Ա . 
իւրաքա՚1,ւքւր աղգ է որդի խրոի եկեդէք 
,/է.խթ ^«. 
ՍէՈ. սւ^ս որ ւրւ և, պսէ 


«ն^/էՆ ^աւՈա.ր1,չ պեաակա՚ււ 1՚կրռյ ՚Հ՛ , ,լ տարաիւ-կ,^,–, ա,, փա. 
,«.ւ ըհդու՚ևւլ ղկՆիք .^ա/րա– 
տաււաա^թօանքք քաոկԼւէռեեան 

Լ ղկ%ի «ց^-րէկ յ^յյյւ» յաՆձի՚ւ, 

բերեք կւսմի ռ1ւէ–րորւ Աէսխւաւհձէսւորութհէէէե ւՀէարննի 

I. ^.,,^ա.ոասչւկ դէՈ.,, ու/, ^–.^ծ^ ւըսյլթլ^ու^սոէւյա՚եե՚ւտ 
,11գ^) ,-Աքլւո.եւ.յկ դրի^՝ ը^ա չ»,փ Լ կռ,^աբ արշ».– 
ւևալ«չ^յթ.թենկ՝ այլ ա՝։վ,.ոՀ^եւՐ Լ «՚եպիաաս վ^Յն,֊ 
սիրռւ-թեայի <ս<յ–3՝ մ՝ա՝Աա,.ա՝նգ յա..«ւյ,,, մԼր՝ «լ/. 
հւր^պա •^ամՏսւ՚ե է 4~ւթ/.ւՆ 7,յ,,.,/1՛ խ^^ջէալ Լ 
•/"""«ակէալ յաք,ք,ւ.նռա ս/ա^Արաղլ/աց աՆա/, վասՆ 
յ;էր^աՆ1յդ, .,յի մ՚արԴ՚Ն ք֊ր1.սա,,վ, յ,,չ,դչավ, կ^սաբս 
Լ ի հո^է%«, ք–ր1,,,առ1,է,,^թի,.Ն, 7քշմար/,,,, քրի֊ 
ա,%է,տի^% «լյա–Ապ1,աա–լ վէ^քարա-և^վմի^ս ր«– 
վս^եւքսւկւ,, այլ ի քռրձ կէՆգանի բ,,^յ շլ^ա է էրն– 
խայթ, իա,^^ւէկ խր . ,,,,լ1, ֊;.,,««,ք «ւ»^/, այլ աս. 
պարկղք ա^աչի .քՆիՆ, Գ«,»,,,,,,«,^».«»յ<՛ ,^» ,^ա Տայրա արա, յ<,աար ,,փ Լ 
ա^,ար^ի մէ, Բ, ,րէրա. ր^^թէա 

^յյ՝ իկ քրաաժրթ ԼրԽաչ, /.յ/^յ ս,ա շս,է ,Ր .լղա յ– 

սւօն իս ն. կեբսւկրհմ՝ հյ՚ովռ է^սւաեեօռ ւսււ. ււ րաե 

պթաքեկ^.յ–լ գթշէ.^.^, է ^՚ հս^յ֊արձլ թէ ^.^յհ^լլ.վ է. յ.արկ.էել~վ 
սւխի., .լ »,6–^լ>է է տ՛*–» ա..,.ղէ ,,աէ.խ քհո^սաց կայսեր. Հսչյձց »լ կարօաիմ՝ էս, Լ Հսչ 


"–""–"Րթ ("է՝՛ ՚^լղ^՚ր կ՚—էհխ 

սեձՆուրաւռ ճսււրեեւսսերո։ 

Ի– ■ՒրՀ իւՌյ Հաքրե՚եեաց՝ կարեմ՝ ւ ^Լ ^1լ 1է . ՚ես^մեաԴաք լ,,ավ,ա՚նեալ ղա,1ե՚Ն,,չւ՚է, ոա՚եփ.,քսս ի^ 
ձլթ,ղչ,,ց^ւ^ա–նե–ե ղ/ա յա^ս,^ իաղ^,^ Աշխ,, 

գերմաեւոօի, գէսղոիսւկան Լ. սւհդոիէսկւսԵ ւ1աէ 
դաչքս սչւ^-Յիկ՝ «րք ք՚">՛ ՚1<աք ^""֊ ^« ղէ՚^^Վ 
ս/ատուձլ ւք(ւսյկակսւե դպրութիւ՚ն։ Առ իւրս՚ե ե^^ 
Լ իւ.րք՚1ւ ,է,ա ոչ^ըեկալչս՚ե. ւՐարդարկ յիւ^րօսմ՝ դտ– 
^ս,,վ ^,,™/,. .լ,,Հսխ «..»/, ք,,,է, ,յ*«լ. իմ– ի յկլ և ա՚1,գռրձռ,^թ1,ւ՚ն վաս՚ն ,^,«յր1՝է,եա^, որ^ չեն. ,ւի ս,՚ե,,,յն Հ^այ Լ սիլ.,,, 
խայի՚ե ,,չիչ^ սդնեսցե՚ե իՆձ, Այնքան «,«. այս, 

Հւսսկացս/ւ և ոչէ՚հլ /, դր1,Ա,ց,1՝ որ,,ւկս թէ խըւՐ– 
բա,.ռրե,,,լ ի;քհ՝ե լ, Տփէ,իս դս.սք Հ^լյրե՚ևասիրաչյ, 
ո,.ր և աւ,ղ1,յեաւոր1,;ւի դսրեք. սչ/լ թէ է,վ /«,Ա 
ւչքտրեալթդ սււ,լոք1,կ, չս,սկ սչիւլ Տս,րս,կ«,^սէյ– Լ 
իր«,,.ապ,ւ.՝ եթէ էցկ աս. Հ,պյս Հ^աւրքնս.ս1,րս,–թ1,ւ1, 
կամ՛ ,;սցրք1,,,,վրք, սչ^ԱԱքսբքկ կսւրհկեալ լիիՆ 
ո,–ր չիք Տշմ^սրիա չս,.սա,^սր»,.թք,ւՆ՝ ռր Դա/։, կարք, 
իքրև լ, մՆսրս,կ,մԱ 1,,-րոյ արղաՆւէ &%,ս%իլ հա,րէ– 
%ս,սէրս և Հ,սւ,րքևաս1,ր..^թի,––1., Ա,,,ա թէ սչչ .»ւ,,. . ^ և այւնա/ն Հւ/ն ^ա/֊ էն ւււմենտյն ճէսյրենսւսկրբ, 

րե՚նասիրո..թ1,է.՚ն. իսկ «ր Լ ս,եսա՚ն1, թ,,^ միս^Ն 

«.ո. •^չօք, բայց չկ իր՚՚Ք՛ Կ""քիք ^ ^««/՚ իօսուն - "99– 
"՚պ-տ^տ– –,ւլ ^ւ՚-ՃԿԿ Ւ՛^^ յ™,"».;յ, մի՝ ղք, 

ք-՚ււհ՛ <՚"՝";<" –աղս,կ^,–թի՚Ն /. ք^էլէս Տեր ար. 
կ–՚՝եիյ1^, Լրկրորգ ղ^ ^ասա՚եիցկ իէ,ձ բ^^Ո-ն հար– 
/ւա^էլ աՆ,1րէՆ դարԱալ ^րթակաց քաչ^փա/ւքյ 
ասբսւհո բէսզէՏօր1§եւէէկսւբսէր ե– սււԱ ասււքւօաո–ս/եզօ 
ռբպկս ասի յԼՆի Հ^աքրե՚նասիրութեաՆ ՚ը՚-լգ ի՚֊ր– 
նսւեո մսւտԱոոաաւո ն. մւսսւեեքոո արդկն։ Ա/ռ ամե– 
՚եաւե ւ՚^քՐ^Գ պւէ՚ո՚ւրեսււ սւէւեռց աււսՈէսկահ օաեսեօւի 
ռսւ9Լ. ւսնւքոլգակսՈէ միաՆգամայն եր1ւհք բ՛"/^ ՚Գ"^ 
րէւո–էս9 էքաւոռւդեսււ պփէւրձաէւռսէրն Եէ֊րռպեան հւու– 
ռսարեռւտեաե ռսեԼւ կւսմիոհս ււլւսւ– ս. ռքսուոէւ>եէ քաւե– 
ռտէօՏ կէէւրօես ոչ աւէաօգ օաէէ պիս գւււսւեսռեսէ Նե–՛ 
րք՚ցկք սււլչււտաբա՝եո1.թեա՚1ւս, ղի պատուելով Լ սի– 
րեչով^ ղձ/Վ խաբՀոլթիւն Լ սռւաս,1ր.ւսպս։ս բա՚ես՝ 
աԽսւրէէսւես եմ1սստոէ% ե– հւո^սէկէսե բէսրեկասմիդ 

է^ռրս և վբ^պս ի ։ՏշյԼ,րաէ,վյք.՚1,կ, ՚եոյե իսկ աւչա֊ 
...ոտքւ^, 3/,զ^ ,»«. /,» շՆռրհէալ լքնք, Զոր չև զէ– 
սւհմ\ ոէ-սանհւ ոչ ամաչեմ՛, մէւէեաււսնգ ւսււ%պիօլւ դքւ– 
։ռօւ1ւ էւ ռ՚նա/ւբ բւււբեկւսւ1կ–ռբսւ1։սհ դուբե մեղ ՚Տւռ– 
նաչ^թ մթչև յօրս յաք«։ 

Օ-ւսամ՝ դկ՚եի ոմնԽ^ եօթեհկաը առաքել ի 
վս՚յեւս պաս,ո..ակա%խլ ղդրչլ՚՚ղիր փ-քրիկ ^"/՚* ււա՜ես. պ.ր1,ս տ-ս <• <" 


յԱս Լ հ..րո,.ւայի Յո^՚նես-ւշ «^ր ի 1քա,,. 
ւևեմ՛ ղկարոռռ^ԹեաՆո մւորււկն՚ւէ^՚Ն Հոռւու էւ. 
^կս.՚և.սթ1.ս.%յ,յա^էլէալ1,վ1,րջ, Լ 
գէաոակութևսէկ՝ 1'բըե. ^անդ^ս իՏՃ՝ 


նռթ Լ ,չիա«ւ՚ն ղձեղ^ աո.՚1,ել Լ ճ^ս^կ^կ-՚Նաց որ յէ 
14), վս,սա,սկոց. ,ւք յիՆչԼ ;,^~օր ոչ^ –չ/լ-՚լգ ^ 
7է՜աՆաչ^թ, ր^յ ի ււռււկ նւսւՐակ–»^՝ ու.ր ՚նէ,րեալ ^ 

•Գ՚՚հԻ ՚ւք^Տ ^•"–"Ր"՚կ ^ « Բ-ղԻր^ 1ւմև,ս,,ա– 
^խակակ, 

•• ղ9 քերուռ սւեմռո֊սւո էքսեղ ուԱԾւով 
ւլյարդոդս Լ ղսիրողս ձեր միշտ Լյաւք,տե,ս՚\, 
ղԱ. Նադարն,,,%ց, 

^ 43 

յԼաէաւե րս 1քՂաւռււ։ոռսւնոյւ էւ. առ աւււ 
ադ^ա։ււ1ւաԼ^ր ւէպէւր՚1ւ ձեր ի աՅպւՕՏ՜ե՛ "ր չեմ՛^ 

Որչափ կարԼչք, Հ֊ ^Նում՝ է^ոկանալ այս յ՚ակ1,ը< •Նաղար1ա–1,ց1, ՚1Ր" աձԱր/, առիթովդ ժա յա-ևակի ըւթէրտ.,ղ^ ^ա/էրւ. 4^ ղ..ցթակ,,,^ս,հ1,ե^ 
ես եռե։ 1ւ. էսաեէԱէրակԱէ ե՚հ, ռռւոկ ւ1իՆչ1ւ սՈւգա դ4սւարռ^թլ,ւ՚հներ ե՚Ա յարս^յել 1,»», ,,<յ; 8Վ հաննքս եսւիսկսպսսլ •,,սր. /ե յորղոր կարղա^վ^րա V՛ աեղ չդ՝Եել այգ րսքորրյ ք-ս՚է՛/՛ "ր գ"րձ 
գս^՚Ն թշւ,այ1,%եր յիշա կլխ,/,ն՝ մքևՆս/ն մայ՚ա՚եակէՂ 
երևիէ արւչարացի կ ղաել ւււրասւ՚Ն9^ %սրա ւֆձ 
սխալ կարհիքի գէմ՝ Աղէքսա>,գր կաթ սզէկսսիձ •նկաամ՚այ-բ . Լ Ն.. յ.,,է–. ՚ովւսԱոլԱ Հ, որ ղւււր, ՚ձ"՚/՚՚՚"՚՚յճ 

մ-ակ. անկեդհոսթնսււգ խոս^ձ 

Կլ ճ, եթկ -/.. Հ,ս11եացք է յսյյաԱլշ հեաևէլսվ^ Մի/,թարէակՆերքլ 
աւա՚ևղահ պաայՆւթիՆ՚ների, Միսս ./ձշ<<.,//.....1 թէւ–՚մ1ւ, որ թշհ՚՚՚՚Դ՚եւ՚րւլ տւսբահելեն ՚նորա վերայ, 
ա/1. կ ք՚ղեւչ որ իբր թկ Նաղարեա՚ևցը^ ռո^օերՀե 
4 ափ...աո.թեա% ^^ "–"^լհ՝ թԿ ■^"օեր՚ե ր՚ն. 
,չոյէ.ել ւն ■Իաղքքկպ, է/«,^§է. և ՚1,ա իր-՚եից մեր– 
^եւո.էս^ղպիսի .//. կ,սրպ,ր յայա՚նահ ւՐեքը՝ ը^ց 
կ ...աչիս թկ ովքեր ...յդպիսի մ՝ս,քով^ դրել ե՚ե։ 

՜Նայաէքի այե–1..սՀ,ես,.սքրքրակա–1. յ՝աս՝Ա սքի 4. 
ուր ՚Նօ,ղս,րեա%ցը^ դրում՝ կ, ((Հասկացսյյ Լ ոչիչ^ի 
ղԺլ՚ՅՂ "Րպհ" թկ իմբաւորեալ (.ցե՚ե ի Տփխի 
Դ՚"–Ք ՚^՚^րե՚ե՚՚-իրւէյ, ուր Լ արդիւ՚եաւորե^ցթ. 
դորհք. այլթկ «՚Հ, /՚յ^^ րէ,ս,րհալրղ սչյդոքէկ, չլո– 

"Կ Բհ^" ^՚– իր"՚վ՛ "վքք՚ր ^^ ^ղյ՚լ ՚^գ Տ՛՛»/՛՛՛՝ 

•ւ.աոկրներ՚ե, որո՚>.ց Տփխիոո^ւՐ 1ոմ՝բու.1,լու ւՐասթ. 
էադ,աթո^ւա%ցր^^աղոբդելկ Նաղչոբեա՚եցթ.. ի՞՚Նլ^ 
սռրձ էն եսւյեոեւ ս(էսեւ կս/։բե՚նասիրաեո։ն եռան– 
,,ով. ,րթ, -.,/,»,),, Ն..,.լ^րէ..,–,.յլ ի..1,,,,հՎ է Հ«. 

ասւ-ռքէութիւՆ չք^ւէւձ/ռւ պ,,,ւ,,7ք,ւ,ււռվչ ^աքբձնասք,֊ 
րռ–.թ/>է.ն կ,,,ւՐ Հ^սՀքբե՚Աասկրներ էլ չհ% կաբռւլ լ^– 

■ւ,ւլ, 0.,իո^, «^ "ւ/–/՚շ է ՛՛ի –1պ1ւկութ1,^Ն չու֊ 

Ակ Ա11Դ մ-ասի, Ի,,/, կ. ,847 թ"^Ի յ-֊՚^հԻ 

6/.ւ կովեաՆյւլ Երևա1,իյ Շ^Հիս,թ^լ–ն1,ակ/,1, 
,ր..ձ –Աայ-^կ^^յ– յ^յ^–լ1.լ.լ ի^ր Թիֆլէպ գՆ^լՆ, 

յշչ,,ապկ^, Ն<»^«^ձ«,1,յ), կլ ,դ»ւ ^ /,սր ,Ո,ս, է,,,զգ– 
օդուտ Աէաւասէււակով ճէ ուրհԱհ կւււմ եորաե րււ/տեր 
չ1ր, եղել առ^աջթւ իմբուահ%երր, կ,սմ՝՚նա ՚եորա՚1,ց 
Վե։ո դորՆ ուէւե՚նալչ^ կամհցեքչ (ւՊսւրտիմ՝ թողոսլ դերևռ/ե և ղիյհլ է Տփխիս ...ռ ընաա՚եի իմ^ա 

գբ«..յ՝ 4 ^"՚ եթկ բս.ղդե յաիղե«յկ Լ Բ"՚ՅՅՒ% 

ի՛նձ աեղ^ եառաքոտեա%, կամք էմ՝ կ ղւխովի\ 
Ոհալ ի Թիֆչեղչ ––բ ՚"եղավ.ոէ, չթ՚ել կամի 
յհսւնռււ րեդրս մեռս Նադսւրեսէեո առ, 1ւսւօւտա, 
"•ղդօ^ա-ա։ (Եթկ) (1չ^յառաջ^ եկեսյե՚Ե այս աէՏ 
՚եէսւե ւ/սւսւՏո1ռսեջք Դ^Ւ 1՚ԲՐ ^4 Կ""^ 20 ՛լ» «^<< ,լ յրւ,, աեեռ իմ՝ մեռւաւսարճւսւռ կրեէւե յԱրե-էօԱ 

.»«, /. սպասել դիպսղ^ ժս,մ՝ս,–լակի 

Հսէ^քա-նս^թի-մե, սր(, յհյսթ յ/,շ»ւ».& <- 4™– 
•Րակռւմ; ՚եոյՆ թռւի ^..ղլսրկո^ահ է ՇաՀ^իաթո^. 
նէակքն, ^լ ՚եսէ-իրռւ-ահ լ սպա) . ,ւս վյ,^ա . Լ. գԱտէււսկաե եպիսկոպու 

Տկ 

ՇսւՀքսսւԹռ ւ.նօսւՆռ 
Նուկր վ>ըղյ Լյարղա%աց 
(, Աղհ՚հակկ՚եճէ 
Ա/գ Յօնքյ յհառյ միլս Լրեսռւմ՝ Նաղարեա 
ղրում՝ կ ճ^եսւե-եաէ ռւ.ղերՅւ ֊նամակըէ 

^Մեձապաաիւ. և դիա^-ական բարեկամի իւրո^ 
Իկալ. 

Հէօւր9 գքՐ՚ք իւ։սւար թւսնձրւսմսւհ; ւռութիէաէ 
.ՈսՀ^աաիպ, ո^բու.ս.կա՝հք ղարշաաեսիլք սչյլ յ 
Հնոր^օքՆ Աււաօւձոյ՝ բա՚նակա՚ն»լթիլ.՚ե սւՆիէո^ 
•սրիօսթիւձւ սրտի, կաւ/ր առռղի ձէւ՚ւթ ղռրհակա 
թկև. մարմրե սւկէսր՛ ՚ւ՚ւր աօե։1ս՝ վկէպօէ^թհսւ 
^սաաաեսցէ ըսս, /..^ք աշիաաս^թի^-ն մեր՝ .^| - 303՜– 

է էցկ ա՚նօսր, փ«քրիկ՝ պւլ մեկուսի յայե%ս^՚ե ^– 
ձսււՐտու-թէան, ւչ^ր Լ վստա^ա^հալ (, %եր»ղայիս. 
քաւրեկսւմութիւ^ւ ււ1էբ1ւոեւղյգ է/ասւոլոաննմ՝ ձծպ ի 
%ռէ.կ ,^ակակա%՝ .քՀ^աշս. ս^կամի ձձրգ ակ՛նարկ^..֊ 
թ(,ւ.% աղաչելովդ Լ մ՜աղթեւովչ Բայց բարկա՚եաքթ 

մի ի վւ-ր-֊յ (••I՝՝ ղհ ^՚ւի Ի^ Ղլ"է՝ՂԴյ "՚^"՛֊*՛ դի"" 

Նսւկւս՚ււ բասրեկսւմիգ սւաեււււ ւսրձաեւսգրհլ ի ՚Տւսկաա 
յ;սս.ե–նի,յ, պյլ .լի՚Նչ^ ով^ երսւ՚եեչ^, մի՚թէ մհկենա» 
ռք մէրՅւ կսչ/ցՀ թձ, մի՜թ^ Լօրձնյ,, Մեգիչեա՚ն, ^՚– 
թկ Ֆրխքերիկռ. իմ-աս^ոյս, յիթք, լո^սա^որ Հ^այ– 
ոՍնօւսկոօ 1ւևձ Հռւ1աեաւռրէռ1ւ՚Նէ ուստ1ք սւաշւռպսւ– 
նոէ-թ^ւ-ն Ա. սւսսւս/րռա.թքււ՚ե քւմ՝ա՚եաէ1ւ ռորհռօ՝ ու 
ոէ-սաեթ Ա. բկւաւ. /՚ւ՛^ "*՛ ՚՚բբ ւ1հակգսւմ՝ ւս։օ1է1ւ ՚եօք չե .յ֊.լ/,1, այլ վւսւեալք .Ա, Սյ չև ^ադ. ա-ևէ. ,քք. սկթ աք Լ իաբէբա/թ՝ ըյ,, աղ1^աք Լ խաւ^արաԴաք, 
աաձցողք ՀայբձՆի իմ՚ասա 


.ա^ամ-ոլթ, աբք 
թէԼ ասաէղա. ղարդբ– յ՚աա՚Նիչք ^սււբե^էայ՝ թՀև –չթլ խղ^ա– 
է՞Հ. յթւք1՚ա%,, յափշաակել պարձակ,^ ղաի՚1,ա^բ 
<^սչ1բւ1,ա^1,րո,.թլա%. սյլ թէ Տլբ «4 գոբհք կա– 
յե^յ-ղացդ ա–1ւլ Լ չ1.՚է–1լ ^այբե՚նաււէբս, խռււյարկկ 
և ոլ ոք. ձլ ու.սո^ա,աբա% ազդայթ, ոլ է^ա^աբա– կաց ապաբա՚ե հքչ/ախ. դր, ռէ-աձռքէ, ա ,յ, ոլ դա աք–մ,.էլ ոպեքեաց, "Հ. 1^կեբ«՚–թ1՚1–՚ե ակա՚նք «չ^միաբա՚նռէ-թիւ՚ե դիաՆակա՚հաց 4 ■է՛՛" այլ խո,,աովս,%1,լ աբդաբ,,–– թեօււքբ որ բ՚եէ մեր ե՚ե ե. ռր հ՛եք օտամւսցւ յհ"4 քա-Նի Լ ^լմի ր,լտ^ց 1,յ–ս,–ևալի կւ%,,,մ1..^թե^Դ իւէքսե՚ե յ /,«•,, . թկակսէ շատէԱ^ք՝ քււՐոքոլրեօ ւէԼեսւա ՚եորսւ ՚եշմւււբե՚ե. ռի մեսսհասօռ 
...ռա՚եը փրկադորհռւթեա՚ե ռչ^ք,՚1.ձ կ»,րհնըհալք լֆ– մեր և վլա –Խ •քեր ։ւ։ ե " "յ էսոոէ^թն ՚աւԱ •1ււ ոէ1Լ ւ1եսւէքէաէւ ւ՚՚^շ^ւ՚ձ, ^ Ր՞՚-՚^ւ՚ւ^ ւՀ՜էւացեա։ վ^֊ 
Ր՚"Տ –՚եք^դղ աղչւէ, (■•^րռյ. բայց սչյգ ս/Նյու^^աւք, 
երե֊քւ, զի ուռ չիռկ ռերմւսեեսւ։ ոիտու1ւ օեռմաեւս– 
<;™)./., ղքէ,լ պ^զ^ց .,,1,–հ1ւ,,,ււլ ,«1,.,/, ■/ւ,^^ ,«լ 

՚եե,,յ^ բայյ յեբկա;,ևալյաՆձանյ ղա,1ե՚նայՆ ՚^-՚է.– 
թի–,., 1,լւ.,,լ /, մի կո^լ ի վքթխար/, ^.կայէ՚Ա, ղէ 

և ի«ււս,առակ1,ալ ւլյիչ^աակ %,Վ.,ա^արց մերոչւ՝ 
դարձյոէ^թ ի 1հււէ–աւ. ս^սւ/՝ չքս,՝Լկա՚1, սքաառւակա% 
ՀայրԼՆա^^կ^ Հայոց առ. մհւչ, ղսչքս ^–գա՚Ն էքաիւ. և^ 
ՈՒււ՚Ր իաւ-արևալ մՆւօք իրէակ, Լ այս լկքձ 
փ,,իՀան կաաարաեք, մէրոց ի Ռսւասռաանէ, 
ոչ^ կամի ,,,ա^պանՏլ ղկք1,գաԿ,ս^թ/,յւ, իր ի շարՀ 
կէկա–,,/, կակայ, յԼ^^^ւ։ խսրաակեալ /, »,-, 
՚եահաի ձձր-է-նւո/ն Կո^ռնոէէ/,՝ որ սովոր կ Դ^ 
կըս՚հԱլ և. յ՝արս1լ ղս,՚հպի,սի.ացևալ սրղի մ՝արղ>% 
կութեա՚եէ Ասսւա՚նօր սակաւ. իչ^ էէվ1ւ1ւսցկ ստո/էՎ 
կէա՚ն փիւ1,ոոփաւո^թի՝ե մհր. առաքիո,.թին քպ 
իկէան բա..ակաՆ, 

Տա^^ոսր յու/ոյէկ պարս, կ այո, 1այ՚Ն ր,արւկ,,,յիդ հեչւյռ^ցաԱւ. այլ ոլսաի՛ առից լ,»,. 
գ«,,ի1ր քոր թլ^ արաբիՆ Լ աո^՚եե՚ե Հսյ^ գնչԼ յ,,«/. 

■"Ր ՛Ա՛Ժ՛ ՚– ՚՚է՚ււ՛՛ Ք՚"Դ^^ "՚^՚/՚՚Հք, ւ ՚ւթքլ ք բու. 
րաստան^ թունաւոր բոլււռյ ւ/ԼբռՀք։ Զ/՞նչ^ խօօձ– 

Յ՚^ւ Ի ք/՛""–""*" /.■/՚յ"ւէ՚/է՛ *ողոկղ1,,,,% քա/ո;, /, 
1հու^ա^ս,ս/1,ւայո. ղՏբ /,.1,//,^» ,1^ /.մ; այլ րլ.,,,– 
ւ-որեալ գարու մհրում՛ աո^ա^ ձգի ի քե՚եութիւն 
քա/բապէաաց, I, ս,իոկոսւոոաց Լ իշ1սա%աց. ո/յլ խօ– 
սհղհսււքե 1։մ՝ եռև.իե իբր1ւ չխօսեռեսււս՝ կամ՝ րսսւ 
Մո^էոի ԽորէՆայլո, իրրԼ գիոկէալո յոլ՚նկն մհ– 
ո^հչոյ. այոմ՛ վկայ ^ Լ բարձկալի ուրեՅԼ չիք յիմ՝ ւ ՚ւէր՚Ղ 

V 1 ։ոկահ բաւՐբաոա՚եայ։ Օգեհօցկ ՚է^եւլ ոՀ բ 
ոպհաԼբաբեկամի քում՝ Ա.Ն.ւ գար։ /,.ոՆ, Այգ միև՚Նոքւ, <ոգ1,բա՚ևութիւ՚մև, որի ձէոաղիր՚Ն 
^ սօւիրնք ^եղիՆսէեՆ Ր՚-ր սրբւււհ՝ բսւրեկսւմի՚նք 
րստ որու–մ^ րնչսւկս ղրռււՐկ^ ւոասւռբոէ^թեսւե հւսԽ– 
ՔէԼ ՚1^"՚Ր"՚լ «մեկՇեաստ չկ ռւէւհւյեի սւպսպրռւ.եւ կ 
Մոոկուայում– ^%^1 /3»./,1, բայց ոլ ոյլևո Տահ– 
/ււաթւււյ1ւնւսնօի աԱօէ-Աէն %ռւ,(։րոլսւհք ւսւ։ յի մսւոււ։֊ 
յհռիկ մ–ա–,.ոլկի յիլա,ոակի%, որռվ^ւաԼ վախ^ա. 
Նուաեի հոյբբ, Իաչլոտուր ագո, Լագ^,րէակՆ ք 
վՏաբեէ աւգառրուիքեա՚ե հաիւքրւ /•եռ ա՚հ՚ե I. բ I։ ւ1ւ1։ 
յիուր, այգ չէ Նաղչոբէա-եյէ հա,Րար, որ 8օ երէոից 
բագկացաձ մի գրքոյկի ապագբութ հա՚1, ձոփքր «.^150,." 


ւրլ/. ոռ 


Ո-Աալու Հ^ամև 


րմ-ոոա 


բարեկամի 


աՆունԿ, 


՚ՐԲ Ճ"/՛" 


ռաբիյ 


ուա1, (ր 


աշէոաա 


ութիւնՆ, ւ 


■Աուիբ 
շօ6 - յկռ վսէՈէաւսհռհկ 1>ղեւղյ մւււ1էւ 
կ.ս՚ւէ, 8ովճկա%՚ն«ւ. Իաչաարեա՚հ Լ...ղլսրեաՆցճ 
րէչիւ ախ կ^ որ 1 847 թ"՚֊ի՝՛՛ ի՚-ր բ՚՚՚րեկ>ւ<ւ1ի՚1ւ դրողԱ 
«Թուլ^բաՆսԽ ա՚հաբժաԱ ղչովսների դաբեիներըյ I "էՐ քՆ ւււիր սեօուքՅԱաՆ ՚եերբողներր •Բ..,՚1վւ որ խուււսւրկոլ յնաադւս՚նհրէ չափ ու կշե"– 

ի,.բ.սքա՚եչիւրի գռբՆքլ ՛հրապարակ պիփ Հ,ա՚նւ՚ե» 

1831 թ-վ^ ռ,պ,սդրո.կ..,–հ մի չնչի հ.սխս ^..,. 

րող Գր վ^պամՆ^իկ մև.–ԱկաՆ յիշ^.ս.^կթ ս.^ս. թ.լ ^ 

(սօսքհր է ուդղում՝. 

((&աւեբժէււցեալ էքու 

Բադդ յաչլող^ոս, թկ ոլ շե-բ՚^ե. 

Առ. կենգո/եհօքգ ղ՚^եւլ •յ/աշչոէլ, 

Ի ՜^ղյդ շեբխք "՚՚՚-բբ աբաասու., 

Թո^օի .ք,.^ս իմ֊ երկ %..ք.րհլ^, 

ԳՎՀ...՚մւ.կս եպ1.սկ..պոս1^ ո^ղչ..րկու^ս.հ Հո. 

ղԳ»ի.ո.բխ^Ա Հ, .ր ղրնթկ ...^.մս^ փոփոխո.,1 

թէան ,ո..ր..^րոԱլ կ՝ րա^ի վհրՆադրիչք և ^«/..«^1 ՀՀետ1ւոււ բառերբոէ օէեռ. "ԴՐ՛ ..յ-կ Կ-ՐԳ"՛ ՚՛ թեա Ի ՚Լ..զ..–,,.. Փորձ. .կս.–Ա դլ-՚ւ– 

\ ռդհբւււեռււժ ե սէ ■,,..1. թ^^յթ,էւ,.^ /,^,,,,,ւ«ւ^ձ^է, ս,,,կլ ւ,,խ~ւ^Հ 

վրայ է. քաՆղ/, քա1,/, մ^լ կաթուկ ք".^;»*.»,*** 
Հկ,1, գ.,,^կ, Հ,.% ,11կ էբկ,^ կիա^եր^կ ւկ1,ղ1,,1,%Տ 
րու% (.քր թէ ս,1,ր ըւլ,.1^վլ ^"1 ^օյ/,^ վ,,,րէլ կո, 

ռւ.ր/էդ ճՀկռւ–թիւ^1»Ներ ձնռռ կբերԵհ^ թ1^ գառտնի 4 

չու. Հ^ամ՚ար, ա՚Կդթ, ասղի՚ե ղրեր ե%, որ .ս^քս.,ո կա 
թոլէկ ^ողովո.ր.չԱր երթ..%, (.•"–""■՚՚–"լ"Վչթհ ^^. 
շատ ՚Հ—ւեր կսւ՚է, որո՚նթ ,ոք,ր չչ,յեթ, և. ս.՝նդ 1.րկր^ 
գորհռ.թ(..1. քծ-ելխիսս. կարելի ^. Ըսելկ, թկ ^Տ^ ^ 
ղաղթա-կէմէ. շ»,;,յու%ելռվ^ օր ըստ օրկ, կաթռչ^կՆձրը^ 
իրե՛նց սեպճ^ակա՚նելու. կիԽ..՚Ն ամհ՚Ն-^՚Ա կերպի , *1) 

Հօ^օյ ՚"ՈՀ1 ռ՚հ "ծ" /""^՚ 1^՛" Յ-՚-հ՛"՛–– 

իելք/լ գչր՚-ի մ՝արդ1>կ շաա կմ՝աահև՝\, $1կկ 7քար մէ, 
ւււյեպի-ի յքար, որ կաթռլիկնԼրռւ՚ե ըբաքք դորհհրշ^ 
իրեՆք ւ^եԿ., Լ աՆո՚եյ թող^չչ,,..,1., բս^չ, յիՆչԼ ^խՈ., 
Ձւսր մր չգտւաւՆէ "֊ կւօրհեմ՝ շկրՆսւե պիսւի դսւՆէԱի 
պաա՚Տ։սռ՚նքէրը^ յայա՚եի ե՛ն ւՅրրաղԱոսթեա՚ւ,^, ՚Ծա– 
ոայղ ^լ /«օ»/,^ Հ,...մ՝.սս.ռ,ոի. կաթոլիկ՚Աերլ ս^% 
տեդէխ Հ^սւՆեչու. Հ^ամ՚ար ռյմ պՀաք կ, սւյսի՚նքն տկռւ.~ 
թեան կոէքմ՚ա՚նկ ոյժէ Արգ՝ է..կութիւ.Նչլ տես՚1ւօ. 
թկ Հայռչյ ""էքւլ դԿ՛^՛ գ՛՛ել կու-ղկ կաթռլ^կ՚նեբուՏԴ 
ղյե,լ կարգիչի, .քաս՚նզ^ կ,սթոլ(.1խերւլ ու.՚1.են իրՏ^ք 
յե^ք բարեխօս ղդաղ^ոացի. եթկ Հս^ոց ազղ/լ «կՏԼ 
^ակ,ՕՈ–.^կո^թիՆ ,/է, իսկո/ե ղաղչլհացիք գու.յկ Շ^ 
գերմաեսւորք պսւյապա1ւու.թիւԿ րնեւռյք ոկսւթուիկ– 
՚՚երրյսէռսէԳսւգկմ՝ կռեե՚ււ նւս ւււռսււեւ Ա. ք/ւ/ււՈ իսւյ– չկր՚""ր ՚""֊ "քյմ-ւ՝ ՚1Լկ ^՚"ր յի ղ^^՚եաւշ 1ւե*չւլէ^,, ձեր 
^1,բ,,,,ւՆո^թ/,ւ/եՆ ,,,լ կվկաւ/.. կս;, –^րիւ Փ^ւոր 

,,«,.«3;.» .//. 1», »,./,^՛ ""–է– կ~Ք"ւէկ ՛՛՞է"– 

^չ..րղը^ թէ-էէ՛– "™«՚/".ձ 11""՛ ^ե^^'■«^-^~^-թ|•^ 
չկր՛եիր ըէ՚էլւ քպա –՚եո՚1,յ վա՚ևքերը, յ՝ա%աւաՆգ 

քաՀ^՚նս>ւներւլ ա՚ե,քթ աաքթ ա՚Նդագար կպրտըտի՚ե 
թկ յ^ղռվուրգ շաա^՚1,ԼԱ,ւ. ճ^աւՐար^ և թկ սՀ/սպքէ^լ, 
ՃՏՆոէ-թ ԼււԱնեոու ւ՚ւկռ ոււչէւլու. ճ^ամսւո։ "•ՐԳ՝ 0«՚Ձ– "ր ւկր– յ,ր–1,ա ■ք1" ձ յն,աՆ1,ւ և , ս,ղք,,,առ,^թԼ՚եկ աղչսաիչ, և ԱքՕՈՕՈու.ս> դռրհերռւ ճասէքսւր սւոաե 
ս.եչ. Թկ..,կս. կա՛ս ^,պ. ,Րլ վ^Խք, ղորռրի֊ 
ն.սկ նրու^սաղկմ; Մո^շ^ Սիս, Առ,Ո.,շչ »ր է,կս,,1հ,.ս, 
«ւ՚նին, Լ Շ^արսաո^թհա՚ւ, .«լ ակր ե՛ն, բայց այ՛ն 
վչս՚եթքւրու՚ե ,Ռ,ջ^ ագւք—սկր Լ կմ՜ուրա կրօ՚եաւ^ռր չկաք, 
«ր վս/ն^ի «.ոակով^աղ^օդո^ա դորհ դորհկ։ 

0–հ""–"՚"Իհ ^"ԱՐ Արբ՚՚՚՚ւչ-՚ե, ..^^պչաի պաա֊ 
■ճ՚աո^ւերե ե՛ն, որ կարդիլեՆ ղմեէւչ Բա/յ աքս պաա֊ 
1Տ։առներ կա՛հ ըսելովշ արղհօք յո,–..աՀ^աալ,լ ար4.^ 
կ. ձչ, Հա,ր, ոչ, չհկ յուսա^ս.«վ,ր. յԱ«աո.^աձ ա– 
պւսւ-իսեչով, կդիմեմօ առ 13բբսաէիւռէ–թի՚^Դ, «- Լր 
^ս՚1ւդրհ%ք սւղդովի՚ն, որ մհր չկրՅ՚"^Ը^ կաաարԼչռլ. 
իՆ,..ք /. ,/.™– «.»».&»,, էյ.,».™ »,,,/,1, Մեր 

ի՚նգիրքը հա-Ար չկ, /»/,».. դք-֊րի, 4"ւԻ Բէ Կ"" 
ւ՚ղ^-֊թի՛^ Ը1ւ111՛ քար1,կա,1կ.,ւյ,ւթէ,–%%1,դ կ/լ փ տ&Վռէ ճւ ՛է, ■/Կ՚է –Փ I|Հ,այհ,ր^^I|^.յ■^ •սղօւչեմւ որ իէեսււ1ևլւււ, Հ^ոդ րնձք ռրռվ^ կերպիւ 
հէ– ^թէ կկ՚~Դ^~ •«/. ^"ք/* յարւՐար էրկս. 

*ճ ի՚-ւ՚վք՛ 


–,1,/՛. 


կեորԱկ^ էլ. 

""11– ""V– "Կ-Ի ■- երկրս ^ "՚ւ՚Րէ "՛արին մկկ Լրկու. Հ^արիւր մ՜ա՚նկթով կԼԱ՚քք^^ 
՚նաք, րայց ապադայ շս.^ մեհ կ թկ >՚–լդի՚ե ե– թՀ 
վ՚չւեքէԽ։ կրղրռւմ՛ ՛նստող քօեսՕքՕսր^ ո.«(.ս«<յ 1 
ր^^թհա՚Ն կողմն/ւկ Հ^րայ։.,ն ունձՆալո,. կ իր , 
րոտե՚եՕ՛, ,.ր յա-ճաէ.. թղթակցռթիՀհ ըէ.կ ^^ 
ւէսրդապետի՚ն Հ^ե»։ որ Հ^ր.,,ւ/՝,մ1,թ՚էւիդ խրրկկբ պիա 
՚Նոքե քօնսօքօսը^ կր՚եպյ կ.,,թռւ^կ՚ևերռւ.՚1. չարռւթիլ 
ի^փս.%1,լ ,.,^,,,%ց /,,^,,ք../3/,^1–, և .,ւէ..ք 1,ղ. 

ըլլայ ^..,^4»/,^,,, ,Ո,,րղ մէ, Լ Հա,»յ յա^^աէաղէԱ 

\կս խոբ,Հր,ւօ,ձք–.թ1ւ–,՚1՚ւԼ ք/յ.,,նձնձւֆ Տեր .» (սեւչրհմ^ ազդովի՚Ե, ռր դա՛հը, ,ւթ1,յւ /^ելչասցւ^^ յթչ սւ1,^ յձ ակ կա . յբչգէ, աիրհր Ա՛հի քաղաքին։ աթ,,լ1,կ քաւ^ա՚հա/՚ււէրւլ չ ՚էաո ՅՏա քչ1ւ։է բւսղռէ-մ՜ամօ առ.ող^ և. ղոէ.արթ կե՚Նօք 


պյաբգ \այր Սրբաղս Ր սքսարՕաՆս քսռռիս էլ. ի օկր 
էօյւէօոիկ որ ՜Տահա^առվ 
ղսրբսւռսու-թիլյւգ Դևրմեաւ.ասնդե 
սւոօթեՆ մօւսե քռւ ե– վաս՚ն առ– 

Ղհ/՚ր-յ Խ՛՛– Ղք՚՚Ղք 
•ւ1,ս,կ1, վա^^^ղչ ,ղի յկլ ^ս, ^.^ «,,,,4Ն %ս,– 

սւսկսւր սւղգեռոէ^թիւե կռ արեւ ՕռվՀյէէԱհկս եպիս- 
կոպոսի առողշրւթես/ե վերսւյ։ 184Յ թ՚՚՚^՚սկս/եի՚ե 
%ա Թիֆլէզ^ կ գեու֊մ՝ ^մհէ^ա բ՚էիշկ^երի մհս, Լ 
՚նոբա՚եց Լսորկ-էովԱբասթու^մ՚ա՚եէ Հ,ա՝1.բ,սյի իեբ՝ե, 
ոբ «բա.ւք..,ձՆ.^ փս^հեդսչյթ, ռկաբռ-թիյնիյ )) ա– 
ղլստռվ, բայց սչյգ %ոբա% աօ.ժա,Րա՚նակեայ ա%%շաե 
պ. թեթԼռւթիւ.՛։. միւսր. ռո^եց. Լ եբբ բ՚էի^եըի 
իւոր^րգով •^աւրե1ւ/ւք կր վերսէգս։ոհւու.մ՝ վսւբժոէ-աօ 
կւկ՚Րա)1»ը կաւդոլրս/եթ աոա՚1.աւրւ., աաս՚ե ամևով^ ա%– 
կռղեի յկ9 էէԼռւ^ւՐկ պսւրկաձ։ Տկարռւ֊թ քւսեբ ՚նորա– 
՚եում՝ ղօբացելԼ աբէՐատ-սյելկր. Լ թկԼ գեռ Հ^ո– 
գ«^ աշլսռ^ժո^Լ աշի.ա,ոաոիբո..թի..%ից սաացահ 
բաս.ակա–եո^թի՝հովյեա կաբոդս,ըաւ արճ^ամ՚արԴլ 
՚եորսւ ձա՚նրու.թիլելէ մի քա՛նի տարի 1ւս, բայց ՚քէր– ճ""»«" <■֊ այգ կսէրոոռւթիւհէԱ էւ. «ւսէւձնամւօյ ^ի՚-քք՚ք^-Դ» քայբսքյռք ակարո^թի,ձ,ը^ 1849 թ՚՚վ՛^ 
յիսու՚ե աաբեկա՚ե ճ^ասակռ^մ՝ ^/.^ դբկ ՚եոբա ար֊ 
դիւ-՚եաւոր կեա՚նքի, ոբ դեռ շատ օգտակար էե՚՚՚^լ 
կարող^ կր իլր ղոբհու.՚1ւկռւթիւնռվչ — 212 — 

Տաեգոէ-օևսէէբ ստկաեսօոես Նաեգթսեբր *Աեասոաս~ 
գրու֊էՐեՆ սորաե ռսէոՅԼոսէՀ^ասսսէե և. թր^աւ^էսա մաբդ^ 
գք*Դ^ոէկ ^ պս»Աէկէսո–ելբ կերպւսրանքով^ Ք՚՚՚ԴՏՐ "՚– 
Հեպ բեսէսոոու.թու3»ոմ^ 7^շմաոսաս§հ»օս Լ. ստսշէս^սէսէր։ 

^ս^եէոմ ասւս ^սէմառօա Լեսսէսգրոէ–թրլյ»ր^ չեՆռ 
եսէոոո չարւոասւասյաոեէ մեր օս§է–ո^ որ չեասաասՆ Հ* Լ* 
Աարշասր Օասթօրրս սորաս չյա^ողեո գաեեէ սււսա 
ԱասՀյսասթոա^եաեոր պաստկերր^ ((\յ*§րարս§սահ)) մէ^ք 
ռէաոևոեէու. ^ասմարէ 

Տ աե գու.ռե ա I Դոմ^ասեէ^ս ևպրսկոպոսր մարսէՈէԱ 
սէմփոփոէ^ահ՛ է Հյսւ^րրար ԳՐ^դե եկեղեոու. ստրև.՛ 
մաեաե դրասե մօա* մերաե կասո–ու.ռու.սէՆ է փ"ՔՐՐ^ 
գմրկթսէձև. շջրէմւ 
(Ւ1ն01ւ1՚(1|ւ|»|ւ|ւէւծէ1՛ 1) Ոքաայ-^ՓՒ՜^ յ»թ»յ/,յ™»յ \,լյք^ձ1ի Տէ»– 

շ^այք ժթ. գարո^յ-է մ՚աս՚ե չւ. խ.^^. 1895 թ. եր. 
127 — 133, 

^) էկաակօրէ՚ն ղեկււ..ցէէւ1Տւ* փռքրէկ աետրակ, 14 
երւ^իՏ ,»յյ«յ»», յ;,»..»» է/իիֆլհղո^յ–, 1836/3.^/11, ՚)1 


ք^*/՚7՛ –.4, ^ յձ՛/ 4 շաՀից մե^ ւ/էծ օւրտօեռլթ իէ.՚ն՚Նէր և. ք։րա։.ու.%քներ, 
իէշ^^օ ցոյց ք «.^,,ւս,4– <«/Ն վկայաթղթերք. Ք^ք, որռՆք 
.^ա<;^ոււՐ 1^ի% յիՆշե. վե րքի՚ե ժա՚Րա՚նակՆերը^ Լ Գ"՚–ցէ 
այմմ՝ ևս պա՚^է-ռւմ՝ եՆ այգ գերգասաա՚նի Ներէքայայու.– 
Տէ^երի մ՝<,ա, \^րԼս.1.ի ւճկգակ^՜ե Հ\ա%ձ^աժող^^, որ 
ՀամաՏայՆ օէ1;րութեա՚ն կարգաղ բու֊թեա՚ն կռշուահ– էր 
աւէուգե/ու ՚ՆւսՀւս՚նգի ւսգ՝նուակէս՝1ւ1էե րի ծագմ՛ան ՚ճշօւա^– 
թխՆքլ վաւերակա՚Ն ճաՆաշԼց (՜ ա՚^խս.թոյևևս.1,0՜եեր1, 
ա^ո,.ս,կօ,%ոՓ Ի՛–՛՛–^՛ է\ա%ձ%աժուըվ1> ա՚նդաւՈէր և Հ\–վ^ 
Հ^^-ն \\ո,.ւթաՆ Հ– աԳ.աթոէ.%եաՆց, Հ\Վ^ա^՝նէս եպիս– 
Կ"պ""Ի եղբայրը\ 

^) \\յԳ ց"՚–ց՚ք՝"^է՚քւլ ".ուա*֊ է ա/ն քն՚նութեա՚ն ա– 
ռիթովյ որ ՚հյանւսկուե I էր Հարց է1ւ. էհւէր3.հ եՆթւսրկե– 
1բ,^ Հաէւգօւցեալ \\,,տոսաէ,աէոո^ր եպիսկոպոսի ոպասա– 
..,.ր%ե(,ի–ե, որովՀեաև կ^ոկաէ^ կար. թէ յիշեալ֊նով֊ 
բակ - եպիսկոպոսի՝ մ՚աԴց յես.ոյ Նորա Հարստութ/"֊^^ 
յափշաակե, եՆ ^պասա<–որ%երր։ կրկո^ ամ–ա1 (1894 և– 1695 թքլ^երթ) աշխաաաՆ^ ւի՚՚՚եը֊վ^ \\իք">դի <«/՚՚<^<» 
աան «ե՚նեակՆեւփց յէկ,,.–մ՛ Աքա^ո^^ճ ^իՆ թ^երի ու–՛ 
սու^։սէւիրոէ–^ԼէԱէք՝ււ 1ւ պասւճ^՜ն՜են ո սւռ՚հե ւով ՜նոիահ– 
օու-աՐ գսէե I ե՚եօ ե. ^հշ"՚*՚1 ,ըե՝հու.էժեահ գոր^ր* Ա– քժէ՚1ւ 
ռրի՜նակաէք ւի%եւ«,էյիայն այն, ^^^ "ր յառռչ բեր։..հ 
I, ս.շ1է,ա^ո.թես.%. յԼլ. շենք կարող^ այ4մ^ յԻշել. թե 
քն%օսթիէ^՝ե ի՚եշ^ արգիւ-՚նքէ էր Հասհէ, բայց ու՚նե՚քւք 
\անգոէ,ցեռ՚լ1ւ Նէէէմակ՚ն ւէոէ. ՝\.երսք;էւ աոբեպիսկոպւէք^ "րՒյ 
հ՚-Ր էոեէլոււՐ կտես՜քէԼ՚ե րնթեոցողնէւււբ, թէ ռոքան անի– 
րաւացի է Լղէլ այգ կա^կաձՆ. որի պաաճաո Վ –նա կրել 
է և. %իւթակա% ռւ. բարռյակա՚ն ղրկա՚նքներ։ 

՜Դ \\յս ձե.,ագիր պա^յ-սՓԻ՛^՛^ (րրպէ– ե. \)խՕ^Օ՚ն 
կաթ^ղ1,կոսի յիշաաակարա-Լշ). որ ^նշև \&<ձ(ձ թ. պաՀ,– 
^ո,.յ՝էր 1|. Հ^քյիաՆ՚եի մ–աաե1,ագարա՚նույՐ, 1893/3. քոյս 
աեսա^ \լ\.իֆ՚լիղ«^յ՝ ժ1.ի^աՆ Հ^այոց պաամհՓ՛՛^՛^* ^/"–֊^ 
աարակէւսթեսէ՚ե սԼքէ եաղմհ ւով ՜նորւս ^ ւՆսւ^ի՜ե գ1՚ԲՔՐ^ 

«) \\Դողք^1ք) աարէ Յնաչով^ Տ^աձ՜կա^աաՆո^մ՜՝ ^աբ– 
կաւ. պիտի ՜սււվոբկբ թօւրֆեււկ՚նրւ ՚Հ^որա մի ՚նաՏակոսէ՚^և 
սր գրո^յ՝ է է^^րարակիր. \)՝–էրիՆ 1834 թոսք, գԳ 
աեդևրի 2^-իՆ, վկայ^Փհ՛^ ե բերուահ^ \>ս%կ փիւֆձ 
սոփպյի էՀ\քոր՚^րգա^ութԼա՚ն։ տաճկերե՛ն թարգմանուՀ 
թիյնից։ ՚\,՚<րա ւե,ւչ,,.ագիս–ւթ իյն՚ն Աե ապացու.ցա%ք,Ա 
Լ յևս,ագայ ս,,,ղեբշ, որ դրուՏԷ ■նա ՆղյՆ թռւի՚ե ^ ^–֊շք՚ա 
Հէ^աքարիա վարգապևաի՚ն. է\\յգր ի ՜ ^"•֊շԻ բ՜եակեաքա 
<)^արեմքւա/Ն Նեմցէ չոււոերակա՚ն նկհսւլ այ"ր րէւկա 
յի՚ն^՚Ե աէ-ա՜նգ րլառ֊արա՚ն է^ էա՚^Քէհ ՚ձ^"–՛""^ ^ մի՜ն^Դ 
ցկ^մն յաւևքեալ և. ^այէր^՚ն ի չուսա՜նցօՆ թղթոց իւՈՎ ,%ո/ն Լա • ՚Ը"յ՛ ■•ւաքել այպ, խ՝եգ^ գրլ—֊թեա 
կ •նուասաիս> 

,/՚""1/ կեա՚նբի ի ՚նշ^ աււօքարէղ^ է ըՆսէրահ֊ եղձչ, ւֆօէ 215– 

ԼրԼռւմ՝ է. որ Նա ^Նշև 1831 թռւակա՚ՆՆ ^լ ո..«ա1ձ– 
Փ,, 4 ւ,ւ1,լ քՀմ1,ւ«1էայ,լյ– և մի քա1,ք ,/,լ,ւ1է^, ք ..–;. 
/.™/3,ւ>,ձ«1յ,1, այգ /3»,»/,»1^ւ Հքսեր ||՝.է,,1–՚՚յ^՛՛ 
ւքրա^ մի ՚եսւմակոււՐ սւսու-մ՝^՛ ՚՛ ^^Բ էՏւ^^աՆօքժ ռբւսռէքալԼ– 
V՛– Ժ"՚ւ^՚՝1՛^ Ի*՛՝" \՚.ւփ–՚«ա1,եայ՝ որ ^ակա^իՆ կայ ի աա– 
ոագոոլէժԱա՚ն սակս ուսմ՛ան էլ լե ղ1է–սւգրսւու1ժ եա1ա 1՛ էՆռւ– 
■^ձ»4 յէկ 4^ 18.45 Բսց,Ն ^ աԳ,աթոյՆեա՝նցի գրաքի Նա– 
ւ1՝սւկհց իմա՜նում՝ Ա՝1/ռ, որ ՛նա "ԱԳ մ սյ մա՛ն ակում՝ I* 7.^;ք ՝՜ 
սա–նդր1,այաւտ. հ բ՛նակել, թէ քն^գոր),ով^ յայա-նի շէէ 

Դ *\յ"^կ՚""1Լ \\՝ասաարեցի ^ր, որ յեաոյ րաւակաՆ 
յայա-նի աՆձԼաւորութ իւՆ եղաւ ||. \.լ4ած^%ույ֊ իբրև 
■"եղակալ \,ևրոէ^ո և \^ս...թէ.ս կաթող1.կոո%Ա րի •,,«֊ 
րա ազգա՝նո,.–նՆ հր ՝^կր \\՚ (.րայկ ւե ա՝ն . որբ թող^ ս.ա– 
չով^ եպիսկոպոսութեաՆ մի^ցիՆ՝ դրոէ^մ՝ հր \յ,ագաէ,ո.– 
՚նիւ կրևի ՚լ ուկաոՆ Լ .Լ\ոնաՆՆ էլ \\^ս,ուաձասքուր Լ– 
պիսկոպոսէ ՛հոգևոր ,լաւակ1.երի թ ւուՅն էի՛ն Լ 1|.<1|օ/֊ 

պաաճաո-ով^ էլ Լ\ովՀ,ա–ն–նկսի <;եա միաոթ եՆթաբկուևլ 
ե՛ն կասկաէ^ի։ (՝ ա՚^խաթու՜նեաՆցՆ և <) ուկասբ ամե֊ 
Նաոերս, բարեկաՁներ էթ,. թ կև ուղղութ իւՆով և բՆա– 
ւորութ իւ՚նով^ միմեա՚նց ա՚ն՚նմ՝ա՚Ն, 

■■>) ^^\\աս.կեր /.կ.Նայ.մար կամ՝.ք Հ,րամարմ՝ա–ե կա֊ 
թող1.կո.ի% ամե-նսյ-ն ^այոց Տ֊ ՆՓՐ՚"ք–Ղ/ ^ ./"՚ՒՐԳ՚՚ԼՂ/ 
■նմի-ն )^.Հ\ով<,ա–ն–Նու կարբևցւոյ> կաղՏ^ալ աշխաս.աոի– 
բոլթեամր Լ\աէ,էփայ Հ^րքկսւիսկոպոսի \\ ե<^ապԼ^եա՚ն 
և ՀՀոպնաի ի 1841 ամի>, \\յ,. Տեոագիրը աուեց մեղ 
օգս.ոսե,ոս. .ղ.\\ա,,1,լկ.ւէ,ա.ը..բեա%ց,\\՝աոՆաւոբ վս,բ– 
գապես.ակա1, (.շխաՆո^թ իւէ.–ն .,ս.ա1.ալո.ց յեաոյ 4/ ք^ս–^– իաթ •.նցը բա մի յաէ.ր.լ կարւքուիլր՝ Հ,ամհսս,ութ ևա. 
միշտ Հ\ով^ա՝ն՚նէս աբեղա/։ ա% մամ–ա%ակ, մէՈ.^ կրևա՚նի թե– աորադրել կ ...ակռվ^խղյս ա^ւե, ւ^ել էր ՜ ^"՚-շԻ ■ (••"յՏ Կք՚՝"1րՎ ակս,ըլ չկա ,ով^ կ։ս.կա\է ա^իթ . պարսիկ Ա.վս.րՈ.թես,1., թէ (|.. ՚վ-էՒ-^շ կաթ.ղի– կռսիՆ •;ի,.րքր,կալ1,,ով^ քաջ^,լերո^յ՝ հ 1"/ յայ..%ի ՚նպռւս>սւ կ՛ների ՝^ամ՝ար, պա՚^ա՚նքույ՝ էր ։Լերս։գօւ։ւ1էալ իւր 
տէդյլ։ \\րովՀ/քԱ<և. վերադարձ՛ն ա՛նկարն չի կ, այ՛նպիսի 
ռժ։։։արաէոար ս/աքւՐա՚ՆՆերի յԱէ. \ք՚/՚Ր^՚ՈԼ ""՚^"/"՛–՛»՛*՜ 4՛/՛ 
Բ,լթ.վ^ Հրաժարոց.լ կաթ^ղիկոսակաՆ կոշո^մից, որ կա. 
րո,քաՆայ պա^սպարո^իլ \\.ո..,,աց երկրո^մ՝, ՝Հ,երսէսր, 
որի խորկղո^ 1,ր աո.–ե, այգ ձևակա՛ն Հրայ արակա՛ն շ,^ 
աե,յափոի.1,լո.չ վշաակիր Հ,այրապեաի՚ն ձ^աղբաաի վա՛նքը^ 
յՕէ աքՆռ-Բեամ՚ր աշի,աաո^.Որ միքռչքներ գաՆԼ֊լ \Հ.\՝Բ՛՛– 
«^ թք պարաքից աղաաելռ. և թ է քրխ"––՜նեայ ^ղ^ր պե– 
»..,ւթեա՚ն–\\^ռւսիայի .ֆջայ՚աութեայքւ և– պալապա՚նու.– 
թեամ՚բ սարդարի ի րա1.աս«.. թիկ՛նից, «\արաքի .չճարմ՚ա՚ն 
/"՚նգիրշ՚\,երոէսի՚ն զբաղեցրել է գէւ, րա^ակա՚ւ, վադչ 
1ձ,.վՀ,ա՚ն1.էս եպիսկոպռ.. գաո՚նակերեա1,ցի մի •նամ-ակից, 
որ գրօ^ահ^ 4 \^Ղ՛^ թուի՛ն Լ^\\՝աաեա՚ն */1 18 19-յ ն 822 . ) 
Հւսռ *\^երսկս սրւէ$սդաե% է , էոՌսՆում՝ եՆրէ որ վերքին ր 
դիաա։.որո։.Բի>՝ն է «–Տնեցե լ խ՛նդրելու. \\^ո,.,,աց պետու– 
Բիլ-նից աալփոխաոարար և թեթև ա.կ....լ արքու՛նի 
գէսՆ^արանից մի գւէւմարէ I ^քէ/իսէծ-՚նի ւդէսրաօր վ՚ճէսրե– 
լու ֊^ամ՚ար. Լ որպ^սվ, ^հր-ւ թ խԼը^ ,իոի.ա,ւ՚նէ. քի գու- 
մարի վերագարձմ՚աՆ մասիՆ ապա֊^ովութ իւ՚ն ու՚ւԱ՚Նայ՝ %ա 
առաջարկևլէ \\.,արաի.աՆի և ՎՀիլէևի աոա^որգ՚ներիՆ 
իր Հ;եա միասի՛ն երաշխալոր լի%ե լ ռկութեա՚ն ասաչ–. 
1\յԳ •""^ալարկութեա-նը .1՝,ովՀ;ա1,՚եկս եպիսկռգոսը մ՛այիսի 
շԱի՚ն պատասի.ա՚նո,.յ՝ կ Հետևեալ երկու ՛նամակով. 

1. <\,,որ<;րգահսգյց կ րեցե /ոյգ դարձ՛ն, որ ակ– %արկէր զՀ,՝նա .ւորութւ^է գիւաի աթոոայիՆ նա՚նրա– ւսոքու-՚նու^ստ սսւանսււ ե Ո1էէյխսււ.ո րռւքժ 1է ս/ւՐբ , և. նսւմ՝ յէ՛^– 
քննէ շՆուՀա–/որքէեք օրի՚նաէ-ռր աէէկոսհաւ յա-ւաս՚ո^թ իւ՚ե 

"Րք՞յ \\Բ"""յ՜^ ^ ՛է փրկ––Բ Ի^՛՛՛ ■>"գ––"յ ը՚՚գ ■5»"/՝՛»/* 

օ,ա՜>. իկ-ղր \՝՝այց Լ աքեպկ^ յո^^ացեաք ՛ի ^ւքա՜ււշեչի 
1,ևրգոր)՚–վյ1<..՚ե \\չոյ՚ն բս,րձր.«.բեա՚ն՝ Ներկա/ /«ռ/Հռ^րգ 

Ւ՝ յ՚"յ" ^V^՚"/. •/•"•–թ՛–՛ –.ղդով^ես-յ՜բ «/.«/- ձ֊ յՆ,օ,ց 

առալի ա..–նևլ ձե-լյարգարար թէ ^րով^ե^Լ ի յաղգ– 
մ՚ա՚նէ "Րէ՚Ղյ ՚^՚՚Գ^ղ/՛՛ Օ""..–*"/՝ րարկ \\րժաՆա..ւս,ս,իւ. 
\\երռբէ գիս,Նակա–ն վարգապես,Ն յաքոբգՆ (Ր^^ոՀօւ՛ 
ա,ւ այս առարկայ )ՒաՆո,.ցեալ է ^ձլ գրաւ^րակս/նաւ. և 
էէ>1–ԱԱքՕՈւ.ռեւսւ քժ^ ՚^էււմաձայևուքժ եամ՚/ւ մհ րսմ եէժ^ բսքրձր 
վե<,ապետու.թ 1.ւ.՚ն% Վամ՜ակամհւ-Բեամ՚բ բարձ,,ադղ,1. խոբ– 
ԳգաբաԼի ի^,.ո.,յ՝ խ-նգրայ՚ա^Հյց լիցի ՜եորիՆ վձհս։ղ– 
1ռւ^ձա1 աղայ^^ովակիմնլ, \ա.ւարք.ա%ց բարձսւաշա 
սեէէ Էյխւս1/ի յհ րույՐ Լ– ^արսյււաէո վեՀ^էսոուն որգււէց ՛հո- 
րի՛ն, կարեւի է իւբով^ յորգ<։րմ՝ամ՝բ առ՛ն–։։./ ի 1/ւ/նւ14^ 
կաւՐ նրւււշրա՚ւորուքժեէււմբ ՚եորիՆ ւսււՆււսւ ւռււք՜սէ էլ. իցկ 
Հ^արիէ-րի՚ե ոսթՆ Լ կամ՝ Կ՚՚Նգ աոկոսեօք զգռ^ւՐար գրամ՝ 
օւսւսՆ Լ –^իՆգ Հ^աղար կամ՝ քսաՆ Հաւ/ար թ ռ-մ՚ա՚Ն «.- 
սիկ՚նացի, պայմ՚ա՚նաս վճարելրյ երից ես/իկռպ-սաց ՛ի 
11՝՞՛–"^՛" ^դԻւՐՅ ղ^աակա՚հեաք աոկ^սիՆ ա...ս.՝նց .լրիպա– 
՚հաց յս.մ–ս.յէ. ^յոպի-ի բաբևյղյ,. ա» ա քարկոծ Ի^՝^ Հ)՛՛֊ 
բօբէ վարգապհտիՆ յ՚ոսկռվո^՝ աբգարԼ խՆգա,ֆս, կա՛ 
ցոլցի՚ն ղյ1ւ,լ եթէ դիպաւռբ ■^աէՐսւրհալ ՀաւՐաձայՆ իցկ 
սրբռ-թիէ-՚ե ձեր այ0.Ր ա,ւաք^,րկեաւ խորՀրգոյ ՛նորի՛ն. հ,ա– 

գոյն \աւ1աբեսւ1 տէԱէէօ *^ւսճոէ. իք իւն բ՜եդու.7/եււսբսէր։ |1ոէք– 
քեա/ ղբաՆս ասեմ՛՝ թ^ յեբկո,.ց ՜նախա,իշեալ առա^ր֊ 
կութեա՚նց ռս^ի՝ (այ՛ն ^ կամ՝ աբքո.1.^.0^ ..^աՆալ Հ;ս.– 
^աաաբիյ՝ եբաշհաւոբռւթեաժբ. Լ կաՏ ի վե<,ա՚Ն1՝Ն մեէէ ւագ-Հքն ևրևեսցի ձեդ ՚ներգոր1Ւաբս,ր յաոաչ^ ահել բարԱ 
Լ ես Հ,ամ՝աբեալ սյաարասս, եմ՝ յխռյս կողքաՆԷ կպ 
երաշխի Լ լի-նհլ Հ,ամ–աձ.,–յ–Ն ի րարի կաԺՆ և (, խո 
Հ"կ"է" ^եբ, որ յայս Նի..բ պաակա՚նեալ. ..րպԼս 
ք..որ<;>.սրգ յեր ի մեղ ամ-վ-փ Տնացնալ մ^՛ դտա%իք,ու^ 
ամնթասւ-սրա առաջի այլաււե– վեՀագու՚նից մեր խ՚եդրէէ^ 
րվ^ Լ ՚նոցա ./լա՚նաչովյ, մ^այ՚ն թէ այցե չութ իյե 

քաՀ,ա՝նայապես.ո,.թԱա՚ն ՚նորի՚նյ \–քւ. ի վ1՚ր–Հյ այսբ , 
՚նօԱ՚եի՝ եթէ էցեՆ ի ձեղ^ Հաււտատեալ ի միտ բարեգոք՜ղ 
Աղաեակ դիւրաձեոէւ Լ •^^Նարաւոր քա՛ն դոր գրեցա 
•նոյնպկս խռսաա՚հայ՛ ամե՜նայհ կամ՜ակցութ եամբ չինճ 
Համ՜աձայն և այՆմ՚ւ Հ^աքէէ. գրեմ՝ յարգարար Լ իչ 
րեմ՝ եղբայրակա՛ն –իբռվյ որ թէ բա՛կ։, այսոքիկ • 

թիւՆ իրաց՚ն կաաարմ՝ա%՝ այլ Հոգ կալԼալԼ վւոյթ , 
ձքւն բերհսււ դՐ^ւ ւիուքէքսւ՚հակե ՝ե0րԱ1ւ ասէոուաՆսւրէ 

աեսցէ ւվււրապատկաէՈ, խ1,դրագորէէո,.թ ի,.՚ե , ղվայե լէ՛^ 
ցեա/ս նորի՚ւ։ վեՀաւչՆութ եան ե. վեՀաւրււ՚ե որգւռց Նս^ 
րի-ն որպէս Հարկ-ե պաՀա-նքէ, է ի 7^՛՛՝"» ^՚ՐՒՅ" "՚/էք*ք 
պիկոպոսաց եթէ պաակաՆ Համ-արեալ ,իցի դրել յա 
կապՀս ա,ւ յէշեալ պայաղս.ա իշխա%% և առ որգիս 1>,..9 
րա ղգիր թախա՜նձաՆաց աո կաաարռ..^ առաջարկեաչ^ 
ի.Նգրա%աց՝ որպէս Հարկ /–ցէ և վայեշ,,,.շ^ Համ՚արեցձա^ 
պաարա^ա եմք յարգարար կաաարել և Հաւաաարիմ՝ կ 
պակցութեամ/ւ յա՚եերկբա/ս օւո՜եեք ^՚Նաւ \\ւ.րեճ փոէ 
թասց^ եղբայրակա՚ե •.րբութ իւՆ ձեր գրել %ռրի՚ե բարկ 
\\րբաւ1Նա.թեա՚Ն, ղի պատրասաեալ ղա/ես առա^եսչ 
աէւ ձեղ^ ա..ո,.րր յառալ լիՈ լ ՝իպաա,.ասաի. դք 
ճ. մհք րսա մերոէ-մ՝ վւա-յե լւականութ Լա՛ն ձ. ՚ ի գէպ մա■^^ մ՚ա՚եակի ա.ւաքելով^ ա,ւ ՚Նսւ՝ քւաղիքքս^ուբ այ՚նոտ. զ,լ րու՚եւ։ 
գթսլթհ^՚Ն և սղ^,,յ;,.բեա՝ն •նորի՛ն վեՀ^ա՚Նձ՚նութ ևա՚ն. 
1ւ ս/ռօւ ^ն սռռւ-0 ռե րեսս Նորւս էսէւնեւ ալորմռւ-քժ րւ.՚Ն սւն– 
կեւ^յ% ի խոբիարաա խղճաքի ժռրՆ (Ո.–Օոյ, ձ. կարևչի 
ձեո Նսէու^ու^ եաւՐբ վեչ^սէեօւնգնն ւ ւչնէէւ րււտ %աքւ/ււ՚քքւշեալ 
եղա՛նակի՛ն, եթ^ ղսւե ւվ։ գօէեալ արդ իւ.՝1։աւորեռւքի՚1ւ իւըՆգ– 
րագորէէոէ-Բ իյնք 1ռ/,/.Ն սքգաւչէասուրբ վեՀ^ապ1,առւ~^ 
թեանէ էլ. սւրժէս^ւսւ–որ սանօ սւաոասւա՚նառ մեոոօ ՜նովի՛ն 
ակ՚նկալուԲեամ՚ք,, այՆ ^որ՛^ յ\\սաուէււ,յ եՆ ա-ւ ի ճղ 
^եղնալ ա.ւաաա^է. ի խ-նամ^^ց Լ յաոա.. .քթոՓեա՚նց 
պՀ-նաբա՚նեալ աաՆ՚ն \\ղայ \յվ.ա. քարե ա՛նց։ \^սկ թէ ^Հ 
"ԱՐ"1 եղաեակսւէ^ կէՍ՚ոաոէքուՏնո ոանիՆ պւսրւո է կոգու.կս/–՛ 
կել Լ շթողոէ.լ դբա՚ն՚ն ի մեււե ւութՆա՚էււ ^■•աբձր սրլւաէ/ան 
Գրիգոր արքևպիոկռպոոՆ բեսարարիոյ ..իրեցե^լե,լբս,յր՚ն 
ևրսեաէ առ ւի՚նե ւու-իէեամՆ այհրռվ էւււ քնկողւՐունս հ-անու–՛՛ 
ցեալ 4֊ մեւլ ըՆգուէւեւարար՝ թ^ ա-1 այս Նիլթ ի՛նք՛ն 
կանիւսււ. գրեւսւ իցէ ՛նորի՛ն րւսրձր սրբաոՆաորրուքԺ եաե և– 
յո^սացուցեալ գնա Հաւատարիմ՝ /..(...ւու/ճււ/ի՝ իբր դի՝ թէ 
կավք գացի% իպ,ղք սուրբ քաՀա՚նայապետութ ՚՛"–՛՛՛ ՚^ 
կամ՚ակցակա՚ն Հ^ամ-աձայ՜նոՓ՚՚-՚՚ե ձերում՝ օրրութեա՚ն 
և յէր՝ կարո՚լ Հ– /.%ք%ին գնալ ՛ի գօւ.ռ% \՝յ։բու.Նի՝ Լ 
ինքՆին Հնաբասորել ղաիրկոՓե՚եկ ՀՀթոոայիՆ տառա– 
պա՚նաց, որ եղանակաւ. ձեո՚նաու. եււևեսցի ի՚հքեան Լ. 
•^արասոր առ՛նել դքռ^ս. և դել, ես աո այս խոր^ուրգ 
՚նորա վերագառ-նամ– առ սրրռթի՚ե ձևր՝ Լ փոլթ՛"՛^ 
դայս ինշ^առաջի առՆել ձեդ^ իորհրղ ակցո..թեամր, թ է 
յռրժաւՐ վեՀադնևայ իշիաՆն յ^"՛ ա/նքաՆ ողռրմ՚ագի՚ն 
պօւղասէանսյց ՝նոր1ւն սուրբ վ եՀապեձոռւրւ քքււ/ն Լ. սեր 
ամե՚նեցու-՚ն՝ դյուսալի ակՆկա/ութ խ՚նս մեր ի .քերև. կա– 
ցու^ցեալ եղիցի բացաոսւ յս.պաբա/սս.ութ իւ.1, սրբոյ \՝Բո– 
ռոր, Լ մհր այհնեցու.՝ն՝ ղի՚՚՚նլ սքաբա իցէ առ՛նել յ՚Հյ՚ն– ՞Հ. ՚"/"՛^"՛*՛ Ից^՜ դի՚ք^լ՛ զի շեք •"յլ »է ղի յ"՛ և ակՆկալռւթեա՚ն. –րեէա ւաւ/ւքքգոքՆ Հ– Օես,է. իշիաՆիՆ՝ <^այ՝աձայն Հաճ՚ու աււնԼլ ղաքււ ա՚եօրկ՚ևռւթ իւն յիչեալ սրբադա՚ե ե։ 

ղի 1,ա ու՚նիցի րօս, իօսս,յ՝ա՚ե խրո^ւՐ քցու-ցա՚եել ղա/Վ ^ռրո,.թք,լ.%. եթէ։ –•ւա /իցի Համ՚արեցես-լ. "Լ 1""՚Ւ^ •^""– "բ Բէ Կ՚^րք՚ւե կք՚բպի^ ՛յ*"", 


,,թի^%. րսւխութիյն սր1<է և մտաց մե-լ ամե՚ն1. ցոէ.% պաբգԼ^ձ 
իսկ թէ ^շ կարեԱք աղա^ամի^ լի-նել յ^յ֊նյ ^մ՝ ի ր֊հա. 
.ից ս.կ–լկալո.բ1–՚–1–3 Բէ ՚.լ յա9.,.լեցաՆ մհ-Լ Լ 
կա՛ն 4– յհ>լոր ՛հորթ բարձր վյ.հ,ապ1,ա–վ^ք իւ՚ե-ն ո^քաւք^յ 
կարկ ւի–եևլիյերղ,ս կ^ղյ՝ս.–ե1; իմասթս այսմիկ՝ թկ ^^ 
կացօղեմք ի (•"Ս՚բ «/""է աէ/էՆակ1ւրպ Հ՜Նարաւ-որութեաւ^ 

դսւււե ՚եհղուլժեաՆց սւսւռսէպաՆէէւռ , ի ւրոէ-ւԽ որգիսւկաե 
պօւոաւսէ-էքրութեսէ՚ն և. վւէԼւե ւչոէ-թհաե սուրբ ւհօւէւաղև ^ ււ– "֊*՞յ՛ ^–ՀգՒ"՛ ձեռ որ ի 1օ էսպրիլի էլ. կւս, ,լթե1.է օ^ռա^ոյ 1"Ր ՚՚՚^ՐԿ"Ս /"% Ի"րհւԱ ահ^ոց՝ չու՚եիյ՚ցարգ քէա1>ռ,.ցեալ թչ ՚նոք 
բարձր 1,րբա,(հասէ., րբ վեՀ^ապևաութհա-ն իյղյս քաջաք^ րութ1քա1. վաս-ն ա-նկա 


ս,՚Ն«րկ՚նութեա%ց. ե. Աքակաւթ, չե՛ն յայ,«1.ի թէ խոր՚^ո՚-ր^ 
մեր յձր Սիս. Լ յոր դիսւաւորով^ իսՂ 
րեն և որո,չ<,ես<ն. օուրր վք.՚;ապ1,^ո..բ/..Ն Նորթ ՛ի 15 . 
ւււկանի գրԱսե չուիւ յհղադրակա% | յու^վարի –ներկ 

բա%իւք հա-նոլցեա/ էր աո խ,՝ թհ Հա 

քաքաչււր-ւթևա-ւ. սաա՚նս.յ ի *\՚րիգ՚–ր թ՚-սղթ , ,,.^/,«,1, \\թո^այի–և րեոնութեակ ի յԼ%լ .\ ադիր եղէ և. եմ՝ յաււաէիկայ փռստի՚ն ՛ի , ՚Եագրռ.–թեա1ւ յէրում՝ յիշէւցու ցաՆԼլ /,.ո՚1,,.,ւ,<^ս,բս,ր %ո– 
լ,(,% սբւ,ա,ը,ութնա–ն ՚։;այաոօս.իէ. թէ բարեվախճաՆ գի. 
ւճդսււորուէք էւե՚ե իւՐ և. մսՀքՈէ-ր /էար՚^րդսւսէրու-թ իւՆ որ 
ի՚եէ^ պօ։օ։կւս՚Ն1ւլի՚1ւ ^ր ի՛նձ իՆպատօ՚կ այցևլոէ֊թեա1ւ սըր– 
ԲՂ1 \՝.Բ""Ղ/Գ ՚՚" արմա՚նա..,ր /..սցաար^ւթեսւմ), ծ-ա– 
՝^"\1/՛ գրա>–պ>ակռ,–նս.ւ. բարձր ^րրա^Ն եդբօր /«/է; ՚|,էր– 
«4« արքևպիսկոպո-ի՚ն Լձ^իֆլիղռւ –^այոց՝ յ-րմկ ոս՚նի 
սրբոէ-ւժ ք։ւ.՜ե ձեր սւեէւեկաեօւր էէլրետ/ իւ՚եգրեւՐ քււո՜եար– 
–^ս/րսէր էոաչ հ–աե<էթոլլժ իւՆ ՚հորի՜ե էււէսսէռես։սոթ.ու.էՅնաՆ 
ղմ՚—աց այ՚Նր իմ՚ոց գրուահ^ոցն օր առ ձեւլ ի քի՚նհ լ՚ԱւՐա 
յիամի^ք. 

2. ,Հ\ետ որոշակի գրուահռց իմոց հարկաւորացՆ 

և. խնգրեմ՝ առ՛նել օիս առ այս խելամուտ թէ յորժամ՛ 
Հարկն ստիպեոցէ մհզ^ ըսա գրեցե լոյ1, մերռյ կապակցող֊ 
թեադ խո.,^ա–Լալ Հա..ո.ցա–Լել յ^մ՝ ամկ որոսմ՝ Հարկ 
Ւպէ դյււ՚քէռ՚Նեաւ ւՐէււէւն տոկոսի ղպսէսւկահեւսչՆ իմոէ-մ* 
վյ>–&ակի՝ որպիսի յոսոով^և. որ եկա,Ո,,.տ արգեամ՚բ պարս, 
հ^ •՚՚-՚լ յք՚Կ՛"՛֊՛՛՜ ՚ք՚^-՚՜-է-ակի Հա^ոսցա՚Լե լ. գիտաւ^որս^– 
թիլ.1. •ն,,րի–ն րաբձր վեՀապեաոսթեա-ե առ այս Նիսթ 
յոր %պատակ ՀայիՆ. եթկ ի ՚նո^իրակա՚ն յաբգեա՚եց 

"ՐՒ"յ 1՝.Բ"–ղՐ ՝՚՚"ր"գ ւԻ՜՚՚ւ՚լՂ/ "ր <՛""՛՛ <■ ՚^րգէ՚ւ՛ 4– 

ա1էւյեսււ իսկ տս/ոեոր ժսււ/աՆակէսւ–, ռրպ^ս ե էգէ Վաօհ 

կարեմ՛ լի՚ւ՚ել յա1,ձ1,առու. և իմհվ^ կապակցու-թ եամ՜բ 
տալ ղաՆձՆ իժ՝ ի վաա֊նգ, յոյս աՆձիՆ րերելով թէ 
աշխաաութ եամ-ր 1ու^– 
•՚Ւ ղչ-յ^ պարախ, վթարել առա%ց 
արեցեալ. իսկ թհ գսւցկ կարողա\ 
րակելԼ , քնու. արդեաւ1՝բ աժՆթաՆաց. եթէ յ»^–"՛ լհէ 

"է. ••"•^ւ՚Ւ ւչեՀապետութ իւՆՆ ա,չաա կացուցեալ .լյհզ 

յայհմ՝ կապակցութե՚եէ՝ րսւրեՀա&եսցի •/ս-յլ ոք առաքել - 224 ֊ ,ց.րաէ, յս.յս վիճս.կ՝ երբ ւ կս,յւ..ցխ և Նմս, յա^ձՀ 

արաբևալ ղայՆ կապակյ,ակա1, պա,,^ա..որ,,^թ իւ^Ն ւ^Ոյ 
I Բ՚՚ղր՚-՚ւ"՛– ՚ԱքՍ՛՛ ՚Հռգո՚-՚եակութ /ռ՚ե գլիւռվիՆ, ալի ժռղօձ 
վնալ •նորա ղարգիսՆս ՜եա-իրակակա՚հ .որոց՝ կապակցո,^ 
թե,.,յ՚բ /...^ոՀ ^ա^ու-ցէ 5՚^""""Տ7"՛֊^ "1/* "՚֊Բ Տ՚՚՚՚քք ՜ 
իցէ։՝ 1.ս ոլկս.րե.Ր ,բ,Լ, յա–նձ%ա.ւ... թարց 1...իրս,կա 
կան գորձ-ոց դայ՜ե նս է1էմհ%աւՆ կսէէւկսէհ-ասորուիք ե սւ 
^^^ստբախա՚եու. վի՛ճակի րարեքո,.ր ՚^ամրաս՚ն թհպկա 
ե՛ն և ՚^ւլշակաւոր՝ րաքց էութեայ՚ր յղթ փ-քր ե. 1>ւ»–ս» 
զ^գոյ-ն յարգի.%. շաՀ,եկ^%ո.թ Ն.ս%։ \. \\. ^\\1.^ևբրո^լ 
գռ. ւ ի \\՝..կո4ո. ի յիլոցի 10 ա.քաց ^^աջ., 
թես.Ն իյ-ղ/ րաց ի միս.1.գա,1– –ւո^իրակակաե աբ^ցՆ Հ^.^. 
աք^ցմ՚աէ,՝ ^ռւ7./,յ՜ ^աացեալ ի ՆռցռւՆց գրամ՝ իՆլ^ ն. 
ոչիՆլ աբգիւ/ես ւռևսեաչ աթոուՀւի՚ն կամ՝ աս աջնորդա– 
կաե պքե\1ւ. դսւբգ Ա. է1ր՝Ն\Ա. ո*գ^ կ"պեկ՛ ուէտ աքսւՐ մարթ 
է իմ՚աՆալ ի *\ ^"^ ի՚Ր, ի Գբիգքբիպգլ Լ ի \\\՚ղգ«կ, որ 
բաց՝ ի Նա՛ն բակ բու թև ա՛նց՝ ոչխ.չ^ ար4ա՚Աաւ.ոբ շաՀ^հկա^ ՜եոէ-թ իւ՚հս տւքսաեեմ^ որպկս ^աՕ գիււք^ իււ –"՚-ԲԲ*. • ւթիւ.՝ն՝ն, \\պա «բպի^ի յ––""յ ապա։.ի՚նո. թեաՆ եղէց ձե-լ-նեբկ, և ,.իրակ^կս.՚Վ չիցի ի՛նձ ցա՛նկալ, որ թէ իմ՛ ՚^ովր^ակաՆ պարտ. 
թիւ.՜ե% կաբսղ^ ևղէց վճարել այհ շաա է ի՛նձ ի յա՚եձ .ւթի^-Ն IV *է գր՚՚ց՚՚ւբց՝՛՛ հ^"ց ՚՚՚երկա^ խորկգատբռւթեա՚ւ֊ց՚Ն պարագայից լգբհցաք իՆլ Գրիգոր արքեսքիսկոպոս –րբ. 
գրել յի՚եշԼ երկրորդե-ցիՆ ա, 
կաՆՆ ըՆգու-Նեշր^թիւՆ կամ՝ բ .լ ս... ի ձէդ ^ա^աՆս. 
աակա՚ն ս.<,աճո^թիւ.՜ն^ \\՚իւ^ս ֊եպաաակի Հ^ամ-^ր \,եր»կսի աշխա«,ոՓ Ւ*–՚>– 
՚հեր՜ե յայա՚նի եՆ այն բաՆակցռւթիւ.1>%երից, որ ու 
■Լա մի կողմից \՝յ,բա.–\^իրղայի ^եա ■ԼամակՆերովև 11՝–^ ^իրոս եպիսկոպ-սի պաադամա. որո. թե ա.1՝բ , մի. ս կռքմից 

\\ք.Վ<;ձա1ւ այգ բա՛նակցով Ի՚^՚^՚՚Ոլ 1^22 թքււից յի՚ն– 
լԼ 1825 թի.–շ աևեքո,լ չա..վ.% ^շ^պ, արգխՆք, ՚Հ,ե ր– 
սէսբ յո^^աթափ լի––1>,րվ՝ դիյհ, է ||."–––.«–5 կաոս.վա. 
ր^Փեա-նք. ւ^^վկաս/. կ-ւ^ակա,/. 4քՑ֊"1 ֊Գ •"■՚-՚^Դ՛՛– 
խՆգրագր-վ^ է Լ՝ք՚յս.–ե1, շ^։ մհ-լ այղ խ՛նդրագրի ր,<.1աե– 
գակութխ՚նր, բայքք դմոսար չկ կարէէել, որ պիաի խրՆգ– 
րաէէ ւի%ի էիւթացնեւ պասէերաէ^ր պարսիկՆերի Հեա, 
որ արգ^՚ն ,ս%կասկահ֊ե լի էր Հա մ՛ար ւո։. մ՝ . որպհ" քի 
\^րԼա՚1.Ն և իշմիաձիՆւ. պ, յաս.ա^ ա,ւաս,ո, ե՛ն Նեղսակիր 
վիճակից։ շ^արկաւ. ՚ե-րա խՆղրագրռւյ՝ պիաի ւիՆկր Լ 
աջակցև-ւո՛. իոսառւՏ,։ \\յգպէս գո՜նէ ա,րա կերպռք 
(.ա^կացԱելհ աալ1.ս 1,.յ1. (;.ՀՀ.,1,1ք. եպ1ակոպոս1. 
1826 թ, ^գոոաոսի 12-ի-Ն \\՝..սկո.այից գրաե Նայ֊ակ/. 
Հ^եաԼեալ ււովանգակով^իւ.–եր. ՚\,^..^ղթ աո ՚\,երսկս 
ՀՀՐ՚^Բ՛ ■ "ՐՂյ Ւ \՝^ յ–,.լ1,"Ի ■ • ■ դրհ՚՚Ամ^ գարձ. վաս-ե 
գալսաԼա-լ ա.ա ՚\.րի.,որ \կրա^ա1.իՆ. Լ թէ; խ.րՀ,ս.րգ 
արարեալ վաս՚ն խ՜նգրագրոյն ձեր մ՜աաուցերյ ա՛լ կոլ^ 
սակաչՆ ս՚եղւոյգ, վճռեցաք այսպէօ, ղի սպասեււ^ք Լ 
աալիք ղա,7. ի ը^ռՓ՚՚աՆ, ^ՆշԼ յայաՆէ^ցին խո ովո^– 
թի.՝նք պարէւկայի% րՆդ աէրութեաՆ ռուսաց ւ : 

.. (.))՝■«,«. ի 1826– յ1829.) = 

1֊՛) 1830 թո^ի-Ն կլ գրոլ.յ– էր 1ւհիֆ,Ի–լ գ-քիր 

\\՚ա,.բ ^\^սեբ) ՀՀյի.,լՆատո.1..< 1)^ աՆ.իոյթ լիցիո 

գիաևք և ձաՆռթա՚նալ ^ձ֊ագոյՆ մ՚ատեՆքե յայ%մ–աՆԷ 
\ղոբյհ ճաոեաց ՚\,իկողայո,. րաբու.Նի) թէ ^/՚՜^ "՚Ր– 
գեօք. ձ՜առք նաիՈւեաց, 1,թէ պաաւՐութ իւ՚Ն ազգիս, և. 
կամ՝ այլ իՆշ, սբսյ վասէ. Հ^արկևմ սիր.լ ձա1..թ առ– 
■նելայ՚նմ– Լ զիս փովՅով,։ 

՚Յ) Հ՛ ^ուշո..մ– աՂՃ թուին Հօ-^աաաուան բազելեաէ 


մա՜եեաւ ուեի՚ն ռայ՚Նք .1Պ11 ^ այլ լև ղո աց ի բսւ.Ն ք1,,լ ^•՚։ ■է"3՝ ՛Օ՛Ր ■•.իմբ Հ\ երոգրես., խ^.–քերից 1.րե։,..մ՝ է. թ կ ՚Հ^երսէ^սքլ 
կարհ^ել հ. ՚7՚ եթկ •;.գևպ. իշխա–նոսթէւ–1.–ն ^լ յհրյի. 
օւսրոդէ\նԼրհ իրա1ւք գարձեսււ կապէսգրե՚Ն էլ. կէոարէսռ/ք1* 
էԱւե սւպԱքառւթեաՆ ՚^իւՐահ վեբսւի որ էսմհՆ ձանաչուա^ 
կր^-լ վ^յել..յ– է \\.ո.սա»աա%Օ..Ր. այգ պաաճաոով^ կլ 
1..որՀ,..բգ է ս.^լի. Հ,^^ա–եո.բի.–Ե ^ալ \\ակայՆ ^.այաք, 
՚եռրա գրաքիի՝ այգ Հ,աւա՚Նոէ.թ իւՆը^ կամ՝ թ ոյքօ,ու.ու.– 
թիւ՚նը յհղ ա՚նյս-յա պաաճառով^ յեաաձգ,.ու.մ՝ ^, ւփ՚եչե. 
որ ւօՅՕ ^ւէէ-է՚Ե օսյրւէռի^երից ժէկր, է) աււսէՐսա՜ն գա– 
լիս է իյմիաէքի-ե ւ այ,, ա-հգամ՝ յաքողո^յ՝ կ ,.ս,ա1,ալ 
\\արձրագոյն խոր<^րգաբա՚Նից գրավոր ■ՀաւՐաձայ՚նսւթ իւ.^. ■֊ 
\՝՝"ԱՏ "Ր"վյ^1""է^ խորՀ,րգարա%ի ա՚ՆղաՅներից երկո,–մն 
\^րԱ.ւէյ՝Ն ե՛ն լի՚նոււՐ Լ. լժոէ-ղք^ր ՜նորաեց է/ աիէոի սւա^ 
րո^էր սառ,,ս,գր1.լ^., ա<;ա այգ ^Լ-՚տԻ^ Հ–ա<,խաԲո,.– 
՚նեանցե Ա. երկու բհկերհեբր շւոէսսւույՐ եՆ աարռեւ յի– 
յեօէլ անգսւՁևերքւե ՚"/^ Վտանգեի որ սպւսսեւի ^ր ոսք՛ 
րողիչների՚ն առւաէէ իրալուՆք՚եերից. Լ այգպիսով^ գօր– 

գաւ երկու ՚նէսմակ՜նե րն է որ գրուօ/հ– եՆ այգ /"՚^գր/՛ "՚^ 
որթով։ ՚\,այ՝ակ%երից տե.,՚եո,.մ՜ ե՛նք, թէ որչափ և 
^է^արեւՐրա՚ն աշիատելէ գսէռսւ՚եի պա՚^ել իւր գաչստեա\ 
պատճառ՜ն Լ ձեոք ք,երա>*^ թոյըոուութիւՆ-Ն, այսու ա– 
յհ՚նաւՆէւ. ՜նորա է/օէո թարգմս/եի պաշաօն վաբոդ պւրԾս, 
\՚^>առոլղը երթ1ւձկեչով^ Լ^ով^ա՚Ն՚նէւ՛ վարգապեսւի ձ– ո1>– 
կերների մօտ սւմեՆ եՆ* ՆորաՆց յայէոնեւ Հ– հ-ա^կւսբար։ 
կւ ա՚^ա .ֆՆշև ի^^-սրե մ՛րայի Աարաէէ թո^^դթՆ կրևա– ա֊ ՚–րեւք1 խո ոկրդւււոաՆ ի աԼգաէԽե րե ^ ե՛ն ^ե–ւոև.եալյլէ գրՀս՛ ,ս–նի.,ի շ֊իՆշ 


կամ– կս,լվ1,1,ս,կ^Ն /•>ի՚եք1 »^«« օււորն՝ որ այս քա՛նի օրս ^Վ 
,.րբ \\թոռս Լ Հե^ղՀե^է թւ, (,-նշ^ կ նսրա /«» յայա-նի –^ասկաց. գիս. մա\սէւանգ սէօ 
րաք, ռրով^եաև ,.Բիս% , աճախ գնալ գալ « բայց ղիարգ Լ 4 .ւրչափ Լ <;Նաբէ։ր, հ^նարեաց Լ կ^ 
ղ<;րս,յ–անագք,ր տպելրյ ղայն աղաւա,լԼ րաղքասխալա խարՀ;ի լեղո... յի^րեա%ց շարւ .\Հրիաա,ք, Հ^ա՚նգերձ գրաբաո^իյն. բայց չէթ-ք յո,.սար 
թէ սրբաղան կաոավարօ.թէ.%–ն Հ,ա1Տէ րՆդ այ-լ է «այ 
Հ;րամ՝ա%, այլ ղկՆԷ գ-նաըք ձեր ասսէէ այգր յկրևա՚Ն. 
դրեցօււ. ^րաւ/ա՚եւսգիր 1ւ տոււսւ Նէքհւ շգիաեւ1ք ո րաէսի 

րէււմգ \)րբսւդ^ա.բե,>.է. պար1<աւոր,ւ^թ/,ւ.Ն մեղ^ Հ^ա, 
րհալ \ր..ա որույ– ^րգիք եկեդեցւոյ Հ^այասԱ,^ 
գրեմք, ^ թէ ՚^աբ թ, իցէ՝ առ՛նուլ յԼ-տս ղսլքն Հր1ւ 

սագրել տալ և. ։։րքւութեա՝ն ձեր, քա՚նղի թէ ք^՚^է. " 
՚հիՆ ՕԱգու. սերմա՚նել յաղգիս յերոււՐ, և. թէ յր% 
•եպաաակ Հայի գիաաւոր^լթիլ-լ և վերջի՛ն .լախճա^ 
մ՚աաց ՚նոցա, յայա՚նի Լ1. ի բաղում՝ գրեա1,ց և յայա 
եղե՛ն ՛նաև, ի բա՛նից իւրեանց լւսւո /"հ՚ք– զե ^/եօթա՚նց որք ե՛ն մկրաութիւՆ և եկԼղ/ւցլոյ գէքրկուս մրաւՆ րՆգէէլնի՚Ա ,Փխ%. ի ք^տ ՚^ի՚ք զաժե՚նայ-ն արս.աքթ արարողո, 
\\»ս.ո^աձ^աքէիՆ կո.–,.ի% և ղա. Քիլ՚ես Լկեղեց, ղեցւոյ և 
նայ% դրբոց՛ն •ց% Լ դնոցէ՚ն 
ւււատուակա՚Ն յնւսա՚նց յարգոէ-թ իւ՚ե , Լ ղչղասէկևրս՝ կ,.^,, ս 

րևաը, ի «րբ-ց վյսրգապեաաց հկեղհց-ղ, Լ ղկուսո^^ 
թեաՆ վիճակ Լ Դ^/^ այե1այ1, կամաՀ֊որ ապաշխսւրռ՛–– 
թիէ-Նս, ղխաշակ՚եբեը։ զգ^ւՐս ը^ւգ վյ^յր ի՛^ ^ամ՚արիՆ, 
գխոէււոովա՚եութ իլ,՝ն ի բս՚ց յերժե՚Նէ որպէս իմացար 
յայա%1. բա՚եի.. յիշա^ակևալ ադաՆդ աւ-րի՚ե . զո/ա չա.. 
Լ,. կարո-լ Լթ ի,1\..–նալ և աԼղէւկաՆա/ գայԱէՆ/ւ խ-րկէ՛՝ 
գոց 1.,,րա յշնգ ՚եմն. եւչեաւ յիրւա Հ\,արբղկՆ՝ եթհ կո– 
լհալ ւրելեայՆ ՚^արց ու. փորձ արասլիք. ն. քաչ իմ-Ա.– 
•նայթ յա/եժամ; թէ բա՛նի՛ ՚^Նաբ,, հ^արիէ ի աարաեա– 
՚նել դլար աւ/աՆգս իլրեա՚եց. և թէ ղքաՆի՜ս գայթակ՛ 

./ովբգոց մերոց. Լ թէ ոբչափ վնասակար աւլչՐուկբ շւիո– 
Բի լ ս,արաձայ1,ուԲիւ.–նք ,.,Նթ ձագե/ յապա ^ամ՚ա– 
■նակի՝ կար.1.լ է ■^ա1.ճաք.եղ^ խո^Ա֊ռթ ի^Ն \կրազլ.ա ^ 
թեաՆց ձեր կշ^ել Լ իմ-ա-նալ. էՀայսոսիկ մեղ^ պարս, 
վչսրկաք էէա՚Նուցա՚նել \\րբազԵո,քեա%ց ձերոց ի աեղե– 
կ.,,.թ/,ւ.%. և ռբրազնոՓՒ՛՝^ ^ւ՚Ր թէ պիարգ ^Նօբթէ՝ 
ի՛նքն գէտասցկ, ա՚նյեղագիրս ղմէւլ աւէ՝1։ևլով^ ՝^այբակա՜ն 
%եբռոսէւ/աուրքձաւյրւ 

\\րրապնութեա%ց ձեբում՛ ամե^ախռնաբ^ եաոա/բ 
1\,,վ^աՆԱս աբեղայ գ^որքԼաՆ Հ֊ աՀ^խաթոյնևաԼց 

շահբէւաբցք.. 
\\բբաՀ^այ՝ գպիր է\\աղաաօարեա–ն կս^աա՚նգ–նո,.պ^,ս1.ցէ. 
ս՝՛""–/՛ ԳՊՒՐ Գրիգոր^^-՚՚ե էՀէՓ՚-ռ՚նացի : - 230 — 
11՝/,^" ւ^յե,^ –^՚–տխ–Բ՚–՚––՚–ե^–^տր գրել է (• 

գոսս,. 4) \\ևա–նի վանա^^րն, ո^ոՀ –^ալռ/,^–,^^՛ է .ֆև^ 
՜Լոէեոէ ւսսե էաօհե ւռվ Լ– սւսրկալսւգՆերքէ մաս/ւ% օէոոււ 

կարգսւգրութի՚^ւչ է (\այ՝սեա՚ե՚ն յու.՝նխի այսր 

մի օկՆ սքսսէ րնկեր ՝եոռհ՝1է ՜եէ^մհէ քու^տևրւէւեանւսռՆ սնա 
կեւբց Դ Ր^-՚-շչ ամ-քաց Լ կացԼալ ասաէ^՚ն ղաւ^ւր,. իքէ^ 
րե. տասՆ՝ խ՚եդրէի՚ն ղ՚^րաւՈոՆագիր ի \)իյն^ոգո1.ակա 
կաո^սւվարռՓևՆԷ ՀՀթոո^յս ս,ալ տպել աՆգ ի Հ"^ո՚-շ^ 
ղհյի՚-բե ա՛նցն յարմ-արեալ աշխար՛հիկ քնղո,. 
ս,ս,րաէ>Ն օ^սրբ ի ՛հայկակա՛ն բարբառ, յ"1""–>՚՜ ^էիջրցքք 
գաա-նէի-ն եբկոքթ ա-Նգամք կառավար^Փ՛–"՛^ 1\Վ՛^֊"՛^՛ 
■նկ,, պ,բաղաՆ արքեպի-կոսր.. և (՝,"վյ՚Կ՛ վաբգապես. 
•"՚^Գ ժՆր՛^՛"՛՝" •Ժ"՚ՐԳ ^ ^7՛ գրեալ զ<^րա4Րա1,ագի,,Ն 
յղեցիՆ յ\քրԼա՚ն ձե-էագրե/ Լ ՚նռցթ եբկոցռս՚եց. և 
աս/1 անդ^՚ե *նուԱ ւ ուա եր ակա՜ն իէւ , I՛ քւ մհ ռ ի ՜նոյ՚ն սւ– 
ւէւէ֊րսՆ ևոևքՈյ ասա ւսլաերակաՆի՚Ն արյյիկ բաէ–սւկանի՝ն 

- ք՚՚լ^ք յշ^գ "^•՚՝՛" եղեալ յիբաղա Հյիրդյ^) ՚Ն-^րշ՚լ 

։ն^ վախճա-նի յ-աաց Նոբա. և թէ ա^ ի՚ԵԱ^ ՚^այադւ •առ՛ն , կ ՚^ոգ է,,,բէ% ի խ՜նդբհլ ղՀ^րս,մն,1,ագիր Լ ի աիպ 
ձա%աց,,ւցաէել ղայ1. աւեաաբա՜ն աշխաբկէկ քեղրւ 
է ի %ղ/ն աէ-ռւ֊ր՝ յորռ^յ՝ ել ասաէ ՜եսյն լսստերակա 
Լ առաքեցալ^ Հ^րամ՚աՆագք-րն յ\քրևա1, կատարել բւէ 
ւոււյւերսւես/նի՚Նք ռ %^%% Հ^անդՈէ-րԺեաէ յեո աքնմ՝ գէսղաւ 
յիա շար։,ւԲեա՝ն ՆսրիՆ ■հկմցհի ե– ..,արաաւսր–,սթ իսՀ 
էսկ յեո ՚^սւմարեալ րսա սրույ ոբղ իք եկեդեպւ֊ 
ւիսւթացեալ գրութեաւՐբ էէաԼուցաք յՀ^րևս/Ն ՚ն 
երկուցու՚ն \)րբա,բ.,% 1,արցՆ ի զգուչըսթ իւ.՚ն , որսյ օ^^ 

իէչ^ ձեռագրեալ նոցա ղայէ <^բամն/եագիր փութպ ,ա–նձէ,ե, աերակա-նթ, ՚^ամՆի 
.բո.1 աեղեկացԼալ կասկադս... 


թկթասէարէՆ որ ՄւակաւիՆ շկր Հաս^ զհրամ-անա./ իրՆ 


զգ,,,.շացեալ յե. այհր , Տ/"" •նադիր ՚ն-րոգ կար.ք1,ա/ կողմ՚աՆց՚ե Նռւիրակ Հ\աքար/.ա 
վսւրգապե ս< ի Հ\ԷՀպոսս։եսւն գնալ սւնգր ե– |1՚"« ամե՛նայնի 
^սյէէու. ւ(ւ՝նե–ա սւյհՆայ՜ե գոոէՒւսռ՚Նութհ ահս ՚նոռի՜ե էլ. սեր՛ 
.քա-նեալ շար..թես.կՆ ՛ի յ.^«^,,./,, «I յայՆո-իկ. Լ 
>,ա%ու.ցանե, այ^ր Հասաաաու.–ն վկայութ ևա,1՝ււ վարգա^ 
պեաաց Լ իշխա՚նաց կո ղմ՚ա՚ն ց՝ն : |՝,յսմ՜ գօբ>*"յ –/էր ճրշ– 
՚ւՐարիա ապացռյց գտա.– յա,–.,.,,., յայսք...իկ գր«,–Բիւ.Ն 
Ոիղգասար արքեպիսկոպոսթ ԳաՆձասարու. ասա ա,ւ 
«րք.ագՆագղ/ն ()ծու/3^լ7/ սորի՛ն՝ որ ,(ա։՝ն երկուց աշա– 
կերաաց-ն է,ոցի1. \\արսգի Լ \\՝սվսիսի սարկաւագաց 
վաաբան^քոցն, որ ե,եալ ի \). մե՚նասաա՚նէգ ի ժողր– 
վուրգս քարռչ^-ն գաղաՆգ \ո,–ս.եք,ի.ոբոյ .լաս1, գրեաց 
և \իրի% .ր,.ա,^ագոյ% ()ծ«./3^.1,1 ի )^.իխի. աո կռ– 
պէրՆաթռր՚ն աալ աձձլ զերկո..ի՚ն ոաբկա,.ագմՆ ,լա/նո– 
"իկ կապա՚եօբ ասա ի սուրբ ^Հթաւս. Լ ապա ^ոգ կա լցե՚ն 
ղբռւ՜նեալ վ1,շապաց% այՆոցիկ աՆգէ՚ն ի <՞^"՚֊շ/՛ աղա՛ն– 
գասոբաց% ^ռաեբի, թէ գիարգ ռ^իէ. վաաբե լա՚նաի > ։ 
"՝| Հ՝ աօ. ՚^եաաքբքրակա՚ն ե՛ն ր աՀխաթու.Նձա՚նցի 
այս խօսբերբ Հձ*աղ1,ագեա%ցի բՆա,–որու թեաՆ և ) »չ^«յծ– 
–նում՛ ոլ-Նեցահ ,ք։,րհ».՚նէոսԲ եա՚ն ■եկաամամբ. մ՚ա՚նաւա՚նգ 
որ ժամա՛նակակից •քրոդ/, բարեիղճութիս՚ն-ն ա՛նբասիր է։ 
կաբևռբ Լ՚նք կաէՐարռ-մ՛ իբրև /րացո^ցիլ^ ՚նիւթեբ \\՝ . 
1ձ.աղիագ1. ա՛նցի կե՚նսագրութեա՚ն Հ^ամ՚ար դՆել այսաեղ 
Նոբսւ երկու Նամակ՚հեբ՚ն, ռր ուդոսւ^ օՆ ՚է^եբւէէս 1^77 
աաբակցսւՆ կա,կաթայից 1826 թռթ։ 11՝4^"Հ 1– 
խՆդբում՚է, ոբ ՝\,երսկս՚ն իբա՚Ն կա՛նչի իւբ մհա և վաբ– 
գապեա ձեռ՚նագրի, Հ,աւաաաց՝նե քով^ թ^ ի՚Կքե օ՚բ՚է^^ 
բա.քմ՝ափսրձ ^/<օւ7/ք^ ե ր,ւսաւորհալ ա՚նղ ղիացի՚ների բա֊ սէէ/ի սւՆուօւՆս/^ <ւււսրձրսւպսյրսյ՝ 


.1^. յւ,,,,.,,ւ՝ . ^քոսէ;սե Հոէսմ՚այի ՚եէււէրսւկ ^\\օոոս եպէսկոպոսիՆ իրօէՆ 
ձռռ՜նէսդրեւ վարգսւպեսք , "րէց ղ1^՜"՝"1 V""՛՝ ՝\*եոսէ^սի մօ 
գայ ոսւ,ռւցշո>.թ/ււ.՝ն ա՚նե Աէւ, կամ՝ Յնայ ^գկա»աա%յ,. 
Նովրակի պաչաօէովյ իռս«ա%ալօվ^ արգի 
այգ սքաշաօ՚նը, •ֆՆշԼ իսկ իպ, բարեկամ՝ ա՚եգղիացէՆեբք 
ձձ^Նաո..ոՓ՚՚՚"՚0" \\յ" 1––մ՝ակի ^Լրէում– խ-եգրռմ– է, 
ու.ղարկևլ և. երկու, ոէ-շիմ՝ մա՛նուկ, որ թ՚քր 1՚այ ո 
՚նելու. էեպիսկոպոԱակաէ. Համ՛ա լ^արաՆո^մ–> ^\\^>^է9) 
\\.ւա91.–ն ^ամ-ակ. 

,\\արՅր\)ւ,ււաղս,–1, ՝\,երսէս արթեպիսկ»պ«ս, 
Ա՚1որմ՝աքքագղ,% ^էր իմ–, ողորմ՚աեագղքՆ *^էր / 
\\շ^դարմա–նամ՝, եթԱ ի ը%կա,՜ե«սլսրրաղնոՓեա%^ 
դիմ՛ այս խոՆարՀ, դրութիւ-՚նս, .լարմ՚ա՚նայցես, քա%ղէ 
բ^գ այււ\աՓ Լրկար մամանակ մեո Ծար այմմ ոստ ՚| ւ 
ռարու. ււսրու-ցեաէ ի կեաՆս է^գ կե՜նգաեիս բաւՆաաէյ^ա 
չ^էւէ, ե արգարե., քա%ռի ա՚նՀ՚եարի՚ն տաււաս/անթ ^ 
ղոր կրեցի յարաաարբեր ոաարութ1.ա–է.ս իմ՜ռ^մ՝ ըՆգ *էովճ 
ցամ-աք. ոլա–նգամ՝յի– և եթ յո.,,աղիր իՆձ լԻԱի՚Ն. գձ 
ՆՀ– աո հանողս իմ՛ և եթ քրԼլգիր մի1,չ ցայ,,պ,, րայց այմձ 
ղարթուցԼալ խՆամոց արարշի՚ն ի ./երայ իմ՝, ի մհռ^ 
րՓ^՝՛՛^ աարաբազդո^թեա-ն ի կեաՆս ցա՛նկա^՛՛ մշանքՎ 
1,ա^որեաց ի ձե-՚ե ՀՀ^իԸ՚ալ ^եբր սբբա,շ.^ն եպիսկ^պ,^ 
ոի-ն և այլք. որ.,,էս երկարօր^^Ն ճ ա%.>թ ովմ ի^եք 
%երփակեքոց ի սմ՝ա ձ֊ա՚նուցա՚նել գետի՛ն, Հ\ ամն որէ 
և. ա-^ա գտեալ իմ՝ դգաՆձարա՚Նս շՆորՀաց, 
կայի, գրեմ՝ ա,ւ ձերգ \)րբազնութ իւ.Ն ոպ,ախ (ի՚^իլ ր". .աՆ Հ.րՆ. », ոգի" իմ՝ ս ^.> Լ եեաօ^։ 1՚»<ւ &ա, ,,աոե».–»ք,..1. Աոոա,,՝ե^.ռեաՆռ. «, 


■.ակ ա՝ .,-. արի քէէ. ԽՈ . 1ց1––1 Հ,այ՚արե,,ցի ա^ սւէժմ՝ ե լրաՆսէէ ւսմաօն . որովԼ. ես աոժահի Աււկգ օ1քնռ– 
ՅԻԿ ՚^՚Ղււ՚՚՚՚՚՚Ւ էթ-֊թ^^՚Հ^ ձերռց, ղսր ամհ՚նայն յիաքէա– 
՚հակից եզբարք իմ՝ և ՚^արք վայԱ/եցթ, և ՅՏս-յ յիայ1, 
իմ՝ է,աժթ, ,.րպէս ,.1.բս.% \\ր,,^,(ւո.ք^հա1պ 1...սՆց^. 
ե. ղսւյս իՀ՛ «..շի քաղաք ա,. 1,լ րկայու թ 1ւայ)ւ յհհարու. 
\՝.^" *>,"՚^րապթ. Լ յ-րմաժ՝ աքս կաաարԼսցի. ապա Լ 

*" Ի՚^ք՝^ յ"յ" Կ՚^ԱՂէՅ ի վյ՚Ր"՚յ գ––շակո^բեա–ւ, \\ր1՚ա^֊ 

1.ով^Լա–նգ վամն իմ; սր ա,. ա^ 1,,;/^ մհճար,,^ աղչսյ 
Ր^ո^րապի-ն թէ՝ ^յիայե սա (այսի1,ք1. յհսրովբ.) »..՝Ա1. 
իմ՝ էոԱոս բւՆնեւ է է ե-ս էլ. ՚էոր ին* իւօսեցսււ. ձեր սրսու– 

թխ-ե ընգ կաթ.^ՓԿ""Բ– ԿՓք՚՚՚1՝–ՂՐ "՚՜^Գ Ի .".^Հ– 
ի վրս.%ի–ն, /Յէ էմիայՆ մի-ն ի միղի ս.ցա կ ^/,««,1^». 
չւայց փոքլ, մի րարձրապարաՆ,,ց , : \\,պ ա,Ն Նշաք, ամ– 
րարս-ա^ա՚նոՓեա-ն յա^կա ի ^,, /;^«./3/>1է քա1. թհ ի 
.,իա,.Փե՝ե1։ յա,ւալ եկիՆ, ղոր գլխսվիէ. աաշեաց ի 
բաց ոպ,ագ ձախսղ^ փռրձա1,ացս, և յարակցութի^՛՝՛ Ի՛՛՝ 
ըՆգ երԼևլի աղգիս \՝\գղիացէ.ոց, և րա՚Նակցու-թ իէ՚ն. 
ի,,պա., ղայն խաւ.ար ,,րաի –^ալաէէեաց։ 1\աս1ւ որղյ Լ 
որ երբեյն մի չեոէէւով, ւսքմմ Արիլո ե. *ոոիքք կւսրէ; 
եառայել ի գրռ^աէՒ... բայց ի /–.օ»օ բաւչյ՜ռք Լս , ո^րեճ 
կատարԱսցի՚Ա աղաչեմ՝ ղոէ.շակո<.թիւ.՚1ւք ձեր ե– ես ար– 
մա-նի եղից ի ձեռ-ե \\րրաղՆ.,սթ ե ա՚նգ հ՝նա1,ի, .Լարգա^ 
պեա, աւ, որ իբրև, կդր, իօսեցեալ ը՚նղ այսշավ, ձախող 
փոփվսոՓհէ.՛՛ աշխարԳ. ա-լփոփվս կացի. \\րգ եիՅկ 
ղիորիՆ ջերմեռս/հգութիւՆ իմ աս սաս ձեր. ե. դՀ^ամ. 
բա. բարեաց ձերոց. իՆԼ Հ^Նշեալ ոչ^ միայն ի ^լ մե– 
րաղՆևա, յարգելեաց այլ Լ ազգացս Հ՚Նք ղիս.ց.ոց. ևս 
իձէ% պաս.մեցից, գուցկ կե ղէ> աւսր-վՅ եաէ. աո իթ աաց. յիՆկՆ. .էա. մի՚ելԼ ժայ-աՆակ՚ա թքնի-ե յայս,՚Ննօց1;, \\շ աո պարհ աէս աէ,ձին. բս^յց 
ս,.ւ հաւս,ս.«ի ս,/,,լև^ութք,ւ.ն ս-աքոյ ձէրիՆ բս.րձր \)րբա,լլ 
Ն«ւթեաՆ. Համ-արձակիյ– դրել. ղ1. թէ .սշխա,^ոՓ Ի՛–՝»՛ 
Իլ, էԺցհ Հ"՚1–ց՚"՚>՚1՚1 շնգ ամհՆայ՜է. քաղաքս և 
զվյ,,րու.ց ի՚/Հ-յ. շեգ որ ե-ս ճաՆապար^որգեց 
յ՝ա1ւաւ.անգ ասա ի ձ^^գիկ– կացի ի ՚\՝–"Ք"՚յ "••^րի ՚ 
Լ աՀ,ս. ի կալկաթա ա.ե լ ^ա֊Լ երկ... ի մկլՀ, <՚նգվ,ացւ.ոց. 


սի՚ւ,, դիարգ Լ իցէ, ա՚^ա այս էր /բուՅն ապաչիւաբաՆա^^ 

և յուսամ– ա,ս քիտհ ^""""՚/՚՞՚^ՏՏ ձե րո,.մգ գու.շակոէ 
թեաՆց, ԼՀարեսկ \\կղիացք,^ ցա^կաՆ թ.լԲակց,..թիձ 
ոէ^իլ Ը^Գ ^^զչ ՚/աՆալաՆգ երօ/նեւի (1»^յր՛""/ ՚ երո 
՚^ա՜ն գուցե աւ՚հ ի տէր։ >"րգ եթէ ի •էԻ՚^՝՚"ց կաթուղիկո– սիՆ գրեսցի թ–։.դթ ա.ւ յաքորգ եպիսկ-պո, Հ,ամՆ.րեյ– րար^ոք //,1/՛ յ-Ա՛՛ ■ 1|՝–1ա, –7,–ք եթէ պատ- 
կեր իր. և ձեր \\րրա.չ.,.ւթեա–լ Լ.. .րր ցա֊ԼկալիՆ է 

սոցա, առաքել իրր րՆհայ ֊,։չ^>,^՝նր Հայարթ՝ գրեք. 

•Փ եթկ կամիցէք ^.գոմնել ղիս ••րդի՛ "պ՚եՏ, գթացէք^ 
գո՚նէ շնորՀ^ակաւ<,ւթ է.% իՅե գրել ա,ւ այսպիսի գեբա 
րս/րեկաւՐս ե րարե րսւրււ իյ՝է ե սւգգի մհէւոէ.մ\ ճև եէժէ ՚՚էա 
ւիցի. ուրնա, վնրագառ՚եալ իմ՝ ս–.. ռո,, ձեր, լիցի յ 
Լ\ակսրա, 1.աՀապեաի եօթՆ րա֊նակա. •: \,Աղո..1– 

սեք և. վամն առաւել րարե/աջւ։ղու.թեաՆց –^աՆդ երձեա^ 
նուիրակացգ յերոց, և ՚^ասաաառլթեաՆ ՛նորոգ գօքրօցպ 
յաշխարհիգ Հ.այոց սոցա ձեո^ՆաուովՏեայ՚բ։ ^ա, 
ձակիյ՝ յա՚նձ-ն ա..%ե, ի ջ.^ր–։^ս գթռթեաՆ ձերոյ գ1\–վ^ 
<^ա՚ն%կ,, եպիսկոպոս՛ն իժ՝ գսրրագան *»\օղո։, վարդապետ 
*\ արառաղցի ղբաղմերաիա, վարղապեա՚ն իմ՛ ի ս,էրւ ՝և ա<,ա^տ.Ր ^,,»,,ձ, ,քա,ե, ղձեր ՝՚\ւհք։–1՛ քԲ-Բի՚^Ն - 4ս..–ե գ^ս^ի^րակիՆ իմ՝., <Հաբար/.ս. .լ^,..է^պես,ի <1.^.– 
ւաօԱչեա՚նց ս;իխի,քեցւ.ղ,, որ-ց յիա՚նդայ՚այէ. –րք՚՚ց ձեռ-ց 
Համ-քոյք, յ–ա^..ցս.–նեմ՝ իմ;.վ^ երախաագի^օ^թԼամ;.. ս.^– 
ց^ ի-նձ ս,կ. ևրախաա-^աաղյց քթ/՚լ ՚ր՚ց–՝ >,րպէ– ե։,, 
ցանեամ՚ւ էԼՀաեձ՚ն սււէ՚Նսի Հսւէ/նւրձօքկեցուցէսՆէքւ Հսոէաւ– 
շ1,յ՝ թձ. ի շեորՀ... գթութեա-Ն ձերոյ դ,Րս.յր էյ-ե ղեդ– 

բ-սր՛ "րք յՆր^՛"^" ՚ֆ՚՚՚չի ՚–– ՚^""՚Իյ ՚"" """՚– ^՚՛/՛՛ ^ 

Ի չ^ք"Բ՛^" ^եր եղից •ֆւիթս-րիշ^ ՛նախ հոգևոր էքեողացս. 

ե– երերորգ յ՝սւրտւսււ,որհ՚հէ 1\րպէք ւօէւտնէ երե-ի է աէստ՛ 
,1հ^թլ–լԱ «1–^. ւ^ր^Համ– վյ^րգս,պւս, 1»ւ/1ք«յՆ 1,,.»ւ– 

Տա՚նակս •աէիպ^ր գնօւլ յ\յրոլսաղիմ՝, յիՆշև. ի վեքՎոյ 
առ.ւ^^դրոՓ հ՝^" "0" 3"՚–3է ՚՝՛^"՛ ^՚"՚*՚7*/՛^ եղաՆակօք 
յա՚նձ՚նարարով^եա՚եՆ, որ Լ օ.,,ար1ւ իսկ, Լ ինքն զկէ./։ 
^յ-ր ամե՚նայնխ թկպԱս, ցո^ցա-նկր, թկ սո^ր^ ճՀէ^հ՛"՛ 
>>ի% և ,,ո^ր,ւ ւ^րուսաղէյ– մի 1,Ն յաչս իժ; բայց –/րէ 
իՆՏ .\)կ իՏ, ||է,, իմ\ 1(4,, է^, 1)4,. խք. Լրթամ՛ 
յկր-՚-՚^ղիմ՝ պաս-րասս./,/ ք1.,/ աՆգ ,«6,^^ և այ/1. > : 
II»,»* –.,.ո/ է էս գրեցի ա,ւ Նա, ցո^ցա՝հեքբ^13է; ցաՂ,– 
կամ՝ կարգի՛ն սւր և էցկ. ՛Նա խոսաա՚նայ կաս,ար1., լա– 

գ^՚ն Լ առաքել ասա, Հ^ա՚Նգերձ ԳաղոյՆ դրչեայ գրեաւՐրյ,, 
դրրս լ /սոսս,ացեալ կր, վասՆ ապագրս^բեա՚և, \\այց 
այ-Ա իՅկ լ լիցի. ՚^ամ֊արի–՛. սոքա իրրև .իոխս.1,ակ շե. 
Նայի եպիօկոպոսի՚ն ի..րեաՆց որ աո պաարիարգէՆ \^րո,– 
սաղէւֆ։ Լա,քՆ Լայ/Ն Լ այչՆ, »\աաք,^ աՆձի՚ե Հ;այև.,.իյ– 
բարձր \)րբաղան ա^ր ի,Ր Տ-ալ (,ոլոր,վի1, ձեր Լ ի խո- 
րին սրաէ չերւ&ոանգ աո ՚^եգ խոնարհ ձաոայ 

ի կաչկաթայ. ^եպավր գ...թեան 

6ւմհօրտ ՇօԱտջ^ 

1826. (\ո^նի,. 18. բիշրպս կալէչ ղգոբ>Ւ Նո.,իրակռ^թեա՚ն ափարՀիս ա1շո..շս, Հաւատաս– 
ջԻք, ղ1. յայնժս,մ– յա^ղևալ ^ե.,ա՚ն(.ջիք ի ձե,ւ^ իժ՝ 

սէւր աաեՆււ/կալք Հ յեգղիոր Լ.ս 1ւ եեեոեռաԼաՆ էէւրօեպէս– 
կոպք.––է–թի^՚նբ –յնթ. ղի,, ի յհհ^ագոյ՚Ն «էր և ի խՆաժն 
իւրևա՚նց. իսկ ազգ յԼր ասա, շկարեմ՝ դիւրաս լւ^ցա^ 
–՚րել թէ որպիււի ,Րա/,գասիրո,.թիւ.1. և յարգա՚ես կա- 
լան. Լ ո.է.իՅիՆ ա.ւ իս յայ..ՐՀեաէ–. 

գ. եթէ ոս.Նից1.ք երկբայո,թի,1. ի՛նչ, կարող^ կ 
գրել ըՆգ ամեՆայՆ քաղաքս ձ.՝եդկաց ի կալկաթայ. ի 
՚Հ^աքայ, ի \\՝աարաս Լ ի ՀՀո^ժրայի, րՆգ որ իժ՝ Յօ,– 
%օ/պար^էւրգուիժ իւ՚Ն ւս,քոոձսյօ, (3^ արգեօօ Հայևեսռի Ն 
ոս՚եիլղիօ յիւ.րեա%ց ի%ա.իրակ, Լ թէ Հ չչ 

ե. կթէ ազգիս Ժամա՜նակեա-ն %ո^աղո,.թի,.Ն, ար– 
Գ^Լ Ժէւե ՚^–֊Իտ""կ՚"–ք^ք>՚"՝ք՚՛ ^՚»1՚իք ղի ի՛ր յեեագսյն ար~ 
դիս՚նք ւԻցի՜ե ի յս.–նղղիս.ցի քւարնկամաց ա՚նաի. զսր-ց 
զչիղու՚ե Լ ղբարս քա^ գիահմ՝. ՛Սա ղի և. փաււք լիցի այս 
ազգիս որ աստ, .չի իւ.րեա՜եց վարգապհա՝ կարէ միշս, 
սկր Լ յարակցք^թիսՆ ^ւա^ել րՆգ ազգիս րէ,գ այսմիկ , 
"Ր .9"՚ՐԳ "V "–Ք *7^՛ 

ք 1^"(/5 *^^ ի ՎՒբ"՚յ "՚յ"Ր ՚^֊քէ՚նայՆի, Հ^աճո,՛ . 
թիլ՛ն քւարձր \)րբաղնութէաէւց ձերռց ոլ ՀասաԼիցի ի 
խ՚նգիրս այս, –^աւաաա րաէւիս, ղի ախրութիւ՚ն ոչ^ Ներ– 
գորհ-ե՜ե ի սիրս, իմ՝, յի ռի իմ՝ վսւղու^ ե–։ւ ^ս/նսյցեսյւ Հ– ^ 
ռրռան աանհ կքքր ՜^էէղեռ^՚ն ռեւււլժեւս՚ես, ղաԼՅևԿ ս՚րժ-աՆի 
կացու-ցա՚ննլ շՆօրՀ^աց, ուսս,/, եթէ ^որկ՚ն շեարձսց^ 
բ%ւսկեսււ ^)ի*–ր յ՚եորկա րաե , ե. իժ է ււչ, իէէձ շե՛ն մեղք, 
և. եթէ ո^յեղք, ապա և. ո շ^ ախրութ իւ՚եէ 

Խ. |1՝1ք*ւ**/՝ ձերոէ-էՐ րՆսէրա՚նաց , իսոր^ել սաքէէ, Կ՚՚ր թեա՚ն գւիդյն, թողլռվ ղԱքիաա՝Նագղր.սե ասից և յսից. 
է-րես էԱււ երես սէեսու.էէ1ււս%ւ ոաՆղի /14ււ. ե*ե դսւէւերօ բա– 
՚հհցք օսէ՚հ ՈՈ1 1/տՍոս ռ ր^ոլթեսւհ , րսՄյ վադհմի էԱոակիՆւ 

I* /ւ քւՆձ կՆբեք սաՆիււ ՝^էսյ՝սէրձւէէկ1/ռո ^ ողորմած 
•"^Ր՛ յ"Ս" Գլ"՚–1–" թէ. \1՚1՚կ աէ.ղ^ս,՝եգվ,եր(;Ն ւեղու.է,վյ 
որի թարգմ՚ա՚նոէ.թի,.՚նւլ տալիս է ի՜՚՚քշ) 

(/./. 4յ ռչ^ինչ^յհ.ւս,ց^նք •;ա՚եԼ, կարասցեՆ ղ^,իշաաակ« 
բաբեաց քոց, որ աո^ ի։ 

էՏւամ՛ սւյե՚նայն քև րյեռա՚եգռւթ եայ՚լւ /1աւ։ձ/է ՀՆւբառ– 
1ու/7ձս1 ձե^րոյ խոՆարՀ^ հառայ 
\\՝եսր^վբ՚\^ա^թւս,% ի յիաք,ա%ոՓ՚՚^(^ "է՚ԲՂ/ \^ջ^"՚>>^ի– 

8ւշ1ւօյ)3 ՇյԱօ^ճ 

1826. գևկս,Լյ՝. 5։ 

\^թհ մՆւրգասիրեսջիք ի՛նձ, որպ^ս գրեաչօ իմ՝ 
ի յիլււ գրոէ-թեա՚ն իմհւմ՝ աէւգ գ/ւ1՛/ Բ"՚~ղթ "1՚Ր՚Լ1 ^ 
բա1,եկս,յ՝ու.թեա՝ն աւլ ա՚Նգղիօւցի արքեպիսկոպոս \\ալ– 
կաթու ղանո..% տեղէոյն ի րաց թողլովյ ևս և կոՆգակ 
՜հուիրէսկու-Վժ 1ւ ահ՛ն ս/ռ իս, ւէւրեմն սւրժան •^սյմ՝արես9ի^ 
աոաքեԼ աստ ը^գ ք^ղ^դ/^ ՚էւռւև. ռերկռւ. ա-շիմ՛ և. իւՈա1է– 
տօէսէր •Րաէ,կու.Նս, որ տեղեակթ իցեն Հայրենի լեգուիա 
ձ. ես կէսրոո եմ՝ էա/Նմսյմ՝ միյիայ՚Ն իւնդրանօռ իմոմ^ 
ս,ալ դնոսա յո^սո,.ա. կ՚^րոպացի ւեղը..աց. յեպիսկոպո– 
սական ■;ամ՝ալսարաՆիս այսմիկ. ղի ^,.1ք ք^քիմ՝ասա ա. 
՚նռւՆ ազգիս՝ գոքօք ա՚նըւչե լի ^ասցկ. ՚ւ֊ա ղի՝ և գրա– 

էՈՈւեթ մեր ռէօրեսէսոսէ քիցիՆ ւր՚հգոէ^եւ ւի՚եքեաՆո 

•քհաղիկս ազգի •^ղգի թարգմ՚աՆութեանց Նոցու՚ն, ե.,Հ/լէ, \ 
ևայը, ԼայւՆէ, 

|«ՆձւքՀս երևույՐ 4–, ՝Հքերսէսր Հորա թնաէ-ոբո՛–– 
քօիւնր չալ ճօէՆսւ*ե/ոյ իւնգիրՆսր՚ն սաւ\.աՆռ ուշէսգրոէ^– Հ թԼան ^ Բող1.,. րօա .ր^սժ՝ \\՝եպ.ովբե ^լձ^նգկա..^ 
տա՛նի ՚հու-իրակից ձե։ւ^ագրո,.եց և. ոչ^Հձ^իֆ/իղ^կաՆչու-եցէ 
\\յ՚ն»ւՀհտն–՝ հրբ \\^ո,.,.%եւ<ւլ ս,իրեցիՆ Հ^րևա՚նի՚Ն՝ Հձ՝՝"՛ 
ղիագեա՚նցշ էւամ՚ակով ^պ,^ա^որելով^ կրԼաՆցթերթ՝ 

/•՚^ԳՐ"–֊–ք՝ է գպր"տ /""^"՚ձ ^ ^/""^ *է ՚>Ր՚"՚֊հ^Լ ––""•՚ 

ցիլ. յիայն թէ *( ,է/..–4» աբքե պէ,,կ»պ,.սի կաԺքս^է \\յգ 
և., շէ յաշողվում։ Լ Նա յայտէռում՝ Հ– իւր Հայրե՛նի֊ 
քո..յ՝ յիայն 1831 թուի՛ն, «ւր՝ ի՚նչօքէ– աեսա՜եք ք աՏ֊ 
(սաթու-՚նԼա՚նցի խօսքերից, Տ&ույՐ ^ ա՚նգորհ– ^՚եչե. որ 
ՀԼաևեաւ աարու֊այ սկղբում՝ ք՝քովՀա՚Ն՝նկս կաթողք՚կոսը 
%^ք.ս.Ն պաշ^պա1,ոսթիւ.% ցղյց Աէաքով^ կարգա-մ՝ է ».-- 
–"՚–ցիլ\Հջ^՚">*^է"".յ։ րայց երեք ամնից յեառյ յ-զ,–֊ 
Նի պաաճառ՚ներից ..աիպուա^է՝ թռղ՚նույ՝ փախչում՝ Հէ 
\\՝ի կո՚նգակի ա-նթուակա՚ն սևագրից երևօւմ՚է։, որ ||ա– 
Բ։,ղիկոսշ գայրացաքէ ՚նորա վարմ՜ուՆքի վերայ գրել է 
իշխա՛ն \\ե<^րուաե ա՛նցի՛ն Հ^ետեեալԱ. .. . է\^արգեալ1՛ աս– 
էոկ՚Ա վարձապեւռ \^եսրռվ^բ. Հձ՝""ւեւ"գ^՚"՝՚՚ց ի մա՛նկական 
սւիոց սւ՚եաի սհեաւ ե դօւրգսւռեսւէ ր՚եգ Հոմաեեւսւ. մեէէի 
\՝Քոոոյս \^րարա,«այ և ուսեալ բավակա՛նաչափ ղՀայ– 
րէէ՚նի՚ն չնորՀ քեւյռւագիտութեա՚ն. և ^ացեալ այօռրի– 
՚նակ յ1823 թիլ գաա՚նեքով^ րստ գի՚^՚^ց թչ^ ի ձ.ագ– 
րաա՝ թէ որ։գիսի փաիատեամ՝^ ի՛նք՛նա՛կա լահ^ ւթւի Ի 
կողմ՝՝ա՝1էս ՀՀեգկսյց ե գագսւրեաւ աԿէոկ՚Ն գամ՛ս Իքեչ, մ ե՛ 
րագաո1.աք այպ, յՀ՚յՅ^ոռո –.•ւրր ուսմամբ շնոր՛հաց այ– 
լազդի յՆքքուաց ղոր ը՚նկալեալ մեր Հ,այրագոՓ խ՜եամկ 
"րպ^" յաոաջՆ, ՚ևմն/եաս/էս և յ այ՛ն ժամ՝, սիրնցաք իբրե 

"1"ւ1՛ "Իր^ւք" ^ Ց"՚–3^՚"ւ ՚^՚ւ դէՒր՛^ "Կ ^ /"1^ Ի՚-ր Ի 

աՆձի՚ն ի ■նոոա Լ ւիէ-ւ՚լ ՚^ոգաձու, ուսաի և. մեր ՚^ե . 
աևեալ կարգեցաք զնա իէք՚ն ,,է.,,ուցիչ^ արՀեսաի ոմա՛նց 
յառա՚նգաւոր գպրաց և սարկաւագաց \\թոոոյս՝ Հ^ա,.֊ ոոԱէՐ ււէ^է1ՈԼ.օաէւկր էլ ղմաՆկունււ ^ողոմջգհաե 
բսսէ յ՛"՛* սէ^օւգոու–1ժեան ՝նորիՆ է էՐւսսի՚1ւ ապռձււաՆի բե- 
րել ս,ո..աք ի ^փխիսղյ ղգրաթափ Լ զգրաշար Լ\ռվա֊ 
կի^, –ր կայ աս^ և. աշխաաի գլի""–"ր1՛ լ ղգ՚՚րէէՆ՝ ոք 
վասե աւօսէէեսււ ^"Հթ ե^ էււււՆհ լոց եւէք ռբսւռու-ւՐ ^սյխ 
յաս-կացոլցեալ կաք և .(այՆ ՚նռրթ 1)՝ձ«րո^,,,^ ղբա, 
կս/ն կեցոՓհ՝^"– ^ աշխաս,է,(, ի պս.շս,ա.Րա–ե իւ.ր։, 
■յարգ, և. յղյ,, մեր ևս օր քա՛ն ղջր քս,ղցրա՝նս.յր ի 4 
^ է՚"Ք ուրախ յէՆասլէս շստ ռրոււՐ դորէէ-՚Ն ու՚եէր ^^ 
,,ս,ջաՆալ ք, պայհ^առ^վՌխ-հ \\թոո.ղյ և ազգի 
ոակայ-լ ֊Սա ի-Լք-Ն \)՝ե.րովբ է 1 ^^«./« ^.«,1յ 
գիաեւղյ ռ;լ սթռԲ ակւմէւաց ե. ոչ^ ժհր. ի՚հբ՜ՆաՀ^ալաձ ե– 
^ալ ասսքէ գայ այդր յ\քրև^՝ե, և թէ "Ր" վ^ պա^1\ա– 
,,աւ. ե– ի–նչ^սր^Նևղէ.սթեայբ, աՆյայա այեՆևբ ի մԱՆչ. 
նթկ «յւկր այգպիւ, իՆլ միաս կար,,ղ^էբ ադղ ա,.Նե լ 
յեզ, և– եթէ ՚-յե^ր ի%չ^ հարկաւ.որութի՚–1՚՛ Կ՚"Ր"՚լ էք 
Լ զայ՚Ն <,ասկաց,ո ցա՚եե լ մեպ, ա,ւ ,,ր լէր իՆշ^ «.1.^ս–^ 
մեզ արգիւ.–նացո>–ցա–1.1/ 1 ղբաւակա1,».ք իէ.՚1.։ ՀՀպաքկ՚ն յար. 
.ոԱարգի գպ.էէ դորի-ն կարի իՏ. վշաացսյց ղսխա 
այ,,պէսի սրրոՓ՛–՛"՛^ յա^ու.րք,,, վամե օրղյ յաակս. 
խ՚եգրևմք ՛ի *\\այէէառափայը,ւթե՚Ն1; անգի՛ն բա 

\՝./^"""յ" ^ ՚՛^/՛՛ կ-շիլզեա ա֊^ ձե,լ Լ ■ւիր«վ^ յ«րդ* 

ր1,լ և. ՀաւանևցուցաՆե I աՆգրկՆ գալ այսր որշաէ 
ի.ո^ակա%..բխ% ՚^եր .լ,րհ ի ^աճհլ զե^. ապա 
^շ գարձեա, իՆգրԼ-յք ակա,1այ կամ«ք %•,,,(•% ա.էՕ. 
սյսր աո^ յեգ. վ, րաց յայսոցիկ, ուՆի.1ք Լ ղայլ ^ա 
շիլ. րՆգ Նա. և յիա՚նգա,1այ՚ն արգեւչ-ւլ ,,ուիւԿթՆ 
րի-ե ևւաՆե,.,յ ա.^ յերկրէ–, մի^ ՚>լ –ւ.Նիցի ի ^%Հ 
ղվկայակա՚ն, 

\\.^աքԳ«է> յա.,աօ ՚^1. ր,, »\այե ա..ափայլովՅ եա ,^»,,^ւ,™,,ձ» \Հղ.աՏ որ ..%/, և ղայլ ,.–1.» թլ ի «» 

(\ար,/եքո։/ կաթողիկռ-ի խ՚եգիրը՝ ՆաՀաէ՚ք ասք&ար 
^,ադիադեա1,ցիՆ ա%ցագֆր ^ տալէս. ուստի և 1-ս ա%– 
ճարարաձ՝ կրևանի ՚;այ իչխաԼՆէ^րի-Ն յիը,,ր,,հլ է առ֊ 
լ/.. կռբ,,,,1,կ.,ոի–լ, ո,, ™ յ.յ–ք^ Ի՚<՚Գր1֊լ 1.աՀ,ո,–լգռ– 
–ւհաիչ, կա,պհլ իբա՚ւ. ^ազտքք, ս,րքուէ<ի գպ/՚ո^ք՛ ֊^այ 
լեղոտի ուոուցէշյ |՚.յյ ^ձ),.,, «ւ^^, 1,լ, կտաար.ու,1է 
՚^եաևՕաք %ս.մ՝ակովյ 

Ւ Լ."՚յ հբ1ւհքեաց քաղաքի \;ք,ևաէ.ու. 
\–յ1,–լաիո–լա,Հ խ-Ագիր 

11՝/,,, ■ԼուաոաոՓհ–^՝՛ լ-1՛ Լ՚լ "Ր ■V■"^'> II՛՛"֊ 
րովու ՚\^աւ.թևա՚ն [^]■ւաղ^,ագևա^նց1^ ոուրք \\թ՚՚ո/, վար– 
յապեաոցյիՈ, բ,ղ1,ալ. Լրկի,,,. ղրռթէամ;, իՆղրէալ 
է ի\,որթ. «\այէա,,ա,1,այլաՔեէէ 1..>7,,«է–1 կա– 
..ալար-ի-լ 1,,,է«,1,~ւ ,1,ա, ք |,1.«.,,^,;, Հյժյ՛ աե,,ա– 
«րՀ »,, ^( <;>,,.,,. ո,, %ա գա,.–լայ Լ 1,ա,,այի Հիլ,,,, 

\–յ>–.՚ՍԴ՛ ՚՛ "՚1" ՚" 1"՚Դ լէ հւ՚-ւ՛ է՚^ւ՚ւյ Հ"–՛՛ 

,,/-,,/ խէ.ղր1,.կ ամհէւախո՚նաւՀարար, դ^ <,աճ1յոց1>ք ար- 
ձակ ,ր,.լ/..1,գ,,1,, /,–1^ո,,թ >1\ռյեաոա,1.այլոՓեԱ. –ր 
կացռւցա՚Նէ ղԼա վարյապետ թագաւորակաՆ Հ՜կօ//.^. 
\քբևա%ո>–։ րյ. որով^ևաև յամե՚ՆաքԼ անղէս ,Րա՜։,կու^ք 
ձ.այոց որգիք &% \\րրոյ \\թո^ոյ1,, և ղա րգացևա լբ՚1, 7,ո– 
,ձ–ւ աոռի ոլ ոակա. .ղար/^անք ^/,1,/,1 ,,,,,,,, 1\թոոոյ1, 
և ձեր վեՀաոաէճա–։ \\րբա,,–1,ու թ ւ^ա՚ն . յաակապհ" ա,լա– 
շ1.էՐք դա՚1.ց լաո՚Նհլ, ապա (31, ո շ^ գՆայ սա և ,ՐաՆ. կ... 


ա1ա%ց յայրւպ, լեղուիո յէ– — 242 — 

ոդյ էսռահց ոոոյ ան՚^նէսո Հ– ՚նոռսւ ւսււՆաս^ա%էԱէւհմ\սսէհս 

՚*սւ ^ ՚Ղյլ ւ^ՂԸ^ս՚Ց^ 

11^^օ/ք/Ն է1եկէսսսէհճաՆ սրսսէո՚նութ սան ճե րոյ 

ս^սւս սեէրօ 1՝ ուսմաւոմւ 

1՝ րսէն սլւսաւս^անօմւ 

բաոսեո ղօողանօէՏ 

\ ** 

^IIօ^^ՕI^ բաբաՕանօւյ Հ 

աղալւսսլւ գեոսւյսրայնօւյ 

14։ Կ/սւււ սէսաու-սյօ՜ւսէոուո տ^ո Հօւ1աս^ւ/օւ1 

սոմոն շայլսսէլէէ ու*1ւույ 

պեարոս յւ^էլքւք քք՚ս՚լ 

ւ/^Հ1ւքւ^4 րէՈէ.գայբսյշրօւ/ 
V^ոոոսօն յաոու֊քէւ հւ%ու1՝» ։ 

1՝ 11/ րւ1/դոսէգորս Հ\^րւ.Ն^ոգոսր> պս/սէասրւանուս^ 
(աՐէսւհսհ ճԵ–է՚ն\ <։Հ^սէո գոոէ.թեսւ՚ն ձեր աՆթ իւ ե. ւսւՆանց 
սէէՐւէու ւաեոէյն սոեսւո՚ն ա^ով^ւս%%ու ^ սւոուսէհ՜ր՚նտէր էԼ 
\ււսւս1քոսէպսսւկ \ւսէքժույէրսոսոս ասե%այ՚ն Հ սքքքէռա V^ոբսI~ 
ւ/սէ՚ն \\հւ%^ոգոսն \քՐբ՚՚յ 1 լռոոուս \՚^0սհաԾ՚նի րսէո ^րւս– 
յ՝սէ%ի *^\%"ՐՒ՛^ էւ ե^ւսվւաււոէ-քո եան ասււասսէսանկ ձեօյ 
Լո 1^ ^\^եւէոոմբ է(^\սւորս/թ եան՚ն ևլևէսլ սէսէոի րս$ո աՆեւս–՛ 
րու^լժ եաՆ հ^-Րդյ սււս՚ե1տլ օգոյն տեու֊ոյսդ Լ– սւ^^հշիտստ՚ե էա– 
մե՛ն այն գոոէ^ողու.էԾ էւ%ս հ՚-Ր * վասն ՚^րոյ և. եթ ^ եասի 
%ւս սեալ ւ\՝^ոե.ան և– է1ւ՚^"1 ու–սու.ռհ^ ի վարժաոստ՚եի՚ն 
էսրյ^ունէք Աէսր^ ի՚նռ՚նրն լէ՚^եր 1 1սնդոամասոուց *՝\յոոհ՚ն 
ասււհէսււէսփսլյլոէ.թևսէ՚ն ոստ ^սէսսէրւսսսւց Լւսրգի՚նւ ս)^Հ՚~ 
պ^ա *՝1,ոոիՆ |1 ե^էսվւաււոսթ էսն և. ռաՆեայո Լասւէսրեւ 
ոիւ%դհո Յ^եր ոսէո մաս է՛ն \\^եսոովյւայ (է\\աո1ւսքբք ՄէսՆօք 
ւ՚^ՍՑ ՚՚Ր՚"/Հ*»՜՚՚*ք^ սսէկէՐաՆեսէէ կս»ն հ%% Ւ՚^Ի ոոոշսէեի կ».ն,,Նք ,է,.,.% թարգելդ, պվար^ապեա.. յք,սա.ւՏ,ա/,ա% 
Ո\այՏս..ս.փ^յ,յ..թ1.%է ղա–>.լո.շս. կարդո^Տէ. խ.^,,^..– թե^.1,/, ••ՅԻւ •"/•ք"՚^Ւ ^–/՚յ-^ր-՚՚-թ կրե.." Լ\ա1՚կացաձ ոււ,ո, ցշակաէ, պաշտօ1ւլ, \ք^.ադ1,աղԼա՚նցի1, շի 
^ր.^^,1՝. և 1.Ա. %ղյ1, 1832 թռ^ի վե,.լո^յյխս ա1.,քամ– 

թ,,..յքի–ն. -»-/., ..ակայ-ն շչ,«.ս,է,ա/^.լ լխ,. ,/. –ւք-՚-յբք,՝ 
յ,,1պրո^յ՛ է աալ 1ղ.ա% երկ կամ– շորս պ,ավար Հ^ող, 
որպկ,, ղի երկրագորձութի,.1,ով^ ձեքբ ր1. րի իբ-Հ^ ապ– <\\րէ՚"–լ"՛^ ա՚-՚Հ-ղ,.../, \\ր.սր..^հ^1. \\թ^..ղ, ..րր..յ 1՛ Ո՚– ՚1– ւ՚ւ՛"՛^/"" այե%^խ..Ն^,Հ խ1,.^ք.ր Ո՚ձ՞/"՛՛"* Տ՛՛"՛/՛^– Ի՛՛ ։^^.լ.մք.....որհաւչ, ^ա.1). խՐՎ ր1.., ■Հայրքպ. խ%ա.Րակ.ս. 
,...քեա.ղ.. Արով, 1.%թագրխ1–..ղ.,1. աղ., ի 1,...Նր..քհս.1.ց 
ի .Ո....թ կա,.ս.վ.պ,ո.թե...1, ղհրղա։...աէ.(. ւ Տխ-րոցս 
յիա–1,գ,սմ՝այ1., \\ ամե սրոյ թեթևել ղիմ՝ ծա1/.ռ––^/.^% 
կամհւով^ և ղ^եր յթհ՚Ն յամ՝ա1,ս,կ առ յամ՚անակ ^ըլ֊ 
խացա^ովՈիս-լ. խ-նղրԼյ՝ ամե-ԼաիոնարՀ^աբար, ղ^ իբրև 
•նոր գաղբելոց. աաէ(,ք ի՛նձ ղայե ա..ա1,ձ–նաշՆ.,րՀո, թ խ-%, 
ռրաք պէպի, մն,րթաօց...ք ոսր ևմքս. այս 4, .(ի շնօր– 
հե,ւչկ թ.ձ դս՚ե-շքւ, կայ՝ .սրա երկ կ.աՐ չբրս օրավար, 
Ար./։..1,Լլ ,լ»է.ր^. /. կ1.ր.,.կ,.,ր ի1.ձ ւ ա%աս՝1.ոց., միաէ.– ֊244– 

.ւամայն։ \\րռ,լքա–ն ղս..,ա.,ե,–ն պարաա^որեալ ղիս թքՆ | 
Հայրախ՚ՆաէՐ գթու.թեա%ց ձէրռց՝ առՆէբ, որպ^ս միշա, 
քեբմեոա՚նգադոյն ի սպաա իւՐոյ պաշաամաՆցւ 

Սդբրյ՚աք, Տեարք /.յ– 

Գեկա. 1. 1832. \\յեՆա/.,ո՚եար^>էա..այ՚յեր ի 1\ ադարշասւաս։ Մ– ՚\՚– \;\^ավ.ագևա1.տ ((1-4 Հյ– վերագարձից յեսւոյ \)՝էպ,,,վբլլ որքան 
յ,»,1ա–նակ Լ– Յնաքքել \.քյիաձ1,ո,.յ՝ Լ ե՛րբ է հէււացհլ– 
շ.ք/.^ԼՆք. ...Նթք Նորս. .ֆ-նամՀ^կՆ ևս աո •հ,1 րս^ս կա– 
թողիկոս, գբաք, կալկս.թօ.յի;, 1846 թ. ՀոկաձմբԼրի \ 
25-^1, ոբռվ^ օգնուԲ/,ւ.1, 4 ի%ղր,,..,Ր ֊։^այրապ1. ^(.ց պա֊ 
ղաաա-֊-բ իօսքերռք . 

Վ\,ւաքևւապաս,իս ՏքէասՆ Տեա,,Ն ՞ ՚ \\դգա..ք,ր/,՝ 
ՀՀաթողիկոսի ա-ռ-նայՆ ^այ«ց 
\\ղեր. \)Դսբո./րայ ՚\.ս..բԼաՆ (,|.ս,^/ւ,«, /.^1 , 1\ղորմ–աէ, Տ«/– 

ԳոՀ;ա1,այ՝ դանբաւ^ ^"Ր^՚-Տ \)՝՚՚՚րգաւ,իրթ \\ս. | 
«օւծռ/ ոբ այսպէ;" աբյաՆացայ –..ղևբձել ղայս աղեր». 
ա։ւ ողորմահ– Հ^^րոլթիլՆ ձերւ ա՚նմ՚ա^ացեալ ^ յ՚Ս՚՚ք՛ ■, 1 
ԲԿ առ Տկ հառայամէձաբ. առ վարգապեա աշակեր, \ 
աասէբ Լ աէւ <^այբ ,,րդՆգոր,,վ դիյիցեյ՛։ |՚,1՚/^Ա". ^ու– 
.,աց պէաք էի1–՝ եթէ յօրէ աԼ^ք. բամաէ^ւրյ ոլ,,^յն,* 
■ ^^եբ^^թեա-լ ■յերոյ ի վա-եիցՆ շ,աղբս.^այ և խՐ բսս. 
օլշաա լաւ^ յոբ.ր,բաէ.աց յար../– ժա.է՝ա–նակ(, ^ռգաբար– I 
ձռւաց՝ վսւարա՚նգի գնալռյ., յաշիարՀ^ ամե՚նայՆ, գա,ւ– յ 
1'ալղյ ի հա/րէՆխ յա՚նու.1. ձ/քր, և էքաո^այե/բյ այնց՝ I 
որք ար/արև ...^ ի/ացա-ւ,, ^1,շև ցայսօր՝ 1.ա ,,4/1 4 I 4-լէ– 


՚Բ-լ •լկ՚^Ի4՝ վկայեսցե՚ն. բայց արգ .ր^աքճաՆայ՝ Օ^-ւծռՀ, ղ/, ճա– 
..աւքայթ արձակ \\(<ևղ,գ ^այա-^ա՚ն/,՝ 7,»,,^ \\,,ևակա,, 
դ0վՏ1,ա1, ակն ոյնի \^ղգ մեր, \^ւ^ ԼթԼ ր1.^աբղ,ս իՅն 
յ^յա/աւթեայի՝ ,/։.լպ,ա1ւբ. կա.Բ յ-լորեալք. Լ վա,աա,1ք 
րաթ-նշա-եբ՝ կամ՝ ,.շ, շու,,լ զ1.ովաս պարաբհրիլ փա– 
փագե,«,լ ղիյեսցե–։, ոշի-եչ^ աԱ,Փ ա..%հէ.՝ ^աէ. ,լո,. 
պարա՛ն էր 1.ոցա ասՆէք .էա^Ն \\ղդի և ՀայրեՆԼաց , 
^ամ՚արհցայպ յորում՝ կարգի Լ կամք իցե՚ն մնւրգկա՚ն 
Հ^ամ-աթլ ղիս, աակավէ. թ.,լ1.ա, զվկայ..բ իւ.֊,. աշխարք 
■^1՛՝ փափագ խք ,ւկթ իբրև .շյթէ-ւլորա իՅն շոէ^բլփարԼ/ 
■լ1ք–.1"փ^ սքաԼշելեա. ^/՚/">Հ. և ա/է-գ^^– ^րաշաՆալ ը-նգ 
Ձնէււցուէսհ– կն%աղ իէ1՝ւէցէ 1'լ/՛՛ օ՚մե՜եայե \էւՆ ՚նորաստԱոհ– 

կ1–՚1^Ւք՛ ՚Ա՛ ՚՛– ՚՚""ք" Ք"՛՛՛՛ ՚ԱՂւ"՝ "է. "Ք •1՝Վ""ց կհ" I՝ 

գարձ-Ն աո Հ,այրհ–նի՝ եթէ "^ \\–նոլ–ն ճշքարիա \\գ– 
գա..իբի,ր էՀ1–ղյՆ Լ .քարգ խ աո֊Լէի այո, էվՅկ 1.^1 
Փ՚եկր փԼ-ճակ կացռթեա–,, ի.1ոյ՝ որպէ. յա.,ալ1, կ. 
\՝.յԼ ՚"՚՚"՚ք Վ՛ Բ^Գ ^**՚"5 ք՛– .՚աացո^ակ ւՐաշձցաՆւ 
\\,գաք(ՐՆ եթէ եերացեալւ, ^^––^բիթայ օգ^ձաց յիշչււ– 
տակ աւա՚նգից՚ն՝ աո Հ^ոա,ք.ւ,.–ե ւ1ւ յ\–;կրատա՚ն,,՝ ապա և 
ինձ ա։ա.1., ես. .լի ա.–ա%գ խՐ աո. 1,^» կայ՝ ,.րո.մ– 
■Հ"էԲ 1է՞՚/7՛ –՚աէդևաց զկաղարապԱաովյ ի^՜ն խորոցՆ 
\\սա,.սքէդւ–.~֊\\է,վյ,՚ն ես ո^^\Հ1.ր13ոգ^Նա,Ո այ/ .ֆայն յուշ 
ա>ւ%1.յ՝ ՚^Ո-լ գբաՆՆ՝ գոբ խոսաացայբ ի՛նձ, յամի ւՏՏյքյ, 
/, լեՀ,արա%ի \\,,,.հպիսկ.պոսո.թ1.ան ՚^կ., ի Տփ՚՚ժ" 
յ»րժա.ք քչնգ \՝յՀ՚–՚ւյ՚ե )>«^1^ \\՝..ղՆհց^ոյ արմա-նա– 
ցայ ^այ՝րոպ,հւ զգաշապար Հոաքկապաաիւ Տ*–/աւ/3/,«–ծ 
Ա՚-Ր՚Ս՛ .<՚,՚">՛ Բէ ՚ամհ՚նայ-Ա աշակեբաակիցբ իմվա– 
յ՚՚լհԲ– ՚լ^"ւՀ" քալալ1.րո.թ1.աՆ ՚^ք.ր.յ. Լ /... յիա,Ն 
ղ^ուրկ &ացի^, \\ւր&^ աՀ^ա սր. վասՆ որոյ որգիա– 
բար ա,ւաչե.Ր աարահեալ աո իս ղթԼս գթ ռ, թԼա՚ն՝ 3 ո– - 246 — ,ովք,,.լք.ք և ղք,ս 
ե՚ւանւդ, Հաապււ ՚Գ՚" ՚"Ա–"Ո1՝ ՚է"^՛^ ՚/՛;՛""*""*^ 

ւԱ՚՚Բ՛ 1՝;ք ՚*/՛ <;այ,.ե1.ւաց Հ,այեւ...յ1. Լ ^ս.կս.ց.% 

՝ ճչտիլ. թ՚շ^ ոշ^աւես՚էսրա՚ււձցաւ. մեՀ/շ թէ Հ^\ո աքե ւապա–––* 

ձ,ս,յ,,/,1,/էաց յերոց, –^,ռ^յ՝ փավւագւմք յՀ)ժ յ"յմ։ 
ոայ ձհր ո,.Նիյ՝ ղարգիս ղիւՐ սեպՀակա՚ե գերգա,,աաՆ, ^ 
կա^յ՝ ասհլ, կի՛ն և աոս՚ն, և զվերաաե-շո^թ ք,ւ.1. ո/,^ք– 
Լ ղանգամ՚ակցռթի^-ն \\ւ,աւ,ս,ս,1,ա% շ1,կ1. րս^ եաՆ Հ^աս– 
աա-^ևլղւ այԱքքե յամի 1845, յս-մՆևա՜Ն յռվաի. ոքՎ 
պԿս յաոաչ քա՛ն ,չայս ը՚եկերովիՆ գրոէ^թի^՚ե •&/• 

11/7-1/ /■ ՚^՚Վ "՚ոէ՝^ հԿ Տ՚–3՚–"Լ է֊ ^""^ 

քաՀխաթաՆեակը (1832. ^ա/.ա^ 10յ, 

..... Րյ-՚ւ՚Հւպղ, յերմէ ^,,ս,1.ց ո,ք...^բ •«■եո... 
յ/.շ..աօ,կ...քեա1,. ,.աց յինքե՝ *»,*,,,,,,^ յս.. ,.. ր յի... 
,ս,,Ն ս.ղղա,,էր1 Լ "է "ույՏա»^/./– ղ I. րա֊ր. իւ. պարս՛ն (,).ռ 
՚ք՚^յԻ ՚\յ>ր՚Ըք՚՚՚1–ա՚նց. ցացեալԼ ,քայն աէկա^ար ա։ ա 

աո ,քր րէրեալ լէրւ/աջեր.Ր ^քգռվ^ իոսաաց^,., դի ՚լկ՝1՚ճ 
վեւ.ռ.,ա,.դ •Հ,ո,փ–լ <\\..յ>,^.,^փ^յլ...թւա–>. ,չ.Ա,.օ.^ 
\\ա»իլ քձ-վսեփիլ \՝ՎՀպո^ս,.վայ ի քաղաքկ այ։. 
"Ս"Ր յԿՐ՛^՛"՛՛՛ յհր՛՛ էշիաՆութ իւ.է, խ-ր֊^ւպակցԼւց^ 
•նախ ւչնգ այԱ,ց է– երևւ1.աց, և աԼգամակցացՆ խ^ 
այգր 1,զե(,.ց և ա.պա ^ոգս,րս,/,ձ,,. ացՆ ,,...,,քլ^,արաՆ1,^ –247– 

և. սէ էն նսէոհ Լսո ոկրգսւաէսկու–Լժես»մս. տկանե ւո ս հ /ուս 
յհՆտև. ռեսէԱէսէոԾսէլ ^էսստստէոոսթիսե լսորկրգՄաե՚նք սո– 
րոէ ռսիէսրգ ւէԱէՆԱ»^ա%.սլոյն ԳԳ^ Ւ րսսւ ժէսւքաՆա– 
. կի՚ե * » • > : 

") Հ^ մեՆւսյՆ / ^^"՚ւ՚՚Յ \\ս»1^ոոիեոսու.1ժհւյնո ււ՚ե» 
եր. 474, 

^՜Դ 1830 թու.իՆ ԼյոսՆվարի 31) ^ւ^կաէսւլ ՎՀիշնևից 
ո ոում՝ ւ^ո ^վեկաղնեայ |՝7՛^* ^%սւչաաու ր Լ^ովակիմեա՛ 
*նհ*ն% (;–Հ)^սւսւու.ցւսնեմ՝ վ ե կապ՛ն ութ եան ձէքրուէ/՝ պօոհ՚նսէսս 
գոու.թսս/նց ոմա՛նց սւռ էս և– Աէււ ոմա՚նս ի մեոայ՚Նոց^ 
որոց աէւած՚նոյ՚ն ^ստժարեմ* ^Հ՛ նանԼոսււ. §ս»1Նա^ և-ս մա– 
էոոէ ցեաւ ոռեմ՝ ոօր1էնւսւ/ն ւսռւսՕր՚ն ^սէսաւսւՀՒոց՚ն ւէսուսէիս 
Հ^երօբ^ վարգէսպեաի։ Օ աօէսոիա վաոգսւպեսո՚ն 1\^^#ւոէ–– 
$ւ.եան էսսէսռհա I յադագս մայրե՛նի սւպգսււոո^մ՝ու.թեանց՚ն • • 
ԱԼ Ղ-^հւ ւսէսպևէսնց* ** ւէսպսէգս հայրե՛նի ւսռգսէնան ղ"չ՝՜ 
մա%ցն I; միև-ՆոէՆ^ և. 1^ ՛նա վւսրգսէպեէո՚ն "՚/ն^ որ ^եր՛ 
ղՒՑ" ւսւոէսգս լսււոմէսրւսրոսթՄսյ՚նցՆ սէրէոարսև-ցևստւ կ ո 
սւսկմանաո՚ն |1 րէսսսէսւնւսւ ի *^\ա"րհ*^ (\սյրձր Ղ-^երսէուսՆ– 
ցութհ՜ս^ Ղ՜^րմօւոմէՆք ս. երսհռս Լամ հրհցս ս.ս սէրսաաք– 
սեցեէսէ կ ի \\րբ՚\յ ^^ճսւարիէսրգսէեաՆ V* թոռոյ \ւալէ1 ոս– 
՚Ժղ^ 1 ՚^^մրւսօ՚նի ւսէուսգս այ 1 1^ասս/պէսրաութ եա՚նօ իւ֊րոց 

ս. էէւռոմարւսրոէ.էժսանց՝% է • *^\§"ՐՒ*^ ^^ճսւյհ^ւսռւսմւայլոս– 

1*9 իլ՚ն՚ն այնպիսի ւս/էոու.ս ^ոգոսնսէԼոսթեէսմն. իւրէսցու՛– 
ցևսէւ Հ– ի՚նռնան ւսւմհ՚նայն $1իսւբա1Նու.թ եա՚նց ^է\ասէրիէսրգա– 
կաս V* քժաւոյ՚ն ււ11ճ^#քօււՀ% Լ. զէ) էսռարիսւյՆէ • * ** I" ^ մասն 
ւլ/ւ սէէոելի (ե%յ ե րեոօի՚ն ^րբաոան ^1\ատրիարգի՚ն և. ինձ և. 
։սմե%էսյն միսւբանոսիժեանց ^ րսւրէսաևան V* թոռոյ» սրսւբսւ– 
՚1էու.թիլ.*1էօ չարսէխօսու.թեա%ց ՚նոցա սՆ* քժ ոււայ՚նոցՆ կամ՝ 
մանաւա՚նգ ռիՆ^՚ն սաոցրէսնաՆ ստկէսՆՕսւց ՛նորի՛ն ^\\այ€Ւսէ֊ 
ո սւվւայէութեա՚ն այ՛ն չափ ^ մի՚1» չև. և. Ուո7ձկօօ մարգասիրսաւ 
ցանկսայ ՆոցիՆ չարաբա՚1յութ և-ամչձ ^ևպձուցասեւ ւլբ.ա– .V ^ռսիՆ վյա/ն գս,./։..բք.^^յ, Ը՚ժհ աիղԼսցի •ն,Րա շսա իպ.. 1") \\յհ–Լ.այ–ե ձ,ս.յոց \Հաթ..վ.կ,.ս^Փհ–^լ– ե^ես^ճՀ 
՚Օ) \՝^դ. երես 468ւ էի, աո այն պար– էր գիք,,,ք^՚"՚Դ՛ ^եր և. այլ 
ժապաբտել կամ՝ ՚էւախասւել ^՚ւ՚. քէ՚՚ղ (3 1 այ՛ն ի՚եշ^ դո– 
ւբՎ. յա՚նցա՜ևք (.մ–, Լ այ-նպէ,, վաղվյաւակի՜ փուՔալ ի 
վօէ^ րնգ մկլ այ-նչափ խու^-Ն բա^ռ^-թեա՚ե ^ոգևորա^ 
կա՚Նաց և. աշխար֊^ակաՆաց. գից–<։.ր ի՛նձ չկայր խՆայո. 
էէսմե ա1>արգութեա%ս, ի պաօքիւ. –րրռյ հաճարի՛ն և յ^. 
ր«..թեաՆգ թռղ^ փ-քր յի •նևրռչոՓեա-ն արժա՛նի Հ^աւէ 
րէր զիս, ե. "ձ, ի՚՚պ՛"" "՛՛լ ՚""՛՛ ■^արկա՚Նէր աՆարգանէ 
զայօշչաի բաղքօրեայ հս..ւա,աթի.1. խ1\ \0.լԼ իցէ թ ռ՜ 
ցո^թ ղայն՝ ի հարկէ –էր ^էրա՚նց Հ,,, այս^ր արար զոր 
իՆչ^ կայեցա... Լ իրա1.ա,էր արար, բայց սիրա Լ աշք ս,/.– 
չպւսրաի հանրաՆէԱէ ,3ե ց յսաորագրե,ոց ի^րոց ,, •լ խոառրիլ, որ կա, ,,ք , Լ կամ՛» , ւիւ/. յի^ փո^ր՚Ն և. ա,ւ ^ չի՛ն՜։, , ք<>,( ի յեէէայեհս՚ե .<այթձ ■բհՒ՛՛– IV .՚ ս,1,ա,տ1՚.,1,\. թ.լ. –է՛;"՛ գերձեա/ ^ա/ ի՛նձ յայ%մաէ1\ 
. զարեգակա՚ն1, լոյս յայա՚նա ■ յարո՚նի քա ազաչԼյ– յաակապէ– ի բաւքքա,քռւթ . .Փե՚ւա թէ կամիս այ՛նչափ Հ,ա^ ան բւսրերարռւիէիւն ձեր աա յիա՚Նղայ՝ ցարգ լ>ա,–ակա՚հ վաբկ.,. ցհէ,, լ. թԼպԼաԼ ^/""՚՚՚"/՚*ձ՞յ^ ՚Գ"՚Է՝"՛ 1,.լկ /■ II՛" ■*՝ I - 249 ֊ 

սսւմ՝ ուր և. պսէէոշսւ՚ճ ^ւսմարեսցէ ճեոգ ողորմահ՝ կայ~ 
րու֊թիւն էւնէսնեռպյց ոսրս/նօոք անցուցանՄլոէք պէսւուրս 
իւդճութ եա՚Ն ք՚էքդւ •••••»: 

"1 է1՝ ւՆ քէեչ գուոժ §անռանօ /ո/» ՚նշանւսեոէ-ս է 
և. € I անցա՛ն օս երս–ւսւոսն ա^ս՚հ • Բ՚ՂյՁ ՚Գք*^՛""՛/ ՚Ղ/Գ՝ ր՚<*՛՛՜ 

ռերր Հա ս ե անում՝ ե՛ն ռ էլ ւ անցան ռս այն ւէ*^հ^ > ւ*՚յ"ր^^՛՛ 

այդքա՛ն փոքր։ 

յ V* մե1նաւՆ ^^"՚յ՚՚ց \\էսթոո(էԱոսոսթ իսնր և. այլն* 
մասն բ.* հր* 33 36։ 

՚" ) \\^եոա%ու.մ՝ ւայաՆի 1^ միայն "Լյգ սէ՚նօգի գո~ 

ւութ իւյն՚ն ք որ Ղ\ա*նի^էէէք ^ստստատոսթ իւՆ առ՛նելովդ 

շարունէսեոսեց մհ՚ն չև. ^\\ոլոմ և՚նիայի օրի՚նստգրահ՛ սի՚նօգի 

կազմակերպուհւՆ* "(11 ք^^ "ՍԳ ^Ւ՛^ սի՚նօգն որպիսի 

եոանաեոմ և. ո րչափ ձեռ՛նհաս վրիռ՚ներ 1^ր սակմանոսմ՝ 

՚նև– ր նայ ացո սահ՜ գորհ՛ երի՛ն ոչի՛նչ յայտՆի շ^* ուստի ա~ 

ւելորգ չե՛նք ^սյմարոէ-մ՝ գ%ե I այսաեոերես՚նսւկա՚ն թոսա– 
կան՚նե րի վերաբերեալ երեու, վ^իռգ ՚^կր \\աոեա՚նցի 
մի քսէ^ա՚նայի էկ"՚ի մարմ՝ունքի մասի՛ն րնգդկմ՝ իւ֊ր ա~ 
ո սէ^նորդի և. պ$սսր մի պսսէսսււուհ՜ու1ժ ես/ն սէէՆիէժոմւ 
\^րնու.ս*ն կւ արմ անի ե՛ն սւո ստ՚ն^ի՚ն ուշսւգրութեսքՆէ 
1 ււսէՕիՆր ցոյց Հ– սէսււիս^ որ պյս մ սէւՌսսաեում՝ դեռ սո– 
վորոսթիւՆ չկ՚^ր մարճատրե լու. Հ/ի չարաչար կս՚յՏդյու– 
թեստմս. ի մերայ ^ոգեոր սււՆԱւՕ%որգի իէ֊ր՚՚յ ոսէսէ՚նսւսոր՝» 
գրոոքա^ասայի՚նէ \քՐկր"ՐգՐ "(արզ ապացոէ.ցաՆոււՐ ^^» 
որ եկեղեցու, այ" մսւմանսէկի դասւսէւ.որ կարգու.սէհ՜ ասէշ– 
աօնեա՚ներՆ առաւեւ կմհւա ե ողջմիտ եՆ ^դք՚1 ասմուս– 
սա լու-հ՜ոսթեա՚ն խ՚նգրոսմ՝^ քս՚*ն մեր մամանակակից շաա 
ու. շ*սա Տ՚Ղ/Ր Ր* որոնք գեռ ւֆ՚նչե. վերջի՛ն աարի%եւ\ն 
4՜/ հ որ ագիաութ իւ^ոմյ 4՛ "/՚ ա՚նլւա րեմ\ոոս1ժ–իւնոմ 
սլնգում՝ կի*նդ թէ ^"Ս եկեղեցու, կա՛նո՛ն՛ն երոմ պսակ՛ն 
ան լուձ՜անե լի Հ-տ ֊250 1. ,||,,,™յ»,11|/,.1^,,,,../, ,,,.,,., ւ,,,,/3,,,,,/,(է|...ք.,,,»ւ^ այի Հ^Աաո1 18:40, աի 26. ^այ-ա,, II. 

||,,ք.»լ»» ||^1./31, 1.1,, »Տ.,1, /.., ,,/,»;>,,, I »,,,,» 


,,աՈ,ւ,գ1, իր^յ \\–թ^,,այ »րյ./,,,/..(,,..,,,»/, ր»ա1».| 
պխլէ Լ աղաԱդկ րա>, խ բ յօգհալ, րՆդգէմ՜ ոչ^ •ֆւՀյէ քա^ա ,,,«ք,.յ, յ«,,,/, և իշյ–«%. ՚յլ լոկ ափ^ "■("՚՛ յ^րՒ՚՚Աի "■՚ւ ՂՒ" »/■ Ւո ■գգեաթևա 

՚ո-լե– Բւ^չշ^ 

Նամ՝աՆօ<լ զնա բա՚Ն1։ւ և գւ""ք՛ և քաէ/ղքւ ^րէւաԼ է ^ 
5«,),»1. ՚\.ր/,գ.,,./. \\^«.,ա>,ա,,ա1.թ. թէ քաէ^^ՆռյՀ 
"•է՚^է-՚-ղաՆղք հ«ւի՚՚Կ""1""1՛ իւ՚1՚ակ՝ »րոշե»^^թ. Լ 
/,,.1,,,1,. ....աքԼլո^Ն .\կ,ի,աա,ի, թկ եկլ,ղէցս,կ..–Ն , 
,./- ^շ7,ս,,/Լ.1է ,չե.,ւ/,սկօոք" աէւքրա արար՝ /ակի \Հ,.^ 
..■յս<ք կա՚ն,,՝1,աքք թ^-չէա արմա՚Ն էր •Լա ,1–շս,1,^,՝նա,.«ա 
,,..1,յ–աՆ /, յ,ա^ա%այակա1, կար,,1, այ, ,,/, /. վ1.ր էլ*1 
և ք,Նչ^ թշ^ սքաաճա,ւբ, որ ,1աոա,կ.ք ի, արգարացուձ^ 
չ,անէէՆ դՆա, ոլ ի մ՚աոթ 1,ա(,ապ րԼ ա , ոաաէ,աւ 
՚քԻ յայ՚ւ՚յ՝ էէխովի 1.– յա՝։՚ցաէ.որ. այք յՀյւմէ կողքա՝ե1^ 
թէուկա լ այ–ևո,1. լկ, արյան Ն,1ա Աո–1,արկ1,լ յայ% 
ո,/աի ,,,,., /Յք.1 ա,ա1,լ1,. այ լ թ է ո^Ար քրա^ո^Ն. 
,,»,/,, ..,, աա1,ա1 ||,,,,.,,«>, \\թՓի1՚– ՚^ ^-^ 
\)րր,.,էՆա.,ոյ% 1|,«/3 ,.,,/, ^,,,,1,. 1 /, ,//.,,,,,, ,,,>,,,,,« /, , 


,/•,,,).., խ,,. հ"յ.1 •/։"*"""/՚5 ^՚Հէ"՛ 11"՚Վ^ ւանձ՝Ե սւռ՚էւսււ էլ. կւստսւր1է ր Նւս ե.ււ իէՆււրԿւէււ գ՚հւսէյ 
«,, ||–ք1«. »,,յ./,,,ք4""(՞"՛– /■ ./Օլ-յ–» ■ք/՚"լ. ւ 
^,,«, կատաբևա, զղէ,1ա՚1,% Աա., /, 7»/»*^ ղթ ,,ղ^..թ իէ.1. , 
,/,..1 »,,.յ Հ»–..է», ||ք.1<;»,.,,,, ոլ և,, ,.^«1,1, ,),,,, 

–/։ս7.«.ք ս. ..^. ^պ>^շխ^ր>,ւթ1.^դ. Նախ՝ ղի ղՆացԼալք. 

»/,,/, /,ւ,, /; լւ,.,/,«,ւ, է յ»յ– ».,, և Հ,,,,.յՆ.յԱցէ ւ,/» 

^,,ս.է1,,,ր.ր, րյ.րվա1,այ վքճակթ ||,,,^/™» Հ,.,,,,«.,/,»>, 
^ա/ ;Տ<ս/ ,ւ<,րշաւք։ շԼգ ա>–վաշխաբւ<ւթևայ՝ււ է. ապաշ– 
/»,,/,.է«յէ աչ,տաք>–, եկևդեցւոյ դայի»» երկու պա^օք և 

քջմ-ա-ե երկոսց այՆոցէ, կախա՛կալ, յիշէ-ալ ա.ւա«%<.,,գթ 
յՆ,1.ալ յ1,կ1,.ւ1,տթ, /, յ^» է,կկ1,,ւռյ կաաարն»ցէ զկարք 
1.;,1, ա,դա,իս,րութ1ա1, էոյՆպէ,, ,,,«,((.,. էյ՚ք"՛֊ «"՚՛;"/ 
յիա՚ՆդաւՐայ՚ե և ,քմ,ւ,յէրղոէ թ իւՆՆ ևկԼղնցակաՆ առանց 

>«■■/*«/ յ՛"/՛" ի՚ւՀ–պ~ւ– 1՚՚ւ1–ժտ"Ա– ՒԿ Բ՛։ դ1– 

,,թ,ցչ, 1,,1ա հա-լ,, ^իւա%գ,., (3 (.,1 յըՆթացս լպ,կս,.Ր– 
,.1.այ ա,,ւաշխա,,,,.թէաՆՆ– աաց/, ),,/» –;–ր,.,.,ւ/3/,, 1,. 
,,/, յի ,լւ,կ1.,,ց1, ի յԱաթ թ^շակէՆ 1,թէ ,Ո»^ պաաա– 
^ւոցի կ. /.,,,,»,,,, յ1.ա ,,^«1. յ»,/Լ,1^յ/, ապաշխա^ 
,,»ւ/31»Ն1. /. մէլ եկևղևցսռյ րսա ւլանակևալ կ1,,պ/,գ՛ 
հրայ՚աՆաւ գարձԱալ վհրո) ա՝նք,սա՝նէ.ա, ասա9Ն,,(պ 
().7.ք/,աս վայ,դա–ւևաի1. աք>ձակ1.ա/ յապաշխարա՚նաց՚ն՝ 
«կ«ա1,/,ց1, պաշաՆ, ,չչղաշա<,Ն քայաՆայագո/,^>..–թ1ւա–1,՝Լ 
կաաա,,1,ւ,..լ ղ1,,բ% /.,,,,.<;..ւք , . 1,կ1ղ1քց.,յ. .ակայէ, և 
յայ-նմիկ գ-նք, Նմ-ա պարաալ^րռւ թ Էէ-Ն ղամ՝ ժի ռււ^ռյէ. 
ւ/այհ%այՆ Լ րկւււշաքւաթ ի աւարւ, .ւ/ա՚^^ք ա՚Լց,,ւցա1ւ1 / : 
|,ւ յ,աՆ,1. իկնթ ի,,,ա,վանկ.,ւ թէ /«,յ,1, /, »,ա^,,^. 1։յ պռւՆկեա, կթ՚ե «.,7, կղիսաբէթ՝ ,,,, պղէէեա^ 
ղկ^պ ա.Ո.ս.1.ովՅեա% ի.րոյ Լ .,աՆկ.պթ ™«1 խ^,ո..1\ 
արձակԼալ էղիցի մ1.ա1պամն.յ՝ե ի կԼո^թևԱ ա.ւՆ /.^րղ, 

յայսք՚եի պոո՚նիկ.,՝ Լ օրիաղա՜ւ՚Տ", աւ-աաքսՆալ միլ խ– 
պա.. ի Հ1ա^որ.քովյ/.1.է այե1.ա,–Ն է,/...իչ, ւկւ.ղեՅակս.1.^,, 
լ ի սռէ.րբ խռր՚^րգոց Նորթէ. և մի իշիեււցէ; /ի՚Նե լ ա,,% 
աււում՝ պւՆշ կհ՛եգան ի է "(յր՝^ ՛հորա, յի –^էէււՐւււ4էձւսկ1էԱկ ի 
ւքւոասնն։ յԼկ1։ռից(է և. իառնիլ 1^Գ ^"ղ՚՚՚էւ՚Դ-՚կանս, և. 
րոքոբով1ւ% աՆարմա՚հ <;աւՐարեսցի ըՆգոլՆիլ .քՈղէչլքՆ ի 
քա՛հա՛նայից կամ՝ ի մոդո,1րղոց, այլ եղիցի իրրև 1,հ– 
խեալև Հ,ռտեա/ ա1.դայ՝ Հ^ա^եալ յեկե ղեցլղւ »/•/■«/ ^ա– 
յսւձա/էւ գոեցելուտւ ի ււմկւ^ կա՚նո՝1ւի ս/ւրւյՆ ՚Հ^հր– 
սեւյէ ձա^11՝*^Պ 1*^ * ^սւմաձէ1ԼՐէ գոհցե ւիւԱն ի ո ոձր 

ղաաաս^աՆավ^^ւի սրԼ՚՚՚ց Հարց՛ն, կ^ /, վԼ րայ ամե՛նայն 
%(. արօց/.կ՝ ւթէ պաս.աԳց(, –ն^յ՚ն ա֊նզգայիՆ .ՐաՀա– 
մերձ Հիւա՚1,,ր^.Բիյն, Լ Հա^ցէ ՚1՚ա ի ՀեաիՆ շոս% Օ, 
Հ,պե–.։սրու.բեաՆ, գ1։աւ–ց^ առ քա^աՆսլ/՚ն, Լ ր՚1ւկալեալ 
ղղ՚ւէՐ–^^ ՚՛՞/"" ՚՛ Փ"""՚"՚Լ՚"՚^՚"^Բ1"՛՛՛՛ ■^«՚1"/"^է»յէ ՚Ր-ա 
սուրր \\՝՚արա.ոյ և \\րեա1,՚ն Հ^եաո% յար֊մա,/– միայ1,։ 
\,ղՐ.պհս և սր,,.է.կակից է.պ.ա վա 
որ^՛,. ս.կ, \)^եփա՚,.1.ա–ն՝ ..ր «. ս 

րոՓՒ––ե կ"շչ1՝֊––^ Տ՜–/՛ հւ–"յ՛ ^ ք՜՛ 

ախ. օրի՚եաց և կա՚Նոէաց եկեղեցւոյ ՀայաոաաՆեայց, ար– 
աաքսեալ Ա>Փցի մի^^իպաո ի Հաղբրգութհ՚նէ եկհղ1.ցա~ 
կան խորՀրդոց ե– ւոմեսայէէ ՀոգԱոՈէսկան մասաեց և. շ՚նոր^ 

էսէսււնհա ր՜նգ ժւէդուէրգսւկա^էէյ ե րուորով1ւ՚1է ահւսրէք ւսհ 
Համ-արեսցք, բ^պու-՚նիլ ,ւա,իյ1. ի քաՀա1.պ,ից Լ ի ./ո– 

դ–/յ"է"Ց– \\յլ ՚-Բ^ պաաաՀիցի 1,յ՝ա 1..,,1.պ1,., մՆ-Համւրձ սրԼալ պխ^ ՚|.4– 
■ աց ,ւարյաՆա.ո^ 
ախք է.պ,կ ,լպա– ււռ^-թեա՚ե, գ1։ա^ցէ աո քա^ա՜նա/՚ւ։. և ընկսւ/ցի զղղքււ, 1Տւ 
նորա Լ ղխռ^աովյմւաՓէ՛֊՝՝՛՝ Տ՚"է"/՚7 ^ ".7*^ ՛ծ՝" ""՝1՚Բ 

րԼաՆ այր պ«.ւՆկԼալ կ%»ք1. .՚՚յ1.որիկ՝ բ,,ա ո,է...յր..լ.,– 
րսվիէւ ա%յ՝աս% Լ էս՚ն՚^աղռրղ այնէղիսի ա՚եաոակ դորէւոց 
%»րավԱտ –•ւ՚-՚՚-Ս յա,1Ն.1.ակ.ք Լղիցի ԺԳ եկհ.ւ1<ցակա1. 
ւ1ւաօւշիւէէւրւէւ–Բ եսւյ՝ր , և. ասւ՚^հսողու լժեւսյ՜ր էլ. էէղռուք՚ու– 

յ..յս,–,,Ն.,ց1. .,–»/,..1 11,,,,»,լ»7. \\խ1.Հ,,.,օ.ի . Լ վամ,, 

1,»./,7/,,1. <,.,,ք..1.,1, <,,./.1.~.յ /. (-)...),.., ,.,.,..., –..//""– 
■■/՚–"«՚" 

էՀ՚՚-՚յ՚ւ՛ վճ,.ա.ւք,ր /.Նթէ,/,./.,^. ^ս,Հ;^1,^.,բ ^..յ-ք, /. 

V....,.~4-./յ/...^ յՕ>/, և .իք։ . ար^1,ց հ (^1»1,յ| ^ 
՜յբակ դա^^.,ի, և պաՀպռ՜նԼսըԱՆ ղամե՝է..սյ% ըսա Հ/.– 

^^.1աբ 141 

183Ո. /, ,,էպ^,ւ,յ՝ւ.ւ.ք,/, տււ. 

") "I– 1՚.ւ– Կւ՚Խւ՚՚Կ "յ~ ԲՓ՚-Ժ ւ–է՚~ւհււ . 

յ,Ո^լով՛ դրէլ է ,,–––կէ1.ից /^ ար, ,1ա%ահԱ բր ( |^ 

1,».,1. ։.ա,ու, կաթ^զ. 11. ^».է, ,.. է, 

,,.,,,, /1;,<" ՚/՚՚""՚«՛ 1ւ«––կ.ւ1,1, յ-ս,. 

../.,.<1 Բա,պյն,1,,ւ1յխՆւ, լ^^ էլ 3՚լ«~. /յ է» յ՜,. ^է կ արռւ./. այդ «,,,,–»–.™,,,չ րՆա., 1,1,1.1.1,1. և Ր»,,,,յ™յ«, Բխ-1,1,1.,,/, յ1շ Ա,..,ա.,...Ո.է. լ.ա.ակ..,1. , ք1–ք–ւդ4 1.7 ^. Հ^ –255֊ 

%հո1 որոՆռից ւէսռէս^ "^՚աՌ ա».ե րւււ–էՐ ^ւսէ/եէքւստու-թքքաէւ 

^\՝*՝ՐՒԳ"Ր սաքււտսոաոս/է ռ ոու-թ եսւ% է\Նւսգքւոո 

ր1քԼաոգոԼրքե–աւքչւ կաո ավա– 
րոէ-թևան ասւազա%ռ լոցն ||» 
V* թոռղւՕք պօսրաՆուչժ եւսՆ 
Լ. հայրե՛նի ազգէ » ♦ \\այց ա,% մե՚նսէւս §ու՚– Աքս էսսռ սսււս I 
սոմ և. րւոէ-քժ եաէՐլւ սնալն 
իյ՝ գտսււ. սսնասէու֊ռՖ I 

<Լ^\սե աոս*0էսոեու.թ րւ.1ե 
սրրստպաՆ ^ԷՆօթ ի որ առ. 
^քէՈէ ո% եդե. դ լխսւսորեսէի 
որպ^ս սոս սան հ ւաՆռեսէլսս 
1ւ. էսոդկ*Ն հս1(* ե. ի բէսւլմ՝առ 
ի ^եււաւ֊որաց և. ի մե րձա– 
եսււէռ ՚էււսիւատէսեոհ– էէէնհ լն սւ– \\Բոոայ1էոցս ձեէլ յայ 
՚1ւի ե՛ն՝» Հ 

<\^ր^^ է՚աոե^սւ՝ճեսք1ւօ 
^սէսսէասռեւ > ։ 

է\Հարճեւղգոոէ թ իւ֊սս ՚Հյլբց 
հ ւստ^ոդստպք ււսռւս^ոոդսէց 
ե. ի .՚Նու.իոաեաց և. լյ՛"//՛*^ ^ 
((1/1 ու.րիշեերըլ չգրե՛ն յա– 
^որւ^երհ՚էւ ք էսո.ւս011էորգ՚եե–՛ ^(^\ա րգմսւհու. թ իւ.՚1ւ ր 

Հյ^^ւրւկա լաէՒ սաաւէու֊մ՝ Հ–^ 

1 1 • I ^րք ո ո րսք "Րբ "ւգ "՚– էէ՝էսր 

սրաբա%ու–թ եաՆ և. Հ^ւգւրե%ե 

էսղգհ բէսրեեէսրգ եէսո ավ էԱ– 

րոսթ եաՆ ֊,. : 

<||<«/^աՀՕ սլյսռան ժ^ ամա–՛ 

Աէսս իմ՝ էսմեսայն ւու.սոմ 

լու–ռ. սեէսլս ե դերե. աՆռւսւ՝» ։ 

Օևեո աոէս0արսոէ.քէք եւ՚եՆ Հ–/ 
շեատսւրուեցսււ. ե. «Հ– կաս՛–՛ 
աարմու.մ՝ւ ^ թուՆայհ՚ե՚1ւԼ՛ 
րէս ^եռ Աքլոր՛ներից ե. մեր– 
ձէսւոր՚Ներից շաաերի %ա– 
իւատսւկոհ– լի՚նեէը ձեզ ^ւ*»9 
յս\յ^*^՚ի ե՛ն » : 

< ^՝\արեՀա՚ճեց1;^ռ ^աստա՛՛ 
տե ր՝ : 

ք 1 1 ար՚ճեցէք ա յ լե. այ լ 
գրութ իւե՚ներրէ Հ\՚*՚9"ՐԳ՜ 
՚եերից , \\ւա^որգ՚ներիցք 
՚եու-իրաե՚եերից ե. ուրիշոե՛– 
՛սերից այե սս9Աէցոլ.ստԾ՚նե– րի՚եֆ %ոսիրա1/1ւերի՚ն և. աւլոց\։ ՐՐ՝^ ՚ \. –V . ■ ՚ Հ*՜. 256 ԱԱ9ՈԼ,հ–Ո1՝% Հ • \\ հաբէս՚նոէ-թեան թոթ հ 

1* Հ^^էստգէԱէՐբ ^ ստուահ-ստ՛– Հ^ ստու.հ–ոյ էսօսռերնգ • • 

^ք՚^յթ ս*ո– ոոս՛ հշէսաՆօ ե՛ն և. 
ասո-էս^սորղռ ժ^ույոպ րդեսւ՚ն՚ն 

IV 

2» « Օ որ աաոեցոյց աս– 
ոեէսմբ. հսոոմ > 

€*1%/»#ւծլյօ էսթոո-այիՆռ և. 
Լսէոգաւ-որուրք իւ%լբ լւէսռմա՛ 
պսւտհե հւ%սւց՝% : 

Հ\\էէՆօԼո էսԼւսն ՍէսւՆսւվա՛– 
րու֊թ էէ-՚ն՚ե • • • • փոէաէանան ա– 
ոէսէ-եւ և-ս րսէո օրրեր սար՛– 
գասորեէսէ ւի՚նեւոյ և. կէսս՛– 
տսւսէեէսւ եսւ՚եոսսււոր կան" 
գւսէքէսՆքՀբ որաէս սլսւրան կ՝% X 

\\է՚նօթ ի երե. ի ի յէՕիք ե ռահ– լե՛^ է \\Ւ*^^Դէ ա՚նոս՛ 
ո% ^ի՚Նօթ իսեոս1ո եամր՚Ֆ ւ 

ՀԼՀօգտէսեարսէօՆ ե ի 1չւս՚– 
րեորառ նսւմ՝ ւսէղգսւշասկ ե 
ի ^էսսէսրսէսօգուսւ գորՀՒոռ 
էս՚էէտքւ ե հ սէսո սւվարու.՛– 

թեանց ք*^> պ* /*^**՛*– "^ 
ւառա^ացեաէսսւմ՝ րստ օրի- 
՛ն ի զարգսւցեէսւյ^ ։ 

«(1ձ. ՚Գ"օ^ չյ"՚յ՚"՚՚՚^ցիք 

սա՛նձ՛ն ձեր գհթ մրուէ^ է՚^էք 
ր՚նգու^սէե ի սէՆօր^էՆութեւ.– 
՚նրս ե հ եսւռսէվարու.թ հւ.՚նս ասռ. ամեսայն հշրէանսււ^որս 
ե սէոսէ^Նորգս ասզդսէռ » : է^Հրի՚ն ազաաեց իսր ա– 
՚նոսնոմյ^ X 

«I ՚^^մրԱԱԾ՚նհ մանաց լւառ– 
մաաեսաե գորհ՜երր ե կար– 
գադրոէ^թիւն՚ներր » է 

<ւ \^ հ%օդաեա% եաո. ավա– 
րոսթ իւ՚ն՚Ն փոխանակ <^արկ 
ե դահ– կաղսւսկերաու–1ժիւ.՚ն՚ն 
ե կէսստսէաու–թ էսն՚Ն սէոսւ–^ 
Նաէու.՝» * 1, րս X ♦ 

է ^^էսսւսրակւսօգոսս։ գոր– 
հերու.էէ՝ ոչի՛նչ ւսաա^ագի– 

էՐու֊թ իւն չկպյ՝* տ «(1ճ ՚Դ^Ր՛ Բ՚եաս ցոյց 

չտոսիք թէ– ձեր ^ովու.ա– 

աետսէկսէՆ կւսռէսւքարոլ.– 

թեա՚ն սէք րարե^ա՚ճու.՛^ 257 ^ոսոէ-ւսպեսոսւԼսւ՚ն պսւրտւս՛– 
սոոոէ.թ եանռ և. ի խ՛նամս 
էոէսց կէսսաոէսկէսց » այլև, 
որ աո աւ֊ե է հ-ւսՆրՆ Հ– 1ւ. «7 4 
իս^ ցուցիք դձեէլ սիրուլ Լ 
եէսսեցող հ սոսէ^ օգսէսէւ^էո 
բսաոեկսէոգու–թ եանց և. կւս–՛ 
սաոէսեսէօգուա գոոօ՜ոց աո՛– 
էոսագոութ ևէս՚ն ես$ւՐ ւսէռսւ–՛ 
^աաու֊ոսթեաՆ ՝» ։ 

եու թիսե գբՄԼժ1^ լէոլոոույյ/ն 
վշտացես/է գէոաւ՚Նի^ Հ.Հ^ սա կսէմա ճայն ու.թ հան 
մերքչյ և. ՐՈ^հ ^ս՚սս՚րւսեու.– 
թ և սւ%*1ւ ՚։^ թ էլ՛ն ու.1նէռ գ^պի կասսւ– 
րսսկսւց բսսրիՆք այ I որ ս»– 

^ելի հ-ա՚նր էյ "ձ. ^ճ. ^"Գ 
սէսւրսւյթ եէսմ՝ ցանեսւցաբ 
կսՅսարսէեէսօգուտ գորհ՚ե* 
րում որ Լ. Հ։ րսէրեԼար– 
գու-թիլյն մտց՚նեւ Լամ 
գ^պի յաո ս»0 մղեէ> : ^ք1/""/– գր^քր՚հ ամրւող^ 

մրսէսւս՚նու-թիւ՚նր ւեսէի՚ն 

չժշուէսռուչժ սսէՆ մէ^ ^ 
գանմոէ-մ^ւ^ ւ 

է^^ամաձէսւ՚ն մրսւրանոէ.՛– 
թեսէ՚ն ցանսու^թ հա*1ւ՝^ է ^արրերու.թրւ.՚1/նսր պաԼաս %ոՆ և. սաթ ողիԼոսհ 
Լու.ոաեա լ1$*1է գրսէԾ– Ն ամաս ու մ՝։ 

–^) V* մեսսէյս ^^"^#"9 \\ս՚1ո ոորսոսա֊թ հւ%ր 1ւ.էալւ էԱ 
մէսս՚ն ս* եր* ±00 227։ 

) ք"՝՚"–7^/՛ (սո՚նաւ-ու-թ իլ՚նէց փտաէՒ չ/՚՚՚սչոմ տեղ 
սէեո փշրոսեւ ^1 

"*) (|)՝4՜՚^4՜"»^ "I* 1^7* \9ՐՒՑ^՚"^Ց՛^ ասսոսմ՝ 1^ թ 1^ 
էու֊թեռրՆ անրաւաեան մրարան%երր* * • • ու–ղսւրսեցի՚ն՝^ 
այգ գրու֊թ իւ.՚նր^ սակայ՛ն ուոարեոո՚ներր >"Ր" ս**նծ^րՆբ 
ւ^հ՚ն ափայ՚ն։ \\ն չպ^ս վերև.ոէ.մ՝ սէեսահբք ^\՝ր1՚Գ"Ր "՚ՐՔ՜ 
եաիսեոաոսր ^ ^աեփաՆ՚նոս մարդէսսրքսէ V* րւսրատեսւՆ% 
և. Լ^ով^ա՚նՆկս վարգաաևա Հ* ս$^խւսթու%ե անց՛ն ւսրգ^Ն 

17 –2ՏՏ– 

յՆ,ւ, կրկթ իրա՚եց ^«ր.1/1 մէք, 

\՝՝"՚յ1՛ գ"ր֊"1֊Ից Ի՚՚՚Քքլ (""/"՚^ ||">էէ*ք յ"՚^է"Ւ 1 ՚-^է 

^ա/է1էս։ւա1՚քէՆ ռլղղւս^ գրութեէէւե էՏ;է աււէրռէււպէս աււռէյէ^ 
4. /34 քրա-ւ, գիյ։.ղւ1,,,–լ ԼղԼլՈ շրր^ Հ^ո, /, ||^,Տ.1 

՚ •|,«.«,~" ւ,,^.յ».,..),/,,,ւ, է ^1 ,.^,/յ/, .;5»Հտ..**«» 

«, Հ– աՀ,^,լխււա՚Ն 1)՝.«^,ս,^/,ոս .ք արգապև ^1,1< ,,ք,, 

Տ֊| ||/,,.։.Հ/,է և,,,խկ^պ^.է %ամակ1,1,ւ,/, ,,«,,.«11,1^. 

I). |.չւ^ած1^ դ^աէոա-հ Սղագիր թ 

՜՚՛) 1՚.յ" 1>.«՚,,»էլ աւտ1,պխ<կոպ,ա^ Լ, պ, յ1՚–"Ս 

/.,,». ||. |.յ#^»1/, կ^թ,.^կո..կ^–լ ..կ^,,,ա^, 

"՚) (^յ՜ո^սւա^-սւ խՆգ1,ւ,ՆԼբ. եւ,. 142 45; 

") Ձ՚"""յւ՛/՛ |,~.(;"/՛՛"»՛ ՚։1։1–րա–լ/,։ 

՚") Գ Նւ՚Խ՚֊ակ-ւ .ս..,ո, թէ |.շ^.օ.»ւ^ ,,,»- 

/3/1.1..../ (|՚.յՏ%»,1 յ.»^., 1|../.7. .ք–.1 ,.. է,.. 462յ. 

)|՝/.,, ,,, 1%ա» աէ,ղւկ,<Փ>՚ա՝ն ^^յՍա,,, գրաաաէ, գ յշր– 


124; ■՚՛) 1՚.»ւ– ՚7– 111 ■ 

^>կա1,ագ1,րը 1840 ^–.ւ^ ./*ծ երկր^^շարժի մ՚ասիՆ. 

»;.ւ »^*»,.< > 1840 «յ^, |. 20 յ,,լյ,/;"/՛ -՚^-V• ■■/■ 

է,, <;թգշչ,,,,թ/,, ա։.րթ 1,,.<;»1ձ՛ ՚-՚/՚կ խ՚՚ե թ .ւ չ., 
,,,.,,/,1.ն 4. .1;.յ« ,,.,», յ,,,^2Տ, չ, .,,,,/,,,,(,,,),/,1/ յ.,ՅՏ - 259 - 

սեէոասաՆլէՆ %ւսրևռ ասյսւսսք ւաււսրա րՆլժոԼւսօ մհսւուս֊ 
՚եոսթ սա՛ն՛ն 9 "ր է ւևտի՚ն սալսլյաաէսեի V՝ թոռու* ւՌէ՚նտ–՛ 
գեո. Նսաեաւ ղ՚ՀյՐ սրալւա՚նութ հւ%% ք ւսւրևաւ. գեաՆա՛ 
շարժ մեղս՝ և. ստպա ^Աէոռկևա^ սարսափեւէ սասակու.^ 
քժԱսէմչւ շարունաեեօաւ. իբրև. րոա1^ս չորս* ի սաստկու.– 
էռե՚նկ գսաՆաշարմ ի՚ն ւՈտհ– մաս՛ն մէսւոանու-թ ևա% բոեոա՚ն 
փսէէաասււ. ր սսւ լպյսւսէսէեէ՚ն սան • սէ^րնք որ ոմա^ուՆս 
սպս/ռ՚նայր գորհ-եչ։ Նքա^ մեհ– եաթոսղէկ1^ի ոԱ֊մ գի՛նս 
շսէրմ եսէւ Ա1ս/րուրսր^ր Ր^՚գ Աէրե-սլս ս֊ րնգ արսմհսսէս 
սէ^եո րսթսէսիւ–բք որ գոգօսս գրգայր ի մերայ \ յմոռոյ 
սէարահ-մստմլւ ռսւո ս/թ սսա՚ն ս-շանաս իւրոռ* սեհոեռի՚ն 
րոաոր կանգսրճ ոսւ՚նգստսսէսէսւմլՀթն գ՚նսէւր և. գայր» ոաՆ– 
գակրՆ մի^ակ ևղա՚նակաւ– ի՚նռ՚նա^ար լի՚նկէէն^ ձայ՛ն տա– 
ւոմ մհրձսէկսէւից՚ն զո ու.շէս՚նս/ր սԱ սա՛ն՛ն սրրոյն Հ^ակորայ 
կրեսւո ՚նո ւ՚նպ(;ս ոսէ քրսւ ւոսթ իւ-՚ն ի սասսէսու–թ ս՚ն1^ ա՚նսո– 
մոր շարժմա՛ն՛ն 9 մի՛ն հ սի ^՚"՚>յ^> "7/՛*^* մ՝ոմակսէւռ և. 
Բ"1"Ր աւսւսսոռն որ ի ՚նմա /"Րդհր իւոնս՚ր^ՄԱ՚ւ անկան գ 
ւայււէՐստ՚1ւկ մեռ ՚նէսխսէգոսշսյկԼռստռ իժ ^ մա՚1էռ Ւ^՚> ես»մ՝ 
Անեղեսի ւանհւ^ սրբոյ՚ն ԼՀակոբայ կորհ՚ս/նիւ ունի կէսմ՝ 
փ լաասւկի I և. ի ւսւ^որգ աւ ուր ւուալբ ոսւապսէէոսաւ մ ա– 
՚նիսՆ սրբոյ՚ն ՀՀս՚կոբ՚գ/* սսքկւէ՚յ՚ն գոկու֊թ իւ.՚ն ^ մե՛նս/ բսէրձ~ 
.րսէՈէն^ փաո-ը մ ս ր՚նսւլս՚նսյմ՝ ^եսչութ սս/ն*ն աս/ՀաաՆոոա– 
ԱէսՆ \^ քդյ^ դի բոմ ա1էդսէկ ս իւ–թակա*1ւռ V* իէ ոսոյս հես՛– 
ոեոիսք մ1ակս/րան*1ւ և. միաբանռ բուոր կաս և. սնւսՆ ի 
՛Նոյն ղ րու.լմեա՚1ւ աՆսնաս րսս։ սէմե՚նայնի^ ^անգսրձ շր0ա– 
կս՚յ մա*նօր^իւ.ռ՚նՀ Լ^այսմ՝ ժաէՌււ. ի մերկի՛ն լա%^սէս 
1 է.սւգ \)^սէսսա§ ւայնասւասէար բստռմամբ և. անգէւգաիսոր 
^երճմասբ իւրասասէեսէւ իրՐ ւորճաէսոր անգնդոս ի մեր 
բդֆակ ոսասա*Նեօու.ռիտ գս/րշակոաա֊իժ իւ^ն իմն կպրսլյի՚ն 
ս. դ-դ-մբսչյիՆ* ղէՅ Ր՚^Գ "՚/՛"^ կասաեաւ մաս՛ն ի՛նչ ի ՚նոա՚ն 

■1 

իսղ՚ՀյչկՆիսսՆ ակեոագոչ^ իմն գռրգմամբ ^ասա՚նէ^ ՚նւս1ս I I՛ ՚ւ՚՚Ր՚Ղ/ •՚՜–"""՚՚Ի ^..աղաՆթ. –1՚1–յ1՛ Լ\՚"կ" 1>"լ1 ՝ 
աապալևալ (ւ։.լո,,,,վյ,դ և ւֆա^եալ շՆգ քս,/,/–^" *ո/™.4 
գ,^րք. ի վերայ .Լաևիցն է^րով կաաա-շի արագօ^-թ հադ 
,ք1,տ%ակ։,..,. ս..,ես., և •ը..յն՝ քս-յ, յամա՚եէ ի վէ՚րայ 
Դ՚-ղՐ 1>ք՚"^"՚–Ս՛ 7՞/՛ ""■–■ւ1""է յ՚՚ւ՚ԿԻբ ^ շեկէ^՚֊՚ւեալ 
–՚եԴ՛»– ա1.1–կ ղլիովէ1., •\Հս,,.ա՝նց% վ1՚ ր"յ1՚շե րց ՚^ասա–. 
1,իչ «առւ^ձւ միԼ^ցաո ս.,թ կ,.ա,,ք,. գհա-յ։ 

թձս.1. յաոա9;եո..1\ յ-ւպաոա», րղխ՚՚՝""՚՝1՝՛ V Հ"՛*" "ԸՕ՜ 
տ՚էէքհ Հ\(ււկ/է/քա/ ՏւեւււպԱսւլ 1ւ՝էւ ր^գ ՝է"՛/"*/ սրե վարգւսպէ/տ 
՚^ա-եդԼրճ ԼօթՆ աշիարՀ^ակա՚ն և Հո.,Լ,.րակա% ..պասա– 
^որ^բ. |. .,1.ղլ1. \\,.կ...,.ի դհս,–հակ.,.լ լիՆհ , Հ,..յ–Ա.րիՆ 
ա-նձաՆց (.րլ^ն. ե րկ–,^–^ Հա.,արաց, յոբոց մ–Ա,մն ի ՚^այոց 
և •Րաս-ն ի ,Ո,,րաց, Լ ,.,,ի,բ իբր ս,ա,,1, /. <,բԿ1՚ց> "բ՚.ց 
ս,,,է.–նք –եոցա ,բ,բ. .,1.բհ,քմ–աՆք Նօցա. խ.կ յապբուսս, 
ս,,չս,ս,ելք,ցՆ յա–ն.ոկ1,.,^–նհլ/, կսբհ ա–ն,1ա1,հ... ռբ գաա՚նէի-ն 
յայՆմամ՛ յաՆգա,,^աՆ, և յայդեսաաԼս (, ւջ1ակայ 
գի-֊'/% և. ի Դռաւ.,բ քա.չս.քս. ..բբացերց-ն ի հ-եռչաց, 

"•յր1"",1^՚11՝3 յ–ւ՝՚"՝՝՚Ց *- զրկ^ւչ՚օ՚ւ՛ I՝ կ-՚՜՚՚՚-՚՚-ց անձակ 

>,,/"7՛ ^ եօթ^1.ց, և ի պէ^ս կբկթ ս,1.^.պա.թւա–ն 
1..ցա՝ յաբժէ.,սլ ի .քՓ %ոբիՆ կայսեբակաՆ \\՝եեո^. 
ԲեաՆ՝ աււաս,ս,Ա,ւՆկ \\յ1՝նա^ղ»բ,Րաէ,աբաբ ղե բկոյ^ասա՚է^ 
հաղաբ մ-ա-Նկթս .ՐաԱ–նս.կցոՓեա.1բ Նախարարաց. 

\իյեպկս Լ ի շբջսւկա,., Հ՛ ա/աւբայ գի՚^ղչ՚րէից 
ս.,..–կ հայ-ց և աս,1^կաց խ^^խ^Լց^-֊ն ի գյ֊ա%ց. /. ^թէ, 
•Աա/..իչևաՆ՝ 1,կ1,.լէ.ցթ ^այոց, ./կկիթբ ^^ճկ^ց և 
–"•կ ՚նոցթ ուբկ (,.ս.խաԼցաՆ Լ ...րկ Հ^իՏռայատա. 
կ1.ց^%։ \ի.բր գ1,.լաբգայ լ..1,բ%. \\ի.Ն1.ս.ց ..շխ^բԳ 

Տ-^Բէ/– վ–"^ք–^– ՚Ա"՚Ի""վկ՚Հյի •լ-՚՚-ք–^՛ յերկիր–՛– պ՚^,աից 

–ից –^հ՚/՚-^՚ես \)՝ակո.. ա՝ն,,^ա՝նեալ դ ի^ղաքաղա^^ շ6ւ գհ՚-Ո^Ր"՛ քԸ ՚եոոհս ՀսէոոոէիԼօէսս ՚նո ւՆպկււ մսրսէէսւււււս§ 
սնէսսու֊օ» ^\\ւսւսւզ1ւս1 ^՚**՚1առր բդեդրօսես/ն պէսւասւս ս. 
բեոգն և. ռանր ւոուՆք ^սււոօ և. աւս՚ճկսւռ ոտ սսէեւսւ. 
ւքնէսս հւյ էսս ք հ վե ոո ւհ՚շս աս ւ (֊"/"Ր Ա Աէւ Ա՛ո ս և֊ գհսոօրւսյս 
ր սհրսէւսոռ և. ր ասւ՚ճսւսց սհոան ո\ սսւեւսւ.։ 

րերհ Մ րե ուս շարժս հ//^Հ/« Լւ երև-էր ւսւ՚ճսփլսսէեի և. սսւսսէ– 
սսէգոյՆք հսե անսէի ւգՆ%և. ռսէքսօր ևրբևսնաեհ //՚^/՛ ե. 
պսւսէէսկհ մհոմ՝ Լւ սսււլԱսւ.^ ասո ս» ւս 1ւյյ սո՚^ութրււե ԿՐԿր՛^ 
ասե՚նսւռթսւհ– ի*ե I ոսւու.Ծ–որ 

Հ\ուՆպ1^ս ր՚ս՚ւ Հ՜ շսէոժ էւ. Ա 1օ2/ սէէգ քամսԼա՚ն՚ն 
^ոեահմլւե ո/ւ է քոէո սււ.ոլ.ոո Ասոմ՝ա1է*ն սւմ՝րոռ1էն \՝^րս.Աէեայ^ 
՚նոյՆսլէս սէւսոլւՆ ՜նսէ^ան^^ ոոպ^ս րս՚եռեա I սւււհ^ Բ^ՍՅ 
ՈԱԱ1 սւսեսսյյՆի սէո ս/եռ պնսէսսէոէէ ոուլո սանՀ 

ԼՀհշսէսէսւսսէրաՆ սւ Iս^^սI^ ու.որ ւ՚րու Լոեւու հ սուրււ 
V* սս1Ո1.սւհ՜ս»օ–հՆ եսեոհցէ֊ո^ որ ի |1 սէղսւրշսէպսօո ^ գրեսէ§ 

1Ն՚Ճ ի ր ԹուսէեւսՆր ^այոս» /» չորրորգու.էՐ էսսու֊ր ւունի–՛ 

սհգ օրն տորեռշսէոթ ր ք եոԼաւ Հ– սու*նպ1^ս գԼսէ՚նսքշարժ 
սեոէք՝ կւս*ն$ւ.սրճ Մրսե §ր սնսւսսքբերու.թսսւէՌքռ Լւ բաոոսէՐ 
սէւ.ևրսյԾ–ու1օ եեևւլեցևէսց^ ժ ւսնօր^րպ % ոսէոաոառ Լւ գհւ.– 
Դ^րհրՅ> սաս»ւ.ս I ս֊ս հ վ ահս սրբուն ^ճ^հ ուսրգաի և. 
.ւայսս շյ՚՚՚րՀօ^ սե րս էս լս՚ն սւ ս սււպեւու-թոսւՆ՚ն ւսՆսնւսս ե՛ն 
սնստռեսէւ րսա սւյե%սււՆհ և. ւսււՆժսւմ՝ սու.րբ V* թոո՚ն 1 »(^– 
սէւսԾսր^ կսւեգերձ երիւք հւ*Նռ1էան սհ րճէսնայ եղևսււ սու." 
սանաց վասօրէիսթն ի ^այրապն-սւու թ եան Ն^ոիադսւրու 
եւսթոսղրկոսր^ և. ր թէսգաւորու֊լժ /քա՛ն սլսւրսից /^ ա^ ^ 
^ոսլեյյա՚եի որգսոյ փոքր հ՛ աՀպաղիդ և. յիշխա՚Նու.թեսւն 
Լ ոսւրստսւՄս/ս սսէ^աեգր \ք ալբօս՚նհ և. ս/աու, ժամէսՆսւեսէւ. 
շարժևաց ղօրք՚ե պսւրսից իւառ^ ի՚ձսւղա՚ե՚ձ բազմհւ.թ1քԱ/էՐբ 
եԼԱաւ %սսէեսւլ լյ՚՚ՐԿրէ՛^ ՚^^ր^հց^ նւսա։հ*ն ւաււՆ1ք ւ ի 
՚Լքքրայ մրաց* և. ւէշիււս%ու–թ1ոսՆ սէրռայորգւ֊ոյՆ մրաց ^ «Լ 262 օսմանեաՆ թ սւգւսւ.որու.թԼա՚ն սոսլթսւ՚ն ^ու.լ1^ւմա% իդ որ 
եէսւր Ա մհ^ ՚1 էսֆսէոի՚ե կւսրու սսւ ժւսէքաՆսէԱսյլ. կոէԱԱքա֊ 
Նսէւ. եոբօր՚ն հ^րդյ սու֊ւ^աե ^\^ էսՀ^մկսէէէնւ |)<^^ սս՛ գստ– 
սւսնէսլւսւրոյ սու.ւ^ ստն 11 ^«#^1*^5՜*՛»^ աււսդու-Ա սււ.սոս արա^ 
րեւսւ ԱԱ1Ն էսրե-մսքէեան ռրհսսւոսէրօ^ էսսէք ^պէստսէնեցո /օ 
է՚եռեան կ"> սսւեէսւ. օստուսրսգ գգՀԱ1–սւղս ե. ԳղԴգե" ^ 
փոիւեէսա ի վ1ւշէսպ ելստ%Մ1 կէսԱէր ոսէւաՆես/էնՖ ։ 

) ճ^ ՚^ 1 ՚*՚Դ* ՚ճևմարաՆիՀ 

38) ^^եռ. էՐաաև՚ե աղարա՛ն ի \). ^^չմիաէՒ՚նի թ. 747, 

3^) ՕՀ^քճ • մատե՚նագարա՚նի ||« \՝^^ւ/րէսհ1եի թ* » • • 

^^\ 0)^#ւ« 1 ւսո* ՛ճեմարան ի I 

^^\ Օ եւոոոհ քոյ IV 111 սսւյ՝ւսսս էսրւտեո իբրև, յշհչ 
ու, շսէսէ ^սսէԱէրրռրսէեան %էա^՚ռ եարոո չէսրսէսււաււոել սհ ո 
ու.րէսխոսթ իւ-՚Ն՚ն^ որ օաէՆէԱսնանան թ ոսւս սա՛ն՛ն Մրի ԿՐՕ– 
սաեէսս իւիսսէ աւոՄ քու.թ իսնս ք որ էսգգաւի՚ն գսօ֊ա՚նու.֊ 
թսա՛ն կայի՛ն եսէրհ-ել ^ր աալ1ւս1 ք" ^ /"՜/՛ ^աէՐարիսե 
եաթուիե 1քոբայրՆւէրր լժ Հնամի եարոո ե՛ն /ի՚նել և. սնէս– 
ոսէեար ազոայի՚ն կնու-թ իւՆ՚նե րի՚ն ^ Ւ"ղ *4**՚1"" ւհ^ւ դ**ս1՛*^ 
գորԾեւ սաժաՆ ուոոուիէ իւ.ւեոմ ե. Ծաօ-ուե ի*–ր ագդսւ^ 

^իտ՚^երիցդ այնօա՚ն արգկ՚ն թ ուրսռե ւ Հ-» որ աււես աՆ–՛ 

Աօր 1^ որ ե. ^ սէզգեցու.լժ իէ% ու֊՚նե՚նա ւու ր՚1էգ^անրաեա% 
րՆսյւ-որուրէ իւյե ՚քՐ՚՚Դ իւ՚նգիր՚նե րի վերաւ ւ .՝ ^ 
Վ